Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Legesverordening 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2020
CiteertitelLegesverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-314472

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2020

 

De raad van de gemeente Waalre;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2019 nr. 27761;

 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020

 

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  roeb-lijst: (regionaal overleg eindhoven bouwtoezicht) een overzicht van bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel en daarbij behorende roeb-lijst.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van burgemeester en wethouders, worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • e.

  het in behandeling nemen van aanvragen of verzoeken voor een vergunning of ontheffing op grond van de APV, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, voor een activiteit waarvoor mede een vergunning- en/of meldingsplicht bestaat zoals bedoeld in artikel 2:25, eerste en derde lid APV (evenement).

 • f.

  De leges, genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel onder 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.2.1.1 en 1.2.1.2 worden niet geheven voor de in het openbaar belang afgegeven stukken en verstrekte inlichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en instellingen.

 • g.

  De leges, genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel onder 1.2.1.1 en 1.2.1.2 worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken met vergunning van burgemeester en wethouders worden afgegeven aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraads­verkiezingen hebben deelgenomen, zulks tot een aantal van ten hoogste 3 per exemplaar en/of abonnement.

 • h.

  De leges, genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel 1.1.1.4 worden niet geheven indien de nasporing uitsluitend wordt verricht voor een wetenschappelijk doel of in het algemeen belang.

 • i.

  De leges, genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel onder 1.7.1 worden niet geheven voor het van gemeentewege behulpzaam zijn bij het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken door rijks- en provinciale ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

 • j.

  De leges, genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel onder Titel 1 hoofdstuk 4 worden niet geheven indien de inlichtingen worden verstrekt ten behoeve van kerk- genootschappen, zelfstandige onderdelen daarvan en rechtspersoonlijkheid bezittende genootschappen op geestelijke grondslag niet zijnde kerkgenootschappen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel en roeb-lijst.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Voor te heffen leges tot bedragen van in totaal € 5,00 in Titel 1, hoofdstukken 1, 6 en 7 van de tarieventabel vindt geen invordering plaats.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien de bouwactiviteiten genoemd in de tarieventabel onder 2.3.1 op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijziging:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen 3 maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.3.5 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 5 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 5 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren vertrekking uit de basisregistratie personen);

 • 5.

  hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.5.11 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 7.

  onderdeel 1.8.1.5, 1.8.1.5.1 en 1.8.1.5.2 (kansspelen);

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van de verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De legesverordening 2019 met bijbehorende tarieventabel 2019 en bijbehorende roeb lijst 2019 van 18 december 2018 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening, met bijbehorende tarieventabel 2020 en bijbehorende roeb lijst 2020 treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2020”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2019.

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier, de voorzitter,

W.A. Ernes drs. J.W. Brenninkmeijer

Bijlage:

 

Tarieventabel 2020

behorende bij de Legesverordening 2020

Raadsbesluit 17 december 2019

 

 

Indeling tarieventabel Legesverordening 2020

 

 

TITEL 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

Hoofdstuk

Onderdeel

 

 

1

Algemeen

2

Bestuurs stukken

3

Burgerlijke stand

4

Bevolkingsregister

5

Identiteitsbewijzen, reispapieren, rijbewijzen etc.

6

Gemeentearchief

7

Kadaster/ gegevens gemeentelijk vastgoed

8

Overige stukken

 

 

TITEL 2

DIENSTVERLENING vallende onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk

Onderdeel

 

 

1

Begripsomschrijvingen

2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

3

Omgevingsvergunning

4

Teruggaaf

5

Intrekking omgevingsvergunning

6

Wijziging als gevolg van wijziging van een project

7

Bestemmingsplanwijzigingen zonder activiteiten

8

In deze Titel 2 niet benoemde beschikking

 

 

TITEL 3

DIENSTVERLENING vallende onder de Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk

Onderdeel

 

 

1

Horeca

2

Organiseren evenementen of markten

3

Prostitutiebedrijven

4

Urgentieverordening

5

Leefmilieuvergunning

6

Brandveiligheidsverordening

7

In deze Titel 3 niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

TITEL 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

 

 

 

Gedrukte stukken, afschriften, beschikkingen enz. (algemeen)

1.1.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

 

1.1.1.1. gedrukte stukken c.q. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 € 0,10

 

1.1.1.2. een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 € 11,30

 

1.1.1.3. stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 € 0,10

 

1.1.1.4. een afdruk door middel van een lichtdrukmachine van tekeningen, kaarten en dergelijke met een oppervlakte van:

 

 

- formaat A4 of kleiner

 € 1,10

 

- groter dan formaat A4 doch kleiner dan formaat A2

 € 2,20

 

- formaat A2 of groter, doch kleiner dan formaat A0

 € 4,50

 

- formaat A0 of groter

 € 6,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

 

 

 

Begroting, rekening

1.2.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.2.1.1. een exemplaar van de programmabegroting van de gemeente

 € 79,00

 

1.2.1.2. een exemplaar van de jaarrekening van de gemeente

 € 79,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke Stand

 

 

 

 

Huwelijken

1.3.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op het gemeentehuis, op een andere dag, op een ander uur, op een andere wijze, dan waarop de voltrekking ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stb. nr. 72) kosteloos plaats heeft:

