Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van het viaduct Buurtweg met motorvoertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van het viaduct Buurtweg met motorvoertuigen
CiteertitelBeleidsregels ontheffingen viaduct Buurtweg gemeente Wassenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, art. 87
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2008nieuwe regeling

01-04-2008

De Wassenaarder, 23-04-2008

07035562

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van het viaduct Buurtweg met motorvoertuigen

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar,

overwegende dat men te zeer in de mogelijkheden tot het bereiken en verlaten van de wijk Duindigt en de verschillende Wassenaarse voorzieningen ten noorden van de Landscheidingsweg wordt belemmerd;

gelet op artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeertekens 1990 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen:

Beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen voor het berijden van het viaduct Buurtweg met motorvoertuigen

Artikel 1 Doelgroep

Ontheffing voor het gebruik van het viaduct Buurtweg door motorvoertuigen kan worden verleend aan:

 • 1.

  Bewoners uit het gebied Waalsdorperlaan e.o., voorzover deze rechtstreeks, dat wil zeggen zonder gebruik te moeten maken van de hoofdwegenstructuur, via de Buurtweg toegang kunnen krijgen tot Wassenaar-Zuid en Wassenaar-centrum. Dit betreft de volgende wegen: Waalsdorperlaan, Van Brienenlaan, Groenendaal, Theo Mann Bouwmeesterpad (binnen de gemeentegrens van Wassenaar) en de Buurtweg ten zuiden van de Landscheidingsweg;

 • 2.

  bedrijven die voor de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het viaduct als enige toegangs- of verbindingsweg en

 • 3.

  huisartsen.

Artikel 2 Criteria voor de categorie bewoners

 • 1.

  Bewoners als bedoeld in artikel 1, onder 1, kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing en mogen gebruik maken van de ontheffing als men voldoet aan de volgende criteria:

  • a.

   de bewoner dient op het moment van de aanvraag in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Wassenaar staan ingeschreven als woonachtig op een adres in het gebied Waalsdorperlaan e.o., dat de adressen in de postcodes 2244 BH, BJ, BK, BL, BM, BN, BP en BR omvat of

  • b.

   indien men niet in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven vanwege een diplomatieke status, de bewoner dient ingeschreven te staan bij het Ministerie van Buitenlandse zaken op een adres in het gebied Waalsdorperlaan e.o., dat de adressen in de postcodes 2244 BH, BJ, BK, BL, BM, BN, BP en BR omvat.

   • 2.

    De bewoner kan een ontheffing aanvragen voor maximaal twee, vanuit dat adres, gebruikte motorvoertuigen op meer dan twee wielen en geeft daartoe de kentekens van de met ontheffing te gebruiken motorvoertuigen op.

   • 3.

    De bewoner kan daarnaast voor een onbeperkt aantal motorvoertuigen op twee wielen een aanvraag doen.

    Artikel 3 Criteria voor de categorie bedrijven

    • 1.

     Bedrijven als bedoeld in artikel 1, onder 2, kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing en mogen gebruik maken van de ontheffing als men voldoet aan de volgende criteria:

    • a.

     het bedrijf heeft een vestiging in het gebied Waalsdorperlaan e.o. dat de adressen in de postcodes 2244 BH, BJ, BK, BL, BM, BN, BP en BR omvat;

    • b.

     het bedrijf is voor het bereiken van dit bedrijf of aan het bedrijf gelieerde adressen afhankelijk van alleen de Buurtweg, omdat het motorvoertuigen betreft die geen gebruik mogen maken van de Rijksstraatweg (hoofdrijbaan of fietspad) en

    • c.

     het bedrijf heeft geen andere mogelijkheid om het gebied te bereiken dan via het viaduct Buurtweg.

    • 2.

     Bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen voor maximaal 5 motorvoertuigen. Indien deze voertuigen geen kenteken hebben kan aan hen een kenteken worden toegewezen.

