Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening precario kabels en leidingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening precario kabels en leidingen 2019
CiteertitelVerordening precario kabels en leidingen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Wijziging

13-11-2018

gmb-2018-280482

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening precario kabels en leidingen 2019

Agendanummer : 3

Team : Publieke Dienstverlening

Registratienummer : 18INT00552

 

Onderwerp:

Vaststelling Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2019

 

De raad van de gemeente Wageningen;

 

gelezen:

- het voorstel aan de raad, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 25 september 2018;

 

gelet op:

artikel 228 van de Gemeentewet;

 

________________________________________

 

 

Besluit

________________________________________

 

 

 

De Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2019 vast te stellen.

 

 

________________________________________

 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. een jaar: een kalenderjaar;

b. een maand: een kalendermaand.

 

Artikel 2 - Belastbaar feit

1. Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

2. Ter zake van andere voorwerpen dan de in lid 1 genoemde voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond is de geldende Verordening precariobelasting en de daarbij behorende tarieventabel van toepassing.

 

Artikel 3 - Belastingplicht

1. Ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen ter zake waarvan op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de door de minister aangewezen netbeheerder.

2. In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die de buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 

Artikel 4 - Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

a. voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

b. buizen in de grond, tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

 

Artikel 5 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het tarief bedraagt voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen, per strekkende meter, per jaar € 2,25, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

 

Artikel 6 - Berekening van de precariobelasting

Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volledige strekkende meter aangemerkt.

 

Artikel 7 - Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan een kalenderjaar.

 

Artikel 8 - Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 9 - Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De precariobelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 10 - Betalingstermijn

1. De aanslag dient te worden betaald in één termijn, welke vervalt 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet of de nota.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

 

Artikel 11 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

 

Artikel 13 - Inwerkingtreding en citeertitel

1. De Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2017 van 7 november 2016 of zoals laatstelijk gewijzigd wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2019.

 

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 november 2018

de voorzitter,

de griffier,