Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE WAALRE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE WAALRE
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag gemeente Waalre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Waalre

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 8 lid 1 Pw
 2. art. 8 lid 2 Pw
 3. art. 36 Pw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2014, 78920

.

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE WAALRE

 

De Raad van de gemeente Waalre

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. 82;

 

gelet op artikel 8 lid 1 onder b, 8 lid 2 en 36 van de Participatiewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de:

 

“Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Waalre”, luidende als volgt:

 

Paragraaf 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Participatiewet;

  • b.

   Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   - alleenstaande;

   • -

    alleenstaande ouder;

   • -

    gezin,

de omschrijvingen, zoals opgenomen in artikel 4 van de wet;

 • d.

  de bijstandsnorm: de op grond van paragraaf 3.2 en 3.3. van de wet ;

 • e.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

 • f.

  woonplaats: de woonplaats, zoals bedoeld in de artikel 10, eerste lid en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • g.

  WSF: Wet studiefinanciering 2000;

 • h.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en scholingskosten;

 • i.

  premie: de omschrijving in artikel 31 lid 2 sub j van de wet;

 • j.

  peildatum: de dag waarop een persoon de individuele toeslag aanvraagt en waarop de periode van 60 maanden als nader beschreven in artikel 3 lid 1 sub a van deze verordening is bereikt.

  • 3.

   Voor de uitvoering van de individuele inkomenstoeslag zijn de algemene bepalingen

   van de wet en de Awb van toepassing voor zover deze verordening geen nadere regels stelt.

Artikel 2 Doelgroep

De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor een persoon van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Paragraaf 2 CRITERIA VOOR HET VERLENEN VAN DE INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

Artikel 3 Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  Het college verleent op aanvraag een individuele inkomenstoeslag aan een persoon van 21 of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd die:

  • a.

   langdurig een laag inkomen heeft (gedurende een ononderbroken periode van 60 maanden voorafgaande aan de aanvraag een inkomen heeft dat niet hoger is dan de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet heeft)en;

  • b.

   geen uitzicht heeft op inkomensverbetering en;

  • b.

   zijn woonplaats in de gemeente Waalre heeft en;

  • c.

   tot de personenkring behoort zoals bedoeld in artikel 11 van de wet.

 • 2.

  Indien er op de peildatum, sprake is van een gezin moeten beide

  belanghebbenden voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in het vorige lid.

 • 3.

  Indien in een gezinssituatie één partner geen recht op bijstand heeft als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de wet, dan kan de andere partner in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag als alleenstaande, mits voldaan wordt aan de bepalingen in deze verordening.

 • 4.

  Bij de vaststelling van de hoogte van het inkomen, bedoeld in het eerste lid sub a, wordt een eerder verstrekte langdurigheidstoeslag/ individuele inkomenstoeslag buiten beschouwing gelaten.

 • 5.

  Bij de vaststelling van de hoogte van het inkomen, bedoeld in het eerste lid sub a, wordt een inkomstenvrijlating als bedoeld in artikel 31 lid 2 sub o buiten

  beschouwing gelaten.

 • 6.

  Bij de vaststelling van de hoogte van het inkomen bedoeld in het eerste lid sub a, wordt een premie buiten beschouwing gelaten.

 • 7.

  Indien in de periode van 60 maanden als bedoeld in lid 1 sub a sprake is van een opleiding als bedoeld in de WTOS of studie op basis waarvan men aanspraak kan maken op WSF dan wordt die periode verlengd met de periode van studie.

Artikel 4 Inkomsten uit arbeid

In afwijking van het gestelde in artikel 3 lid 1 sub a worden inkomsten uit arbeid buiten beschouwing gelaten voor zover deze lager zijn dan € 1.500,- netto per jaar.

Bij overschrijding van dit bedrag tellen de inkomsten uit arbeid volledig mee voor de vaststelling van de hoogte van het inkomen zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a.

PARAGRAAF 3 INGANGSDATUM

Artikel 5 Ingangsdatum individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  De individuele inkomenstoeslag wordt eenmaal per 12 maanden verstrekt en is geen terugwerkende kracht mogelijk.

 • 2.

  Een verstrekte “langdurigheidstoeslag in 2014” wordt gezien als een verstrekte individuele inkomenstoeslag.

PARAGRAAF 4 UITSLUITINGSGRONDEN

Artikel 6. Uitsluitingsgronden

1. Geen individuele inkomenstoeslag wordt verstrekt aan:

 • a.

  aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen;

 • b.

  studerenden die op grond van hun studie aanspraak kunnen maken

  op WSF dan wel op een tegemoetkoming als bedoeld in de WTOS;

 • c.

  degene die recht heeft op een premie welke betrekking heeft op eentijdvak gelegen drie maanden of langer voor de peildatum.

 

 • 2.

  Indien toepassing is gegeven aan sub c van het voorgaande lid bedraagt deperiode van uitsluiting 12 maanden na de periode als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a.

PARAGRAAF 5 Bedragen

Artikel 7 Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  De individuele inkomenstoeslag bedraagt voor gehuwden € 646,-, voor een

  alleenstaande ouder € 592,- en voor een alleenstaande € 490,- per jaar.

 • 2..

  Het college kan, de bedragen genoemd in het eerste lid voor een of meerdere

  kalenderjaren wijzigen.

PARAGRAAF 6 SLOTBEPALINGEN

Artikel 8

Voor het inkomensbegrip in de referteperiode blijft de Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Waalre 2012 van toepassing tot 1 januari 2015.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Waalre”.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 december 2014.

 

De raad van de gemeente Waalre,

 

de (plv.) griffier, de voorzitter,

mw. mr. S.R.M. Cannemeijer-Verhagen drs. Y.C.Th.J. Kortmann

 

 

Toelichting verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Waalre