Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Voorwaarden borgstelling gemeente voor leningen sportverenigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorwaarden borgstelling gemeente voor leningen sportverenigingen
CiteertitelGarantieregeling sportverenigingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtreding bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Burgerlijk Wetboek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2005nieuwe regeling

18-01-2005

Onbekend

MZ/04017907

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorwaarden borgstelling gemeente voor leningen sportverenigingen

 

 

Burgemeester en wethouders van Wassenaar

besluiten:

Akkoord te gaan met de voorwaarden waaronder door de gemeente een borgstelling wordt verleend voor leningen door Wassenaarse sportverenigingen voor verbetering van het sportvoorzieningenniveau.

 • -

  de gemeente verleent slechts borgstelling indien de SWS, of in voorkomende gevallen een door de gemeente vergelijkbaar geachte instelling, eveneens voor dezelfde mate in de totale borgstelling deelneemt. De borgstelling bedraagt maximaal 50% van het te lenen bedrag met een maximum van € 226.890,--. Bovendien wordt het wenselijk gevonden een borgstellingsplafond van € 2,5 miljoen vast te stellen, waarmee derhalve een limiet aan het gemeentelijke risico wordt gesteld.

 • -

  de aanvrager dient rechtspersoonlijkheid te bezitten

 • -

  de sportvereniging dient zowel statutair als feitelijk in Wassenaar gevestigd te zijn.

 • -

  de sportvereniging dient aangesloten te zijn bij Het Wassenaars Sportcontact. Hiermee kan bewerkstelligd worden dat een uitwisseling van vraagpunten en oplossingen kan plaatsvinden en dat er wordt samengewerkt

 • -

  wijziging van de statuten van de sportvereniging behoeven de voorafgaande goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders

 • -

  de sportvereniging dient aanwijzingen in het belang van een doelmatige inrichting van de financiële administratie, welke worden gegeven door of namens het college van burgemeester en wethouders, op te volgen.

 • -

  de sportvereniging dient aangesloten te zijn bij een sportbond die deel uitmaakt van NOC*NSF

 • -

  de lening dient bestemd te zijn voor een sportaccommodatie. Hieronder wordt hetzelfde verstaan als de invulling die de SWS daar aan geeft zoals b.v. een sportveld, sporthal, clubgebouw en lichtinstallaties

 • -

  het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA) moet sporttechnisch akkoord zijn met het plan waarvoor een lening wordt afgesloten

 • -

  aanvrager dient een plan van aanpak, een investeringsplan en een exploitatieprognose te overleggen bij het verzoek om borgstelling

 • -

  binnen 4 maanden na realisering van de sportvoorziening waarvoor de rente en aflossing wordt gegarandeerd door de gemeente dient de sportvereniging een gespecificeerde opgave te doen van de werkelijke stichtingskosten en van de wijze waarop de financiering heeft plaatsgevonden

 • -

  gedurende de borgstelling dient jaarlijks zo spoedig mogelijk na afloop van het boekjaar de balans en verlies- en winstrekening vergezeld van een accountantsverklaring aan de gemeente te worden toegezonden, alsmede een begroting voor het volgende jaar

 • -

  de gemeente dient op de hoogte gehouden te worden van alle wijzigingen die zich binnen de organisatie resp. de exploitatie voordoen

 • -

  voorafgaande toestemming van de gemeente is nodig voor het aangaan van verplichtingen die leiden tot lastenverzwaring

 • -

  de sportvoorziening dient voldoende verzekerd en in goede onderhoudsstaat te worden gehouden

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 januari 2005, nummer 3