Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES WASSENAAR 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES WASSENAAR 2014
CiteertitelLegesverordening Wassenaar 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpheffing en invordering van leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, leden 1 en 2
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201401-01-2015tarieventabel

07-07-2014

Gemeentebladnr.75199, 17-12-2014

1856
28-05-201409-03-201418-12-2014tarieventabel (hoofdstuk 2)

06-05-2014

Gemeenteblad, nr. 28014, 20-05-2014

1539
01-01-201409-03-2014nieuwe regeling

16-12-2013

De Wassenaarse Krant, 24-12-2013

1383

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES WASSENAAR 2014

Raadsbesluit

‎nr. 1383

 

De gemeenteraad van Wassenaar,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013,

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES WASSENAAR 2014

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a

  beschikkingen, afgegeven om te dienen voor doeleinden, met welke wordt beoogd bij wijze van liefdadigheid te voorzien in de leniging van geestelijke of lichamelijke noden;

 • b

  het afgeven van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c

  stukken of verrichtingen, in hun persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze, van hun onvermogen doen blijken;

 • d

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet Ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • e

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet

  algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • f

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij dezeverordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling, of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  Indien het verschuldigde bedrag niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip kan worden vastgesteld moeten de leges, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet, worden betaald indien het betreft:

  • a

   de afgifte van een stuk of het verstrekken van inlichtingen, op het tijdstip waarop dat stuk wordt afgegeven, onderscheidenlijk die inlichtingen worden verstrekt;

  • b

   de afgifte van een vergunning, terzake waarvan het bedrag van de verschuldigde leges wordt berekend in verhouding tot een begroting van kosten, binnen acht dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving;

  • c

   een niet onder a of b genoemd geval binnen acht dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, de nota of de andere schriftuur.

 • 3

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 • 4

  In de in het tweede lid genoemde gevallen kan de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet vorderen, dat ter voldoening van de verschuldigde leges een voorlopig gevorderd bedrag wordt betaald. Bedoeld bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag waarop het te vorderen bedrag van de leges vermoedelijk zal worden vastgesteld.

 • 5

  Het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde gevorderde bedrag van de verschuldigde leges.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  1.

  onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand)

  2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

  3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

  4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens)

  5.

  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens)

  6.

  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag

  7.

  hoofdstuk 16 (kansspelen)

   

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1

  De ‘Legesverordening 2013’ van 17 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 5

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening Wassenaar 2014’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 16 december 2013

de griffier, de voorzitter,

drs. G. de Schipper-Tinga drs. J. Th. Hoekema

Tarieventabel Legesverordening Wassenaar 2014

 

Titel 1 Algemene DienstverleningHoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bij gebruik van de grote trouwzaal (raadzaal) dat niet op grond van de wet kosteloos wordt voltrokken

 

 

1.1.1.1

op maandag tot en met donderdag

608,00

620,00

1.1.1.2

op vrijdag

815,00

831,00

1.1.1.3

op zaterdag

1.205,00

1.229,00

1.1.1.4

op zondag en daarmee gelijkgestelde algemeen erkende feestdagen

1.804,00

1.840,00

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bij gebruik van de kleine trouwzaal

 

 

1.1.2.1

op maandag tot en met donderdag

393,00

400,00

1.1.2.2

op vrijdag

529,00

539,00

1.1.2.3

op zaterdag

779,00

794,00

1.1.2.4

op zondag en daarmee gelijkgestelde algemeen erkende feestdagen

1.163,00

1.186,00

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bij gebruik van een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte (niet zijnde het raadhuis de Paauw)

 

 

1.1.2.1

op maandag tot en met donderdag

608,00

620,00

1.1.2.2

op vrijdag

815,00

831,00

1.1.2.3

op zaterdag

1.205,00

1.229,00

1.1.2.4

op zondag en daarmee gelijkgestelde algemeen erkende feestdagen

1.804,00

1.840,00

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

 

556,00

 

 

567,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het eenmalig laten benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

 

 

267,00

 

 

 

272,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of van een duplicaat trouwboekje

 

25,00

 

25,50

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege aanwezig zijn van getuigen, per getuige

 

22,00

 

22,40

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

22,00

 

22,40

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

Tarief 2014

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld:

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,05

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 52,95

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,35

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,05

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

50,25

 

38,45

 

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

34,10

 

34,10

 

 

 

 

1.3.3

Het tarief voor het afgeven van een rijbewijs zoals genoemd in hoofdstuk 3 wordt verhoogd met

 

22,00

 

22,40

 

indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt en deze door betrokkene niet kan worden overlegd.

