Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzing, beperkingen en nadere regels voor het hebben, innemen of beschikbaar stellen van ligplaatsen voor vaartuigen (Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Waadhoeke 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzing, beperkingen en nadere regels voor het hebben, innemen of beschikbaar stellen van ligplaatsen voor vaartuigen (Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Waadhoeke 2019)
CiteertitelAanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Waadhoeke 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Ligplaatsenkaart gemeente Waadhoeke 2019 Bijlage 2 Formulier melden ligplaats

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Franekeradeel 2014, Menameradiel 1993 en 2003, Ligplaatsenbeleid openbaar water Littenseradiel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waadhoeke/CVDR621658/CVDR621658_2.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waadhoeke/CVDR607072/CVDR607072_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-310176

Reg. nr: 19.206958

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzing, beperkingen en nadere regels voor het hebben, innemen of beschikbaar stellen van ligplaatsen voor vaartuigen (Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Waadhoeke 2019)

Het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Waadhoeke;

 

gelet op artikel 5.15 van de ‘Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Waadhoeke 2019’ en de ‘Liggeldverordening’ van de Gemeente Waadhoeke uit 2018,

 

overwegende,

 

dat het in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente noodzakelijk is nadere regels te stellen met betrekking tot het hebben, innemen dan wel het beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water in de gemeente Waadhoeke;

 

Besluit,

 

de navolgende aanwijzing, beperkingen en nadere regels voor het ligplaats hebben, innemen of beschikbaar stellen van ligplaatsen voor vaartuigen in de gemeente Waadhoeke vast te stellen met als citeertitel ‘Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Waadhoeke 2019’.

 

Hoofdstuk 1. Inleiding

In de gemeente Waadhoeke zijn veel wateren toegankelijk voor beroeps- en recreatievaart. In of aan deze wateren zijn voorzieningen getroffen waar voor kortere of langere tijd ligplaatsen ingenomen kunnen worden.

 

Voorliggend aanwijzingsbesluit met nadere regels geeft een overzicht waar de verschillende categorieën vaartuigen ligplaats mogen innemen en welke regels daarbij gelden. Dit aanwijzingsbesluit met nadere regels heeft enkel betrekking op openbaar water en/of oevers en kades. Voor water, oevers/kades en/of ligplaatsen die niet in eigendom of beheer zijn bij de gemeente kan beleid of nadere regelgeving van andere (overheids)organisaties gelden. Dit geldt onder meer voor de diverse (jacht)havens die zich op verscheidene plaatsen in Waadhoeke bevinden en die in eigendom en/of beheer zijn van derden. Omdat de eigenaars/beheerders van deze (jacht)havens zelf de regels voor de havens bepalen, is dit beleid daarop niet van toepassing.

 

Voor de diverse aanlegmogelijkheden die in beheer zijn bij Recreatieschap Marrekrite geldt dat deze zijn te vinden via hun website https://www.marrekrite.frl/. Voor woonschepen geldt tenslotte dat zij eveneens niet in dit beleid zijn opgenomen, omdat alle bestaande locaties specifiek in bestemmingsplannen zijn geregeld. Het aanvullend opnemen in het ligplaatsenbeleid wordt daarmee overbodig.

 

In de stad Franeker is op bepaalde plekken liggeld verschuldigd. In de geldende Liggeldverordening van de Gemeente Waadhoeke * is hiervan een overzicht opgenomen. De hoogte van het liggeld is mogelijk aan wijzigingen onderhevig (zie hiervoor ook hoofdstuk 7).

 

In de bijlage is de ‘Ligplaatsenkaart gemeente Waadhoeke 2019’ te vinden. Op deze kaart is weergegeven waar de locaties zijn waar de verschillende categorieën vaartuigen ligplaats mogen innemen. Op de gemeentelijke website is praktische informatie te vinden over dit beleid en de wijze waarop het beleid werkt. Voor particulieren, bedrijven en/of organisaties geldt dat zij geen exclusieve gebruiksrechten voor een bepaalde ligplaats hebben, anders dan in dit aanwijzingsbesluit met nadere regels is beschreven.

