Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening gemeentelijke basisadministratie gemeente Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie gemeente Wassenaar
CiteertitelVerordening GBA gemeente Wassenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening is van rechtswege vervallen door de vervanging van de Wet gemeentelijke basisadministratie door de Wet basisregistratie personen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-200929-11-2013nieuwe regeling

11-05-2009

Wassenaarse Krant, 23-06-2009

no. 09036

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening GBA gemeente Wassenaar

De Raad der gemeente Wassenaar,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2009,

raadsvoorstel no. 09036,

b e s l u i t:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Wassenaar

Artikel 1
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b en 62 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Voor de gegevensverstrekking als bedoeld in het eerste lid stelt het college van burgemeester en wethouders nadere regels vast.

Artikel 3

De Verordening gemeentelijke bevolkingsadministratie wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening GBA gemeente Wassenaar.

Wassenaar, 11 mei 2009

De Raad voornoemd,

de Griffier

mevrouw drs. H.G.Stradmeijer

de Voorzitter

de heer drs. J.Th.Hoekema