 

 

- op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur (was € 350,00)

 € 400,00

 

- op zaterdag van 10.00-14.00 uur (was € 500,00)

 € 550,00

 

 

 

 

Voor huwelijksvoltrekkingen of registratie van partnerschappen op een locatie die aangewezen is als huis der gemeente waar huwelijksvoltrekkingen of partnerschapregistraties kunnen plaatsvinden:

 

 

-op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur (was € 500,00)

 € 550,00

 

-op zaterdag van 10.00-14.00 uur (was € 700,00)

 € 750,00

 

 

 

Huwelijk of registratie partnerschap

maandag en dinsdag om 9.00 uur op het gemeentehuis en is alleen geldig indien een van beide personen woonachtig is in Waalre.

 gratis

 

Een gratis huwelijk of registratie partnerschap is niet mogelijk op locatie.

 

 

 

 

Omzettingsakte

1.3.1.1. Het tarief bedraagt voor het opmaken van een omzettingsakte van een partnerschap naar een huwelijk of van een huwelijk naar een partnerschap als dit gepaard gaat met een ceremonie op het gemeentehuis:

 

 

-op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur (was € 350,00)

 € 400,00

 

-op zaterdag van 10.00-14.00 uur (was € 500,00)

 € 550,00

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het opmaken van een omzettingsakte van een partnerschap naar een huwelijk of van een huwelijk naar een partnerschap als dit gepaard gaat met een ceremonie op een locatie die aangewezen is als huis der gemeente waar huwelijksvoltrekkingen of partnerschapregistraties kunnen plaatsvinden:

 

 

-op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur (was € 500,00)

 € 550,00

 

-op zaterdag van 10.00-14.00 uur (was € 700,00)

 € 750,00

 

 

 

Trouwboekje/ partnerschaps-boekje

1.3.1.2 Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje (was € 31,00)

 € 35,00

Huis der gemeente

1.3.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van het aanwijzen van een locatie tot huis der gemeente voor maximaal één jaar

 

€ 300,00

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

1.3.1.4 het tarief ter zake het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag bedraagt

 

€ 150,00

 

 

 

Nasporingen burgerlijke stand

1.3.2 Het tarief ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor een ieder daaraan besteed kwartier

 € 15,00

 

 

 

 

1.3.3 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van:

 

 

 

 

 

1.3.3.1 elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand (was € 13,40)

 € 13,80

 

 

 

 

1.3.3.2 elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden (was € 13,40)

 € 13,80

 

 

 

 

1.3.3.3 elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (was € 23,60)

 € 24,30

 

1.3.3.4 elk meertalig modelformulier voor verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in 2 lid 1 onder c van de Wet rechten burgerlijke stand

 

 

€ 18,60

 

 

 

 

1.3.3.5 elk meertalig uittreksel uit een akte van burgerlijke stand (was € 13,40)

 € 13,80

 

 

 

 

1.3.3.6 elk attestatie de vita bedoeld in artikel 19 K van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (was € 13,40)

 € 13,80

 

 

 

Verhoging leges

1.3.4 het tarief voor verklaringen, uittreksels en overige inlichtingen wordt verhoogd met:

 

 

 

 

Verhoging leges

1.3.4.1 voor inlichtingen, uittreksels en overige inlichtingen, die naar een land buiten Nederland worden verstuurd en vanuit buitenland betaald

 € 4,00

 

 

 

Legesbesluit akten burg.stand

1.3.5 afgezien van de tarieven in dit Hoofdstuk 3 geldt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand ten minste het tarief zoals is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)

 

 

 

 

Inlichtingen BRP

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk met uitzondering van het onderdeel 1.4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moeten worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

Inlichtingen aan balie

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens uit de BRP aan de balie van Team Burgerzaken, per verstrekking aan een persoon

 € 10,00

 

 

 

Schriftelijke inlichtingen

1.4.3. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van schriftelijke BRP-gegevens, per verstrekking

 € 10,60

 

 

 

 

1.4.3.1 Per verstrekking aan afnemers en bijzondere derden

 € 7,50

 

 

 

 

1.4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen en/of de bevolkingsregisters

 

 

 

 

 

1.4.4.1. voor ieder daaraan besteed kwartier

 € 15,00

 

 

 

 

1.4.4.2 voor het verstrekken van statische gegevens leeftijdsopbouw

 € 15,00

 

 

 

 

1.4.4.3 voor het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen middels selectie

 € 15,00

 

 

 

Verhoging leges

1.4.6. het tarief voor verklaringen, uittreksels en overige inlichtingen wordt verhoogd met:

 

 

 

 

 

1.4.6.1 voor inlichtingen, uittreksels en overige inlichtingen, die naar een land buiten Nederland worden verstuurd en vanuit buitenland betaald

 € 4,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Identiteitsbewijzen, reisdocumenten, rijbewijzen etc.

