Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgevens gemeente Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgevens gemeente Wassenaar
CiteertitelGBA privacyreglement gemeente Wassenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100
 2. Verordening GBA gemeente Wassenaar, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-200906-01-2014nieuwe regeling

02-06-2009

Wassenaarse Krant, 23-6-2009

PP/09049250

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgevens gemeente Wassenaar

 

 

 

Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

gemeente Wassenaar

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 11 mei 2009

 • c.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • f.

  binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  • 1.

   Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder d.

  • 2.

   De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie hebben:

 • a.

  de beheerder, de door hem aangewezen medewerkers, de GBA specialisten en medewerkers frontoffice;

 • b.

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet worden aan de in Bijlage 3 genoemde beheerder met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 4 bij deze verordening aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  In Bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 10 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “GBA privacyreglement gemeente Wassenaar”.

 • 2.

  Het reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

De secretaris, de burgemeester,

BIJLAGE 1

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid

De volgende dienstonderdelen van de gemeente Wassenaar hebben toegang tot de basisadministratie:

Primair proces

Wet GBA, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen.

Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen. Wet 29/09/1815

Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wet 29/9/1815 instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw.

Artikel 19 van de Leerplichtwet en artikel 3 van de Leerplichtregeling 1995. WWB, Bureau Opvang Nieuwkomers

Art 2 Wet voorzieningen gehandicapten en Verordening voorziening gehandicapten gemeente Wassenaar.

Verordening lijkbezorgingsrechten

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

Financiën

Art 216 Gemeentewet, Invorderingswet, Gemeentelijke WOZ verordening

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Toezicht en handhaving

Wet milieubeheer, Wet verontreiniging Oppervlaktewater, Woningwet en het BW

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

 

 

 

bedrijfsbureau

Het waarborgen van een juiste werking van de computer, het netwerk en de applicaties

Toegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens.

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

BIJLAGE 2

Lijst van afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de GBA

Wie

Waarvoor

Gegevensset

WVG

Buurtverenigingen (mogelijk op verzoek)

Primair proces WIN

Financiën (PROBEL)

Bedrijfsbureau (SENECA)

Bijhouden adresbestand WVG

Aanschrijven nieuwe bewoners

Aanschrijven nieuwkomers

Actueel houden belasting bestand

Actueel houden compleet GBA bestand t.b.v. digitale dienstverlening

Mutatiegegevens: vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, verblijfstitels, emigraties en overlijden.

2 maal per jaar adressen van

nieuwkomers

vestingen

Mutatiegegevens: vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, verblijfstitels, emigraties en overlijden, naamgebruik

NAW gegevens compleet bestand GBA

BIJLAGE 3

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Wie

Waarvoor

Gegevensset

Basisregistratiesysteem (BRS)

Het in verband brengen van de volgende gegevensverwerkingen:

Alle mutatiegegevens

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4

Overzicht van de vrije derden, waaraan gegevens kunnen worden verstrekt uit de GBA

Wie

Waarvoor

Welke categorie

Welke gegevens

Verstrekkings-beperking

Leges

Basis

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Wet op de Jeugdzorg art. 53 (WJZ)

Zie BPR-Kwaliteitsbrochure nr. 30

Meestal spoedeisende vragen!

Geen afnemer of derde in de zin van de Wet GBA

Persoonsgegevens, gegevens over curatele, gezag, nationaliteit en verblijfsrecht. (Wet GBA art. 34,1,a,1-6)

Niet protocolleren!

Niet mogelijk

Ja

Wet op de Jeugdzorg art. 53 (WJZ)

Advocaten

(te vinden via www.alleadvocaten.nl)

Uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift

Voorbeeld: aanspannen gerechtelijke procedure of het opstellen van een dagvaarding

Verplichte derde

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift

Geheimhouding mogelijk.

Toetsing noodzakelijk.

