Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. het zomertijdvak en het strand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. het zomertijdvak en het strand
CiteertitelAanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. het zomertijdvak en het strand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Wassenaar, art. 5.1, 5.7.6, 5.7.8 en 5.7.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-200418-12-2014nieuwe regeling

17-02-2004

De Wassenaarder, 04-03-2004

11

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. het zomertijdvak en het strand

 

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar;

Gelet op de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar,

Ter uitwerking van

 • -

  artikel 5.1

 • -

  artikel 5.7.6, lid 3

 • -

  artikel 5.7.8

 • -

  artikel 5.7.9

van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar.

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende regeling:

Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. het zomertijdvak en het strand

 

 

Artikel 1 Vaststellen zomertijdvak

Het zomertijdvak is het tijdvak gedurende de periode van 15 mei tot 15 september van elk kalenderjaar.

Artikel 2 Verboden gedurende zomertijdvak
 • 1.

  met rij- en trekdieren over het strand te rijden of zich bevinden tussen de strandpalen HP 91.50 en HP 92.75 tussen 7.00 en 19.00 uur;

 • 2.

  honden mee te nemen op het strand tussen 7.00 en 19.00 uur ten zuiden van de strandafgang die is gelegen tussen de strandpalen HP 91 en HP 92;

 • 3.

  te vissen op of vanaf het strand tussen strandpalen HP 91.50 en HP 92.75 tussen 7.00 en 19.00 uur.

Artikel 3 Slotbepalingen
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar in werking is getreden.

 • 2.

  Op in het eerste lid genoemde tijdstip wordt het uitvoeringsbesluit van 2 mei 1995 ingetrokken.

   

  Wassenaar, 17 februari 2004

  Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

  de secretaris, de burgemeester,

Toelichting  

Artikel 1 Het vaststellen van het zomertijdvak

Het huidige zomertijdvak loopt van 15 mei tot 15 september van ieder kalenderjaar. Getracht is aansluiting te zoeken bij tijdvak zoals dat wordt gehanteerd door Duinwaterbedrijf Zuid- Holland, Staatsbosbeheer, gemeente Den Haag en gemeente Katwijk. Deze tijdvakken lopen nogal uiteen. Omdat geen éénduidig tijdvak gehanteerd kan worden, is ervoor gekozen het huidige tijdvak te handhaven.

Artikel 2

Lid 1: Het berijden van paarden tussen de badgasten levert een zeker risico op en om deze reden onwenselijk. Tevens leveren de uitwerpselen overlast op voor de badgasten. Omdat het bovenstaande zich met name voordoet gedurende het zomerseizoen en op het strandgedeelte vóór of in de nabijheid van de strandpaviljoens is er voor gekozen dat gedurende het zomertijdvak op dit deel van het strand overdag geen paarden of andere rij- en trekdieren zijn toegestaan. Het gedeelte strand is gelegen ongeveer tussen de strandpalen HP 91.50 en HP 92.75 (Vanaf de strandafgang aan de Wassenaarseslag ± 250 meter richting Den Haag en ± 1000 meter richting Katwijk). Buiten deze strandpalen is het berijden van paarden en andere rij- en trekdieren op het strand het gehele jaar toegestaan.

Lid 2: Loslopende honden, alsmede hun uitwerpselen kunnen overlast opleveren voor badgasten. Omdat deze overlast met name speelt tijdens het zomerseizoen en het strandgedeelte vóór of in de nabijheid van de strandpaviljoens is er voor gekozen dat gedurende het zomertijdvak op dit deel van het strand overdag geen honden zijn toegestaan. Eveneens zoals in de voorgaande regeling zijn honden ten noorden van de strandafgang welk is gelegen tussen de strandpalen HP 91 en HP 92 wel toegestaan en mogen zij daar ook loslopen.

Lid 3: Het vissen met visgerei als hengels en netten kan een zeker risico opleveren voor badgasten die zich in het water bevinden. Omdat dit risico zich met name voordoet in het zomerseizoen en het strandgedeelte vóór de strandpaviljoens, is er voor gekozen het vissen gedurende het zomertijdvak overdag te verbieden op dit gedeelte. Buiten de strandpalen HP 91.50 en HP 92.75 is het vissen op of vanaf het strand wel toegestaan.