Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor cliëntenparticipatie Verordening Cliëntenparticipatie WWB

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor cliëntenparticipatie Verordening Cliëntenparticipatie WWB
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie WWB
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is op 01-01-2015 vervallen door het vervallen van de Wet werk en bijstand.

Deze regeling vervangt de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 47 WWB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-201201-06-201201-01-2015nieuwe regeling

19-06-2012

De Schakel, 2012, 26 (27-06-2012)

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor cliëntenparticipatie Verordening Cliëntenparticipatie WWB

De Raad van de gemeente Waalre

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2012 nr. 29;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand;

Besluit:

1. In te trekken de “Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand”, vastgesteld bij besluit

     van 14-11-2006;

2. Vast te stellen de “Verordening cliëntenparticipatie WWB”, luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  a. de wet                      :   de Wet werk en bijstand (WWB);

  b. de gemeente          :   de gemeente Waalre;

  c. clienten                    :   personen met een algemene bijstand, periodiek bijzondere 

                                            bijstand en/of een arbeidsvoorziening ingevolge de WWB, 

                                            personen met een uitkering ingevolge de Wet 

                                            inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

                                            arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet 

                                            oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

                                            zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars

                                            (WWIK);

  d. Clientenraad          :   de Cliëntenraad Sociale Zaken van de gemeente Waalre;

  e. het College             :   het college van burgemeester en wethouders;

  f. vertegenwoordiger :   een ambtenaar die namens het College overleg voert met de 

                                            Cliëntenraad of voor hen aanspreekbaar is voor beleidsmatige

                                            en of uitvoeringzaken.

Artikel 2 Opdracht

 • 1

  De gemeente Waalre heeft een Cliëntenraad om personen met een WWB-uitkering, of hun vertegenwoordigers te betrekken bij de uitvoering van de wet en de gemeentelijke minimaregelingen. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

 • 2

  Met de opdracht in het vorige lid wordt invulling gegeven aan artikel 47 van de wet.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden Cliëntenraad

 • 1

  De Cliëntenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college, en de gemeenteraad over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van cliënten betreffen, daaronder begrepen de wijze waarop regelgeving van de Rijksoverheid wordt uitgevoerd.

 • 2

  De Cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben.

Artikel 4 Samenstelling van de Cliëntenraad

 • 1

  De Cliëntenraad heeft een voorzitter en tenminste acht en ten hoogste twaalf leden.

 • 2

  De Cliëntenraad bestaat uit cliënten of hun vertegenwoordigers.

 • 3

  Leden met een bestuurlijke en of politieke functie in de gemeente Waalre kunnen geen lid zijn van de Cliëntenraad.

 • 4

  De Cliëntenraad streeft naar een samenstelling die een zo representatief mogelijke afspiegeling is van de cliënten van de gemeente.

 • 5

  Cliëntenraadsleden worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar volgens een door het college vastgestelde procedure.

 • 6

  Het lid van de raad, dat niet langer cliënt is, houdt op lid van de raad te zijn vanaf het moment waarop in de vacature is voorzien.

 • 7

  Bij ernstig disfunctioneren van een van de leden kan de Cliëntenraad het vertrouwen opzeggen. Indien overleg tussen de voorzitter, de vertegenwoordiger en het desbetreffende lid onvoldoende resultaat heeft, kan de voorzitter het college verzoeken het Cliëntenraadslid uit de functie te ontslaan.

Artikel 5 De voorzitter

 • 1

  De vergaderingen van de Cliëntenraad worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, die geen lid is van de Cliëntenraad. De voorzitter heeft stemrecht.

 • 2

  De voorzitter wordt voor een termijn van vier jaar benoemd door het college, op voordracht van de Cliëntenraad en na een daartoe strekkend advies van een sectorhoofd belast met de uitvoering van de WWB. De voorzitter kan één keer worden herbenoemd.

 • 3

  De voorzitter kan geen cliënt zijn, noch een bestuurlijke en of politieke functie in de gemeente Waalre hebben, noch werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

 • 4

  De voorzitter vertegenwoordigt de Cliëntenraad naar buiten.

