Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit alcoholverbod Den Deijl gemeente Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit alcoholverbod Den Deijl gemeente Wassenaar
CiteertitelBesluit alcoholverbod Den Deijl
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage bij Besluit alcoholverbod Den Deijl gemeente Wassenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Wassenaar, artikel 2.4.8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201102-12-2011Nieuw

14-06-2011

Wassenaarse Krant, 21-06-2011

11061760

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit alcoholverbod Den Deijl gemeente Wassenaar

Burgemeester en wethouders van Wassenaar;

overwegende, dat:

reeds geruime tijd door bewoners van het betreffende deel van Wassenaar met vrij grote regelmaat overlast wordt ondervonden van (hang)jongeren, die vaak in het weekend en mede op voor de nachtrust bestemde tijden bijeen komen en daarbij geregeld geluids- en andere overlast veroorzaken;

dat dit bijeen komen veelal samen hangt met een voorgenomen of afgerond bezoek aan het aan de Rijksstraatweg nr 344b gevestigde Café Diep, dat niet op alle tijden de grote toeloop van bezoekers aan kan, waardoor een deel van deze toeloop op straat en op nabij gelegen terreinen blijft rondhangen;

dat bij die gelegenheden gebruik wordt gemaakt het nuttigen (het zgn. “indrinken”) van zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken in flessen, blikjes e.d. en dat dit er vaak toe leidt dat personen zich zodanig gedragen dat de openbare orde wordt verstoord (geschreeuw en geroep in de nachtelijke uren; straatverontreinging, baldadigheid, vernielingen en vechtpartijtjes);

dat het ter voorkoming van verdere ordeverstoringen en aantasting van het leefklimaat alsmede ter ondersteuning van de ordehandhaving door middel van het tijdens de weekenden reeds opgeschaalde politietoezicht wenselijk is het betreffende gebied aan te wijzen als een locatie waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

gelet op het bepaalde in artikel 2.4.8. van de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar;

gehoord de chef van bureau Wassenaar van de regiopolitie Haaglanden, die de gebiedsaanwijzing ondersteunt;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de volgende regeling:

 

Besluit alcoholverbod Den Deijl gemeente Wassenaar

Artikel 1. Plaatsen waar het op grond van artikel 2.4.8. van de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

het gehele gebied van de Rijksstraatweg/zone Den Deijl dat wordt omsloten door de weggedeelten van de Lange Kerkdam, Middelweg, Deijlerweg, Rozenweg en westelijke parallelweg van de Rijksstraatweg, inclusief de wegen, inclusief de onder de Rijksstraatweg in 2011 te realiseren tunnel, zulks tot een afstand van 50 meter van de ingang van deze tunnel aan de oostelijke zijde van de Rijksstraatweg; een en ander als bij benadering aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

Artikel 2. Slotbepaling.

deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Wassenaar, 14 juni 2011

burgemeester en wethouders van Wassenaar,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt kan een belanghebbende een ondertekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, postbus 499, 2240 AL Wassenaar.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien van dit besluit tot gevolg. Daarvoor kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank te Den haaf, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

Bijlage bij Besluit alcoholverbod Den Deijl gemeente Wassenaar