Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit parkeren 2020 (Uitvoeringsregels voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit parkeren 2020 (Uitvoeringsregels voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen)
CiteertitelUitvoeringsregels voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-315900

19.206887

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit parkeren 2020 (Uitvoeringsregels voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waadhoeke;

 

gelet op de artikelen 2 en 3 van de Parkeerverordening van de gemeente Waadhoeke 2020 en artikel 9 van de Verordening Parkeerbelastingen 2020 van de gemeente Waadhoeke;

 

B e s l u i t:

 

Vast te stellen:

 

 • I.

  De ‘Uitvoeringsregels voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen’, zoals vastgelegd in bijlage I;

 • V.

  Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking. Het besluit wordt bekend gemaakt door middel van een publicatie op www.overheid.nl;

 • VI.

  Dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren 2020”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Bewoner: degene die in de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens geregistreerd is als woonachtig in een bij of krachtens de verordening aangewezen gebied;

 • b.

  Bedrijf/onderneming/instelling: alle bedrijfsvormen die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  Parkeren op eigen terrein: een eigen of gehuurde parkeervoorziening, waaronder begrepen een terrein, garage, op-/uitrit;

 • d.

  Adres: het adres zoals dit is opgenomen in de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens;

 • e.

  Verordening: de vigerende gemeentelijke parkeerverordening;

 • f.

  Vergunninggebied: door het college aangewezen gebieden als bedoeld in artikel 2 van de Verordening die ten behoeve van nadere aanduiding in zones verdeeld kunnen worden;

 • g.

  Zone: een onderverdeling van de door het college aangewezen gebieden als bedoeld in artikel 2 van de Verordening;

 • h.

  Zelfstandige woning: een woning met eigen toegang, waarbij de was- en kookgelegenheid en het toilet niet gedeeld hoeft te worden met andere bewoners van het pand;

 • i.

  Schil: door het college aangewezen gebied buiten de stadsgrachten bestemd voor belanghebbendenparkeren.

Artikel 2 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een parkeervergunning wordt aangevraagd door het indienen van een door het college vastgesteld aanvraagformulier of via de email met het digitale aanvraagformulier.

 • 2.

  Het college kan bepalen dat bij de aanvraag ten behoeve van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Verordening de volgende gegevens worden overlegd:

  • -

   een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs waarop de persoonsgegevens van aanvrager zijn vermeld; of

  • -

   indien het kenteken van de (bedrijfs) auto op naam van de werkgever staat: een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs en een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat gebruik mag worden gemaakt van deze (bedrijfs)auto; of

  • -

   indien het kenteken van de auto op naam van de leasemaatschappij staat: een afschrift van het leasecontract, waarbij aanvrager partij is.

Artikel 3 Bewonersvergunning binnenstad

 • 1.

  Het college kan op aanvraag aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die als bewoner in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op een adres staat ingeschreven dat een zelfstandige woning betreft in Franeker, een bewonersvergunning binnenstad verlenen.

 • 2.

  De bewonersvergunning binnenstad wordt gesteld op kenteken. Op een parkeervergunning kunnen maximaal twee kentekens worden vermeld.

 • 3.

  De aanvrager dient het motorvoertuig waarvoor een bewonersvergunning binnenstad wordt aangevraagd, in eigendom te hebben of het gebruiksrecht hierover te hebben. Indien de aanvrager houder is van het voertuig middels een leaseovereenkomst, middels de werkgever dan wel anderszins, kan verzocht worden bij de aanvraag een schriftelijke verklaring van de eigenaar te overleggen, waarin het gebruiksrecht wordt aangetoond.

 • 4.

  Per adres wordt in het centrum van Franeker maximaal één bewonersvergunning binnenstad uitgegeven.

 • 5.

  Indien de aanvrager beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein, vervalt het recht op een bewonersvergunning binnenstad.

 • 6.

  De bewonersvergunning binnenstad wordt verleend voor twee jaar.

Artikel 4 Permanente bedrijfsvergunning binnenstad

 • 1.