 

 

 

 

 

1.5. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van en/of het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor:

 

 

 

 

Legalisatie

1.5.1 de legalisatie van een handtekening

 € 5,00

 

 

 

 

1.5.2 waarmerken kopie

 € 5,00

 

 

 

Reisdocumenten

1.5.3 van een nationaal paspoort

 

 

 

 

 

1.5.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (was € 71,35)

 € 73,20

 

 

 

 

1.5.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (was € 53,95)

 

 

 € 55,35

 

 

 

 

1.5.4 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.5.3 (zakenpaspoort):

 

 

 

 

 

1.5.4.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (was € 71,35)

 € 73,20

 

 

 

 

1.5.4.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (was € 53,95)

 € 55,35

 

 

 

 

1.5.5 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

 

 

 

1.5.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (was € 71,35)

 € 73,20

 

 

 

 

1.5.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (was € 53,95)

 € 55,35

 

 

 

 

1.5.6. van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

 

 

 

 

 

1.5.6.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (was 53,95)

 € 55,35

 

 

 

 

1.5.6.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (was € 53,95)

 

 

 € 55,35

 

 

 

NIK

1.5.7 van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

 

 

1.5.7.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (was 56,80)

 € 58,30

 

 

 

 

1.5.7.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (was 29,95)

 

€ 30,70

 

 

 

Spoed

1.5.8 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.5.3 tot en met 1.5.7 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van (was 48,60)

 € 49,85

 

 

 

Rijbewijs

1.5.9.1 een rijbewijs, het vernieuwen of het omwisselen (was € 39,75)

€ 40,65

 

 

 

 

1.5.9.2 een rijbewijs, indien door de aanvrager een reeds eerder verstrekt rijbewijs bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de ter zake verschuldigde rechten verhoogd met (was 20,40)

 € 21,00

 

 

 

 

1.5.9.3 verhoging van de leges onder 1.5.9.1 en 1.5.9.2 bij een aanvraag spoedprocedure bij een spoedlevering per rijbewijs

 € 34,10

 

 

 

Eigen verklaring CBR

1.5.10 het door CBR vastgestelde tarief van het jaar van aanvragen (was € 33,80)

 € 37,80

 

 

 

Verklaring gedrag

1.5.11 een verklaring van het gedrag (VOG) als bedoeld in de Wet justitiële gegevens

 € 41,35

 

 

 

 

1.5.12 een bewijs van Nederlanderschap

 € 10,00

 

 

 

 

1.5.13 het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag van een afschrift van een persoonslijst

 € 10,00

 

 

 

Naturalisatie

1.5.14 een enkelvoudig verzoek naturalisatie, laag tarief (was € 655,00)

 € 670,00

 

 

 

 

1.5.15 een enkelvoudig verzoek naturalisatie, standaard tarief (was € 881,00)

 

€ 901,00

 

 

 

 

1.5.16 een gemeenschappelijk verzoek om naturalisatie, laag tarief (was € 899,00)

 € 920,00

 

 

 

 

1.5.17.1 een gemeenschappelijk verzoek om naturalisatie, standaard tarief (was € 1.124,00)

€ 1.150,00

 

 

 

 

1.5.17.2 een meenaturaliserend minderjarige (was € 130,00)

 € 133,00

 

 

 

Optie

1.5.18 het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een vereenvoudigde procedure ter verkrijging van het Nederlandschap, genaamd “optie”:

 

 

 

 

 

1.5.18.1 voor een enkelvoudige optie (was € 187,00)

 € 191,00

 

 

 

 

1.5.18.2 een gemeenschappelijke optie (was € 319,00)

 € 326,00

 

 

 

 

1.5.18.3 voor een meeopterend minderjarige

 € 21,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

 

 

 

 

Verstrekkingen Gemeentearchief

1.6.1 Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een fotokopie uit het gemeentearchief:

 

 

 

 

 

voor een kopie met een formaat:

 

 

- A4 of kleiner:

 € 0,10

 

- groter dan formaat A4, doch kleiner dan A2

 € 2,20

 

- formaat A2 of doch kleiner dan A0

 € 4,50

 

- formaat A0 of groter

 € 6,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Kadaster/gegevens gemeentelijk vastgoedsysteem

 

 

 

 

Tarieven nasporingen inlichtingen en maken reproducties

1.7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van nasporingen en het verstrekken van inlichtingen en het maken van reproducties uit het vastgoedsysteem Waalre:

 

 

Een tarief van € 20,00 voor ieder daaraan besteed kwartier met een minimum van € 20,00.

 

 

 

 

Groot formaat kopieën extern gebruik

1.7.2 Voor een groot formaat kopie voor extern gebruik bedraagt het tarief: Per strekkende meter € 5,00 vermeerderd met een tarief van € 20,00 voor ieder daaraan besteed kwartier met een minimum van € 20,00.

 

 

 

 

Geplotte reproducties extern gebruik

1.7.3.1 Voor lijnentekeningen op gewoon papier: € 5,00 per strekkende meter vermeerderd met een tarief van € 20,00 voor ieder daaraan besteed kwartier met een minimum van € 20,00.

 

 

 

 

 

1.7.3.2 Voor vlakkentekeningen of luchtfoto's op gewoon papier: € 15,00 per strekkende meter vermeerderd met een tarief van € 20,00 voor ieder daaraan besteed kwartier met een minimum van € 20,00.

