Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waddenfonds

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent de adviescommissie Subsidieregeling Waddenfonds (Reglement adviescommissie Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaddenfonds
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent de adviescommissie Subsidieregeling Waddenfonds (Reglement adviescommissie Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01)
CiteertitelReglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2019-01
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waddenfonds/CVDR625813/CVDR625813_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2019nieuwe regeling

13-09-2019

bgr-2019-731

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent de adviescommissie Subsidieregeling Waddenfonds (Reglement adviescommissie Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01)

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

 • gelet op artikel 12, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling;

 • gelet op artikel 1.10 van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01;

besluit

 • 1.

  tot instelling van een tijdelijke commissie van advies aan het dagelijks bestuur; en

 • 2.

  daartoe het volgende reglement vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Instelling

 • 1.

  Er is een adviescommissie ten behoeve van de rangschikking als bedoeld in artikel 1.11 van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01.

 • 2.

  De commissie brengt schriftelijk advies uit aan het dagelijks bestuur, door tussenkomst van de directeur van het Waddenfonds.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3, tweede lid, bestaat de commissie uit ten minste vijf leden, de voorzitter inbegrepen. Een lid van de commissie maakt geen deel uit van of is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de deelnemers aan dan wel de bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en overige leden van de commissie.

 • 3.

  Als leden worden benoemd:

  • mw. J.G. (Janny) Vlietstra (voorzitter)

  • mw. Y. (Yttje) Feddes

  • dhr. C.J. (Kees) Vriesman

  • dhr. H. (Hans) Haerkens

  • dhr. S.R.J. (Sjef) Jansen

  • dhr. S. (Sven) Stremke

 • Een lid kan zich niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

  • a.

   op verzoek van het betrokken lid;

  • b.

   indien niet langer wordt voldaan aan het bepaalde in het eerste lid, tweede volzin;

  • c.

   in het geval als bedoeld in artikel 3, tweede lid,; en

  • d.

   bij besluit van het dagelijks bestuur.

Artikel 3 (Schijn) van belangenverstrengeling en geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie vervullen hun taak zonder vooringenomenheid.

 • 2.

  Een lid van de commissie onthoudt zich van advisering indien het lid geacht wordt een zodanig persoonlijk belang te hebben bij een of meer aanvragen dat hij, gelet op het bepaalde in artikel 2:4 van de Awb, daaraan niet behoort deel te nemen. Het betreffende lid stelt hiervan zo nodig de voorzitter en het dagelijks bestuur onverwijld in kennis gesteld.

 • 3.

  Ieder lid van de commissie die de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit andere hoofde ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 4 Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie en bewaakt de deugdelijkheid van de advisering in ruime zin. De voorzitter geeft leiding aan de vergadering en bewaakt de voortgang van de behandeling van de agenda. In de discussies zorgt de voorzitter er voor dat alle leden hun mening voldoende naar voren kunnen brengen. Na de discussie geeft de voorzitter een samenvatting van het uit te brengen advies, als basis voor de schriftelijke uitwerking.

Artikel 5 Secretariaat

 • 1.

  De directeur Waddenfonds draagt zorg voor de secretariële ondersteuning van de commissie.

 • 2.

  Het secretariaat draagt zorg voor de voorbereiding van de vergadering(en), verleent de commissie de nodige bijstand en ondersteunt de commissie bij het opstellen van het advies.

 • 3.

  Het secretariaat is bij de vergaderingen van de commissie tegenwoordig.

Artikel 6 Vergoeding

De leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en reiskosten, overeenkomstig de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Fryslân 2019.

Hoofdstuk 2 Werkwijze

Artikel 7 Openbaarheid, oproep en agenda

 • 1.

  Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 2.

  De commissie vergadert zo vaak de voorzitter dat nodig oordeelt. De voorzitter kan besluiten dat advisering in daarvoor in aanmerking komende gevallen schriftelijk plaatsvindt.

 • 3.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk ter vergadering op, onder vermelding van dag, tijdstip, plaats en onderwerpen.

Artikel 8 Toezending vergaderstukken

Het secretariaat draagt er zorg voor dat de stukken tenminste tien dagen voor de vergadering aan de leden worden gezonden.

Artikel 9 Advisering

 • 1.

  De leden van de commissie kennen elk, in overeenstemming met de Subsidieregeling Waddenfonds 2019-01, punten toe per te beoordelen aanvraag. De rangschikking wordt bepaald door het totaal van het aantal punten per aanvraag, waarbij een aanvraag hoger wordt gerangschikt naarmate meer punten zijn toegekend.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. De voorzitter ziet er op toe dat het advies voldoende inzichtelijk is en inhoudelijk toereikend is onderbouwd.

 • 3.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 4.

  De commissie brengt schriftelijk advies uit, uiterlijk binnen 18 weken te rekenen vanaf de sluitingsdatum van de openstelling.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Niet-voorzienbare gevallen

De commissie beslist in de gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2019-01.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Publicatieblad van het Waddenfonds.

 

 

Groningen, 13 september 2019

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

Voorzitter

H. Staghouwer

Wnd. Secretaris

M.E. Walter