Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen Wageningen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels uitgifte parkeervergunningen Wageningen 2019
CiteertitelBeleidsregels uitgifte parkeervergunningen Wageningen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBeleidsregels uitgifte parkeervergunningen Wageningen 2019
Externe bijlageBeleidsregels uitgifte parkeervergunningen 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-238044.html
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-201901-06-2019Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen Wageningen 2019

28-05-2019

gmb-2019-152563

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen Wageningen 2019

Burgemeester en wethouders van gemeente Wageningen;

Overwegende dat het gewenst is voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen de volgende regels te stellen;

Gelet op artikel 12 van de Parkeerverordening 2018 en de Algemene Wet Bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen Wageningen 2019

Hoofdstuk 1 Bewonersparkeervergunning (parkeerverordening artikel 3, lid 2a)

 

 

Artikel 1 Uitgiftecriteria bewonersparkeervergunningen

 • 1.

  De aanvrager moet wonen in:

  • a.

   een zone met betaald parkeren en/of parkeren voor vergunninghouders zoals weergegeven op de kaart van bijlage 1 (zones I, II, III).

  • b.

   Bernhardstraat tussen Julianastraat en Lijnbaanstraat (vergunning voor zone III).

  • c.

   Lawickse Allee tussen Julianastraat en Lijnbaanstraat (vergunning voor zone III).

 

 • 2.

  In afwijking van lid 1 komen de volgende bewoners niet in aanmerking voor een eerste bewonersparkeervergunning:

  • a.

   De bewoners van appartementencomplexen, waarvoor geldt dat het aantal parkeerplaatsen bij het complex minimaal gelijk is aan het aantal woningen: Salverdaplein, De Rode Beuk (Generaal Foulkesweg 12A-12K), Bastion II-West (Veste 14-28), Bastion I-Oost (Rondeel 37-51), De Arc (De Arc 11-163), Costerstaete (Costerweg 15-63), Kasteelsegang (Torckpark 2-50, Bassecour 38-40), Griftenbolwerk (Torckpark 1-39, Bassecour 69-83, Bassecour 85-97, Herenstraat 26-30A), Het Bassecour (Bassecour 42-88), Torckdael (Veerweg 26-40 (even nummers), Rustenburg 5 en 13, Spijk 15 A-G, Rustenburg 1 A-H en 3T, Van Hoornhof, Ripperdahof, Van Appelthornhoff, Van Arnhemhof, Van Sallandthof).

  • b.

   De bewoners van appartementencomplexen met de bestemming studentenhuisvesting, met wooneenheden of zelfstandige kamers met een gebruiksvloeroppervlak (NEN 2580) van 35 -50 m2 en waar voor het aantal parkeerplaatsen, dat hoort bij het appartementencomplex, het volgende geldt: het aantal parkeerplaatsen is minimaal gelijk aan het aantal woonheden x 0,2.

  • c.

   De bewoners van appartementencomplexen met de bestemming studentenhuisvesting, met wooneenheden of zelfstandige kamers met een gebruiksvloeroppervlak (NEN 2580) < 35 m2 en waar voor het aantal parkeerplaatsen, dat hoort bij het appartementencomplex, het volgende geldt: het aantal parkeerplaatsen is minimaal gelijk aan het aantal woonheden x 0,1.

 • 3.

  De toetsing van de aanvraag voor bewonersparkeervergunningen vindt plaats aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. De aanvrager moet zich bij de aanvraag van de parkeervergunning legitimeren.

 

 • 4.

  Op de eerste bewonersparkeervergunning kunnen maximaal drie kentekens worden opgenomen, waarvan tenminste één kenteken is gesteld op naam van de aanvrager. Alle kentekens moeten geregistreerd staan op het adres van de aanvrager of voorzien zijn van een kopie van een leaseovereenkomst. Op de tweede of derde bewonersparkeervergunning kan maximaal één kenteken worden opgenomen dat gesteld is op naam van de aanvrager of voorzien is van een kopie van een leaseovereenkomst.

 

 • 5.

  Een bewonersparkeervergunning is geldig voor één van de zones I, II of III volgens het aanwijzingsbesluit betaald parkeren en het aanwijzingsbesluit vergunninghouders, met uitzondering van gebied C in zone I (parkeerterrein Gevangentoren) en zoals weergegeven op de kaart van bijlage

 • De bewonersparkeervergunning is geldig voor de zone waarin het adres ligt waarop de aanvrager geregistreerd is volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 • 6.