 

 

 

De verhoging blijft achterwege als het document door overmacht niet kan worden overlegd.

Onder overmacht wordt verstaan: vermissing door brand of als gevolg van een geweldsmisdrijf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

 

11,45

1.4.2.2

een gewaarmerkt afschrift van benodigde gegevens uit de basisregistratie personen

 

7,30

 

11,45

1.4.2.3

een gewaarmerkt afschrift van benodigde gegevens uit de basisregistratie personen gesteld in meerdere talen

 

14,70

 

11,45

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

 

11,45

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

 

 

 

 

22,69

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

 

 

2,27

 

 

 

2,27

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

22,00

 

22,40

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

 

1.4.8.1

welke via geautomatiseerde weg worden verkregen en waarbij ten behoeve van de aanvraag een specifieke selectie moet worden toegepast (via het programma ‘variabele uitvoer’) per pagina

 

 

 

 

5,40

1.4.8.2

welke via geautomatiseerde weg wordt verkregen en waarbij ten behoeve van de aanvraag gebruik kan worden gemaakt van het standaard pakket per pagina

 

 

 

1,17

1.4.9

Ook indien geen inlichtingen kunnen worden verstrekt, of indien de verkregen inlichtingen niet tot het beoogde gevolg leiden, zijn de leges als bedoeld onder 1.4.8.1 en 1.4.8.2 verschuldigd.

 

 

1.4.10

een volledig overzicht van de persoonslijst

22,00

22,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23

0,23

 

met een maximum per bericht van

5,00

5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,50

22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

5,00

5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verweking, moeilijk toegankelijke gegevensverweking

 

22,50

 

22,50

 

 

 

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

6,70

 

4,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

27,70

28,25

1.7.1.2

een afschrift van de productenbegroting

43,00

43,85

1.7.1.3

een afschrift van de beheerstoelichting

77,65

79,20

1.7.1.4

een afschrift van de bijlagen bij de productenbegroting

56,35

57,45

1.7.1.5

een afschrift van de voortgangsrapportages (voorjaars- en najaarsnota), per rapportage

 

19,35

 

19,70

1.7.1.6

een afschrift van de gemeenterekening

54,25

55,30

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1

een afschrift van afzonderlijke raadsvoorstellen of andere stukken t.b.v. de politieke markt, anders dan ten behoeve van de pers of direct belanghebbenden, per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde

 

 

0,25

 

 

0,25

1.7.2.2

een exemplaar van de notulen van een raadsvergadering c.q. verslag van een carrouselbijeenkomst, per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afdrukken van kaarten, tekeningen en plattegronden, één en ander voor zover deze stukken in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd:

 

 

1.8.1.1

Afdruk van niet gekleurde kaarten en tekeningen op papier:

 

 

 

- op A4-formaat

4,15

4,20

 

- op A3-formaat

5,45

5,55

 

- op A2-formaat

6,70

6,80

 

- op A1-formaat

7,95

8,10

 

- op A0-formaat

12,10

12,30

1.8.1.2

Afdruk van niet gekleurde kaarten en tekeningen indien uitsluitend digitaal verstrekt, per tekening

 

 

 

2,50

1.8.1.3

Afdruk van gekleurde kaarten of ander plotwerk uit gemeentelijke bestanden op schaal:

 

 

 

- op A4-formaat

22,00

22,40

 

- op A3-formaat

27,25

27,80

 

- op A2-formaat

42,70

43,55

 

- op A1-formaat

58,25

59,40

 

- op A0-formaat

109,80

111,95

1.8.1.4

Afdruk plattegrond van de gemeente

 

