Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Regeling Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en Monumenten Gemeente Wassenaar 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en Monumenten Gemeente Wassenaar 2005
CiteertitelRegeling Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en Monumenten Gemeente Wassenaar 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2005nieuwe regeling

22-11-2005

De Wassenaarder, 01-12-2005

5/ROOW/05026272

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en Monumenten Gemeente Wassenaar 2005

 

 

REGELING STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING EN MONUMENTEN GEMEENTE WASSENAAR 2005 (SVn)

1. Werkingssfeer van de regeling

Deze regeling is van toepassing op;

 • a.

  leningaanvragen voor restauratie en/of onderhoud aan dan wel bouwhistorisch of archeologisch onderzoek bij gemeentelijke monumenten of beeldbepalende zaken. Een lening staat open voor de eigenaar van een beschermd gemeentelijk monument of een beeldbepalende zaak in Wassenaar.

 • b.

  het verbeteren van bestaande particuliere eigen woningen door eigenaar-bewoner. Het betreft enkel woningen die gebouwd zijn vóór 1 januari 1946, die niet voldoen aan de redelijke eisen van bewoonbaarheid;

 • c.

  het treffen van voorzieningen aan bestaande woningen, om te bevorderen dat ouderen er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het gaat om woningen, gebouwd vóór 1 januari 1995. Een verzoek daartoe kan worden ingediend door corporaties, particuliere verhuurders en eigenaar-bewoners;

 • d.

  het ondersteunen van of herbestemmingen van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken voor huisvesting van aandachtsgroepen zoals ouderen, jongeren en starters;

 • e.

  het stimuleren van voldoende, geschikte en bijzondere woonvormen zoals aanleunwoningen en andere varianten van wonen en zorg.

Van deze regeling kan door het college vanwege bijzondere omstandigheden worden afgeweken, mits de aard en strekking van de regeling niet worden aangetast.

 

2. Lening

Een stimuleringslening wordt toegekend voor plannen waarvan de kosten minimaal € 5.000,- zijn per woning;

Geen lening wordt verstrekt voor:

 • a.

  een project dat, of gedeelte van een project dat, op grond van enige andere regeling in aanmerking komt voor een andere lening of subsidie.

 • b.

  te treffen voorzieningen waarvan de kosten door een verzekeringsuitkering of andere subsidiegever zijn of worden gedekt;

 • c.

  voorzieningen die niet als sober en/of doelmatig kunnen worden aangemerkt;

 • d.

  voorzieningen die niet in het belang zijn van volkshuisvesting en monumentenzorg.

Toekenning van een lening wordt vastgelegd in een zgn. toekenningsbrief. In deze brief wordt het project omschreven. Aansluitend wordt de hoogte van de lening, het rentepercentage en de looptijd vastgelegd.

 

3. Maximale hoogte lening

De lening kent een maximum voor:

 • a)

  Voor het inpandig aanpassen of verbeteren van woningen conform het seniorenlabel bedragen circa € 15.000,-- ;

 • b)

  Voor bouwkundige uitbreidingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan het seniorenlabel geldt een maximum van € 40.000,--;

 • c)

  Voor het realiseren van nieuwe aanleun-/woonzorgwoningen of bijzondere woonvormen waarbij voorzieningen in de nieuwbouw worden geïntegreerd, van € 15.000,- per woning voorgesteld;

 • d)

  de renovatie of opplussen sociale woningbouw € 20.000,- ;

 • e)

  het onderhoud op basis van een zesjaren meeronderhoudsplan en restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken € 75.000,- per object.

Een aanvraag voor een stimuleringslening wordt afgewezen als het beschikbare leenplafond van het lopende jaar is bereikt en er geen mogelijkheid is om nog nieuwe verplichtingen aan te gaan.

Het college stelt de feitelijke lening voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten vast aan de hand van de “Leidraad subsidiabele kosten” van het ministerie van OC&W.

 

4. Prioritering

Het college geeft voorrang aan aanvragen van sociale verhuurders wanneer sprake is van complexgewijze aanpak in combinatie met een herstructurering van een wijk of buurt en valt binnen de sociale sector. Bij monumenten geldt dat de urgentie van de werkzaamheden moet worden aangetoond op basis een een rapport van de Monumentenwacht. De urgentie bepaalt de prioritering.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen;

Indien het bij een aanvraag voor het verbeteren van bestaande particuliere eigen woningen gaat om een gemeentelijk monument dat dringend herstel behoeft, wordt hieraan de voorkeur gegeven boven woningen in dezelfde categorie, die niet tot gemeentelijk monument of beeldbepalende zaak zijn aangewezen.