  Het college kan op aanvraag aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die een bedrijf of beroep uitoefent in het centrum van Franeker, een permanente bedrijfsvergunning binnenstad verlenen, indien schriftelijk aangetoond wordt dat het in het belang van diens beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren.

  Daarbij is van belang:

  • a.

   het aantal malen per dag dat de auto nodig is voor bedrijfsactiviteiten;

  • b.

   de inplanbaarheid van de ritten;

  • c.

   de soort activiteit waarvoor de vergunning nodig is;

  • d.

   de spoedeisendheid van de activiteit waarvoor de vergunning nodig is.

 • 2.

  Per bedrijf/onderneming/instelling wordt maximaal één permanente bedrijfsvergunning verleend.

 • 3.

  De permanente bedrijfsvergunning binnenstad wordt op kenteken gesteld. Op een parkeervergunning kunnen maximaal twee kentekens worden vermeld.

 • 4.

  De aanvrager kan gevraagd worden het registratienummer van het Handelsregister ( Kamer van Koophandel- nummer) te overleggen.

 • 5.

  Bedrijven/ondernemingen/instellingen worden beschouwd als één bedrijf indien de vestgingsadressen hetzelfde zijn, dan wel sprake is van een juridische constructie waaruit moet worden geconcludeerd dat het één bedrijf of samenwerkingsverband betreft.

 • 6.

  Indien de aanvrager beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein, vervalt het recht op een permanente bedrijfsvergunning binnenstad.

 • 7.

  De permanente bedrijfsvergunning binnenstad wordt verleend voor twee jaar.

Artikel 5 Incidentele bedrijfsvergunning binnenstad

 • 1.

  Het college kan op aanvraag aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die niet in de binnenstad van Franeker gevestigd is, een incidentele bedrijfsvergunning binnenstad verlenen, indien schriftelijk aangetoond wordt dat het in het belang van diens beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is incidenteel in dat gebied een motorvoertuig te parkeren.

  Bedoeld worden werkzaamheden van tijdelijke aard in de binnenstad met een spoedeisend karakter, zoals werkzaamheden aan nutsvoorzieningen en storingsdiensten ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten. Of werkzaamheden waarbij apparatuur of goederen op korte afstand van het werkadres nodig zijn zoals bij bouw-, installatie-, schilder- en reparatiewerkzaamheden.

 • 2.

  Per bedrijf/onderneming/instelling worden maximaal twee incidentele (jaar)bedrijfsvergunningen verleend.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen voor huisartsen, G.G.D., Thuiszorgorganisaties en soortelijke instellingen meer dan twee (jaar)bedrijfsvergunningen worden verleend.

 • 4.

  De incidentele bedrijfsvergunning binnenstad wordt op kenteken gesteld. Op een parkeervergunning kunnen maximaal twee kentekens worden vermeld.

 • 5.
  • -

   In afwijking van het bepaalde in lid 4 kunnen de (jaar)bedrijfsvergunningen voor huisartsen, G.G.D., Thuiszorgorganisaties en soortelijke instellingen zonder kenteken worden gesteld;

  • -

   In afwijking van het bepaalde in lid 4 kunnen de vergunningen voor bouw-, schilder-, installatiebedrijven en andere soortgelijke bedrijven zonder kenteken, maar met de vermelding van ‘Duidelijk herkenbare bedrijfswagen’ worden gesteld.

 • 6.

  De aanvrager kan gevraagd worden het registratienummer van het Handelsregister ( Kamer van Koophandel- nummer) te overleggen.

 • 7.

  Bedrijven/ondernemingen/instellingen worden beschouwd als één bedrijf indien de vestgingsadressen hetzelfde zijn, dan wel sprake is van een juridische constructie waaruit moet worden geconcludeerd dat het één bedrijf of samenwerkingsverband betreft.

 • 8.

  In afwijking van het bepaalde hierboven, waarbij de vergunning voor twee jaar wordt afgegeven, kan een incidentele bedrijfsvergunning binnenstad worden verleend voor een dag, een week of een maand.

 • 9.

