Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies 2019
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-202001-01-2019Wijziging van de Verordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies

09-12-2019

gmb-2020-12233

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies 2019

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende begripsbepalingen:

commissie: een door de raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester ingestelde commissie, genoemd in de bij deze verordening behorende bijlage;

bestuurscommissie: een commissie waaraan bevoegdheden van een gemeentelijk bestuursorgaan zijn overgedragen (artikel 83 Gemeentewet);

adviescommissie: een commissie die bestuursorganen adviseert (artikel 84 Gemeentewet).

 

Artikel 2 Vergoeding

Een commissielid ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding zoals aangegeven in de bij deze verordening behorende bijlage, tenzij het lid raadslid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van de commissie is benoemd.

 

Artikel 3 Toekenning vergoeding

Toekenning van een vergoeding aan leden van nieuw ingestelde commissies gebeurt door vermelding van deze commissies op de bij deze verordening behorende bijlage.

 

Artikel 4 Ontvangen vergoeding

1. Reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 97 Gemeentewet worden aan commissieleden vergoed overeenkomstig de regels die gelden voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten van de werknemers van de gemeente Wageningen.

2. Een commissielid die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd ontvangt geen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

 

Artikel 5 Gelijkstelling op grond van artikel 84 Gemeentewet

De Rekenkamer wordt met deze verordening gelijkgesteld aan commissies die zijn ingesteld op grond van artikel 84 Gemeentewet.

 

Artikel 6 Vaststellen bijlage door college van burgemeester en wethouders

1. Indien de bijlage van deze verordening dient te worden aangepast in verband met het mede ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders instellen of opheffen van een commissie wordt voornoemde bijlage door het college vastgesteld.

2. Het eerste lid van dit artikel is alleen van toepassing op die commissies die een vergoeding ontvangen conform artikel 3.4.1 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 

Artikel 7 Slotbepaling

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies 2019”. Zij treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019. Met ingang van 1 januari 2019 vervalt de verordening aangehaald als “Verordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies 2012” en de eventueel daarop gekomen wijzigingen.

 

Bijlage bij de Verordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies 2019

1. Aan de leden van de volgende commissies wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen toegekend die 100% bedraagt van het bedrag, vermeld in artikel 3.4.1 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers:

• Marktcommissie;

• TAWE (Territoriale adviescommissie Wageningse eng);

• Adviesraad Samenleving;

• Cliëntenraad Samenleving.

 

2. Aan de voorzitter van de volgende commissies wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergadering toegekend die 200% bedraagt van het bedrag bedoeld onder 1:

• Adviesraad Samenleving;

• Cliëntenraad Samenleving.

 

3. Aan de leden van de volgende commissies wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergadering toegekend die 222,5% bedraagt van het bedrag bedoeld onder 1:

• Bezwarencommissie Algemene Zaken;

• Bezwarencommissie Sociale Zaken;

• Rekenkamer;

• Commissie ruimtelijke kwaliteit.

 

4. Aan de voorzitter van de volgende commissies wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergadering toegekend die 296% bedraagt van het bedrag bedoeld onder 1:

• Bezwarencommissie Algemene Zaken;

• Bezwarencommissie Sociale Zaken;

• Rekenkamer;

• Commissie ruimtelijke kwaliteit.

 

5. Aan de Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden wordt de volgende vergoeding voor het bijwonen van een zitting inzake bezwaar toegekend:

• voor de leden 245% van het bedrag bedoeld onder 1;

• voor de voorzitter 305% van het bedrag bedoeld onder 1.

 

6. Aan de voorzitter van de Jongerenraad wordt jaarlijks een vergoeding toegekend van € 500,00 per jaar. De vergoeding voor de notulist van de Jongerenraad bedraagt € 300,00 per jaar.

7. De gemeente Ede draagt zorg voor de vergoeding voor de leden en de voorzitter van de Urgentiecommissie/Klachtencommissie.

8. Commissie De Wageningse Berg ontvangt geen vergoeding.

 

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Wageningen op 9 december 2019

de voorzitter,

de griffier,