 

 

- schaal 1 : 10.000

25,55

26,05

 

- schaal 1 : 20.000

17,05

17,35

 

- schaal 1 : 25.000 en kleiner

14,65

14,90

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit, of het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken, ook indien de raadpleging niet leidt tot het beoogde doel, per vijf minuten of gedeelte daarvan

 

 

 

 

7,30

 

 

 

 

7,45

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van inzage in bescheiden waaronder worden verstaan omgevingsvergunningen of meldingen met tekeningen, berekeningen en beschrijvingen betreffende een bestaand gebouw, terrein of object, per bouwdossier:

 

 

1.8.3.1

indien daarbij van gemeentewege hulp wordt verleend per vijf minuten of gedeelte daarvan

 

7,30

 

7,45

1.8.3.2

 

indien daarbij van gemeentewege geen hulp wordt verleend per ¼ uur

 

3,90

 

3,95

1.8.3.3

Indien de inzage ten doel heeft inzicht te verkrijgen in de bodemgesteldheid als bedoeld in de Bouwverordening en/of het besluit Omgevingsrecht

 

 

44,10

 

 

44,95

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van inlichtingen omtrent het jaar waarin een gebouw of gelijktijdig gebouwd complex is opgericht, alsmede voor het verstrekken van inlichtingen omtrent de bestemming van een gebouw of gedeelte daarvan

 

 

 

 

2,65

 

 

 

 

2,70

 

 

 

 

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenadministratie, danwel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.

 

 

 

 

 

5,25

 

 

 

 

 

5,35

 

 

 

 

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie uit de digitale basiskaart van Wassenaar, opgebouwd uit:

- bebouwing, wegen, kunstwerken, rasters, semantische gegevens,

rioolputten, bomen, lantaarnpalen e.d.

in bebouwd gebied uit luchtfoto’s 1 : 3000

- bebouwing, wegen, kunstwerken, rasters, semantische gegevens

exclusief puntobjecten zoals bomen e.d.

in landelijk gebied uit luchtfoto’s 1 : 5000

 

 

1.8.6.1

Digitale basiskaart in bebouwd gebied op CD-rom of per mail in DGN, DWG, DXF en SUF2-formaat

 

 

 

- inclusief puntobjecten, per ha.

Met een minimum van € 15,00 per levering

75,25

75,75

 

- exclusief puntobjecten, per ha.

Met een minimum van € 15,00 per levering

52,85

53,90

1.8.6.2

Digitale basiskaart in landelijk gebied op CD-rom of per mail in DGN, DWG, DXF en SUF2-formaat

 

 

 

- inclusief puntobjecten, per ha.

Met een minimum van € 15,00 per levering

42,20

43,00

 

- exclusief puntobjecten, per ha.

Met een minimum van € 15,00 per levering

26,40

26,90

1.8.6.3

Hergebruik van eerder geleverd digitaal bestand voor een ander project

 

 

 

- kleiner of gelijk aan 2,5 ha.

18,00

18,35

 

- van 2,5 ha. Tot en met 10 ha.

108,85

111,00

 

- groter dan 10 ha.

25 %

25%

 

van de eerste aanschaf

 

 

1.8.6.4

Informatie per gemeentelijk vast punt van een meetkundige grondslag in R.D., inclusief aanmetingsschets

 

 

56,40

 

 

57,50

1.8.6.5

Hoogte-informatie:

 

 

 

per gemeentelijk punt van het net van hoogtebouten in N.A.P., inclusief aanmetingsschets

 

21,30

 

21,70

1.8.6.6

Geodetisch werk:

 

 

 

- geodetische meetwerkploeg, per uur (incl. reiskosten, gebruik

instrumentarium, verwerkingssoftware en verwerkingsapparatuur)

 

 

 

151,80

 

 

 

154,80

 

- binnenwerkzaamheden, per uur

98,90

100,85

1.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toekennen van een gewijzigd huisnummer dan wel een verzoek om aan een nog niet geadresseerd object een huisnummer toe te kennen als bedoeld in de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen:

 

 