Hoofdstuk 2. Begripsomschrijvingen

 • -

  Bedrijfsvaartuig: vaartuig dat voor bedrijfsmatige doeleinden wordt gebruikt;

 • -

  Charterschip: (voormalig) bedrijfsvaartuig dat (weer) onder zeil of in de vaart is gebracht en die verhuurd of gebruikt wordt om al dan niet met een beroepsbemanning te zeilen of varen met betalende passagiers (o.a. ‘bruine vloot’);

 • -

  Dag: een periode van 24 uren die aanvangt en eindigt om middernacht of een gedeelte daarvan;

 • -

  Jaar: een periode van twaalf kalendermaanden of een gedeelte daarvan;

 • -

  Jachthaven: haven met de daarbij behorende grond waar overwegend gelegenheid wordt gegeven voor het aanleggen, afmeren of afgemeerd houden van recreatievaartuigen;

 • -

  Kaarten: de bij dit aanwijzingsbesluit met nadere regels behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten waarop in een bepaalde kleur de locaties zijn aangegeven waar de verschillende categorieën vaartuigen ligplaats mogen innemen;

 • -

  Laad- en losplaats: een oever, een kade of een natuurlijke of een voor dit doel aangebrachte voorziening, in of aan openbaar water, die slechts mogen worden gebruikt voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig gedurende de periode dat daadwerkelijk laad- en losactiviteiten plaatsvinden of gedurende de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het tanken van water;

 • -

  Lengte van het vaartuig: de lengtemaat van het vaartuig over alles, naar boven afgerond op hele meters;

 • -

  Ligplaats innemen: het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of een voor dit doel aangebrachte voorziening of aan een ander vaartuig;

 • -

  Maand: een kalendermaand of een gedeelte daarvan;

 • -

  Openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;

 • -

  Passagiersschip: (bedrijfs)vaartuig dat geheel of bijna geheel is ingericht en gebruikt wordt om vrij grote aantallen personen te vervoeren;

 • -

  Rechthebbende: ieder die over enig goed enige zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht of daarover enige feitelijke zeggenschap uitoefent, zoals een schipper of eigenaar;

 • -

  Recreatievaartuig: ieder voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoeld vaartuig, ongeacht het type of de wijze van voortstuwing;

 • -

  Vaarseizoen: de periode die aanvangt op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 oktober van datzelfde jaar;

 • -

  Vaartuig: een vervoermiddel voor vervoer over wateroppervlakten, waaronder tevens begrepen een vaartuig zonder waterverplaatsing, een casco, een vaartuig in aanbouw en een vaartuig dat de geschiktheid tot varen of drijven heeft verloren, dan wel de overblijfselen daarvan;

 • -

  Wachtplaatsen: aanlegvoorziening voor het tijdelijk innemen van een ligplaats ten behoeve van het gebruik van een beweegbare brug, waarbij de wachttijd maximaal duurt tot de eerstvolgende brugopening;

 • -

  Woonschip: elk vaartuig (of drijvende constructie) dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd om te worden bewoond door één of meer personen.

Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van dit aanwijzingsbesluit met nadere regels behelst het grondgebied van de Gemeente Waadhoeke.

Hoofdstuk 4. Categorisering

In de toepassing van dit aanwijzingsbesluit met nadere regels wordt de volgende categorisering aangehouden. In deze categorisering wordt onderscheid gemaakt tussen de bebouwde kom van Franeker en alles buiten de bebouwde kom van Franeker.

 

In bijlage 1 is de ‘Ligplaatsenkaart gemeente Waadhoeke 2019’ te vinden. Op deze kaart is weergegeven waar de locaties zijn waar de verschillende categorieën vaartuigen ligplaats mogen innemen. De categorieën zijn te vinden in de tabellen hieronder. Het is verboden om buiten de gedeelten van openbaar water die op de kaart zijn aangewezen met een vaartuig lig- of wachtplaats in te nemen aan een oever of kade die in eigendom of beheer is van de gemeente.

