Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening Speelautomatenhallen Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Speelautomatenhallen Wassenaar
CiteertitelVerordening Speelautomatenhallen Wassenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding in 1987 bij benadering. 01-01-2011 is de vroegst mogelijke datum, welke kan worden vermeld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet (oud), art. 195
 2. Wet op de Kansspelen
 3. Speelautomatenbesluit

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011toevoeging bij de geconsolideerde tekst ontbrekende kaart

29-06-1987

gmb-2018-86179

no. 104
01-07-198701-01-2011nieuwe regeling

29-06-1987

Onbekend

no. 104

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Speelautomatenhallen Wassenaar

De RAAD der gemeente WASSENAAR;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 1987, raadsvoorstel no. 104

gelet op titel Va van de Wet op de Kansspelen, het Speelautomatenbesluit en artikel 195 van de gemeentewet;

b e s 1 u 1 t:

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening Speelautomatenhallen Wassenaar".

Artikel 1.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Speelautomatenhallen Wassenaar".

 • 2.

  Zij treedt in werking op de dag na die, waarop zij zal zijn afgekondigd.

Artikel 2.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

de Wet:

de Wet op de kansspelen;

b.

speelautomatenbesluit:

KB van 23 mei 2000 (Stbl. 223);

c.

speelautomaat:

een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

d.

behendigheidsautomaat:

een speelautomaat waarvan:

 

1.

het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen, en

 

2.

het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spellen verkregen wordt;

e.

kansspelautomaat:

een speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is;

f.

speelautomatenhal:

een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c, van de wet;

g.

ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

h.

beheerder:

degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal is belast;

i.

openbare weg:

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

Artikel 3.
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2.

  De burgemeester kan uitsluitend voor maximaal 1 speelautomatenhal een vergunning verlenen voor dat deel van de gemeente dat op de bij deze verordening behorende tekening is aangegeven.

Artikel 4.
 • 1.

  De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:

  • a.

   een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten worden opgesteld;

  • b.

   een bewijs van inschrijving bij de kamer van koophandel en fabrieken;

  • c.

   een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

  • d.

   een verklaring omtrent het gedrag:

   • -

    van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen) statuten vertegenwoordigt(en) en

   • -

    van de beheerder.

 • 2.

  Indien de vergunningaanvraag niet voldoet aan de in lid 1 gestelde eisen, wordt de aanvrager van de vergunning in de gelegenheid gesteld binnen twee weken, nadat hem dit is medegedeeld, de aanvraag aan te vullen of te verbeteren.

 • 3.

  Indien de vergunningaanvrager van de in het voorgaande lid bedoelde gelegenheid geen gebruik maakt, kan de burgemeester de aanvrager in zijn aanvraag niet-ontvankelijk verklaren.

Artikel 5.

De burgemeester beslist binnen drie maanden na de datum waarop hij de aanvraag met bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden verdaagd.

Artikel 6.
 • 1.

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

 • 2.

  In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3.

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden.

  Deze hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de sluitingstijden van de speelautomatenhal;

  • b.

   het toezicht in de speelautomatenhal;

  • c.

   het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld;

  • d.

   de exploitatie van de hal.

Artikel 7.
 • 1.

  De vergunning wordt geweigerd, indien:

  • a.

   de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

  • b.

   door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

  • c.

   de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan c.q. leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.

 • 2.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het vorige lid, onder a.

Artikel 8.
 • 1.

  Indien een overeenkomstig artikel 6, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de ondernemer onder overlegging van de in artikel 4, onder d, genoemde bescheiden een nieuwe vergunning aan te vragen binnen een maand.

 • 2.

  De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvrage voor een nieuwe vergunning voor het vestigen dan wel exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepelijk is geworden dan wel indien geen aanvrage is ingediend binnen zes maanden na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9.
 • 1.

  De burgemeester kan de vergunning intrekken:

  • a.

   indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

  • b.

   indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 7, onder d;

  • c.

   indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

  • d.

   indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroken;

 • 2.

  Intrekking van de vergunning geschiedt niet, spoedeisende gevallen uitgezonderd, voordat de vergunninghouder bij aangetekende brief van dit voornemen in kennis is gesteld. Daarbij wordt hem medegedeeld, dat hij in de gelegenheid wordt gesteld zich in persoon of bij gemachtigde door de burgemeester of een door deze aangewezen ambtenaar te worden gehoord.

Artikel 10.

Overtreding van artikel 3 van deze verordening en van de krachtens dit artikel gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. Deze overtredingen kunnen bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 11.
 • 1.

  De opsporing van de in artikel 10 strafbaar gestelde feiten is, behalve aan de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

 • 2.

  Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, wordt de bevoegdheid te allen tijde de speelautomatenhal desnoods tegen de wil van de rechthebbende of gebruiker, te betreden verleend aan de ambtenaren:

  • a.

   die en voor zover zij door het bevoegd gezag belast zijn met de uitvoering van bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

  • b.

   die en voor zover zij door het bevoegd gezag belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

  • c.

   die en voor zover zij belast zijn met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Wassenaar, 29 juni 1987

De RAAD voornoemd,

De Secretaris

de Voorzitter

Bijlage - kaart bedoeld in artikel 3, tweede lid