1.8.7.1

indien daarvoor geen andere adressen behoeven te worden gewijzigd

 

29,45

 

30,00

1.8.7.2

indien voor een logisch verloop van de vernummering ook andere adressen dienen te worden gewijzigd

 

58,90

 

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

30,05

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

12,10

12,30

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

7,30

7,45

1.9.4

voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

 

7,30

 

7,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit een gedeelte van het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voor zover deze diensten niet met name in andere bepalingen van deze verordeningen zijn genoemd, per 5 minuten of gedeelte daarvan

 

 

 

 

 

 

5,25

 

 

 

 

 

 

5,35

 

 

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de

 

 

1.10.2.1

inventaris tot 1896

24,45

24,90

1.10.2.2

inventaris betreffende gemeentelijke diensten, bedrijven en instellingen:

 

 

 

- 1896 tot 1960

24,45

24,90

 

- 1961 tot 1984

22,45

22,90

1.10.2.3

inventaris gedeelte secretariearchief

 

 

 

- 1896 tot 1929

24,45

24,90

 

- 1930 tot 1960, deel I

30,10

30,70

 

- 1930 tot 1960, deel II

30,10

30,70

 

- 1961 tot 1970

30,10

30,70

 

- 1971 tot 1984, deel I

30,10

30,70

 

- 1971 tot 1984, deel II

30,10

30,70

1.10.2.4

inventaris diverse archieven en verzamelingen

22,45

22,90

1.10.2.5

catalogus van de verzameling kaarten en tekeningen

22,45

22,90

 

 

 

 

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.10.3.1

tot het vervaardigen van een zwart/wit print van een afbeelding uit de digitale fotocollectie, per afbeelding

 

2,00

 

2,00

 

Dit bedrag wordt in voorkomend geval verhoogd met

verzend- en administratiekosten, per bestelling (ongeachte de grootte daarvan)

5,50

5,60

1.10.3.2

tot het verzenden per email van een gescande afbeelding uit de fotocollectie, per afbeelding

 

8,25

8,40

 

 

 

 

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het openbaar maken door middel van publicatie, uitgave, tentoonstelling en dergelijke van bij het gemeentearchief berustende afbeeldingen

 

 

 

- per afbeelding, bij een oplage van 1 – 1.000 exemplaren

17,15

17,50

 

- per afbeelding, bij een oplage van 1.001 – 10.000 exemplaren

34,45

35,10

 

- per afbeelding, bij een oplage van meer dan 10.000 exemplaren

68,85

70,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

 

22,00

22,40

1.11.2

tot het verlenen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 31 van de Huisvestingverordening Stadsgewest Haaglanden 2005

 

75,80

77,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

 

 

221,05

0,04% van de verkoopwaarde met een minimum van 60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.13.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

 

 

66,30

 

 

138,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

Niet van toepassing.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

 

22,00

22,40

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

 

22,00

22,40

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

 

22,00

22,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

 

56,50

 

56,50

1.16.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

 

56,50

 

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

34,00

1.16.1.3

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

 

226,50

 

226,50

1.16.1.4

Voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

 

 

226,50

 

 

226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

136,00

 

 

 

 

1.16.2

Het onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 gestelde is van overeenkomstige toepassing indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden

 

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

46,25

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of van een vergunning als bedoeld in artiekel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet of van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Wassenaar

 

 

1.17.1.1

voor een sleuf, met een breedte van 50 centimeter, met een lengte van:

 

 

 

0 - 50 meter

79,65

81,20

 

50 - 100 meter

159,45

162,60

 

vermeerderd met een bedrag van

1,57

1,60

 

voor elke meter of gedeelte daarvan boven de 100 meter

 

 

1.17.1.2

Indien de breedte van de sleuf groter is dan 50 centimeter wordt het tarief onder 1.17.1 evenredig verhoogd.