 

 

 

 

Digitale gegevens extern gebruik

Voor digitale gegevens voor extern gebruik gelden de volgende tarieven:

 

 

1.7.4.1 Voor het verstrekken gegevens uit het digitale geografische basisbestand voor extern gebruik, wordt € 3,00 per punt gerekend, vermeerderd met een tarief van € 20,00 voor ieder daaraan besteed kwartier met een minimum van € 20,00.

 

 

 

 

Digitale foto’s extern gebruik

1.7.5 Digitale luchtfoto’s, 360 graden foto’s en zogenaamde obliekfoto’s mogen niet worden verstrekt.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Overige stukken

 

 

 

 

 

1.8.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van

 

 

 

 

Standplaats-vergunning/ Ventvergunning

1.8.1.1 een standplaatsvergunning of een ventvergunning, als bedoeld in afdeling 5:14 e.v en 5:17 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), geldig voor:

 

 

 

 

 

- tot en met 31 dagen

 € 68,00

 

- tot en met 90 dagen

 € 136,00

 

- tot en met 365 dagen, doch ten hoogste 12 maanden

 € 204,00

 

 

 

Voorwerpen/objecten op de weg

1.8.1.1.1 een ontheffing zoals bedoeld in artikel 2:11 APV bedraagt:

 

 

Een basistarief van

€ 55,00

 

Te verhogen met een tarief per object/voorwerp van

€ 2,20

 

Het in behandeling nemen van aanvragen of verzoeken voor een vergunning of ontheffing door niet –commerciële rechtspersonen zijn vrijgesteld van legesheffing als bedoeld in 1.8.1.1.1

 

 

 

 

Geluidshinder

1.8.1.2 een ontheffing voor overige geluidhinder zoals bedoeld in artikel 4:6 APV.

 € 45,00

 

 

 

Ontheffing sluitingsuur

1.8.1.3 een vergunning als bedoeld in 2:29 APV tot het na het algemeen sluitingsuur geopend hebben van cafés en andere inrichtingen, voor het verbruiken van eet- en/of drinkwaren voor één dag

 € 45,00

 

 

 

Gehandicapten parkeerkaart

1.8.1.4.1 een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart met een gehandicaptenparkeerschijf

 € 30,00

 

 

 

 

1.8.1.4.2 een verstrekking van een duplicaat van een gehandicaptenkaart als bedoeld in 1.8.1.4.1

 € 30,00

 

 

 

Ontheffing Wegenverkeerswet

1.8.1.4.3 een ontheffing als bedoeld in artikel 149, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 7.1. van het Voertuigenregelement voor ten hoogste 1 jaar of een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor ten hoogste 1 jaar

 € 31,00

 

 

 

Speelautomaten

1.8.1.5 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning voor een speelautomaat/kansspelautomaat, welke geldt voor onbepaalde tijd, bedraagt een vergoeding als bedoeld in artikel 3 van het speelautomatenbesluit 2000 c.q. artikel 30 van de Wet op de kansspelen en artikel 2:40 APV

 

 

 

 

 

1.8.1.5.1 indien de vergunning geldt voor één speelautomaat

 € 226,50

 

 

 

 

1.8.1.5.2 indien de vergunning geldt voor twee speelautomaten

 € 362,50

 

 

 

Loterijvergunning

1.8.1.6 een loterijvergunning ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen tot € 4.500,00

 € 9,00

 

 

 

APV

1.8.2.1 Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 € 14,50

 

 

 

Bouwverordening

1.8.2.2 een exemplaar van de Bouwverordening

 € 46,00

 

 

 

 

1.8.2.3 Een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening

 € 13,10

 

 

 

Inzamelingvergunning Afvalstoffen

1.8.4.1 een inzamelvergunning voor het inzamelen van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen, waaronder mede wordt begrepen grof huisafval zoals bedoeld in afdeling 4a APV.

 € 20,40

 

 

 

 

1.8.4.2 een inzamelvergunning voor het inzamelen van de door burgemeester en wethouders van Waalre ingevolge de APV aangewezen afvalstoffen anders dan in 9.5.1 van de Wet milieubeheer.

 € 20,40

 

 

 

Kabellegging en leidingen c.a.

1.8.5 Meldingen vergunningen ingevolge de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Waalre 2014, alsmede vergunningen voor werkzaamheden voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen.

Reikwijdte en begripsbepaling

Dit hoofdstuk heeft betrekking op vergunningverlening nutsbedrijven en instemmingsbesluit telecom-aanbieders voor de uniforme aanpak voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen. Onder maagdelijk terrein wordt verstaan: nieuwbouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen waar geen infrastructuur aanwezig is.

 

 

 

 

 

1.8.5. Verkrijgen vergunning

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

 

 

 

 

1.8.5.1 een aanvraag in verband met het verkrijgen van vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.11 APV en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van het SRE inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen (was € 368,42)

 € 378,25

 

 

 

 

1.8.5.2 indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in/of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met: (was € 1,77)

 € 1,82

 

 

 

 

1.8.5.3 indien de onder 1.8.5.2 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwbouwlocaties met de kwalificatie van maagdelijk terrein als bedoeld in 1.8.5, per strekkende meter sleuf vermeerderd met: (was € 1,18)

 € 1,29

 

 

 

 

1.8.5.4 De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen en lengten voor de telecom-aanbieders en nutsbedrijven (gas,water en electra):

 

 

a.< 25 meter;

 gratis

 

b.≥ 25 meter en ≤ 100 meter (50% van het genoemde bedrag in punt 1.8.5.1.): (was € 184,21)

 € 189,12

 

en de variabele kosten per meter sleuf (50% van het genoemde bedrag in punt 1.8.5.2): (was € 0,89)

 € 0,91

 

c> 100 meter wordt verwezen naar het bedrag genoemd in 1.8.5.1 en 1.8.5.2.