Na afweging van de belangen tussen noodzaak verstrekking en privacy bevraagde wordt al dan niet verstrekt. (zie art. 102 Wet GBA)

Ja, op grond van de leges-verorde-ning

Art. 98

Wet GBA

Advocaten

Niet ter uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift

Voorbeeld: incasso-activiteiten

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Andere gemeenten (Afdeling Burgerzaken / Publiekszaken)

Uitvoering publiekrechtelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

Advies: Kosteloos

Art. 88

Wet GBA

Andere gemeenten (anders dan Burgerzaken / Publiekszaken)

Uitvoering publiekrechtelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88

Wet GBA

Bedrijfsjurist

 

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Bibliotheek

(geen onderdeel van de gemeente)

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Bibliotheek

(wel onderdeel van de gemeente)

Uitvoering diensten bibliotheek als gemeentelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

Nee

Art. 88 Wet GBA (incidenteel)

Art. 96 Wet GBA (systematisch)

Binnengemeentelijke afdeling of -dienst

Uitvoering publiekrechtelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

Eigen beleid gemeente

Art. 88 Wet GBA (incidenteel)

Art. 96 Wet GBA (systematisch)

Buitengewoon opsporingsambtenaar (bijvoorbeeld in het Openbaar Vervoer)

Controle (identificatieplicht); opmaken proces-verbaal.

(bijvoorbeeld bij zwartrijden in het openbaar vervoer)

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijk taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88

Wet GBA

Centraal justitieel incassobureau (voor het innen van verkeersboetes)

Uitvoering publiekrechtelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88

Wet GBA

Crematoria, begraafplaatsen

(niet-gemeentelijke)

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Culturele organisaties

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Energiebedrijven

 

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Financiële instellingen

(banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen)

Buitengerechtelijke incassowerk-zaamheden zoals het sturen van een betalingsherinnering, het opsporen van debiteuren

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Financiële instellingen

(banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen)

Geautoriseerd door minister voor GBA-verstrekkingen

Uitbetalen van opvorderbare gelden al dan niet op termijn.

Zie lijst op www.bprbzk.nl onder GBA/landelijke tabellen

Bijzondere derde

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de taak.

Verzoek vindt plaats middels voorgeschreven formulieren.

(zie brief BPR2003/U66312)

Niet mogelijk

€ 2,27

op grond van legesver-ordening

Art. 99 lid 1 Wet GBA

Art. 68b Besluit GBA

Financieringsinstellingen

Voor commerciële doeleinden zoals het opsporen van debiteuren, het sturen van (rekening)afschriften, het bijhouden van een "nietpensioen" gerichte administratie

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

FIOM

Opsporen van personen (bijv. familieleden)

Bijzondere derde

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de taak.

Verzoek vindt plaats middels voorgeschreven formulieren.

(zie brief BPR 4 aug 2005)

Niet mogelijk

€ 2,27 op grond van legesverordening

Art. 99 lid 1 Wet GBA

Art. 68c1 Besluit GBA

Fondsverwervende organisaties

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Gerechtsdeurwaarders

(publiekrechtelijke taken)

Uitvoering van een publiekrechtelijke taken zoals genoemd in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Voorbeeld: betekenen dagvaardingen of gerechtelijke aanzeggingen, exploten, ontruimingen

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88

Wet GBA

Gerechtsdeurwaarders

(commercieel doel)

Uitvoering van een privaatrechtelijke taak.

Voorbeeld: buitengerechtelijke incassowerkzaamheden en voeren van een debiteurenadministratie

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Inburgeringsbureaus

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Incassobureaus

Buitengerechtelijke incasso-werkzaamheden en voeren van een debiteurenadministratie, sturen betalingsherinneringen, opsporen debiteuren

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Informatie Beheer

Groep

Uitvoering van een publiekrechtelijke taak zoals genoemd in de Wet op de Studiefinanciering

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88

Wet GBA

Instellingen (bestuursorganen) op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)

Uitvoering publiekrechtelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88

Wet GBA

Instellingen/organisaties ten behoeve van:

-Maatschappelijke dienstverlening

-Algemene/geestelijke gezondheidszorg

-Kinderopvang

-Jeugdwelzijnswerk

-Ouderenzorg

-Gehandicaptenzorg

-Werkvoorziening

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Juridisch loket

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kerken

(niet zijnde de SILA)

ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kredietbank

(privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kredietbank als onderdeel van een gemeente of als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling (Wgr)

Uitvoering maatschappelijke diensten als gemeentelijke taak.

