Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeerbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 156, lid 3 van de Gemeentewet en de artikelen 3, vijfde lid en 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

17-12-2012

De Stad Wageningen, 30 december 2013

13.0221476, team FC

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in zijn vergadering gesproken over het aanwijzingsbesluit betaald parkeren en, gelet op artikelen 3, vijfde lid en 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2014 besloten:

 

 • 1.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2014 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 'Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren;

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2014.

 

de secretaris,

M.J.F. Verstappen

de

burgemeester,

G.J.M. van Rumund

Bijlage 1: Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren

1a Plaats en tijdstip betaald parkeren

 • 1.

  De plaatsen waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2014 mag worden geparkeerd zijn:

  Tabel A; Gebied A

  Straatnaam

  Terreinbenaming

  nadere aanduiding

  Zone

  Markt

  Raadhuisplein

  geheel terrein

  I

  Salverdaplein

  Salverdaplein

  geheel terrein

  I

   

   

   

   

  Tabel B; Gebied B

  Straatnaam

  Terreinbenaming

  nadere aanduiding

  zone

  Emmapark/Niemeijerstraat

  Rijnbolwerk

  geheel terrein

  I

  Generaal Foulkesweg

  Irene Briqadeplein

  niet afgesloten gedeelte

  I

  Generaal Foulkesweg

  Generaal Foulkesweg

  tussen Otto van Gelreweg en 5

  Meiplein

  I

  Gerdesstraat

  Gerdesstraat

  gehele straat

  I

  Lawickse Allee

  Van der Kolk-Zuid

  nabij kruising met Stationsstraat

  I

  Plantsoen

  Straelenstoren oost

  geheel terrein

  I

  Plantsoen

  Straelenstoren west

  geheel terrein

  I

  Plantsoen

  Duivendaal

  geheel terrein

  I

  Plantsoen

  Beuningplein

  geheel terrein

  I

  Plantsoen

  Gedempte Gracht

  geheel terrein

  I

  Plantsoen

  Plantsoen

  gehele straat

  I

  Walstraat

  Walstraat

  gehele straat

  I

   

   

   

   

  Tabel C; Gebied C

  Straatnaam

  Terreinbenaming

  nadere aanduiding

  zone

  Plantsoen

  Gevangentoren

  geheel terrein

  I

   

   

   

   

  Tabel D; Gebied D

  Straatnaam

  Terreinbenaming

  nadere aanduiding

  zone

  Costerweg

  Costerweg

  tussen Vilente (nr. 75) en terrein

  voor complex de Arc, oneven zijde

  II

  Costerweg/Troelstraweg

  De Arc

  gehele terrein

  II

  Troelstraweg

  Troelstraweg

  ter hoogte van de nrs 4 t/m 82

  II

 • 2.

  De tijden waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2014 mag worden geparkeerd zijn:

  maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur;

  zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur; en

  vrijdagavond en overige koopavonden van 18:00 tot 21:00 uur.

 • 3.

  In afwijking van hetgeen onder 2. is bepaald, zijn de tijden waarop tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2014 mag worden geparkeerd op het parkeerterrein De Arc aan de Costerweg/Troelstraweg van maandag tot en met zaterdag van 08:00 tot 20:00 uur.

 • 4.

  De parkeerduur is in de gebieden genoemd in tabel A maximaal 1 uur. In de overige gebieden is de parkeerduur onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur.

1b Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00, met een minimum van € 0,40, dan wel door middel van een chipknip.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn/of het saldo op de gebruikte chipknip(pen) dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren op straat - met uitzondering van het betaald parkeren op parkeerterreinen welke zijn voorzien van een slagboom - gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • 4.

  In afwijking van hetgeen onder 1. is bepaald, is het niet mogelijk de parkeerapparatuur op het terrein Gevangentoren aan het Plantsoen ter zake van het betaald parkeren in werking te stellen door het inwerpen van een muntstuk van € 2,00.

1c Ontheffing

Voor het parkeren op het in tabel C genoemde parkeerterrein De Arc aan de Troelstraweg wordt voor het eerste uur van de totale parkeerduur ontheffing verleend van parkeerbelasting.

1d Betaald parkeren met gebruik van een telefoon

In afwijking van het bepaalde onder 1b kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur voor alle terreinen, met uitzondering van het terrein Gevangentoren aan het Plantsoen, tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van Yellowbrick B.V.. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij Yellowbrick B.V.. Hij dient te beschikken over een geldige transponderkaart van Yellowbrick B.V.. Deze kaart dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan Yellowbrick B.V.. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van Yellowbrick B.V. in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen 2014.