 

 

 

 

Informatie bodemkwaliteit

1.8.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van informatie (schriftelijk, per telefax of e-mail) betreffende de bodemkwaliteit. Als er bij de gemeente geen gegevens bekend zijn over de kwaliteit van de bodem is aanvrager voor de informatie ook belastingplichtig voor het onder punt 1.8.6 vermelde tarief.

 € 90,00

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

Het tarief voor de beoordeling van een milieukundig bodem-rapport bedraagt

 € 450,00

 

 

 

Kinderopvang

1.8.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van:

 

 

1.8.8.1 een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 1.45 en 1.46 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, per uittreksel

 € 16,00

 

1.8.8.2. inlichtingen gegevens uit het register Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, per verstrekking

 € 5,00

 

 

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 45,00

 

 

 

TITEL 2

 

 

 

DIENSTVERLENING vallende onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

2.1.1.1

Aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Staatscourant 2012, 1567 nr 2011-2000541953) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanbrengen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk voor zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan derden in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

 

 

2.1.1.2

Bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 012,1567 nr 2011-2000541953), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin begrepen,

De opgegeven geraamde bouwkosten worden getoetst aan de eenheidsprijzen inclusief BTW zoals bepaald in het “Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwlegestoets” opgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) voor het jaar 2018. De bouwkosten in dit hoofdstuk worden rekenkundig naar beneden afgerond op hele bedragen van € 500,00.

 

 

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wro: Wet ruimtelijke ordening

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

2.2.1

om vooroverleg (schetsplan) in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is bedraagt.

 € 150,00

 

Voor vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project voor activiteiten met betrekking tot milieu in het kader van de Wabo vergunbaar is worden geen leges geheven.

 

 

 

 

2.2.2

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is indien dit project slechts vergunbaar is op basis van een bestemmingsplanherziening of projectbesluit (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚ Wabo): van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevings-vergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

20%

 

 

 

2.2.3

De leges zoals vermeld bij 2.2.1 worden bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project in mindering gebracht op de leges zoals vermeld in hoofdstuk 3, mits deze aanvraag één jaar na afronding van het vooroverleg wordt ingediend.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 3,5 % van de bouwkosten met een minimum van € 300,00 ;

waarbij de bouwkosten worden gemaximeerd op € 15.000.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2

Extra welstandstoets Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor voor de vierde of meerdere keer een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 € 80,00

 

 

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 € 500,00

 

 

 

2.3.2.4

Beoordeling aanvullende gegevens Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag, op grond van artikel 4:5 Awb, al in behandeling is genomen:

 € 250,00

 

 

 

 2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

 2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 € 280,00

 

 

 

2.3.2.2

Het uitgangspunt van de procedure genoemd in 2.3.2.1 is dat de verzoeker alle daarbij behorende producten aanlevert om de procedure te doorlopen. Indien de verzoeker deze stukken niet wenst aan te leveren, wordt het tarief bepaald op basis van de in een offerte/ kostenraming genoemde bedragen. Dit wordt de verzoeker tijdens de behandeling van de aanvraag medegedeeld.

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 € 350,00

 

Indien er geen sprake is van een bouwactiviteit

 € 350,00

 

 

 

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 € 1.000,00

 

In afwijking van 2.3.3.2 geldt bij toepassing van artikel 4, onderdeel 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht voor een tijdelijke afwijking ten behoeve van een evenement

€ 250,00

 

Indien er geen sprake is van een bouwactiviteit:

 € 1.000,00

 

 

 

 2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (uitgebreide buitenplanse afwijking):

 € 8.000,00

 

 

 

 2.3.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 € 1.000,00

 

 

 

 2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) wordt het op grond van artikel 2.3.1.1. verschuldigde bedrag verhoogd met:

 € 500,00

 

 

 

 2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 € 500,00

 

 

 

 2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 € 500,00

 

 

 

 2.3.3.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 € 500,00

 

 

 

 2.3.3.9

Indien voor de in 2.3.3 genoemde procedures een verzoek om vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde moet worden aangevraagd, worden de onder 2.3.3 vermelde bedragen verhoogd met:

 € 1.250,00

 

 

 

2.3.4.1

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 € 220,00

 

Indien de, in de vorige volzin bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.11 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, wordt het bedrag vermeerderd met een toeslag zoals hieronder aangegeven: indien de gebruiksoppervlakte van een bouwwerk:

 

 

- tot en met 100 m2:

 € 220,00

 

- van 101 tot en met 500 m2:  vermeerderd met € 1,40 per m2 gebruiksoppervlakte

 € 100,00

 

- van 501 tot en met 2.000 m2: vermeerderd met € 0,55 per m2 waarmee die oppervlakte de 500 m2 te boven gaat;

 € 560,00

 

