Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Regeling houdende voorschriften met betrekking tot de afgifte van gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaarten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling houdende voorschriften met betrekking tot de afgifte van gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaarten
CiteertitelRegeling houdende voorschriften met betrekking tot de afgifte van gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaarten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverkeer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tevens vastgesteld door de raad op 15 april 2002

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, art. 87

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-200201-01-2003nieuwe regeling

02-04-2002

de Wassenaarder, 23-05-2002

raadsvoorstel nr. 47

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling houdende voorschriften met betrekking tot de afgifte van gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaarten

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;

overwegende dat eerder bij besluit van 6 juli1992 werd vastgesteld de regeling houdende voorschriften met betrekking tot de afgifte van gemeentelijke invalidenparkeerkaarten, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 november 1995;

dat met ingang van 1 oktober 2001 een nieuwe landelijke 'Regeling gehandicaptenparkeerkaarten' in werking is getreden, waarin de term "invaliden" consequent is gewijzigd in "gehandicapte";

dat de gewijzigde landelijke regeling verder geen materiële consequenties heeft voor de destijds vastgestelde gemeentelijke regeling;

dat het verder uit praktische overwegingen gewenst is in artikel 7 niet langer de bij het stadsgewest Haaglanden aangesloten gemeenten met name te noemen maar in meer algemene zin aan te duiden;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 april 2002, raadsvoorstel nr. 47;

gelet op artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 alsmede het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2001;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen de volgende "Regeling houdende voorschriften met betrekking tot de

afgifte van gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaarten".

Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 1.
 • a.

  Gehandicaptenparkeerkaart: een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart, afgegeven op voet van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, welke geldig is in de gemeente van afgifte.

 • b.

  RVV: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Paragraaf 2 De afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten.
Artikel 2.

Een gehandicaptenparkeerkaart kan worden verstrekt aan personen die zich plegen te vervoeren met een door henzelf bestuurd motorvoertuig en die zich ten gevolge van invaliditeit met een permanent of progressief karakter, zonder hulp van een ander, redelijkerwijs niet over een grotere afstand dan 200 meter te voet kunnen voortbewegen.

Artikel 3.
 • 1.

  Een gehandicaptenparkeerkaart wordt niet verstrekt dan nadat een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking tot de invaliditeit van de aanvrager. Dit onderzoek dient te worden aangevraagd bij de GGD.

 • 2.

  Een geneeskundig onderzoek wordt achterwege gelaten, indien aan de aanvrager eerder een gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt en op grond van het laatste onderzoek, dat hij in verband met de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart heeft ondergaan, moet worden aangenomen dat hij nog steeds voldoet aan de in artikel 2 genoemde criteria.

Artikel 4.
 • 1.

  Aan de aanvrager aan wie reeds eerder een gehandicaptenparkeerkaart of een duplicaat is afgegeven, wordt een gehandicaptenparkeerkaart met een nieuwe geldigheidsduur slechts verstrekt tegen inlevering van de eerder verstrekte kaart.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet, indien de in te leveren gehandicaptenparkeerkaart of het duplicaat verloren is geraakt, is gestolen of tenietgegaan. Hiervan kan een bewijs van aangifte worden gevraagd.

Artikel 5.
 • 1.

  Aan de houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart wordt in geval van duurzame vervanging van het vermelde motorvoertuig op aanvraag een gehandicaptenparkeerkaart afgegeven met vermelding van het kenteken van het vervangende motorvoertuig.

 • 2.

  Bij de in het eerste lid bedoelde aanvrage blijft een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 3, lid 1 achterwege.

 • 3.

  Het in artikel 4, lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een gehandicaptenparkeerkaart indien het rijbewijs waarnaar de kaart verwijst, wordt vervangen.

Artikel 6.

De kosten van het geneeskundig onderzoek kunnen voor rekening van de aanvrager komen.

Paragraaf 3 De aan houders van een gehandicaptenparkeerkaart geboden faciliteiten.
Artikel 7.
 • 1.

  Aan houders van een gehandicaptenparkeerkaart is ontheffing verleend van de in artikel 8 genoemde parkeerverboden en -geboden in de gemeente Wassenaar.

 • 2.

