Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening basisregistratie personen gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen gemeente Waalre
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen WBrp
 2. Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-201406-01-201415-10-2014nieuwe regeling

11-03-2014

Digitale Gemeenteblad

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen gemeente Waalre

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014 nr 10:

gelet op de

- de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie personen (WBrp)

- Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE WAALRE

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Waalre, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Waare.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Waalre en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Waalre was, gegevens uit de basisadministratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

   

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Waalre gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

   

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschreve niet aan de verstrekking in de weg staan.

   

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingschrevene van de geslachsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Waalre (Verordening BRP).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 maart 2014.

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier,                                                              de voorzitter,

drs. R. Scholing                                                  drs. Y.C.Th.J. Kortmann