Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening op de Politieke Markt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Politieke Markt
CiteertitelVerordening op de Politieke Markt van Wassenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-201121-04-2016nieuw

27-06-2011

De Wassenaarse Krant, 30-08-2011

11056

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE POLITIEKE MARKT

De Raad der gemeente Wassenaar;

gezien het voorstel van het Presidium d.d. 14 juni 2011,

raadsvoorstel no. 11052;

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Politieke Markt: vergadering van raadsleden die onderverdeeld is in een beeldvormend, oordeelsvormend en een besluitvormend gedeelte;

 • 2.

  Carrousel: beeldvormend en oordeelsvormend gedeelte van de Politieke Markt;

 • 3.

  Raadsvergadering: beeldvormende en besluitvormende gedeelte van de Politieke Markt;

 • 4.

  Lid: door de fractie aangewezen deelnemer aan een carrousel;

 • 5.

  Voorzitter: voorzitter van een carrouselsessie of diens vervanger;

 • 6.

  Griffier: griffier van de raad of diens vervanger;

 • 7.

  Presidium: het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters.

Hoofdstuk 2 Instelling, taken en samenstelling

Artikel 2 Instelling Politieke Markt

 • 1.

  De gemeente Wassenaar heeft als vergadervorm de Politieke Markt;

 • 2.

  De Politieke Markt kan bestaan uit een tentoonstelling, carrouselsessies en een raadsvergadering;

 • 3.

  De tentoonstelling dient de beeldvorming en oordeelsvorming van raadsleden en belangstellenden te ondersteunen of kan een maatschappelijk onderwerp behelzen;

 • 4.

  De carrousel dient de beeldvorming en oordeelsvorming van raadsleden en belangstellenden te ondersteunen en bestaat uit verschillende, eventueel parallelle sessies;

 • 5.

  In de raadsvergadering vindt oordeelsvorming en besluitvorming plaats middels debat door de gemeenteraad op basis van het "Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Wassenaar".

Artikel 3 Tentoonstelling

 • 1.

  Tijdens de Politieke Markt kan er een tentoonstelling zijn;

 • 2.

  Het onderwerp van de tentoonstelling kan een aanvulling zijn op een voorliggend voorstel of is van maatschappelijke aard;

 • 3.

  Tijdens de tentoonstelling zijn er personen aanwezig die een toelichting kunnen verzorgen;

 • 4.

  Onderwerpen voor de tentoonstelling kunnen worden aangedragen bij de griffier;

 • 5.

  Het presidium besluit over de te houden tentoonstelling.

Artikel 4 Samenstelling van de carrouselsessie

 • 1.

  In een carrouselsessie zijn alle fracties vertegenwoordigd door één persoon;

 • 2.

  Een lid kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De niet raadsleden (burgerraadsleden) worden door de raad op voordracht van de fractie benoemd. De art. 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van de carrousel. De leden dienen daarnaast tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst van een fractie te hebben gestaan. Iedere fractie kan maximaal 2 burgerraadsleden hebben.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter wordt door het presidium aangewezen;

 • 2.

  De voorzitter is een technische voorzitter en is geen vertegenwoordiger van een fractie;

 • 3.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de carrouselsessie;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 6 Griffier en carrouselgriffier

 • 1.

  De griffier stelt ter ondersteuning van iedere carrouselsessie een carrouselgriffier aan;

 • 2.

  De griffier kan in iedere carrouselsessie aanwezig zijn.

Hoofdstuk 3 Aanwezigheid college, burgemeester en secretaris

Artikel 7 Aanwezigheid college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Tijdens de carrouselsessie is de portefeuillehouder van het aanhangige onderwerp aanwezig;

 • 2.

  Bij verhindering van de portefeuillehouder treedt een ander lid van het College van Burgemeester en Wethouders op als plaatsvervanger.

Hoofdstuk 4 Vergaderingen

Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen en voorbereiding

Artikel 8 Vergaderfrequentie

 • 1.

  In de regel vinden de carrouselbijeenkomsten om de twee weken plaats op maandag;

 • 2.

  De carrousel vangt in de regel aan om 19.30 uur en vindt plaats in Raadhuis De Paauw;

 • 3.

  Het presidium kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen;

 • 4.

  Het presidium kan indien wenselijk een afzonderlijke (informatie) bijeenkomst organiseren om een onderwerp te behandelen.

Artikel 9 Oproep

 • 1.

  De voorzitter van de raad zendt ten minste 10 dagen voor carrouselbijeenkomst de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de bijeenkomst;

 • 2.

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden verzonden in de vorm van de raadsbundel;

 • 3.

  Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 10, tweede lid wordt deze agenda en de daarop vermelde voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden verzonden.

Artikel 10 De agenda

 • 1.

  Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt het presidium de voorlopige agenda van de Carrousel vast;

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen.

Artikel 11 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving;

 • 2.

  Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentehuis gebracht;

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook op elektronische wijze aan een ieder ter beschikking worden gesteld;

 • 4.

  Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en verleent de griffier een lid inzage.

Artikel 12 Openbare kennisgeving

 • 1.

  De carrousel wordt uiterlijk vijf dagen voor aanvang door aankondiging in één of meer huis-aan-huisbladen of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en door plaatsing op de gemeentelijke website openbaar gemaakt;

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;

  • b.

   de plaats en de wijze waarop een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

  • c.

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 13;

 • 3.

  Daarnaast worden de bij de voorlopige agenda behorende stukken, indien digitaal beschikbaar, op de website van de gemeente geplaatst.

Paragraaf 2 Orde der carrouselbijeenkomst

Artikel 13 Spreekrecht burgers

 • 1.

  Na de opening van een carousselsessie kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen van de carrouselsessie;

 • 2.

  Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

 • 3.

  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de Politieke Markt bij de griffier;

 • 4.

  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering;

 • 5.

  Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd;

 • 6.

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan aan de leden van de carrousel toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de carrousel, behalve wanneer de voorzitter daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De voorzitter kan aanwezigen op de publieke tribune het woord geven gedurende de carrouselsessie.

Artikel 14 Verslag

 • 1.

  Het verslag van de carrouselsessie moet inhouden:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de griffier, de notulist, de portefeuillehouder en de ter vergadering aanwezige leden alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen der aanwezigen die het woord voerden;

 • 2.

  Het verslag van de carrouselsessie wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de griffier.

Artikel 15 Aantal spreektermijnen carrousel

 • 1.

  De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in principe in twee termijnen, tenzij de aanwezigen in de carrousel anders beslissen:

  • a.

   eerste termijn is voor de beeldvorming: hierbij kunnen vragen gesteld worden aan de portefeuillehouder;

  • b.

   tweede termijn is voor oordeelsvorming: discussievoeren tussen fractieleden onderling;

 • 2.

  Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten;

 • 3.

  Een lid mag in één termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel;

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde;

 • 5.

  De voorzitter kan de carrouselsessie schorsen om inhoudelijke redenen, de carrouselsessie wordt dan op een later tijdstip voortgezet. De carrouselsessie wordt heropend, en gaat verder waar het gebleven was, er zijn geen nieuwe inspraakmogelijkheden;

 • 6.

  Een lid kan een voorstel doen over de spreektijd van leden.

Artikel 16 Voorstellen van orde

 • 1.

  De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht;

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen;

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist de voorzitter van de carrousel ter stond.

Artikel 17 Handhaving orde; schorsing

 • 1.

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

  • a.

   de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren;

  • b.

   een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden;

 • 2.

  Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de carrousel, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen;

 • 3.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de carrousel voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten;

 • 4.

  De voorzitter kan in een carrouselsessie voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de carrousel te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de carrousel onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem laten verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de politieke markt worden ontzegd.

Artikel 18 Beraadslaging

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de leden van de carrousel anders beslissen;

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is gesloten, beslissen de leden van de carrousel of het onderwerp kan worden doorgestuurd naar de besluitvorming; hierbij wordt aangegeven of het onderwerp als hamerstuk of als bespreekstuk wordt geagendeerd;

 • 3.

  Wanneer het onderwerp niet wordt doorgeschoven naar de besluitvorming stelt het presidium in overleg met de portefeuillehouder een nieuwe datum vast voor de beraadslaging;

 • 4.

  Op voordracht van de leden van de carrousel kan het onderwerp in een afzonderlijk gehouden beraadslaging terugkeren.

Hoofdstuk 5 Toehoorders en pers

Artikel 19 Toehoorders en pers

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen;

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden;

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de carrousel verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de carrousel ontzeggen.

Artikel 20 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de carrousel geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 21 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de carrousel het gebruik, alsmede het stand-by houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 22 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslissen de leden van de carrousel op voorstel van de voorzitter.

Artikel 23 Naam verordening

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de Politieke Markt van Wassenaar”.

Artikel 24

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Op dat tijdstip vervalt de “Verordening op de raadscommissies Wassenaar 2003” van de raad van de gemeente Wassenaar vastgesteld bij raadsbesluit van 30 juni 2003.

Wassenaar, 27 juni 2011

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,