  De gehandicaptenparkeerkaart dient te worden aangevraagd bij burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De in het eerste lid genoemde faciliteiten worden ook geboden aan de houders van gehandicaptenparkeerkaarten afgegeven in de overige gemeenten van het stadsgewest Haaglanden voorzover deze gemeenten een regeling, houdende de voorschriften met betrekking tot de afgifte van gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaarten hebben vastgesteld.

Artikel 8.

Houders van een gehandicaptenparkeerkaart zijn gerechtigd te parkeren

 • a.

  gedurende ten hoogste 3 uur achtereen:

  • -

   op plaatsen waar een parkeerverbod geldt dat is aangeduid door middel van bord E1 van bijlage 1 van het RVV;

  • -

   bij een gele onderbroken streep;

 • b.

  gedurende onbepaalde tijd:

  • -

   op plaatsen die door middel van bord E6 van bijlage 1 van het RVV zijn aangeduid als "parkeerplaats voor gehandicapten algemeen";

  • -

   in parkeerschijfzones, aangeduid door bord ElO van bijlage 1 van het RVV;

 • c.

  op de onder a. genoemde plaatsen is het gebruik van een parkeerschijf verplicht.

Paragraaf 4 Het aan een gehandicaptenkaart te verbinden voorschrift.
Artikel 9.

Aan een gehandicaptenparkeerkaart is het voorschrift verbonden, dat de houder van de kaart daarvan geen gebruik laat maken, indien het parkeren niet rechtstreeks verband houdt met het vervoer van hemzelf.

Paragraaf 5 De geldigheid van de gehandicaptenparkeerkaart.
Artikel 10.

Een gehandicaptenparkeerkaart is uitsluitend geldig voor het gebruik van hetmotorvoertuig waarvan het kenteken op de kaart is vermeld.

Artikel 11.

De gehandicaptenparkeerkaart wordt verstrekt voor een periode van twee jaar.

Artikel 12.
 • 1.

  Een gehandicaptenparkeerkaart verliest zijn geldigheid:

  • a.

   door het verloop van twee jaren na de dag van afgifte;

  • b.

   door het overlijden van de gehandicapte aan wie de kaart is verstrekt;

  • c.

   indien de houder niet langer voldoet aan de criteria van afgifte, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders;

  • d.

   indien de houder de aan het gebruik van de kaart verbonden voorschriften niet naleeft, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders;

  • e.

   door afgifte van een duplicaat.

 • 2.

  Indien tussentijds in verband met wijziging van het kenteken of de wijze van vervoer dan wel in verband met verlies of in ongerede raken van de kaart, een nieuwe kaart wordt verstrekt, dan geldt daarvoor de geldigheidstermijn die gold voor de vervangen kaart.

Paragraaf 6 De uitvoering van de gehandicaptenparkeerkaart.
Artikel 13.

De gehandicaptenparkeerkaart moet zijn voorzien van:

 • -

  een waarmerk van de gemeente waar de kaart is afgegeven;

 • -

  de vervaldatum;

 • -

  het kenteken van het voertuig waarmee de houder zich pleegt te vervoeren;

 • -

  het nummer van het rijbewijs van de houder.

Paragraaf 7 Duplicaten.
Artikel 14.
 • 1.

  Indien een geldige gehandicaptenparkeerkaart is versleten, geheel of ten dele onleesbaar is geworden, verloren geraakt, is gestolen of tenietgegaan, kan een duplicaat worden uitgereikt.

 • 2.

  Indien de gehandicaptenparkeerkaart is versleten of ten dele onleesbaar is geworden, wordt een duplicaat slechts uitgereikt tegen inlevering van die kaart.

 • 3.

  Artikel 3, lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 8 Wijze van aanbrengen van de gehandicaptenparkeerkaart.
Artikel 15.

De gehandicaptenparkeerkaart moet op zodanige wijze bij de voorruit worden aangebracht, dat de voorzijde ervan buiten het motorvoertuig behoorlijk leesbaar is.

Artikel 16.

Deze regeling komt in plaats van de op 6 juli 1992 vastgestelde regeling houdende voorschriften met betrekking tot de afgifte van gemeentelijke invalidenparkeerkaarten.

Wassenaar, 15 april 2002

De raad voornoemd,

Secretaris, de Voorzitter,