Volgens gemeentelijke verordening

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

Nee

Art. 88 Wet GBA (incidenteel)

Art. 96 Wet GBA (systematisch)

Makelaars

 

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Mandaat BV

(met bijvoeging van betreffend college besluit)

Uitvoering publiekrechtelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88

Wet GBA

Migrantenorganisaties

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Natuurlijke personen

Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

(NIVRA) Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Uitvoering Wet op de Registeraccountants. Voor registratietaak accountantsregister; verstrekking aan individuele accountants is niet toegestaan

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88

Wet GBA

Notarissen

(publiekrechtelijke taak)

Uitvoering van een publiekrechtelijke taak zoals genoemd in de Wet op het Notarisambt. Voorbeeld: verlijden authentieke akten zoals het opstellen van een verklaring van erfrecht

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88

Wet GBA

Notarissen

(commercieel doel)

Uitvoering van een privaatrechtelijke taak. Voorbeeld: buitengerechtelijke incasso-werkzaamheden en voeren van een debiteurenadministratie

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Ouderenorganisaties

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Overheidsinstanties

zoals Belastingdienst, RDW, SVB en politie

Uitvoering publiekrechtelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88

Wet GBA

Patiëntenverenigingen

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Pensioenfondsen

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Postorderbedrijven

Buitengerechtelijke incasso-werkzaamheden en voeren van een debiteurenadministratie, sturen betalingsherinneringen, opsporen debiteuren

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Rechtsbijstand

Het verkrijgen van cliëntgegevens en gegevens van de wederpartij

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Rechtskundig en adviesbureaus

Verkrijgen van uittreksels van cliënten

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Reclassering/verslaafden-zorg7

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Sportorganisaties en

-verenigingen

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Thuiszorgorganisaties

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Uitzendbureaus

 

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Vakorganisaties

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Verzekerings-maatschappijen

Voor commerciële doeleinden zoals het opsporen van debiteuren, het sturen van (rekening)afschriften, het bijhouden van een ‘nietpensioen’ gerichte administratie

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Vrouwenorganisaties

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Waarborgfonds Motorverkeer (WBF)

Uitvoering publiekrechtelijke taak

Afnemer

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88 Wet GBA

Wetenschappelijke onderzoekers

(bijv. faculteiten)

Wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek

Art. 109 Wet GBA

Art. 67 Besluit GBA

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met het onderzoek

Niet mogelijk

Ja

Art. 109 Wet GBA; Art. 67 Besluit GBA

Woningbouwverenigingen/woningcorporaties

Volgens gemeentelijke verordening

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Ziekenhuizen

Volgens gemeentelijke verordening Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen ivm die zorg

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Zorgverzekeraars

Uitvoering publiekrechtelijke taak. Let op: er moet uitdrukkelijk worden aangegeven voor welke publiekrechtelijke taak de gegevens worden gevraagd. (bijvoorbeeld Zorgverzekeringswet of AWBZ) Lijst is te vinden op:

www.zn.nl/overzn/zorgverzekeraars

Afnemer mits op lijst uitvoerings-organen Zorgverzeke-ringswet en AWBZ

Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak

Niet mogelijk

€ 2,27

Art. 88

Wet GBA

Zorgverzekeraars

Uitvoering van een privaatrechtelijke taak.

Voorbeeld: buitengerechtelijke incassowerkzaamheden en voeren van een debiteurenadministratie

Commerciële instelling

Geen gegevens verstrekken

 

 

Art. 100 Wet GBA

Toelichting op het GBA privacyreglement van de gemeente Wassenaar

Met ingang van 1 april 2007 is de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op een aantal punten gewijzigd. Afnemers worden verplicht de in het Besluit GBA aangewezen authentieke persoonsgegevens te gebruiken bij hun beslissingen en bij gerede twijfel omtrent de juistheid van deze gegevens dit aan gemeenten terug te melden.

Voor de binnengemeentelijke verstrekking van GBA-gegevens dient een verordening aanwezig te zijn. Deze verordening bevat ook een voorziening voor de verstrekking aan zogenaamde vrije derden, bedoeld in artikel 100 van de wet GBA.

Er is op 11 mei 2009 een nieuwe verordening vastgesteld waarin de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders aanwijst om in een apart reglement deze zaken te regelen. De bepalingen in deze Verordening worden in onderstaand Reglement uitgewerkt.