Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening Mobiliteitsfonds Wageningen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Mobiliteitsfonds Wageningen 2016
CiteertitelVerordening Mobiliteitsfonds Wageningen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpMobiliteitsfonds

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

nvt

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2016Onbekend

09-05-2015

Gemeenteblad, 3-6-2016

15.0202108

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Mobiliteitsfonds Wageningen 2016

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Mobiliteitsfonds: een bestemmingsreserve op de gemeentebegroting , als bedoeld in de Nota Parkeernormen Wageningen 2015 paragraaf 1.9, pagina 13.

 • 2.

  College: Het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Raad: De gemeenteraad van Wageningen

 • 4.

  Parkeereis: het aantal parkeerplaatsen dat aangelegd moet worden bij het realiseren van een bouwplan met eventueel onderscheid naar parkeerplaatsen op eigen terrein en openbaar toegankelijk.

 • 5.

  Parkeerplaats op eigen terrein: zoals bedoeld in paragraaf 4.3 pagina 29 van de Nota Parkeernormen Wageningen 2015.

 

Artikel 2. Mobiliteitsfonds

Het Mobiliteitsfonds heeft tot doel bij te dragen in de financiering van het bereikbaarheidsdoelstelling van gemeente Wageningen voor alle modaliteiten.

 

Artikel 3. Voeding van het Mobiliteitsfonds

 • 1.

  Het Mobiliteitsfonds wordt gevoed door:

  • 1.

   gelden welke zijn betaald in het kader van de compensatieregeling voor het niet of gedeeltelijk realiseren van de parkeereis zoals opgenomen in de Nota Parkeernormen Wageningen 2015.

  • 2.

   andere daartoe door de raad aan te wijzen incidentele en structurele middelen.

 • 2.

  Er kan alleen gebruik worden gemaakt van het Mobiliteitsfonds bij het niet (gedeeltelijk) kunnen voldoen aan de parkeereis als zowel de aanvrager als het college hier mee instemt. 

Artikel 4. Uitgave ten laste van het Mobiliteitsfonds

 • 1.

  Ten laste van het Mobiliteitsfonds kunnen incidentele uitgaven worden gedaan voor maatregelen die ten doel hebben de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren, met dien verstande dat deze projecten, programma’s en producten het doel hebben een wijziging van de parkeervraag, het parkeeraanbod of het mobiliteitsgedrag (minder autogebruik) tot stand te brengen.

 • 2.

  Ten laste van het Mobiliteitsfonds kunnen uitgaven voor het realiseren van de parkeerplaatsen voor de auto en de fiets worden gedaan.

 • 3.

  Activiteiten die eveneens ten laste van het Mobiliteitsfonds voor dekking in aanmerking komen zijn activiteiten die ten doel hebben de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren,met dien verstande dat zij tot doel hebben een wijziging van de parkeervraag, het parkeeraanbod of het mobiliteitsgedrag (minder autogebruik) tot stand hebben):

  • 1.

   projecten: niet-routinematige investeringen met betrekking tot de bereikbaarheid van Wageningen.

  • 2.

   programma’s : gebundelde (kleinere) gelijksoortige investeringen op basis van een meerjarig programma met betrekking tot de bereikbaarheid van Wageningen.

  • 3.

   programma, met betrekking tot de bereikbaarheid van Wageningen.

  • 4.

   producten: (plan)studies, beleidskaders, beleidsevaluaties, met betrekking tot de bereikbaarheid van Wageningen. 

4. Ten minste de helft van de middelen wordt ingezet voor projecten en programma’s.

 

Artikel 5. Beheer van het Mobiliteitsfonds

1. De gelden van het Mobiliteitsfonds worden door het college beheerd.

2. De besteding van de gelden uit het fonds is een collegebevoegdheid.  

 

Artikel 6: Kosten per parkeerplaats

 • 1.

  De kosten voor de vrijstelling per auto parkeerplaats bedragen: €2.500,- exclusief btw.

 • 2.

  De kosten voor de vrijstelling per fiets parkeerplaats bedragen € 250,- exclusief btw.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde bedragen te wijzigen. 

  Artikel 7. Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking vanaf zes weken na de dag van bekendmaking.

   

  Artikel 8. Citeertitel

  Deze regeling kan worden aangehaald als Verordening Mobiliteitsfonds Wageningen 2016

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2016

    

  Toelichting op de Verordening Mobiliteitsfonds Wageningen 2016

   

  De Verordening Mobiliteitsfonds Wageningen 2016 regelt het bestaan en het gebruik van het

  Mobiliteitsfonds. Het Mobiliteitsfonds is een reserve welke alleen besteed kan worden aan projecten die betrekking hebben op de onderwerpen bereikbaarheid en parkeren van de auto en de fiets. De projecten/maatregelen hebben ten doel de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren, door een een wijziging van de parkeervraag, het parkeeraanbod of het mobiliteitsgedrag (minder autogebruik) tot stand te brengen, alsmede het autogebruik te beperken of te reguleren en het fietsgebruik te stimuleren.

   

  Het fonds wordt gevoed door:

  De betaalde compensatiebedragen voor het niet (voldoende) realiseren van parkeerplaatsen

  op eigen terrein. De wijze waarop de parkeervraag dient te worden berekend en

  compensatieregeling is terug te vinden in de Nota Parkeernormen Wageningen 2015.

   

  Doordat het fonds gevoed wordt uit incidentele betalingen uit de afkoop, is geen sprake van een

  stabiele geldstroom. Het kan tegenvallen of meevallen. Het is daarom niet wenselijk dat vanuit het fonds langlopende verplichtingen worden aangegaan, bijvoorbeeld door het geld uit het fonds te bestemmen voor exploitatie of voor de financiering van kapitaallasten. De belangrijkste onderwerpen van financiering zijn projecten (bijvoorbeeld op financieren van (een deel van) de stichtingskosten van een parkeerplaats), programma’s (bijvoorbeeld periodieke parkeertellingen) en producten (bijvoorbeeld het opstellen van een parkeernota).

   

  Het fonds is niet bedoeld om een eventueel exploitatietekort te dekken.

   

  De besteding van het fonds is in handen van het college van Burgemeester en Wethouders. De

  besteding geschiedt aan de hand van de prioriteiten die het college stelt. Zij doet dit bij voorkeur in een meerjarig perspectief. Op basis daarvan kent zij de gelden toe, en verzorgt zij de betalingen. Zij legt daar verantwoording voor af binnen de reguliere begrotingscyclus. Zowel de inkomsten als de  uitgaven welke ten laste van het fonds komen zijn daarmee openbaar.

   

  Eigen terrein

  Parkeren op eigen terrein moet worden geïnterpreteerd als het zelfstandig oplossen van de parkeerbehoefte volgens de parkeereis:

   

 • 1.

  Parkeerplaatsen die worden gerealiseerd op de private grond of bouwperceel. Als private parkeerplaatsen voor woningen worden gerealiseerd buiten het betreffende perceel, dan moeten deze parkeervoorzieningen kadastraal zijn gekoppeld aan de woning. De parkeervoorziening maakt zodoende integraal deel uit van de woning. Dit geldt ook voor parkeervoorzieningen bij appartementencomplexen (parkeerkelder of –garage).

 • 2.

  Bij grootschalige woningbouwontwikkelingen (waar ook de openbare ruimte wordt ontwikkeld) is het mogelijk om het plangebied te zien als eigen terrein. Eigen terrein betekent niet per definitie fysiek op eigen terrein of bouwperceel. Een parkeervoorziening die ten behoeve van een ontwikkeling is gerealiseerd, maar niet op het terrein van die ontwikkeling ligt, kan ook worden beschouwd als ‘eigen terrein’. Dit is bijvoorbeeld het geval als een aantal parkeerplaatsen worden geclusterd op een pleintje dat alleen toegankelijk is voor bewoners, of als een parkeergarage wordt gerealiseerd die bedoeld is als gemeenschappelijke parkeervoorziening voor meerdere functies.    

  Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 mei 2016

   

  de voorzitter,

  de griffier,