Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waddenfonds

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent Parafenbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaddenfonds
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent Parafenbesluit
CiteertitelParafenbesluit
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2018nieuwe regeling

23-02-2018

Blad gemeenschappelijke regeling 2018, 466

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 23 februari 2018 tot vaststelling van de procedure om besluiten te nemen buiten de vergadering om (Parafenbesluit).

Besluitvorming buiten de vergadering om

 

Artikel 1 Het parafenbesluit

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan buiten de vergadering om een besluit nemen (het parafenbesluit).

 • 2.

  Het besluit en de bijbehorende stukken worden door de secretaris ter parafering aan de leden van het dagelijks bestuur aangeboden.

 • 3.

  Elk lid van het dagelijks bestuur parafeert het besluit in één van de volgende rubrieken: akkoord, niet akkoord of bespreken en vermeldt de datum van parafering.

 • 4.

  Een parafenbesluit komt uitsluitend tot stand als:

  • a.

   alle leden hebben geparafeerd;

  • b.

   door geen van de leden is aangegeven dat bespreking van het voorstel in een vergadering gewenst is; en

  • c.

   het voorstel door ten minste twee leden voor akkoord is geparafeerd.

 • 5.

  Het parafenbesluit wordt geacht te zijn genomen op de laatste datum van parafering.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van het Waddenfonds en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Leeuwarden, 23 februari 2018

H. Staghouwer, voorzitter

mw. M.E. Walter, secretaris