Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Marktgeldverordening 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktgeldverordening 2009
CiteertitelMarktgeldverordening 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2010nieuwe verordening

22-12-2008

op de gemeentepagina van de Stad Wageningen

nr.08.0041479, afdeling FIbl

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktgeldverordening 2009

De raad van de gemeente Wageningen;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet

Artikel 1 Aard van de heffing, belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het gebruik van enig gedeelte van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, welke voor het houden van markten is aangewezen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het "marktgeld" wordt geheven van degene, aan wie op de markt een plaats is toegekend, dan wel van degene, aan wie het college van burgemeester en wethouders vergunning heeft verleend tot het plaatsen van opstallen, met het doel deze te verhuren.

Artikel 3 Tarieven

Het marktgeld bedraagt per marktdag:

 • 1.

  op de woensdag:

  a.

  voor het innemen van een standplaats met kramen, tenten, wagens (waarop of van waaruit wordt verkocht), enz.

  per m2

  € 1,70

  b.

  voor losse uitstallingen, bloemen, groenten, enz.

  per m2

  € 1,60

  c.

  voor de door kooplieden, die door geregelde aanprijzing en uitlegging of toelichting van het gebruik van hun waren toeschouwers of toehoorders om zich heen verzamelen (zogenaamde standwerkers), ingenomen ruimte,

  per m2

  € 1,60

   

  met een minimum van

   

  € 6,40

 • 2.

  op de zaterdag:

   

  voor het innemen van een standplaats met kramen en tenten, wagens (waarop of van waaruit wordt verkocht), enz. per m2

  € 2,50

Artikel 4

Het marktgeld bedraagt voor kramen, welke gedurende de in artikel 3 bedoelde marktdagen op het marktterrein worden geplaatst, met het doel deze te verhuren, per kraam per jaar

€ 7,00

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of ander schriftuur, waarop het verschuldigde wordt vermeld.

Artikel 6 Abonnementstarief

 • 1.

  Het marktgeld, bedoeld in artikel 3, sub 1 en 2, kan bij wijze van abonnement voor een vol kalenderjaar, voor een half kalenderjaar of voor een kalenderkwartaal worden geheven. Degene, die van deze gelegenheid gebruik maakt, is verschuldigd respectievelijk 80 procent, 85 procent en 90 procent van het marktgeld, berekend over 52, 26 en 13 weken.

 • 2.

  Indien als gevolg van overmacht de belastingplichtige geen gebruik heeft kunnen maken van de standplaats, wordt in het geval van betaling bij wijze van abonnement, een evenredig deel van het abonnementsbedrag, berekend over het aantal volle kalendermaanden, gedurende welke de standplaats niet door hem/haar is gebruikt, aan de belastingplichtige terugbetaald.

Artikel 7 Tarieftoepassing

Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een dag en van een vierkante meter voor een gehele gerekend.

Artikel 8 Verschuldigdheid

 • 1.

  Behoudens het bepaalde in het tweede lid van dit artikel moet het marktgeld bij aanbieding van de in artikel 5 bedoelde nota of ander schriftuur worden voldaan.

 • 2.

  Indien het marktgeld overeenkomstig artikel 6 bij wijze van abonnement wordt geheven, dient dit te worden voldaan binnen één maand na de dagtekening van de in het vorige lid bedoelde nota of ander schriftuur.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Marktgeldverordening 2008" van 13 december 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Marktgeldverordening 2009”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2008

de voorzitter

de griffier