 

Binnen bebouwde kom Franeker

 

Type

Type ligplaats

Doelgroep

Toestemming nodig?

A

Passantenligplaatsen

Recreatievaartuigen

Charterschepen

Passagiersschepen

 

Melding, zie hoofdstuk 5

B

Ligplaatsen recreatievaartuigen

Recreatievaartuigen

 

Melding, zie hoofdstuk 5

C

Ligplaatsen recreatievaartuigen tot maximaal 5 meter lengte

Recreatievaartuigen met een lengte tot maximaal 5 meter

 

Nee

D

Bedrijfsligplaatsen

Bedrijfsvaartuigen (waaronder ook charterschepen en passagiersschepen) of vaartuigen waaraan bedrijfsmatig onderhouds- of renovatiewerkzaamheden plaatsvinden of in de nabije toekomst (maximaal 1 jaar) zullen plaatsvinden

 

Melding, zie hoofdstuk 5 en voorts ** en *** .

E

Ligplaatsen laden en lossen

Alle doelgroepen

 

Nee

F

Wachtplaatsen

Alle doelgroepen

 

Nee

 

Buiten Bebouwde kom Franeker

 

Type

Type ligplaats

Doelgroep

Toestemming nodig?

G

Ligplaatsen recreatievaartuigen

Recreatievaartuigen

 

Nee

 

Hoofdstuk 5. Meldingsplicht binnen bebouwde kom Franeker

 • 1.

  Het is verboden om ligplaats met een vaartuig in te nemen of te hebben zonder dat hiervan melding is gedaan overeenkomstig hoofdstuk 4 en het 2e, 3e en 4e lid van dit hoofdstuk.

 • 2.

  De melding dient telefonisch of in persoon aan de havenmeester, per email naar info@waadhoeke.nl of via de gemeentelijke website te worden gedaan (per e-mail en via de website minimaal 2 werkdagen voordat de door aanvrager beoogde ligplaats wordt ingenomen), indien met een recreatie- of chartervaartuig of een passagiersschip in het vaarseizoen ligplaats ingenomen gaat worden ter plaatse van de categorie ‘A. passantenligplaatsen’.

  In alle overige gevallen dient het melden schriftelijk naar het gemeentelijke postadres of per email naar info@waadhoeke.nl te geschieden met gebruikmaking van het formulier uit bijlage 2, dat ook via de gemeentelijke website is in te vullen. Deze melding dient gedaan te worden minimaal 2 werkdagen voordat de door aanvrager beoogde ligplaats moet worden ingenomen. Hierna volgt de procedure van beoordeling uit hoofdstuk 5 lid 3.

 • 2.

  Om een ligplaats te kunnen innemen moet er sprake zijn van een positieve beoordeling qua beschikbare plekken en periode voor een ligplaats. Indien dit het geval is ontvangt de aanvrager een bevestiging en een factuur conform de geldende liggeldverordening*.

 • 3.

  Is het niet mogelijk om op de in de melding opgegeven plek of periode ligplaats in te nemen, dan wordt hierover schriftelijk, mondeling of per e-mail contact opgenomen met de aanvrager om aan te geven wat de reden is van de negatieve beoordeling en welke alternatieven eventueel beschikbaar zijn.

 • 4.

  De maximale periode waarover een melding kan worden gedaan bedraagt 12 kalendermaanden (met uitzondering van de passantenligplaatsen), ingaand op de dag dat de door aanvrager beoogde ligplaats moet worden ingenomen. Na deze periode dient een nieuwe melding te worden gedaan. Hierna volgt de beoordeling uit hoofdstuk 5 lid 3.

 • 5.

  Het in het eerste lid van dit hoofdstuk genoemde verbod geldt niet zover:

  • a.