 

5. Vereisten aanvraag

De aanvraag voor een Stimuleringslening wordt ingediend bij het College van Burgemeester en wethouders. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het te subsidiëren project dient de aanvraag vergezeld te gaan van de volgende documenten:

 • ·

  een onafhankelijk en deskundig opgesteld rapport met technische onderbouwing van het plan;

 • ·

  eventueel bijbehorende verklaringen en aanwijzingen van nutsbedrijven;

 • ·

  een gespecificeerde begroting van de kosten van het projecten;

 • ·

  een werkomschrijving;

 • ·

  tekeningen en (evt.) fotomateriaal die een goed inzicht geven in de te treffen voorzieningen;

 • ·

  een eventuele lijst van eerder gesubsidieerde voorzieningen;

 • ·

  een gewaarmerkte afschrift van een bewijs van eigendom (voor eigenaar-bewoner) en een gewaarmerkt uittreksel uit het kadaster;

 • ·

  tot slot moet bij de aanvraag alle overige hierboven niet genoemde stukken worden ingediend die vereist zijn in het kader van (in geval van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken) de Monumentenverordening Wassenaar 2004, art. 11 lid a tot en met c en (in geval van woningen) de Wassenaarse bouwverordening 2003.

Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

6. Leningvoorwaarden

 

 • a.

  Om in aanmerking te komen voor de lening mag met de werkzaamheden niet eerder zijn begonnen, dan nadat het College hierover een positief besluit heeft genomen. In uitzonderlijke gevallen kan het college na een schriftelijk verzoek hierover anders beslissen;

 • b.

  Na een positief besluit moet uiterlijk binnen vijf maanden na toekenning van de lening een aanvang zijn gemaakt met de werkzaamheden. De werkzaamheden moeten binnen twee jaar zijn afgerond;

 • c.

  Voor een zesjarenonderhoudsplan geldt dat de werkzaamheden binnen een periode van zes jaar moeten zijn afgerond;

 • d.

  Bij afronding van de werkzaamheden moet door de aanvrager een gereedmelding worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  Na gereedmelding toetst het college de werkzaamheden aan de voorwaarden van deze regeling en/of vereisten die zijn gesteld bij de toekenning van de lening;

 • f.

  voor meerjarenonderhoudsplannen geldt dat een tussentijdse toetsing wordt uitgevoerd;

 • g.

  Voor het toezicht op de werkzaamheden is de aanvrager verplicht toegang tot de woning(en) te verschaffen aan een door het college gemandateerde toezichthouder;

 • h.

  Indien moet worden afgeweken van goedgekeurde plannen en vergunningen moet het college hiervoor schriftelijk om toestemming worden gevraagd;

 • i.

  Bij toekenning moet tevens worden voldaan aan de leningsvoorwaarden en bepalingen van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting;

 • j.

  Gemeentelijke stimuleringsleningen zijn in beginsel hypothecair. Er dient derhalve een onderpand te zijn. Bij leningen aan corporaties dient sprake te zijn van borgstelling door Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Voor leningen aan particulieren geldt als voorwaarde een Nationale hypotheekgarantie.

 • k.

  Na uitvoering van de werkzaamheden moet(en) de woning(en) voldoen aan de eisen zoals die worden gesteld door het Bouwbesluit en –in geval van monumenten ook- door de Monumentenvergunning.

7. Terugvordering lening

Een lening wordt teruggevorderd indien:

 • a.

  niet is voldaan aan de in deze regeling gestelde voorwaarden en/of vereisten;

 • b.

  een lening wordt ingetrokken indien de lening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste verstrekte gegevens of indien de te subsidiëren werkzaamheden om welke reden dan ook niet door zullen gaan;

  Het college zal in deze gevallen het openstaande bedrag van de lening terugvorderen.

8. Overige

 

 • a.

  Extra aflossing op de lening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • b.

  Bij verkoop van de woning wordt het schuldrestant uit de verkoopopbrengst afgelost.

 • c.

  Het college verleent ontheffing van een in deze regeling genoemde termijn, indien daartoe schriftelijk en tijdig, d.w.z. vóór afloop van de termijn, een schriftelijk verzoek wordt ingediend. Aan deze ontheffing kan nadere voorwaarden worden verbonden door het college.

9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt en kan worden aangehaald als Regeling Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en Monumenten Gemeente Wassenaar 2005.