 

 

1.17.1.3

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het onder 1.17.1 bedoelde bedrag verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.18.1

tot het verkrijgen van gegevens uit het centraal register rijbewijzen

8,10

8,25

 

 

 

 

1.18.2

tot het aan een aanvrager verstrekken van een formulier voor een eigen verklaring omtrent lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, per formulier

 

 

23,80

24,25

 

 

 

 

1.18.3

tot het verlenen van ontheffing van de parkeerschijfzone

14,70

15,00

 

 

 

 

1.18.4

tot het verlenen van ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet 1994 of het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

44,20

45,00

 

 

 

 

1.18.5

tot het verstrekken van een duplicaat van de hiervoor onder 1.18.3 en 1.18.4 genoemde stukken

 

7,30

7,40

 

 

 

 

1.18.6

tot het op verzoek van de houder wijzigen van de hiervoor onder 1.18.3 en 1.18.4 bedoelde stukken

 

7,30

7,40

 

 

 

 

1.18.7

tot het verlenen van een ontheffing op grond van de wegenverkeerswetgeving voor en direct samenhangend met de uitvoering van exceptioneel/bijzonder transport (voor niet gekentekend langzaam verkeer)

 

 

 

41,40

42,20

 

 

 

 

1.18.8

tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

88,40

90,15

 

 

 

 

1.18.9

tot het verstrekken van een landelijke Gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart of passagierskaart)

32,25

32,85

 

vermeerderd met voor zover van toepassing de kosten van:

 

 

 

 - een standaard medisch advies van de GGD: € 97,60

 

 

 

- een eenvoudig (op basis van dossieronderzoek) medisch advies van

de GGD: € 83,35

 

 

 

- het inwinnen van aanvullende informatie bij een huisarts: € 96,60

 

 

 

- het inwinnen van aanvullende informatie bij een specialist: € 123,00

 

 

 

- een huisbezoek: € 143,35

 

 

 

Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak voor een keuring wordt het no-show tarief van de keuringsinstantie ter hoogte van € 45,75 doorberekend aan de aanvrager. De regels van de keuringsinstantie met betrekking tot het tijdig afmelden zijn hierbij leidend.

 

 

 

 

 

 

1.18.10

tot het verstrekken van een landelijke Gehandicaptenparkeerkaart (instellingen)

32,25

32,85

 

 

 

 

1.18.11

tot het verstrekken van een duplicaat van de hiervoor onder 1.18.9 en 1.18.10 genoemde Gehandicaptenparkeerkaart

 

24,95

25,40

 

1.18.12

tot het toewijzen van een bijzondere gehandicaptenparkeerplaats

14,70

14,95

 

(tenzij de toewijzing kan plaatsvinden aan de hand van een eerder afgegeven keuringsadvies van de GGD), vermeerderd met voor zover van toepassing de kosten van:

 

 

 

 - een standaard medisch advies van de GGD: € 97,60

 

 

 

- een eenvoudig (op basis van dossieronderzoek) medisch advies van

de GGD: € 83,35

 

 

 

- het inwinnen van aanvullende informatie bij een huisarts: € 96,60

 

 

 

- het inwinnen van aanvullende informatie bij een specialist: € 123,00

 

 

 

- een huisbezoek: € 143,35

 

 

 

Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak voor een keuring wordt het no-show tarief van de keuringsinstantie ter hoogte van € 45,75 doorberekend aan de aanvrager. De regels van de keuringsinstantie met betrekking tot het tijdig afmelden zijn hierbij leidend.

 

 

 

 

 

 

1.18.13

tot het wijzigen van de aanduiding van het voertuig waarvan de houder van een bijzondere Gehandicaptenparkeerplaats gebruik maakt (kentekenwijziging)

 

 

14,70

14,95

1.18.14

tot het verkrijgen van een Verklaring geen bezwaar opstijgen luchtballon op grond van artikel 14 van de Luchtvaartwet

 

113,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

Alarmeringsapparatuur

 

 

1.19.1

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikkingen, vergunningen e.d.

