Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Beleidsregels sport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sport
CiteertitelBeleidsregels sport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Wassenaar 2006, art. 2, lid 2
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008nieuwe regeling

23-10-2007

De Wassenaarder, 27-12-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar;

gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede op artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Wassenaar 2006;

gelet op het door de gemeenteraad op 25 juni 2007 vastgestelde beleidskader voor subsidiëring van Wassenaarse sportverenigingen en sportactiviteiten;

overwegende dat het voor een eenduidige uitvoering van het sportbeleid noodzakelijk is beleidsregels vast te stellen;

b e s l u i t

de volgende Beleidsregels Sport vast te stellen:

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Onder een sportvereniging wordt verstaan: een organisatie welke blijkens de statuten tot doel heeft het beoefenen van amateur sport en is aangesloten bij een overkoepelende landelijke organisatie welke lid is van NOC*NSF.

 • 2.

  Sportverenigingen dienen zowel statutair als feitelijk in Wassenaar gevestigd te zijn en aangesloten te zijn bij Het Wassenaars Sportcontact.

 • 3.

  Bij een eerste aanvraag om subsidie door een sportvereniging dienen te worden meegezonden een gewaarmerkt exemplaar van de oprichtings- of stichtingsakte waarin zijn opgenomen de statuten, het huishoudelijk reglement en de bestuursamenstelling.

Artikel 2 Subsidie per jeugdlid

 • 1.

  Een jeugdlid is een bij een sportvereniging aangesloten persoon, die bovendien is aangemeld is bij een landelijke koepelorganisatie en per 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd, jonger dan 18 jaar is.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie per jeugdlid dienen ten minste 10 jeugdleden lid te zijn van de sportvereniging dan wel van de afdeling waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Het aantal leden per 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd, is bepalend.

 • 4.

  Een aanvraag om subsidie dient voor 1 april van het desbetreffende jaar te worden ingediend en vergezeld te gaan van door de overkoepelende landelijke organisatie gewaarmerkte ledenlijsten.

 • 5.

  De subsidie bedraagt in 2008 € 12.90 per jeugdlid en zal jaarlijks worden geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie.

 • 6.

  De subsidie voor jeugdleden wordt vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 3 Subsidie kaderkosten

 • 1.

  Voor onbetaald technisch en bestuurlijk kader bij een sportvereniging alsmede voor hen die hiervoor opgeleid willen worden, kan een bijdrage in de kosten voor training of opleiding worden ontvangen.

 • 2.

  De training of opleiding voor sporttechnisch kader dient gegeven te worden door een organisatie welke door de rijksoverheid of NOC*NSF, of bij deze koepel aangesloten landelijke sportbond, is erkend.

 • 3.

  De subsidie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 200 per persoon per jaar.

 • 4.

  Verenigingen met maximaal 100 leden kunnen per jaar voor 5 personen een aanvraag indienen;

verenigingen met 100 tot 500 leden kunnen per jaar voor 10 personen een aanvraag indienen en

verenigingen met meer dan 500 leden kunnen per jaar voor 15 personen een aanvraag indienen.

Artikel 4 Investeringssubsidie

 • 1.

  Voor de bouw of verbouw van douche- en kleedgelegenheid alsmede voor de aanleg of vervanging van een kunstgrasveld kan een sportvereniging in aanmerking komen voor een investeringssubsidie.

 • 2.

  De subsidie voor de bouw of verbouw van douche- of kleedgelegenheid bedraagt ten hoogste 1/3 deel van de kosten welke direct verband houden met bedoelde bouw of verbouw tot een maximum van € 50.000.

 • 3.

  De subsidie voor de aanleg of vervanging van een kunstgrasveld bedraagt maximaal 1/3 van de kosten welke direct verband houden met de aanleg of vervanging tot een maximum van € 150.000.

 • 4.

  Om voor een subsidie voor de aanleg van een kunstgrasveld in aanmerking te komen, moet ten minste aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • a.

   het kunstgrasveld is nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van de landelijke bond voor het spelen van wedstrijden;

  • b.

   door het aanleggen van een kunstgrasveld wordt voorkomen dat een bestaand sportcomplex moet worden uitgebreid;

  • c.

   door het aanleggen van een kunstgrasveld kan een gedeelte van het sportcomplex een andere bestemming krijgen.

 • 5.

  Een aanvraag om een investeringssubsidie dient vergezeld te gaan van een plan, onderbouwd met doelstelling, planning en financieringsplan.

 • 6.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, onder b van de Algemene Subsidieverordening, dient een aanvraag om een investeringssubsidie te worden ingediend tussen 1 oktober en 1 december voorafgaande aan het jaar waarin de investering gepland is. Voor zover het een investering betreft die gepland is om uit te voeren in het jaar 2008, dient de aanvraag uiterlijk voor 1 februari 2008 te worden ingediend.

