Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waddenfonds

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Waddenfonds van 13 maart 2020 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerkingsverband Noord-Nederland (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds – SNN 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaddenfonds
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Waddenfonds van 13 maart 2020 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerkingsverband Noord-Nederland (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds – SNN 2020)
CiteertitelBesluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds - SNN 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2020nieuwe regeling

13-03-2020

bgr-2020-267

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Waddenfonds van 13 maart 2020 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerkingsverband Noord-Nederland (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds – SNN 2020)

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Waddenfonds, elk voor zover daartoe bevoegd,

 

overwegende dat:

 • o

  het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Waddenfonds de Subsidieregeling Openstellingsbesluit Viswad heeft vastgesteld;

 • o

  de uitvoering van deze subsidieregeling wordt opgedragen aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerkingsverband Noord-Nederland; en

 • o

  het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland de bevoegdheid tot het nemen van besluiten te mandateren alsmede volmacht te verlenen voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen alsmede machtiging te verstrekken voor het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling;

gelet op het instemmingsbesluit van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland,

 

BESLUITEN

 

vast te stellen het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds - SNN 2020 als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieregeling: Openstellingsbesluit Viswad;

 • b.

  SNN: openbaar lichaam Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

 • c.

  Waddenfonds: openbaar lichaam Waddenfonds.

Artikel 2 Opdracht van bevoegdheid

 • 1.

  Aan het dagelijks bestuur van het SNN wordt, met inbegrip van de ondertekening van stukken, ter uitvoering van de subsidieregeling:

  • o

   mandaat verleend tot het nemen van alle besluiten in de keten van subsidieverstrekking; en

 • voor zover noodzakelijk om dit mandaat uit te voeren:

  • o

   volmacht verleend om te besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen; en

  • o

   machtiging verleend tot het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling.

 • 2.

  De in het eerste lid omschreven opdracht van bevoegdheid omvat in elk geval, maar niet uitsluitend:

  • o

   de vaststelling en beschikbaarstelling van formulieren en modellen ten behoeve van de subsidieverstrekking;

  • o

   het beoordelen van de aanvraag;

  • o

   besluiten omtrent het verstrekken van subsidie, waaronder besluiten omtrent het weigeren, verlenen, bevoorschotten, (lager) vaststellen, intrekken, wijzigen en terugvorderen van subsidie;

  • o

   besluiten om een aanvraag niet in behandeling te nemen, als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • o

   het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • o

   het nemen van besluiten met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover het informatieverzoek ziet op documenten die vanwege de opdracht van bevoegdheid onder het dagelijks bestuur van het SNN berusten;

  • o

   het optreden als betaalorgaan jegens de subsidieontvanger en het Waddenfonds;

  • o

   besluiten tot het voeren van verweer in bezwaar- en beroepsprocedures, met inbegrip van enige voorlopige voorziening alsmede de bevoegdheid tot het nemen van een procesbesluit tot het instellen van een (hoger) beroepsprocedure.

  • o

   het opstellen en indienen van een verweerschrift ten behoeve van bezwaar- en beroepsprocedures, met inbegrip van enige voorlopige voorziening;

  • o

   het optreden als gemachtigde ter zitting in bezwaar- en beroepsprocedures, met inbegrip van enige voorlopige voorziening;

  • o

   het nemen van besluiten op bezwaar.

 • 3.

  Onder de opgedragen bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  Het dagelijks bestuur van het SNN is bevoegd ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen aan één of meer functionarissen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van het SNN.

 • 2.

  Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk genomen.

Artikel 4 Clausulering

 • 1.

  Bij de uitoefening van de krachtens dit besluit opgedragen bevoegdheden wordt gehandeld:

  • a.

   met inachtneming van Europese en nationale wet- en regelgeving en door het bestuur van het openbaar lichaam Waddenfonds vastgestelde wet- en regelgeving, beleidsregels en instructies; en

  • b.

   binnen het door het algemeen en dagelijks bestuur van het Waddenfonds beschikbaar gestelde budget.

 • 2.

  Dit besluit vindt geen toepassing in het geval de (onder)gemandateerde/gevolmachtigde/gemachtigde direct of indirect enig persoonlijk belang heeft.

Artikel 5 Vertegenwoordiging van de rechtspersoon Waddenfonds in en buiten rechte

 • 1.

  De voorzitter van het SNN is ter uitvoering van dit besluit bevoegd het Waddenfonds in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 2.

  De voorzitter van het SNN is bevoegd de vertegenwoordiging schriftelijk op te dragen aan een door hem/haar aangewezen functionaris.

Artikel 6 Informatie

 • 1.

  Het dagelijks bestuur van het SNN doet desgevraagd opgave aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van besluiten en (rechts)handelingen die krachtens dit besluit zijn genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid verschaft het dagelijks bestuur van het SNN desgevraagd aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds alle informatie over het gebruik van enige bevoegdheid krachtens dit besluit.

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  In de ondertekening van besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat deze namens het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter van het Waddenfonds zijn genomen.

 • 2.

  Besluiten worden door functionarissen persoonlijk ondertekend.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds - SNN 2020 en treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking in het Publicatieblad van het Waddenfonds.

 

Leeuwarden, 13 maart 2020

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds

H. Staghouwer,

voorzitter

G.W. Huisman,

secretaris - directeur