Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening Monumentencommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Monumentencommissie
CiteertitelVerordening Monumentencommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is op 01-07-2016 vervallen door het vervallen van de Monumentenwet 1988.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-200801-07-2016Nieuwe regeling

24-06-2008

Schakel,2008,28 ( 09-07-08)

Verordening Monumentencommissie

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Monumentencommissie

Verordening Monumentencommissie Afdeling PubliekzakenGemeente Waalre,2008Gelet op artikel 147 e.v. van de Gemeentewet, artikel 15 van de de Monumentenwet 1988 en de Monumentenverordening van de gemeente Waalre;                                                                                          BE S L U I T :Vast te stellen de volgende Verordening, REGELENDE DE TAAK, SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE MONUMENTENCOMMISSIE:

Artikel 1 Taak commissie

De commissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of eigen beweging te adviseren over de toepassing van de monumentenverordening in het bijzonder en voorts over aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van de zorg om monumenten, archeologie en cultuurlandschap.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1

  De commissie bestaat uit maximaal zes leden.

 • 2

  De leden dienen zoveel mogelijk vakdisciplines te vertegenwoordigen. Tenminste twee leden dienen als specifiek deskundig te kunnen worden beschouwd op het gebeid van bouw, archeologie, architectuur of kunsthistorie, op het gebied van architectuur dan wel op het gebied van restauratietechniek. Naast deze twee leden dient de commissie te worden aangevuld met inwonerleden, die deskundig of belangstellend zijn op het gebied van geschiedenis, kunst of architectuur.

Artikel 3 Benoeming

 • 1

  De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een termijn van 4 jaar.

 • 2

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen door schriftelijk een verzoek daartoe in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 3

  Aftredende leden kunnen voor nog een zittingsperiode worden herbenoemd, tenzij het college van burgemeester en wethouders geen andere (geschikte) kandidaten voor het vervullen van de openvallende functie(s) kan vinden.

 • 4

  Degene, die aftreedt of ontslag neemt, blijft zijn werkzaamheden in de commissie verrichten totdat in de opvolging is voorzien. Indien echter de benoeming langer uitblijft dan 8 weken, kan degene dieaftreedt of ontslag neemt, via een mededeling aan de voorzitter met de werkzaamheden stoppen.

 • 5

  Een lid dat, anders dan tengevolge van een periodieke aftreding ter vervulling van een opengevallen plaats wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden. 

 • 6

  Een lid kan bij een met reden omkleed besluit tussentijds worden ontslagen door het college van burgemeester en wethouders.

 • 7

  De leden treden getrapt af volgens een door burgemeester en wethouders vast te stellen aftredingschema. Het aftredingschema is als bijlage bijgevoegd bij deze verordening.

Artikel 4 Voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders benoemt uit de leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 5 Secretariaat

 • 1

  Het secretariaat wordt vervuld door een of meer ambtenaren, daartoe aangewezen door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  De secretaris heeft in de vergadering van de commissie een adviserende stem.

Artikel 6 Vergadering

 • 1

  De monumentencommissie komt bijeen:

  • a.

   na schriftelijke oproep van de voorzitter

  • b.

   op verzoek van een van de leden

  • c.

   op verzoek van burgemeester en wethoudersIn de gevallen, bedoeld onder b en c, belegt de voorzitter de vergadering binnen veertien dagen na dedag van ontvangst van het verzoek. De leden worden ten minste drie dagen voor aanvang van de vergadering opgeroepen, zoveel mogelijk met vermelding van de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

 • 2

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Op voorstel van een van de leden kan de commissie besluiten de vergadering achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Het voorstel van het lid dient met redenen omkleed te zijn.

 • 3

  De commissie mag alleen adviseren als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. Is dit niet het geval dan blijven de punten van de agenda staan voor de eerstvolgende vergadering. In deze vergadering mogen ten aanzien van agendapunten besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4

  In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd worden afgeweken van het in lid 3 gestelde.

 • 5

  De commissie is bevoegd zich bij haar beraadslagingen door andere personen, op uitnodiging van de voorzitter, te doen bijstaan.

 • 6

  De vergadering van de commissie wordt op een in de gemeente gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Artikel 7 Advisering

 • 1

  De advisering vindt schriftelijk en met redenen omkleed plaats.

 • 2

  Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 3

  Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

 • 4

  Indien dit wordt verzocht, vindt in het advies vermelding van eventuele minderheidsstandpunten plaats.

 • 5

  Indien een lid van de commissie belanghebbende is bij een voorstel waarover in de commissie wordt gestemd, onthoudt het lid zich ten aanzien van dit onderwerp van stemming.

 • 6

  De commissie is bevoegd in zaken van beperkte omvang of van spoedeisende aard bevoegdheden aan de secretaris en/of een of meer van haar leden te delegeren. De delegatie wordt in het advies vermeld.

Artikel 8 Ondertekening

Alle stukken die van de commissie uitgaan, worden getekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 9 Notulen

 • 1

  Van het in de vergadering van de commissie verhandelde worden notulen bijgehouden. De adviezen van de commissie worden in de notulen opgenomen.

 • 2

  De notulen worden in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan de commissie voorgelegd.

Artikel 10 Nieuw Artikel

De verordening kan worden aangehaald als "Verordening Monumentencommissie".

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die waarop de bekendmaking ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet heeft plaatsgevonden.

 • 2

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Verordening regelende de samenstelling en taak van de Monumentencommissie, d.d. 3 november 1998".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2008.de griffier,                            de voorzitter,