  Per woonadres worden maximaal 3 bewonersparkeervergunningen afgegeven. De tweede en derde bewonersparkeervergunningen worden uitsluitend uitgegeven voor het tweede en derde voertuig dat geregistreerd staat op het adres van de aanvrager of geleased wordt door de aanvrager. Dit geldt niet voor woonadressen in het project Torckdael (Veerstraat 26-40 (even nummers), Rustenburg 5 en 13, Spijk 15 A-G, Rustenburg 1 A-H en 3T, Van Hoornhof, Ripperdahof, Van Appelthornhoff, Van Arnhemhof, Van Sallandthof); hier wordt noch een eerste, noch een tweede of derde bewonersparkeervergunning uitgegeven, conform afspraken bij de omgevingsvergunning.

 

Artikel 2 Eigen parkeerplaats woningen

 • 1.

  Onder een eigen parkeerplaats van een woning wordt verstaan:

  • a.

   Een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anders of

  • b.

   Een oprit die voldoende ruimte biedt voor het parkeren van tenminste één auto.

  • c.

   Een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken in een garage of op een perceel, omdat deze volgens een raadsbesluit, een omgevingsvergunning, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur- of koopovereenkomst voor de woning van de aanvrager bestemd is dan wel onderdeel uitmaakt van een appartementencomplex.

Als parkeerplaats op eigen terrein wordt niet aangemerkt een direct met de woning verbonden garagebox of een losse garagebox.

 • 2.

  Aan een aanvrager wordt geen eerste bewonersvergunning verstrekt als de aanvrager beschikt over een eigen parkeerplaats.

 

Hoofdstuk 2 Zakelijke parkeervergunning (parkeerverordening artikel 3, lid 2B)

 

 

Artikel 3 Uitgiftecriteria zakelijke parkeervergunning

 • 1.

  Bij de aanvraag moet de aanvrager een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel indienen. Het uittreksel uit het handelsregister mag niet ouder zijn dan drie maanden.

 

 • 2.

  De aanvrager moet aantonen dat het in het belang van zijn beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is een motorvoertuig te parkeren in een gebied waar belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

 

 • 3.

  De zakelijke parkeervergunningen worden uitgegeven op kenteken.

 

 • 4.

  De zakelijke parkeervergunning is geldig in de zones I in de deelgebieden A en B, zone II en zone III zoals aangeven op de kaart van bijlage 1 en gedurende één jaar, één kwartaal of één dag.

 

Hoofdstuk 3 Deelautoparkeervergunning (parkeerverordening artikel 3, lid 2C)

 

 

Artikel 4 Uitgiftecriteria deelauto parkeervergunning

Een deelautoparkeervergunning wordt uitgegeven aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig dat bestemd is voor deelautogebruik als bedoeld in de Parkeerverordening 2018 en waarvan de deelautoparkeerplaats is gelegen in een gebied met parkeren voor vergunninghouders of betaald parkeren.

 

Hoofdstuk 4 Bezoekersparkeervergunning (parkeerverordening artikel 3, lid 2d)

 

 

Artikel 5 Uitgiftecriteria bezoekersparkeervergunningen voor één jaar voor bezoekers van bewoners in de zones II en III

 • 1.

  De aanvrager (bewoner) moet wonen in:

  • a.

   zone II of III zoals weergegeven op de kaart van bijlage 1, met uitzondering van appartementencomplexen met openbare parkeergelegenheid (zoals Torckdael).

  • b.

   Bernhardstraat tussen Julianastraat en Lijnbaanstraat (vergunning voor zone III).

  • c.

   Lawickse Allee tussen Julianastraat en Lijnbaanstraat (vergunning voor zone III).

 

 • 2.

  De aanvraag wordt getoetst aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 • 3.

  Per adresseerbaar object zoals bedoeld in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen wordt maximaal één bezoekersparkeervergunning (jaarvergunning) uitgegeven. Op een papieren bezoekersparkeervergunning voor één jaar wordt geen kenteken vermeld. Als gebruik wordt gemaakt van een digitale bezoekersparkeervergunning voor één jaar moet de bewoner het kenteken van het voertuig van de bezoeker digitaal aanmelden.

 

Artikel 5a Uitgiftecriteria bezoekersparkeervergunningen voor één jaar voor bezoekers van medische en sterk dienstverlenende bedrijven in de zones I, II en III

 • 1.

  De aanvrager moet gevestigd zijn in zone I, II of III zoals weergegeven op de kaart van bijlage 1.

 

 • 2.

  De bezoekersparkeervergunning (bezoekerskaart) geldt slechts voor de zone waarin aanvrager is gevestigd. Dit wordt getoetst aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 • 3.

  De bezoekersparkeervergunning (bezoekerskaart) wordt alleen verstrekt, indien noodzakelijkheid aannemelijk gemaakt is en de gemeente positief besluit, rekening houdend met parkeergelegenheid op eigen terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten van beroepsbeoefenaren met een medisch en sterk dienstverlenend karakter zoals artsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, tandartsen.

 

 • 4.