Artikel 4 Criterium voor de categorie Huisartsen

Huisartsen, als bedoeld in artikel 1, onder 3, kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing indien zij een praktijk in Wassenaar hebben en spoedeisende hulp moeten kunnen bieden aan bewoners van het gebied Waalsdorperlaan e.o.

Artikel 5 Intrekken van de ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders kan in ieder geval de ontheffing intrekken als blijkt dat er niet meer wordt voldaan aan de gestelde criteria.

Artikel 6 Geldigheidsduur

De ontheffing wordt verleend voor een periode van maximaal 3 jaar. Hierna vervalt de ontheffing van rechtswege.

Artikel 7 Maximum totaal aantal ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders kan in totaal maximaal 100 ontheffingen verlenen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 april 2008.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels ontheffingen viaduct Buurtweg gemeente Wassenaar.

Wassenaar, 1 april 2008

Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting op de beleidsregels ontheffingen viaduct Buurtweg, gemeente Wassenaar

Inleiding

Sinds november 2007 is het fietsviaduct over de Noordelijke Randweg Den Haag geopend. Dit viaduct vervangt de verbinding via de Buurtweg van het gebied Waalsdorperlaan en omgeving met Wassenaar-Zuid en Wassenaar-centrum. De verbinding via Buurtweg was voorheen in noordelijke richting toegankelijk voor alle verkeer, bewoners van de Buurtweg ten zuiden van de Landscheidingsweg konden ontheffing voor het eenrichtingsverkeer krijgen. Het viaduct is alleen toegankelijk voor (brom)fietsers.

Door de komst van de Landscheidingsweg is de oversteek in noordelijke richting komen te vervallen. Daardoor hebben de bewoners van het gebied Waalsdorperlaan en omstreken geen directe toegang meer hebben tot de voorzieningen in Wassenaar-dorp, zoals winkels en scholen. Daarnaast hebben de bewoners van het gebied het vermoeden dat door de komst van de Amerikaanse ambassade er bij calamiteiten geen/onvoldoende ontsluitingsroutes zijn. Hierdoor is toegezegd dat voor hen een ontheffing wordt gegeven voor gebruik van het fietsviaduct met de auto. Bewoners van de Buurtweg konden al een ontheffing krijgen om de Buurtweg-zuid (een eenrichtingsweg) in beide richtingen te gebruiken met dit doel. De toegang tot het viaduct zal daarom worden voorzien van een verzinkbare afsluiting, die kan worden geactiveerd door een bewoner met ontheffing, maar ook door de hulpdiensten en de in het gebied werkzame huisartsen.

Doel van deze regeling is om de huidige bewoners van het gebied Waalsdorperlaan en omstreken een directe toegang te geven tot de voorzieningen in Wassenaar en daarmee de isolatie ten opzichte van deze voorzieningen op te heffen.

Bij besluit van 11 juni 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot het aanleggen van een selectief doorgangssysteem.

Gekozen is voor een systeem waarbij bewoners en andere ontheffinghouders een verzinkbare paal kunnen activeren door middel van cameraherkenning van het kenteken van het voertuig. Houders van een ontheffing dienen daartoe de kentekens op te geven van de voertuigen, waarmee zij van het viaduct gebruik willen maken. Hulpdiensten krijgen via de meldkamer toegang tot het viaduct. De meldkamer kan van afstand de afsluiting openstellen voor de hulpdiensten.

In deze regeling willen Burgemeester en Wethouders de criteria vastleggen voor het uitgeven van ontheffingen.

Toelichting categorieën:

Categorie 1. In het verleden hebben bewoners en belanghebbenden uit het gebied Waalsdorperlaan bezwaar gemaakt tegen de aanleg van het fietsviaduct, met als argument dat hen daarmee de toegang tot de Wassenaarse voorzieningen moeilijk of zelfs onmogelijk zou worden gemaakt. Met het oog hierop waren destijds al ontheffingen voor het eenrichtingsverkeer in de Buurtweg uitgegeven. Aan deze bezwaren is tegemoet gekomen door het uitgeven van ontheffingen voor het gebruik van het fietsviaduct. Omdat het bezwaar van bewoners de aanleiding vormt, worden ontheffingen dan ook alleen uitgegeven aan bewoners in het gebied.