  Een incidentele bedrijfsvergunning binnenstad die voor een dag, een week of een maand wordt verleend, kan zonder kenteken worden gesteld.

Artikel 6 Plechtigheidsvergunning binnenstad

 • 1.

  Het college kan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die aantoonbaar een bezoek brengt aan een kerk in het centrum van Franeker voor een huwelijksinzegening, een uitvaart of promotie, een plechtigheidsvergunning binnenstad verlenen.

Artikel 7 Parkeervergunning huwelijk

 • 1.

  Het college kan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die aantoonbaar een bezoek brengt aan het stadhuis van Franeker voor een huwelijksvoltrekking, een parkeervergunning huwelijk verlenen.

Artikel 8 Parkeervergunning marktkooplieden

 • 1.

  Het college kan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die een standplaats inneemt op de woensdag- en/of zaterdagmarkt, een parkeervergunning markt verlenen.

Artikel 9 Parkeervergunning intern

 • 1.

  Het college kan de eigenaar of houder van een motorvoertuig in de uitoefening van zijn/haar functie als bestuurder of ambtenaar van de gemeente, brandweer, monumentenwacht of milieuadviesdienst een parkeervergunning intern verlenen.

Artikel 10 Bewonersvergunning schil

 • 1.

  Een bewoner die in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op een adres staat ingeschreven dat een zelfstandige woning betreft in de schil, kan een bewonersvergunning schil aanvragen.

 • 2.

  Per adres worden maximaal twee bewonersvergunningen schil uitgegeven.

 • 3.

  De bewonersvergunning schil wordt op kenteken gesteld. Op een parkeervergunning kunnen maximaal twee kentekens worden vermeld.

Artikel 11 Bedrijfsvergunning schil

 • 1.

  Het college kan op aanvraag aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die een bedrijf of beroep uitoefent in schil rond het centrum van Franeker, een bedrijfsvergunning schil verlenen, indien schriftelijk aangetoond wordt dat het in het belang van diens beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren.

 • 2.

  Per bedrijf/onderneming/instelling worden maximaal twee bedrijfsvergunningen schil verleend.

 • 3.

  De bedrijfsvergunning schil wordt op kenteken gesteld. Op een parkeervergunning kunnen maximaal twee kentekens worden vermeld.

 • 4.

  De aanvrager kan gevraagd worden het registratienummer van het Handelsregister ( Kamer van Koophandel nummer) te overleggen.

 • 5.

  Bedrijven/ondernemingen/instellingen worden beschouwd als één bedrijf indien de vestgingsadressen hetzelfde zijn, dan wel sprake is van een juridische constructie waaruit moet worden geconcludeerd dat het één bedrijf of samenwerkingsverband betreft.

Artikel 12 Bezoekersvergunning schil

 • 1.

  Een bewoner die in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op een adres staat ingeschreven dat een zelfstandige woning betreft in de schil, kan een (jaar)bezoekersvergunning schil aanvragen.

 • 2.

  Per adres wordt maximaal één (jaar)bezoekersvergunning schil uitgegeven.

 • 3.

  De (jaar)bezoekersvergunning schil wordt niet op kenteken gesteld.

Artikel 13 Dagvergunning schil

 • 1.

  Een bewoner die in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op een adres staat ingeschreven dat een zelfstandige woning betreft in de schil, kan ten behoeve van diens incidentele bezoek een dagvergunning schil aanvragen.

 • 2.

  Per adres worden per aanvraag maximaal vijf dagvergunningen schil uitgegeven.

 • 3.

  De dagvergunning schil wordt niet op kenteken gesteld.

Artikel 14 Parkeervergunning gast

 • 1.

  Het college kan de eigenaar of houder van een motorvoertuig op uitnodiging of anderszins een ‘Parkeervergunning gast’ ‘om niet’ verstrekken.

Artikel 15 Hardheidsclausule

 • 1.

  In die gevallen waarin het consequent toepassen van het bepaalde in dit besluit leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de betrokkene(n), kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de in dit besluit gestelde voorwaarden.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.