  Per adresseerbaar object zoals bedoeld in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen worden maximaal vijf bezoekersparkeervergunningen (jaarvergunning) uitgegeven. Op een papieren bezoekersparkeervergunning voor één jaar wordt geen kenteken vermeld. Als gebruik wordt gemaakt van een digitale bezoekersparkeervergunning voor één jaar moet het bedrijf het kenteken van het voertuig van de bezoeker digitaal aanmelden.

 

Artikel 6 Uitgiftecriteria bezoekersparkeervergunningen voor één dag voor bezoekers van bewoners en bedrijven in de zones I, II en III

 • 1.

  De aanvrager (bewoner of bedrijf) moet wonen in zone I, II of III zoals weergegeven op de kaart van bijlage of in één van de straten die zijn vermeld onder artikel 1.1b en 1.1c. De aanvraag wordt getoetst aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 • 2.

  Bewoners in zone I, II en III en de straten die zijn vermeld onder artikel 1.1a en 1.1b kunnen onbeperkt bezoekersparkeervergunningen voor één dag aanschaffen. Op een papieren bezoekersparkeervergunning voor één dag wordt geen kenteken vermeld. Als gebruik wordt gemaakt van een digitale bezoekersparkeervergunning voor één dag moet de bewoner het kenteken van het voertuig van de bezoeker digitaal aanmelden.

 

Artikel 7 Geldigheid bezoekersparkeervergunning

 • 1.

  Een bezoekersparkeervergunning voor een jaar of één dag is geldig in de gehele zone waarin de aanvrager geregistreerd staat.

 

 • 2.

  Een bezoekersparkeervergunning (jaar- of dagparkeervergunning) kan niet worden gebruikt voor een voertuig dat geregistreerd staat op het woon- of vestigingsadres van de aanvrager.

 

 • 3.

  De bezoekersparkeervergunning voor één dag kent twee dagdelen met een geldigheid van 00.00 tot 14.00 uur of van 12.00 tot 24.00 uur.

 

 

Hoofdstuk 5 Werknemersparkeervergunning (parkeerverordening artikel 3, lid 2E)

 

 

Artikel 8 Uitgiftecriteria werknemersparkeervergunningen

 • 1.

  De aanvrager (het bedrijf) moet zijn gevestigd in een gebied met betaald parkeren of in een gebied met parkeren voor vergunninghouders zoals weergegeven op de kaart van bijlage 1. Bij de aanvraag moet de aanvrager een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel indienen. Het uittreksel uit het handelsregister mag niet ouder zijn dan drie maanden.

 

 • 2.

  Een werknemersparkeervergunning wordt uitgegeven op de bedrijfsnaam van de aanvrager en is geldig voor één van de locaties en op de dagen die opgenomen zijn in artikel 9 (gedurende de uren dat betaald parkeren van kracht is).

 

 • 3.

  Aan de aanvrager die gevestigd is op een adres waarvoor reeds een bewonersparkeervergunning is afgegeven wordt geen werknemersparkeervergunning afgegeven.

 

Artikel 9 Locaties en tijdstippen waarvoor werknemersparkeervergunningen worden uitgegeven

 • 1.

  Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Parkeerverordening wordt het maximum aantal uit te geven werknemersparkeervergunningen per parkeerlocatie (periodiek) vastgesteld.

 

 • 2.

  Voor de volgende locaties (zie kaart op bijlage 2) worden werknemersparkeervergunningen uitgegeven en zijn de volgende maxima van toepassing.

 

Maximaal aantal werknemersparkeervergunningen.

Locaties met betaald parkeren of parkeren voor vergunninghouders (zie bijlage 2)

 

Ma - vr

Ma - zo

Javastraat

5

0

Otto van Gelreweg

4

0

P8: De Arc ten zuiden van het winkelwagendepot

42

42

P9: Costerweg (Costerstaete)

102

0

P11: Lawickse Allee (Van der Kolk zuid, tussen Stationsstraat en WICC)

36

36

Troelstraweg tussen Costerweg en Mennonietenweg

5

0

Troelstraweg tussen Mennonietenweg en Vadaring

15

0

P12: Stadsbrink

10

10

P13: Olympiaplein

70

70

 

289

158

 

 

Artikel 10 Maximum aantal uit te geven werknemersparkeervergunningen per bedrijf

Het maximum aantal uit te geven werknemersparkeervergunningen per bedrijf wordt bepaald op basis van het werknemersgedeelte van de parkeernorm voor auto’s zoals die zijn opgenomen in de vastgestelde Nota parkeernormen Wageningen 2015 vermeerderd met 1 (correctieaantal voor parttimers) minus het aantal eigen parkeerplaatsen waarover de aanvrager beschikt.

 

Artikel 11 Eigen parkeerplaats bedrijven

Onder een eigen parkeerplaats van een bedrijf wordt verstaan:

 • a.