Categorie 2. Er is minimaal één bedrijf bekend dat zowel landbouwpercelen en opslag van landbouwvoertuigen aan de noord- als aan de zuidzijde van de Landscheidingsweg heeft. Met deze landbouwvoertuigen is het niet toegestaan van de Rijksstraatweg en van de Landscheidingsweg gebruik te maken. Daarmee is het fietsviaduct feitelijk de enige mogelijkheid om van het ene naar het andere deel van het bedrijf te kunnen komen.

Categorie 3. In de behandeling van de bezwaarschriften (zie toelichting hierboven) is mondeling aangegeven dat ook de huisartsen ten behoeve van patiëntenbezoek gebruik moeten kunnen maken van het viaduct. Het is daarbij een noodzakelijke voorwaarde dat het gaat om het bieden van spoedeisende hulp aan personen. Immers anders zouden ook andere categorieën in het gebied werkzame bezoekers een ontheffing moeten kunnen krijgen.

Toelichting bewoners

Doel van de ontheffingen is om het voor bewoners van het gebied mogelijk te blijven maken de Wassenaarse voorzieningen te bereiken via de historische kortste route: de Buurtweg. Het is nadrukkelijk niet het doel om de voorzieningen in het gebied voor anderen bereikbaar te houden via de Buurtweg. Het ligt in de rede om dan ook het uitgeven van ontheffingen te beperken tot die adressen die direct via de Buurtweg toegang kunnen hebben tot Wassenaar-zuid.

De verkeersveiligheid op het fietsviaduct is gebaat bij beperking van het medegebruik tot maximaal 500 auto’s per etmaal. Bekend is dat per auto gemiddeld 5 verplaatsingen per dag plaatsvinden, waarvan voor auto’s van bewoners in het gebied maximaal de helft via het viaduct zal rijden. Indien bij het uitgeven van maximaal 2 ontheffingen aan alle circa 80 woonadressen in het gebied en enkele overige ontheffinghouders (categorie 2 en 3) het gebruik niet hoger zal worden dan de maximale 500 mvt/etm. Omdat motoren door hun beperkte breedte de veiligheid van de fietsers niet in gevaar brengen, geldt daarvoor geen beperking in het maximaal toelaatbare aantal. Motorrijders dienen zich bewust te zijn dat ze op een (brom)fietspad rijden. De betaling van leges is vastgelegd in de legesverordening.

Toelichting bedrijven

Zoals gesteld onder 1 is er minimaal één bedrijf met landbouwpercelen aan weerszijden van de Landscheidingsweg. Landbouwvoertuigen kunnen niet gebruik maken van de Rijksstraatweg en derhalve is men voor de dagelijkse bedrijfsvoering aangewezen op het viaduct. Het betreft landbouwvoertuigen zonder kenteken. Om het kentekenherkenningssysteem in werking te kunnen stellen zullen deze door de gemeente worden voorzien van een kentekenplaat. De betaling van leges is vastgelegd in de legesverordening.

Toelichting huisartsen

De ontheffing is toegezegd aan huisartsen ten behoeve van het snel kunnen bezoeken van patiënten en het verlenen van acute zorg. In de praktijk is het niet mogelijk om per huisarts te controleren of deze patiënten in het gebied heeft. Vervanging in weekenden en vakanties kunnen leiden tot verschuivingen. Het is duidelijk dat de ontheffing bedoeld is voor huisartsen die acute zorg verlenen aan mensen. Voor een normaal controlebezoek zou daarom niet van de ontheffing gebruik moeten worden gemaakt, maar dit is niet te controleren. De betaling van leges is vastgelegd in de legesverordening.