Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Legesverordening 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2015
CiteertitelLegesverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBouwkosten ROEB 2015.pdf Tarieventabel leges 2015.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. 1.0:v:BWBR0005416

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016intrekking

02-12-2014

digitaal gemeenteblad, 15-12-2015

Onbekend
01-01-201501-01-2016Nieuwe regeling

02-12-2014

digitaal gemeenteblad

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2015

De raad van de gemeente Waalre;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, nr. 77;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

d ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

f leges: het recht als bedoeld in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet.

g gemeentelijke bestuursorganen: de gemeenteraad, het college (van burgemeester en wethouders) en de burgemeester zoals omschreven in de Gemeentewet.

h Wabo: de Wet algemene bepalingen ongevingsrecht

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b..

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel en de bijbehorende Roeb-lijst.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   stukken of handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos worden afgegeven of verricht;

  • b.

   inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van burgemeester en wethouders, worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen;

  • c.

   het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

  • d.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet op de ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • 2.

  a. De leges, genoemd in de tabel onder 1.1.1.1, 1. 1.1.2, 1.1.1.3, 1.2.1.1

  en 1.2.1.2 worden niet geheven voor de in het openbaar belang afgegeven stukken en verstrekte inlichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en instellingen.

  • b.

   De leges, genoemd in de tabel onder 1.2.1.1 en 1. 2.1.2 worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken met vergunning van burgemeester en wethouders worden afgegeven aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, zulks tot een aantal van ten hoogste 3 per exemplaar en/of abonnement.

  • c.

   De leges, genoemd in de tabel 1.1.1.4 worden niet geheven indien de nasporing uitsluitend wordt verricht voor een wetenschappelijk doel of in het algemeen belang.

  • d.

   De leges, genoemd in de tabel onder 1.7.1 worden niet geheven voor het van gemeentewege behulpzaam zijn bij het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken door rijks- en provinciale ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

  • e.

   De leges, genoemd in de tarieventabel onder hoofdstuk Titel 1 hoofdstuk 4 worden niet geheven indien de inlichtingen worden verstrekt ten behoeve van kerk- genootschappen, zelfstandige onderdelen daarvan en rechtspersoonlijkheid bezittende genootschappen op geestelijke grondslag niet zijnde kerkgenootschappen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel en de behorende Roeb-lijst.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoerings projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet .

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Voor te heffen leges tot bedragen van totaal 5,00 in Titel 1, hoofdstukken I, 6 en hoofdstuk 7 van de tarieventabel vindt geen invordering plaats.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien de bouwactiviteitengenoemd in de tarieventabel onder 2.3.1 op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel

   in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel aanpassen vande verordening en de bijbehorende tarieventabel alsmede het wijzigen van de tarieven dievoortvloeien uit een hogere regeling.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De artikelen en de tarieventabel van de “Legesverordening 2014 van 18 februari 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijven blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en waarop de wettelijke voorschriften nog moeten worden toegepast.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze legesverordening 2015, met de bijbehorende tarieventabel 2015 en de bijbehorende roeblijst 2015 treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2015”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 2014.

De raad van de gemeente Waalre,

de (plv.)griffier, de voorzitter,

J.A. Stokmans-van Schaik drs. Y.C.Th.J. Kortmann