  Een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anders of

 • b.

  Een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken in een garage of op een perceel, omdat deze volgens een raadsbesluit, een omgevingsvergunning, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur- of koopovereenkomst voor het bedrijf van de aanvrager bestemd is.

 

Artikel 12 Volgorde van uitgifte van werknemersparkeervergunningen en wachtlijst

 • 1.

  Aanvragen die niet kunnen worden gehonoreerd omdat het maximum van de uitgifte van werknemersparkeervergunningen is bereikt, worden op een wachtlijst geplaatst. Aanvragers op de wachtlijst worden geïnformeerd zodra er weer werknemersparkeervergunningen beschikbaar zijn.

 

Hoofdstuk 6 Zorgparkeervergunning

Artikel 13 Uitgiftecriteria zorgverlenersparkeervergunningen

 • 1.

  Een zorgverlenersparkeervergunning wordt verstrekt aan:

  • a.

   Een huisarts, die gevestigd is in de gemeente Wageningen, op kenteken.

  • b.

   Een kraamverzorger, die gevestigd is in de gemeente Wageningen, op kenteken.

  • c.

   Een organisatie voor thuiszorg en wijkverpleegkundigen op organisatienaam.

  • d.

   Beroepsbeoefenaars met een medisch en sterk dienstverlenend karakter op bedrijfsnaam.

 

 • 2.

  De zorgverlenersparkeervergunning is geldig in alle zones (I, II en III) zoals aangeven op de kaart van bijlage 1.

 

 • 3.

  De zorgverlenersparkeervergunning wordt afgegeven op naam van de huisarts of kraamverzorger of op de bedrijfsnaam.

 

 • 4.

  De zorgverlenersparkeervergunning is geldig voor één jaar.

 

Artikel 14 Uitgiftecriteria mantelzorgparkeervergunningen

 • 1.

  Een mantelzorgparkeervergunning wordt verstrekt aan:

  • a.

   Een mantelzorger die geregistreerd is bij het Mantelzorgpunt Wageningen en die mantelzorg verleent aan een bewoner in de gebieden aangegeven op de kaart van bijlage 1. De registratie wordt uitgevoerd door Buurtmaatschappelijk werk van Solidez.

  • b.

   De mantelzorger zelf moet woonachtig zijn buiten de zone waar de bewoner die zorg ontvangt woonachtig is (I, II of III zoals aangeven op de kaart van bijlage 1).

 

 • 2.

  De mantelzorgparkeervergunning is geldig in de zone waar de bewoner die zorg ontvangt woonachtig is (I, II of III zoals aangeven op de kaart van bijlage 1).

 

 • 3.

  De mantelzorgparkeervergunning wordt uitgegeven op kenteken.

 

 • 4.

  De mantelzorgparkeervergunning is geldig voor één jaar.

 

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

 

 

 

Artikel 15 Geldigheidsduur parkeervergunningen.

Alle parkeervergunningen die opgenomen zijn in dit besluit, met uitzondering van de dagparkeervergunningen, worden afgegeven voor één jaar. Ieder jaar wordt een nieuwe aanvraag getoetst en een vergunning verstrekt voor het komende jaar.

 

Artikel 16 Afwijzing aanvraag

 • 1.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen of regels, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een termijn van ten hoogste twee weken, nadat hem dit is medegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

 • 2.

  Indien de aanvrager van de in het vorige lid bedoelde gelegenheid onvoldoende of geen gebruik maakt, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, onder terugzending van de ingediende bescheiden.

 

Artikel 17 Intrekking of vervanging van parkeervergunningen

Indien een verleende parkeervergunning oneigenlijk wordt gebruikt, kan deze worden ingetrokken. Wanneer een parkeervergunning is ingetrokken wordt een aanvraag voor een nieuwe parkeervergunning pas in behandeling genomen in het kalenderjaar volgend op het jaar van uitgifte na afloop van het kalenderjaar waarvoor de ingetrokken parkeervergunning was verleend.

 

Artikel 18 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin het consequent toepassen van het bepaalde in de voorgaande paragrafen leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de betrokkene(n), kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de in dit besluit gestelde voorwaarden.

 

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels vervangen de Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen Wageningen 2018 1e wijziging (van 3 juli 2018).

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie.

 • 3.

  De in dit besluit genoemde criteria zijn van toepassing vanaf 1 juni 2019.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als besluit "Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen Wageningen 2019”.

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen d.d. 28 mei 2019.

burgemeester en wethouders van Wageningen,

de secretaris, de burgemeester,

R. van der Grijp G.J.M. van Rumund

Bijlage 1 Gebied voor uitgifte bewonersvergunningen en bezoekersvergunningen

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 Parkeerlocaties voor werknemersvergunningen