- van 2.001 tot en met 5.000 m2: vermeerderd met € 0,15 per m2 waarmee die oppervlakte de 2.000 m2 te boven gaat;

 € 1.385,00

 

- van 5.001 tot en met 45.000 m2:  vermeerderd met € 0,03 per m2 waarmee die oppervlakte de 5.000 m2 te boven gaat;

 € 1.835,00

 

- 45.000 m2 is of meer:  vermeerderd met € 0,01 per m2 waarmee die oppervlakte de 45.000 m2 te boven gaat;

 € 3.035,00

 

 

 

 2.3.4.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.4.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk voor een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken):

 10% van legestarief onderdeel 2.3.4.1

 

 

 

 2.3.4.3

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.4.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel tot uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft: a. uitbreiding van een inrichting: het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.4.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding; b. gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.4.1 c. gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van het legestarief vermeld onder 2.3.4.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

 

 

 

2.3.4.4

Ontheffing verbod openvuur en roken een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 APV

 € 45,00

 

 

 

2.3.4.5

Brandrapporten inlichtingen uit brandrapporten van plaatsgehad hebbende branden, alsmede inlichtingen over brandschade of andere vormen van hulpverlening door de brandweer:

 € 55,00

 

 

 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b van de Wabo in samenhang met artikel 14 van de Erfgoedverordening Waalre 2017, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 390,00

 

 

 

2.3.5.1.2

Indien voor de aanvraag genoemd in het artikel 2.3.5.1 op grond van artikel 3.10 onder d, Wabo de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden doorlopen:

€ 500,00

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 € 250,00

 

 

 

2.3.7

Uitweg/inrit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 € 150,00

 

 

 

2.3.8

Kappen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of hoofdstuk 4, afdeling 3 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 € 150,00

 

 

 

2.3.9

Natura 2000-activiteiten (bescherming van een Natura 2000-gebied)

 

 

 

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa aanhef en onder a van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 € 300,00

 

 

 

2.3.10

Flora en fauna-activiteiten (bescherming van soorten) Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een activiteit in artikel 2.2aa aanhef en onder b van het Besluit omgevingsrecht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 € 300,00

 

 

 

2.3.11

Andere activiteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

 

2.3.11.1

Indien het behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 € 80,00

 

 

 

2.3.11.2

Indien het behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van:

 € 80,00

 

 

 

2.3.11.2.1

Indien het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief

 € 80,00

 

 

 

2.3.11.2.2

Indien het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.13

Beoordeling rapporten

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld: de kosten worden per beoordeling geheven. Het minimum bedrag bedraagt € 450,00.

 

 

 

 

2.3.13.1

per beoordeling van een milieukundig bodemrapport

Kostprijs

2.3.13.2

per beoordeling van een archeologisch bodemrapport

Kostprijs

2.3.13.3

per beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport

Kostprijs

2.3.13.4

per beoordeling van een luchtkwaliteitsonderzoeksrapport

Kostprijs

2.3.13.5

per beoordeling van een onderzoeksrapport externe veiligheid

Kostprijs

2.3.13.6

per beoordeling van een onderzoeksrapport Wet natuurbescherming

Kostprijs

2.3.13.7

per beoordeling van een onderzoeksrapport Waterwet Het bedrag van de kosten van de beoordelingen onder 2.3.13.2, 2.3.13.3, 2.3.13.5 wordt tijdens de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeeld.

Kostprijs

 

 

 

2.3.14

Advies Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de kosten, blijkend uit een offerte die door het betreffende bestuursorgaan of andere instantie is afgegeven. Dit wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeeld.

 

 

 

 

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

 

2.3.15.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 € 200,00

 

 

 

2.3.15.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 € 300,00

 

 

 

2.3.15.1.3

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven in verband met de Wet natuurbescherming (Natura 2000-activiteiten en flora en fauna-activiteiten):

 

 

-Aanvraag gebiedsbescherming

 

€ 4.621,00

 

-Aanvraag wijziging gebiedsbescherming

-Intrekking aanvraag gebiedsbescherming

€ 3.817,00

€ 2.511,00

 

-Aanvraag soortenbescherming door burgers

 

€ 2.036,00

 

-Aanvraag soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

 

€ 6.286,00

 

-Aanvraag soortenbescherming overige

€ 4.599,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

 

 

 

 

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevings-vergunning voor bouw-en aanlegactiviteiten

 

 

 

 

2.4.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.5, intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, echter voordat op de aanvraag is besloten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

 

 

2.4.1.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking abusievelijk ingediende aanvraag Als binnen 10 werkdagen na ontvangst van de (vergunningsvrije) aanvraag blijkt dat de aanvraag abusievelijk is ingediend van de op grond van die onderdelen voor betreffende activiteit verschuldigde leges bedraagt de teruggaaf:

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, en aanlegactiviteiten Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.5 intrekt op verzoek van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag schriftelijk is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25%

 

 

 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, en aanlegactiviteiten 

 

 

 

 

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.5 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits de aanvraag om teruggaaf binnen 6 maanden na het weigeringsbesluit schriftelijk is ingediend. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25%

 

 

 

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.4.4

Minimumbedrag voor teruggaaf Een bedrag minder dan € 250,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.4.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