   De periode dat de ligplaats wordt ingenomen korter is dan zes uur;

  • b.

   De ligplaats wordt ingenomen met een recreatievaartuig met een lengte van maximaal 5 meter ter plaatse van ligplaatsen aangegeven met categorie ‘C. Ligplaatsen recreatievaartuigen tot maximaal 5 meter lengte’;

  • c.

   Sprake is van het afmeren van een recreatievaartuig bij een woonschip;

  • d.

   De ligplaats wordt ingenomen met een vaartuig aan een oever of kade die niet in eigendom of beheer is van de gemeente Waadhoeke;

  • e.

   De ligplaats wordt ingenomen met een vaartuig buiten de bebouwde kom van Franeker.

Hoofdstuk 6. Procedure aanwijzing van ligplaatsen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ligplaatsen aan te wijzen of te wijzigen conform artikel 5.15, lid 1 en 2 van de Apv Waadhoeke.

 • 2.

  Bij de aanwijzing kan worden bepaald dat deze slechts gedurende een bepaalde periode van kracht is en/of slechts voor één of meer categorieën vaartuigen zal gelden. Deze categorieën zijn gespecificeerd in hoofdstuk 4 van voorliggend aanwijzingsbesluit met nadere regels.

 • 3.

  Bij de aanwijzing kan worden bepaald dat het innemen van een ligplaats niet is toegestaan met een vaartuig dat langer, breder of hoger is dan aangegeven op de ligplaatsenkaart, die als bijlage bij deze nadere regels is opgenomen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders winnen, alvorens tot besluitvorming over te gaan, het advies in van, zoveel mogelijk, de publiekrechtelijke beheerder(s) van de betrokken oever(s) en het (de) betrokken water(en).

 • 5.

  In de aanwijzing zelf wordt het tijdstip bepaald waarop zij in werking treedt.

Hoofdstuk 7. Tarieven

In de Liggeldverordening*, welke is vastgesteld op 2 januari 2018, wordt gesteld dat recht geheven wordt voor vaartuigen, die ligplaats innemen binnen de bebouwde kom van Franeker bij daarvoor door burgemeester en wethouders aangewezen ligplaatsen. Concreet betekent dit dat tarieven in rekening worden gebracht binnen de bebouwde kom van Franeker, waarvoor het meldingssysteem uit hoofdstuk 4 en 5 geldt.

Hoofdstuk 8. Hogere regelgeving

Dit aanwijzingsbesluit met nadere regels is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, het Binnenvaart-politiereglement, de Waterwet of de Provinciale vaarwegenverordening.

Hoofdstuk 9. Aanvullende regels

 • -

  Ter plaatse van de voor ‘A. Passantenligplaatsen’ aangewezen gedeelten van openbaar water mag gedurende het vaarseizoen (de periode die aanvangt op 1 april en eindigt op 31 oktober van elk jaar) niet langer dan vijf dagen achtereen ligplaats worden ingenomen.

 • -

  De voor ‘F. Wachtplaats’ aangewezen gedeelten van openbaar water mogen uitsluitend worden gebruikt voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig voor een periode die duurt tot de eerstvolgende brugopening.

 • -

  De voor ‘E. Ligplaatsen laden en lossen’ aangewezen gedeelten van openbaar water mogen uitsluitend worden gebruikt voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig gedurende een periode dat daadwerkelijk laad- en losactiviteiten plaatsvinden of gedurende de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het tanken van water.

 • -

  Het is in het belang van het aanzien van de gemeente verboden om met een vaartuig dat in kennelijk verwaarloosde staat verkeert een ligplaats in te nemen of te hebben.

 • -

  De rechthebbende op een vaartuig is verplicht om te voorkomen dat zijn vaartuig door lekkage of neerslag geheel of gedeeltelijk zinkt.

 • -

  Bij nalatigheid van de rechthebbende kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om op kosten van de rechthebbende het vaartuig leeg te pompen en/of het lek te herstellen, dan wel het vaartuig zodanig te verplaatsen dat in geval van gedeeltelijk zinken geen hinder of gevaar wordt veroorzaakt.