 • 7.

  Indien er onvoldoende budget is om alle subsidieaanvragen volledig te kunnen inwilligen, worden alle aanvragen welke voldoen aan de voorwaarden gehonoreerd met eenzelfde lager percentage dan 100%, zodanig dat geen overschrijding van het beschikbare budget plaatsvindt.

 • 8.

  Op verleende subsidie kan een voorschot worden verleend van ten hoogste 90%.

Artikel 5 Incidentele subsidie

 • 1.

  Voor start- of eenmalige sportactiviteiten die het bevorderen van sportdeelname door inwoners ten doel hebben, kan subsidie worden verleend.

 • 2.

  Voor de bepaling van de hoogte van de subsidie wordt rekening gehouden met een eigen bijdrage van de deelnemers en inkomsten uit andere bronnen.

Artikel 6 Subsidie voor schoolsport

 • 1.

  Voor sportactiviteiten, georganiseerd door de Wassenaarse Schoolsportcommissie, welke in beginsel toegankelijk zijn voor alle basisscholen in Wassenaar kan subsidie worden verleend.

 • 2.

  De subsidie wordt berekend aan de hand van een door de Wassenaarse Schoolsportcommissie in te dienen activiteitenprogramma en begroting.

Artikel 7 Slotbepaling

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels sport”.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 23 oktober 2007.

De secretaris, de burgemeester,

Toelichting op “Beleidsregels sport”

Inleiding

Voor verantwoord sporten zijn goede sportaccommodaties nodig en opgeleid kader.

Met inachtneming van deze standpunten heeft de gemeenteraad op 25 juni 2007 het kader aangegeven voor het sportbeleid ingaande 1 januari 2008. Nieuw in het sportbeleid is de mogelijkheid tot het verkrijgen van een investeringssubsidie voor de aanleg van kunstgrasvelden en voor de (ver)bouw van douche- en/of kleedgelegenheid op sportcomplexen. Bovendien wordt ingaande 2008 het volgen van cursussen door vrijwilligers bij sportverenigingen gestimuleerd door een deel van de kosten te vergoeden.

Daarnaast blijft de mogelijkheid gehandhaafd om subsidie te verkrijgen voor jeugdleden en voor incidentele sportactiviteiten en voor schoolsportactiviteiten welke door de Wassenaarse Schoolsportcommissie worden georganiseerd.

Voor een eenduidige uitvoering van het beleid zijn de “Beleidsregels sport” opgesteld, waarvoor onderstaande toelichting geldt. Voorts is voor het verkrijgen van subsidie de “Algemene Subsidieverordening Wassenaar 2006” van toepassing.

Algemeen

Lid 2

Het Wassenaars Sportcontact is een onafhankelijke vereniging waarvan in Wassenaar gevestigde sportverenigingen lid kunnen worden. De vereniging heeft onder meer ten doel het bevorderen van overleg en contact tussen de leden. Aangezien de gemeente veel belang hecht aan samenwerking van de Wassenaarse sportverenigingen, is het lidmaatschap als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie gesteld.

Subsidie per jeugdlid

Ter bevordering van het sporten door jeugdigen kan een subsidie per jeugdlid worden aangevraagd. De achterliggende gedachte is dat sportverenigingen hiermee worden extra aandacht aan jeugdsport te geven. Dit kan b.v. door de contributie te verlagen, maar ook door op de jeugd gerichte activiteiten te organiseren waarmee beoogd wordt sportdeelname van deze doelgroep te stimuleren.

Subsidie kaderkosten

Onder kaderkosten worden verstaan het cursusgeld en de kosten voor cursusleider en/of accommodatie.

Indien een vereniging met gekwalificeerde docenten een cursus voor haar leden organiseert, komen deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking. De voor vergoeding in aanmerking komende kosten worden verdeeld over het aantal cursisten en vervolgens wordt de in lid 3 vermelde berekening toegepast.

Subsidie voor investeringen

Voor uitvoering van de regeling stelt de gemeenteraad jaarlijks € 150.000 beschikbaar. Dit betreft het subsidieplafond. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er in enig jaar meer geld beschikbaar. Indien het bedrag van € 150.000 namelijk niet geheel wordt besteed, wordt het restant, bij de resultaatbepaling van de jaarrekening, meegenomen naar het volgende jaar.

Onder investeringskosten worden verstaan de werkelijk gemaakte kosten voor de vervanging of eerste aanleg van een kunstgrasveld en de bouw of verbouw van douche-/ kleedruimten.

Eventueel verhaalbare BTW welke op de investering drukt wordt in mindering gebracht op de kosten.