 € 150,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 € 295,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 € 8.000,00

 

 

 

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 € 5.000,00

 

 

 

2.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening en het verzoek meeloopt met een bestemmingsplan op initiatief van de gemeente:

 € 3.500,00

 

 

 

2.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van een belanghebbende op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening:

 € 1.200,00

 

 

 

2.7.5

Indien voor de in 2.7.1, 2.7.2 en 2.7.3 genoemde procedures een verzoek om vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde moet worden aangevraagd, worden de onder 2.7.1, 2.7.2 en 2.7.3 vermelde bedragen verhoogd met:

 € 1.200,00

 

 

 

2.7.6

Het uitgangspunt van procedures genoemd in 2.7.1, 2.7.2 en 2.7.3 is dat de verzoeker alle daarbij behorende producten aanlevert om de procedure te doorlopen. Indien de verzoeker deze stukken niet wenst aan te leveren, worden de in 2.7.1, 2.7.2 en 2.7.3 genoemde bedragen verhoogd op basis van de in een offerte/ kostenraming genoemde bedragen. Dit wordt de verzoeker tijdens de behandeling van de aanvraag medegedeeld.

 

 

 

 

2.7.7

Beoordeling rapporten Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld, worden de kosten per beoordeling geheven. Het minimum bedrag bedraagt € 450,00.

 

2.7.7.1

per beoordeling van een milieukundig bodemrapport

Kostprijs

2.7.7.2

Per beoordeling van een archeologisch bodemrapport

Kostprijs

2.7.7.3

Per beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport

Kostprijs

2.7.7.4 

Per beoordeling van een luchtkwaliteitsonderzoeksrapport

Kostprijs

2.7.7.5

Per beoordeling van een onderzoeksrapport externe veiligheid

Kostprijs

2.7.7.6

Per beoordeling van een onderzoeksrapport Wet natuurbescherming

Kostprijs

2.7.7.7

per beoordeling van een onderzoeksrapport Waterwet.

Kostprijs

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 € 120,00

 

 

 

TITEL 3

DIENSTVERLENING vallende onder De Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 € 372,00

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30 a van de Drank- en Horecawet

 € 50,00

 

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Het voorgaande is niet van toepassing indien de drank- en horecaexploitatie bij een evenement als bedoeld in artikel 2:24 APV geschiedt door of namens een niet-commercieel rechtspersoon of een niet-commercieel natuurlijk persoon.

 € 45,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement van 100 of meer personen als bedoeld in artikel 2.24 en 2.25 van de APV:

 € 100,00

 

 

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor geluidshinder ingevolge de APV (openlucht evenement):

 € 45,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

 

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de APV voor een seksinrichting of escortbedrijf:

 € 300,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingsverordening Gemeente Waalre 2020-2023

 

 

 

 

3.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking in het kader van de “Huisvestingsverordening Gemeente Waalre 2020-2023’ bedraagt het tarief

 € 45,00

 

 

 

3.4.2

Het bepaalde in artikel 6.4. is niet van toepassing op of door namens statushouders als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder h, van de “Urgentieverordening gemeente Waalre” ingediende verzoeken om urgentiebeschikking.

 

 

De in artikel 6.4 bedoelde leges worden gerestitueerd als de urgentie wordt verleend

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening: niet van toepassing

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening Waalre

 € 45,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 € 45,00

 

 

 

 

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2019 tot vaststelling van de

Tarieventabel 2020 als onderdeel van de Legesverordening 2020.

 

 

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier, de voorzitter,

 

 

W.A. Ernes drs. J.W. Brenninkmeijer

 

 

Bijlage:

Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht 2020 (Roeb-lijst)

behorende bij de Legesverordening 2020

Raadsbesluit 17 december 2019

 

Indeling Roeb-lijst Legesverordening 2020

 

Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht

 

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in ROEB-overleg 10 september 2019.

 

 

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

 

 

Vastgesteld in ROEB-overleg 10 september 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

2020

 

 

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

 

incl. 21% BTW

eenheid

 

 

 

 

(euro)

 

(euro)

(bruto)

 

1.

WONINGEN

 

 

 

 

 

 

1.1

Rijtjeswoningen

211,00

 

255,31

per m3

 

 

1.2

Halfvrijstaande woningen

255,00

 

308,55

per m3

 

 

1.3

Vrijstaande woningen / appartementen

285,00

 

344,85

per m3

 

 

1.4

Bungalows

304,00

 

367,84

per m3

 

 

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

192,00

 

232,32

per m3

 

 

1.6

(Tijdelijke) woonunit

192,00

 

232,32

per m3

 

 

1.7

Recreatiewoning

192,00

 

232,32

per m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 

 

 

 

 

 

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

289,00

 

349,69

per m3

 

 

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

128,00

 

154,88

per m3

 

 

2.3

Kelder

265,00

 

320,65

per m3

 

 

2.4

Serre

574,00

 

694,54

per m2

 

 

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

133,00

 

160,93

per m3

 

 

2.6

Dakkapel

1.098,00

 

1.328,58

per ml

 

 

2.7

Gevelwijziging

593,00

 

717,53

per m2

 

 

2.8

Nieuw dak

118,00

 

142,78

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

BIJGEBOUWEN

 

 

 

 

 

 

3.1

Berging/garage met plat dak

133,00

 

160,93

per m3

 

 

3.2

Berging/garage met kapconstructie

123,00

 

148,83

per m3

 

 

3.3

Carport / Overkapping

157,00

 

189,97

per m2

 

 

3.4

Tuinhuisje (prefab)

147,00

 

177,87

per m2

 

 

3.5

Zwembad

196,00

 

237,16

per m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

 

 

 

 

 

 

4.1

Houten schutting/pergola

69,00

 

83,49

per ml

 

 

4.2

Gemetselde tuinmuur

123,00

 

148,83

per ml

 

 

4.3

Schotelantenne

990,00

 

1.197,90

per st.