 • -

  Het is verboden om met een vaartuig op zodanige wijze ligplaats in te nemen dat hiermee gevaar, hinder of schade veroorzaakt wordt of de vrije doorgang voor andere vaartuigen wordt belemmerd.

 • -

  De rechthebbende van een vaartuig is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester of een daarvoor aangewezen ambtenaar terstond op te volgen. Dit kan onder meer betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van een vaartuig binnen een categorie ligplaats waarvoor een melding is geaccepteerd, in verband met efficiënt gebruik van de oevers en kades.

 • -

  Voor de (jacht)havens in de gemeente Waadhoeke die in eigendom en/of beheer zijn van derden, geldt dat deze buiten deze aanwijzing met nadere regels vallen. Er moet apart contact worden opgenomen met deze partijen om ligplaats in te mogen nemen.

 • -

  Op locaties die planologisch zijn vastgelegd voor woonschepen, is het bewoners toegestaan om aan of in de directe nabijheid van het woonschip een recreatievaartuig af te meren, voor zover dit geen gevaar, hinder of schade veroorzaakt of de vrije doorgang voor andere vaartuigen belemmert.

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Bij de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit met nadere regels komen de aanwijzingsbesluiten en nadere regels van de voormalige fusiegemeenten te vervallen. Dit betreft:

  • a.

   het ‘Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Franekeradeel 2014’, laatstelijk door het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel gewijzigd op 21 november 2017.

  • b.

   aanwijzingsbesluiten die door het college van burgemeester en wethouders van Menameradiel zijn vastgesteld in 1993 en op 26 augustus 2003.

  • c.

   het ‘Ligplaatsenbeleid openbaar water Littenseradiel’, door het college van burgemeester en wethouders van Littenseradiel vastgesteld op 28 augustus 2012, voor zover het beleid ziet op het grondgebied van de voormalige gemeente Littenseradiel dat vanaf 1 januari 2018 deel is gaan uitmaken van de gemeente Waadhoeke.

 • 2.

  Dit aanwijzingsbesluit met nadere regels treedt in werking op de eerste dag na die waarop deze bekend is gemaakt.

 • 3.

  Dit aanwijzingsbesluit met nadere regels wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Waadhoeke 2019’, intern bekend onder registratienummer 19.206958.

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 10 december 2019.

de secretaris,

A. Doesburg

de burgemeester,

M. Waanders

Bijlagen:

 • 1.

  Ligplaatsenkaart gemeente Waadhoeke 2019 (intern bekend onder registratienummer 19.206904):

  • a.

   Achlum

  • b.

   Berltsum

  • c.

   Deinum

  • d.

   Dronryp

  • e.

   Franeker (waarop hoofdstuk 5 van toepassing is)

  • f.

   Marsum

  • g.

   Menaam

  • h.

   Oudebildtzijl

  • i.

   Tzum

  • j.

   Tzummarum

  • k.

   Wier

 • 2.

  Formulier melden ligplaats (intern bekend onder registratienummer 19.206771).

 

Bijlage 1 Ligplaatsenkaart gemeente Waadhoeke 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


**

Gemeente Waadhoeke kan toezicht houden op en controles uitvoeren over de voortgang van bedrijfsmatige onderhouds- of renovatiewerkzaamheden aan vaartuigen binnen de bedrijfsligplaatsen, en dit aan de acceptatie of mogelijke verlenging van een melding verbinden.

***

In de periode 1 april tot en met 31 oktober van ieder jaar geldt ter plaatse van de eerste 230 meter van de locaties voor bedrijfsligplaatsen aan de westkant van de Oostelijke Industrieweg (de delen aan de groene oever) de tarifering uit de geldende ‘Liggeldverordening’ voor “passantenligplaatsen”. Deze locaties zijn aangegeven op de bijgevoegde Ligplaatsenkaart.