Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de maatschappelijke- en sportactiviteiten voor de bewonders van het asielzoekerscentrum (Beleidsregel maatschappelijke- en sportactiviteiten t.b.v. bewoners AZC St.-Annaparochie 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de maatschappelijke- en sportactiviteiten voor de bewonders van het asielzoekerscentrum (Beleidsregel maatschappelijke- en sportactiviteiten t.b.v. bewoners AZC St.-Annaparochie 2020)
CiteertitelBeleidsregel maatschappelijke- en sportactiviteiten t.b.v. bewoners AZC St.-Annaparochie 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2020nieuwe regeling

21-04-2020

gmb-2020-132233

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de maatschappelijke- en sportactiviteiten voor de bewonders van het asielzoekerscentrum (Beleidsregel maatschappelijke- en sportactiviteiten t.b.v. bewoners AZC St.-Annaparochie 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke,

 

 • -

  gelet op het raadsbesluit d.d. 22 april 2004 van de voormalige gemeente het Bildt;

 • -

  gelet op het collegebesluit d.d. 12 april 2011 van de voormalige gemeente het Bildt;

 • -

  gelet op het collegebesluit d.d. 17 december 2019;

 • -

  overwegende dat het wenselijk is een beleidsregel vast te stellen voor de bijdrage i.k.v. maatschappelijke- en sportactiviteiten t.b.v. bewoners in het AZC in St.-Annaparochie

 

Besluit,

 

vast te stellen de beleidsregel maatschappelijke- en sportactiviteiten t.b.v. bewoners AZC St.-Annaparochie

Algemene voorwaarden

 • 1.

  De hoogte van de bijdrage voor maatschappelijke- en sportactiviteiten is vastgesteld op

 • € 9.150 per jaar conform het bedrag in de gemeentebegroting.

 • 2.

  De bijdrage is bedoeld voor (individuele en/of lokale) maatschappelijke- en sportactiviteiten t.b.v. zowel kinderen als volwassen bewoners van het AZC in St.-Annaparochie. Hierbij valt te denken aan lidmaatschap van de bibliotheek, de voetbalvereniging of voor fitness. Daarnaast kunnen ook groepsactiviteiten worden gefinancierd uit de bijdrage en meer of langere participatie mogelijkheden.

 • 3.

  De bijdrage wordt 1 keer per kwartaal overgemaakt aan het COA, zijnde een bedrag van € 2.287,50 per kwartaal.

 • 4.

  De woonbegeleider van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers beheert de bijdrage en zorgt voor de besteding.

 • 5.

  Het COA legt uiterlijk 31 december van elk jaar schriftelijk verantwoording af aan de gemeente over het desbetreffende jaar m.b.t. de besteding van de bijdrage. Het college wordt geïnformeerd over deze financiële verantwoording.

 • 6.

  Bij twijfel over de mogelijkheid tot besteding van een bepaalde activiteit vindt afstemming plaats met de beleidsmedewerker van de afdeling Samenleving die verantwoordelijk is voor het AZC.

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na die waarop deze bekend is gemaakt.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel maatschappelijke- en sportactiviteiten t.b.v. bewoners AZC St.-Annaparochie 2020’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Waadhoeke op 21 april 2020,

 

De burgemeester,

Mw. M.C.M. Waanders

De secretaris,

Mw. A. Doesburg