 

 

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

94,00

 

113,74

per ml

 

 

4.5

Gaashekwerk

49,00

 

59,29

per ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

BEDRIJFSHALLEN

 

 

 

 

 

 

- Gemetselde wandconstructie:

 

 

 

 

 

 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

 

 

 

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

98,00

 

118,58

per m3

 

 

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

59,00

 

71,39

per m3

 

 

5.3

Tussenvloer in de hal extra

133,00

 

160,93

per m2

 

 

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

201,00

 

243,21

per m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Systeembouw:

 

 

 

 

 

 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

 

 

 

5.5

Hal hoogte tot en met 6m

59,00

 

71,39

per m3

 

 

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

49,00

 

59,29

per m3

 

 

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

45,00

 

54,45

per m3

 

 

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

45,00

 

54,45

per m3

 

 

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

40,00

 

48,40

per m3

 

 

5.10

Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

40,00

 

48,40

per m3

 

 

5.11

Tussenvloer in de hal extra

84,00

 

101,64

per m2

 

 

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

128,00

 

154,88

per m2

 

 

5.13

Open loods

128,00

 

154,88

per m2

 

 

5.14

Semi-permanente unit

201,00

 

243,21

per m3

 

 

5.15

Romneyloods

28,00

 

33,88

per m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OVERIGE GEBOUWEN

 

 

 

 

 

 

6.1

Kantoor

285,00

 

344,85

per m3

 

 

6.2

Showroom

167,00

 

202,07

per m3

 

 

6.3

Winkel

285,00

 

344,85

per m3

 

 

6.4

Bouwmarkt

128,00

 

154,88

per m3

 

 

6.5

Horeca

260,00

 

314,60

per m3

 

 

6.6

Sporthal

255,00

 

308,55

per m3

 

 

6.7

Kleedgebouwen

236,00

 

285,56

per m3

 

 

6.8

Scholen / kinderdagverblijven

226,00

 

273,46

per m3

 

 

6.9

Noodscholen

187,00

 

226,27

per m3

 

 

6.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

338,00

 

408,98

per m3

 

 

6.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

98,00

 

118,58

per m3

 

 

6.12

Gevelwijzigingen overige gebouwen

598,00

 

723,58

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

TUINBOUWKAS

 

 

 

 

 

 

7.1

Verwarmde kas

45,00

 

54,45

per m2

 

 

7.2

Onverwarmde kas

30,00

 

36,30

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

VARKENSSTAL

 

 

 

 

 

 

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

392,00

 

474,32

per m2

 

 

8.2

Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

363,00

 

439,23

per m2

 

 

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

255,00

 

308,55

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

KOEIENSTAL

 

 

 

 

 

 

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

353,00

 

427,13

per m2

 

 

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

285,00

 

344,85

per m2

 

 

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

304,00

 

367,84

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

603,00

 

729,63

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

KIPPENSTAL

 

 

 

 

 

 

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

294,00

 

355,74

per m2

 

 

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

314,00

 

379,94

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

94,00

 

113,74

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

PAARDENSTAL

 

 

 

 

 

 

11.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

593,00

 

717,53

per m2

 

 

11.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

289,00

 

349,69

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

 

 

 

 

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

211,00

 

255,31

per m2

 

 

12.2

Opslagloods (houten gevels)

113,00

 

136,73

per m2

 

 

12.3

Opslagloods (beton gevels)

113,00

 

136,73

per m2

 

 

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

94,00

 

113,74

per m2

 

 

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

54,00

 

65,34

per m2

 

 

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

324,00

 

392,04

per m2

 

 

12.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

583,00

 

705,43

per m2

 

 

12.8

Nertsen

143,00

 

173,03

per m1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

MEST SILO / KELDER

 

 

 

 

 

 

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

39,00

 

47,19

per m3

 

 

13.2

Mest kelder (losse kelder)

133,00

 

160,93

per m2

 

 

13.3

Sleufsilo

241,00

 

291,61

per m1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

(PARKEER)KELDER

 

 

 

 

 

 

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

172,00

 

208,12

per m3

 

 

14.2

Geheel ondergronds

231,00

 

279,51

per m3

 

 

14.3

Geheel bovengronds

108,00

 

130,68

per m3

 

 

14.4

(Parkeer)kelder onder gebouw

113,00

 

136,73

per m3

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2019 tot vaststelling van de

Roeb-lijst 2020 als onderdeel van de Legesverordening 2020.

 

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier, de voorzitter,

 

 

W.A. Ernes drs. J.W. Brenninkmeijer