Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2009
CiteertitelVerordening Afvalstoffenheffing 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artiekl 15.33 van de Wet Milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2010nieuwe verordening

22-12-2008

Op de gemeentepagina van de Stad Wageningen

08.0041472

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2009

De raad van de gemeente Wageningen;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2008;gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

Artikel 1 Aard van de belasting en belastbaar feit

Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

 • 1.
  • a.

   de belasting bedraagt € 297,72 per perceel per belastingjaar;

  • b.

   indien dat perceel bij aanvang van de belastingplicht door één persoon wordt gebruikt, bedraagt, op aanvraag van de gebruiker, de belasting € 191,40 per perceel per belastingjaar;

  • c.

   indien dat perceel beschikt over meer dan één minicontainer voor restafval en /of meer dan één minicontainer voor groente-, fruit-en tuinafval (gft-afval), ongeacht door hoeveel personen het perceel wordt gebruikt, bedraagt de belasting per perceel per belastingjaar: € 297,72, verhoogd met € 178,68 voor de tweede en volgende minicontainer voor restafval en € 59,52 voor de tweede en volgende minicontainer voor gft-afval.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid is het tarief, indien het belastingtijdvak een gedeelte van een kalenderjaar of gedeelten van kalenderjaren omvat, gelijk aan de som van zoveel twaalfde delen van het voor het desbetreffende kalenderjaar geldende tarief als daarvan volle kalendermaanden behoren tot het belastingtijdvak.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is in de gevallen waarin de heffing door middel van afrekeningen van Vitens plaatsvindt de verbruiksperiode zoals die voor de betrokken belastingplichtige voor het desbetreffende belastingobject geldt.

 • 2.

  In andere gevallen dan in het eerste lid is het belastingtijdvak gelijk aan het belastingjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Deze kan worden gesteld op de eindafrekening, inclusief specificatie, van Vitens. Als dagtekening van de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de eindafrekening. Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt de voorschotnota van Vitens aangemerkt of de kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.

 • 2.

  De belasting kan zonodig worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingtijdvak verschuldigde belasting als er in dat belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt ontheffing verleend voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingtijdvak verschuldigde belasting als er in dat belastingtijdvak, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing, indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 8 Wijzigingen in de loop van het belastingtijdvak

 • 1.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar wijzigt en het perceel door meer dan één persoon wordt gebruikt, bedraagt de belasting zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingtijdvak verschuldigde vaste bedrag, zoals genoemd in artikel 3, lid 1, sub a, als er in dat belastingtijdvak, na wijziging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar wijzigt en het perceel door één persoon wordt gebruikt, bedraagt, op aanvraag van de gebruiker, de belasting zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingtijdvak verschuldigde vaste bedrag, zoals genoemd in artikel 3, lid 1, sub b, als er in dat belastingtijdvak, na wijziging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Termijnen en wijze van betaling

 • 1.

  Het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag moet worden voldaan tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitieve bedrag van de eindafrekening van Vitens moet worden voldaan, met dien verstande, dat de termijn van betaling ten minste vijf dagen na de dagtekening van de (voorschot)nota beloopt.

 • 2.

  Het recht dat wordt geheven bij wege van aanslag moet worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening zoals vermeld op het aanslagbiljet.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening afvalstoffenheffing 2008” van 13 december 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing 2009”.