Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2019
CiteertitelToeristenbelastingverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Wijziging

13-11-2018

gmb-2018-279921

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2019

Agendanummer: 3

Team: Publieke Dienstverlening

Registratienummer: 18INT00560

 

Onderwerp:

Vaststelling Verordening watertoeristenbelasting 2019

 

De raad van de gemeente Wageningen;

 

gelezen:

het voorstel aan de raad, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

op 25 september 2018;

 

gelet op:

artikel 224 van de Gemeentewet

 

________________________________________

 

 

Besluit

________________________________________

 

 

 

De Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2019 vast te stellen.

 

________________________________________

 

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere recreatieve doeleinden;

b. lengte: de lengte over alles;

c. etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 21.00 uur;

d. seizoen: het tijdvak van 1 april tot en met 1 oktober;

e. kapitein: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt.

Artikel 2 – Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, wordt onder de naam ‘watertoeristenbelasting’ een directe belasting geheven.

Artikel 3 – Belastingplicht

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 aan hem ter beschikking staande ligplaatsen dan wel op hem ter beschikking staande vaartuigen.

2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

3. Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belasting¬plichtig de kapitein, de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig als in artikel 2 bedoeld, dan wel een andere persoon die werkelijk verblijf houdt aan boord van een dergelijk vaartuig.

Artikel 4 – Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

a. door degenen die verblijf houden aan boord van:

1. een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden;

2. kano's, roei- en volgboten met een lengte van ten hoogste 4,00 meter;

3. motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4,00 meter;

4. een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied bevindt;

b. waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de vigerende Verordening toeristenbelasting;

c. van een asielzoeker, zijnde een vreemdeling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, die een asielverzoek heeft ingediend waarover nog geen onherroepelijke beslissing is genomen, van degene die een asielverzoek heeft ingediend waarop negatief is beslist en van een verblijfsgerechtigde, die op basis van artikel 9, 10 of 15 van voornoemde wet een verblijfsvergunning heeft, voor zover deze personen verblijf houden in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2, in het kader van de centrale opvang onder verantwoordelijkheid van het ZBO Centrale Opvang Asielzoekers.

Artikel 5 – Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal verblijven in het belastingtijdvak. Het aantal verblijven wordt gesteld op de som van het aantal etmalen dat elke in artikel 2 bedoelde persoon verblijf heeft gehouden. Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol etmaal gerekend.

Artikel 6 – Belastingtarief

De belasting bedraagt, per persoon, per etmaal € 1,36.

Artikel 7 – Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het seizoen.

Artikel 8 – Wijze van belastingheffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 – Kwijtschelding van belasting

Bij de invordering van watertoeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 – Aanslaggrens

Geen belastingaanslag wordt opgelegd, indien het aantal etmalen dat gelegenheid tot verblijf is geboden of waarover wordt geheven gedurende het belastingtijdvak minder dan tien zal of heeft belopen.

Artikel 11 – Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag in één termijn worden betaald, welke termijn vervalt 6 weken na de dagtekening welke op het aanslagbiljet is vermeld.

2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 12 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting.

 

Artikel 13 – Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

 

 

Artikel 14 – Aangifteplicht

De belastingplichtige, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, indien hij niet binnen vier weken na afloop van het belastingjaar een uitnodiging heeft ontvangen tot het doen van aangifte, binnen twee na afloop van deze termijn schriftelijk aan de aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, te verzoeken tot een uitnodiging tot het doen van aangifte. De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor alsnog een uitnodiging tot het doen van aangifte te verzenden, dan wel, bij gebrek aan een aangifte door belastingplichtige, de grondslag voor de berekening van de toeristenbelasting te schatten en middels ambtshalve aanslag op te leggen.

 

 

Artikel 15 Registratieplicht

1. De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, verblijfhoudende personen te registreren in een daarvoor bestemd en door de gemeente verstrekt verblijfregister.

2. Het college van burgemeester en wethouders stelt genoemd verblijfregister kosteloos beschikbaar.

3. De gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen kan ontheffing verlenen van het bijhouden van een gemeentelijk verblijfregister indien de belastingplichtige voornemens is om een eigen verblijfregister bij te houden indien dit eigen verblijfregister gekoppeld is aan een bedrijfsmatig gevoerde, geautomatiseerde boekhouding.

4. Het verzoek tot de in lid 3 bedoelde ontheffing dient voor aanvang van het betreffende belastingjaar te worden ingediend bij de in lid 3 genoemde gemeenteambtenaar.

5. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot inrichting en gebruik van het verblijfregister.

Artikel 16 – Inwerkingtreding en citeertitel

1. De Verordening watertoeristenbelasting 2018 van 6 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening watertoeristenbelasting 2019.

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 november 2018

de voorzitter,

de griffier,