 • 5

  De leden van de Cliëntenraad wijzen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 6 Het secretariaat

 • 1

  De gemeente voorziet in het secretariaat van de Cliëntenraad.

 • 2

  Het secretariaat verricht werkzaamheden die verband houden met het voorbereiden en het verslagleggen van de vergaderingen van de Cliëntenraad en het agendaoverleg.

 • 3

  Het secretariaat beheert de kredieten.

 • 4

  Het secretariaat geeft desgevraagd ondersteuning aan de voorzitter en leden van de Cliëntenraad ten aanzien van hun werkzaamheden voor de Cliëntenraad.

Artikel 7 De overlegvormen

 • 1

  De Cliëntenraad heeft eenmaal per twee maanden een openbare overlegvergadering of zoveel vaker als de voorzitter dan wel de leden van de Cliëntenraad dit nodig achten.

 • 2

  Bij de openbare vergaderingen is als regel de vertegenwoordiger aanwezig.

 • 3

  De Cliëntenraad heeft de mogelijkheid derden uit te nodigen in verband met een van de agendapunten van de overlegvergadering.

 • 4

  De Cliëntenraad neemt geen besluiten als niet tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

 • 5

  De Cliëntenraad kan besluiten tot het houden van een (deels) besloten overlegvergadering.

 • 6

  Voorafgaande aan een openbare overlegvergadering heeft de Cliëntenraad een besloten vergadering.

 • 7

  De Cliëntenraad kan derden uitnodigen in verband met een van de agendapunten van de besloten vergadering.

Artikel 8 De vergoedingen

 • 1

  De leden van de Cliëntenraad ontvangen een onkostenvergoeding die jaarlijks niet meer bedraagt dan het maximale bedrag genoemd in artikel 7, onderdeel h van de Regeling WWB.

 • 2

  De voorzitter ontvangt vacatiegeld voor het leiden van zowel de openbare als de besloten vergaderingen. Daarnaast ontvangt de voorzitter een onkostenvergoeding in verband met het bijwonen van het agendaoverleg, de besloten en de openbare vergaderingen.

Artikel 9 De faciliteiten

 • 1

  De gemeente stelt een budget beschikbaar ten behoeve van de werkzaamheden van de Cliëntenraad.

 • 2

  De gemeente stelt daarnaast vergaderaccommodatie beschikbaar voor de vergaderingen alsmede kantoorruimte voor de overige werkzaamheden van de Cliëntenraad en het secretariaat.

Artikel 10 Informatieverstrekking

 • 1

  De gemeente draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening richting Cliëntenraad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de Cliëntenraad behoren.

 • 2

  De gemeente betrekt, waar mogelijk, de Cliëntenraad bij het ontwikkelen en aanpassen van de informatievoorziening door de dienst aan cliënten.

Artikel 11 Verslaglegging

 • 1

  De Cliëntenraad stelt voorafgaande aan het kalenderjaar een plan op waaruit blijkt op welke speerpunten van beleid de Cliëntenraad zich in het komende jaar in het bijzonder wil richten.

 • 2

  De Cliëntenraad brengt jaarlijks, vóór 1 april, verslag uit aan het college over zijn activiteiten en bevindingen in het voorafgaande jaar. Daarnaast wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget als bedoeld in artikel 9, eerste lid.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, voorziet het college waarbij advies wordt ingewonnen bij de vertegenwoordiger en de Cliëntenraad.

 • 2

  De Cliëntenraad stelt ten behoeve van haar werkzaamheden een huishoudelijk reglement vast waarin in ieder geval wordt geregeld: het vergaderschema, de vervanging van de leden, de deelname aan scholing en andere activiteiten, de onkostenvergoeding en de wijze waarop de Cliëntenraadsleden worden benoemd.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Cliëntenparticipatie WWB".

 • 2

  Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 juni 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 juni 2012.

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier,                           de voorzitter,

 

J.A.J. Claessen                 mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth