Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening gegevensverstrekking BRP Waalre 2018.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking BRP Waalre 2018.
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking BRP Waalre 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbasisregistratie personen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 3. https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2018vervangen regeling

04-12-2018

gmb-2018-263653

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking BRP Waalre 2018.

De raad van de gemeente Waalre

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018,

nr. 2018-76;

 

Gelet op

 

 • De artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

 

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

 

Besluit:

 

 • 1.

  Vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking BRP Waalre 2018

 

 • 2.

  In te trekken de Verordening Basisregistratie personen Waalre

 

Verordening gegevensverstrekking BRP Waalre 2018

Artikel 1: Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

 

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Waalre, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Waalre;

 

Artikel 2: Verstrekking aan derden

 

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Waalre en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Waalre was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Waalre gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 

 

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerder geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 

 • 1.

  Het college van burgemeesters en wethouders wijst aan:

 

 • a.

  De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan de gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 

 • b.

  De categorie van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, onder voorwaarde dat deze verstrekking niet plaatsvindt indien een ingezetene expliciet bezwaar heeft gemaakt tegen het verstrekken van gegevens uit de BRP aan een derde, ongeacht het belang van die derde.

 

 • 2.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

 

Artikel 4: Inwerkingtreding

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking;

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking BRP Waalre 2018.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 december 2018.

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier, de voorzitter,

W.A. Ernes drs. J.W. Brenninkmeijer