 

 

1.19.2

tot het afgeven van een beschikking op verzoekschriften, van een vergunning of een ontheffing, danwel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in dit artikel of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking

 

 

 

 

 

22,00

22,40

 

 

 

 

 

Bewakingsapparatuur

 

 

1.19.3

tot het verlenen van een vergunning voor het gebruiken van op de weg gerichte bewakingsapparatuur als bedoeld in artikel 2:54 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

88,40

90,15

 

 

 

 

 

Brandmelding

 

 

1.19.4

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokopieën, geschreven of gedrukte stukken

 

 

1.19.5

tot het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

 

voor de eerste bladzijde

4,15

4,20

 

voor elke volgende bladzijde

0,25

0,25

 

voor de eerste bladzijde (kleur)

5,50

5,60

 

voor elke volgende bladzijde (kleur)

0,55

0,55

 

 

 

 

 

Gemeentewapen

 

 

1.19.6

tot het verstrekken van een niet in kleur uitgevoerde afdruk van het wapen der gemeente met bijbehorende beschrijving

 

4,15

4,20

 

 

 

 

 

Rechtspositieregelingen

 

 

1.19.7

behoudens het bepaalde in artikel 1:4:3 van Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO), tot het verstrekken van een exemplaar van de CAR/UWO

 

 

 

12,75

13,00

 

 

Scholenlijst

 

 

1.19.8

tot het verstrekken van een opgave van de adressen van de in de gemeente gevestigde onderwijsinrichtingen en hun besturen

 

8,25

 

8,40

 

 

 

 

 

Straatnamenlijst

 

 

1.19.9

tot het verstrekken van een lijst van straatnamen

8,25

8,40

 

 

 

 

 

Strand

 

 

1.19.10

tot het verlenen van een vergunning voor het hebben van een vaartuig op het strand als bedoeld in artikel 5:42 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

44,20

 

 

45,00

1.19.11

tot het verlenen van een vergunning voor het hebben van een voertuig op het strand als bedoeld in artikel 5:43 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

44,20

 

 

45,00

 

 

 

 

 

Voorwerpen

 

 

1.19.12

tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van voorwerpen of stoffen, op, aan, over of boven de weg als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar

 

 

 

52,00

 

 

 

53,00

 

 

 

 

 

Verordening

 

 

1.19.13

tot het verstrekken van een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

12,15

12,35

1.19.14

tot het verstrekken van een exemplaar van de bouwverordening van de gemeente, met bijlagen en toelichting

 

70,15

71,55

1.19.15

tot het verstrekken van een exemplaar van de exploitatieverordening

 

11,55

 

11,75

 

 

 

 

 

Vuur

 

 

1.19.16

tot het verlenen van een ontheffing voor het stoken van vuur als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

88,40

 

 

90,15

 

 

 

 

 

Vuurwerk

 

 

1.19.17

tot het verlenen van een vergunning voor het afleveren of aanwezig hebben van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:73 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

88,40

 

 

90,15

1.19.18

tot het verlenen van een ontheffing voor het bezigen van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.6.3, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar

 

 

88,40

 

 

90,15

 

 

 

 

 

Woonschepen

 

 

1.19.19

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het bouwen of verbouwen van woonschepen als bedoeld in artikel 5:25a van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014, is met betrekking tot de tarieven Titel 2, hoofdstuk 3, onderdeel 2.3.1 (bouwactiviteiten) van de tarieventabel van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

 

2.1.1.1.a

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.1.1.1.b

Indien het bevoegd gezag de aanlegkosten onjuist overkomt, zomede in het geval dat belanghebbende in gebreke blijft een behoorlijke opgaaf over te leggen, stellen zij vorenbedoelde kostenraming vast en worden leges naar uitkomst daarvan geheven.

 

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

 

2.1.1.2.a

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.1.1.2.b

Indien het bevoegd gezag de aanlegkosten onjuist overkomt, zomede in het geval dat belanghebbende in gebreke blijft een behoorlijke opgaaf over te leggen, stellen zij vorenbedoelde kostenraming vast en worden leges naar uitkomst daarvan geheven.

 

 

2.1.1.3

APV: de Algemeen plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een uitspraak van het bevoegd gezag op een principe verzoek, dan wel een schetsplan met betrekking tot de vraag of op basis van dat verzoek of schetsplan (project) in het kader van de Wabo vergunbaar is dan wel ontheffing zou kunnen worden verleend, indien:

 

 

2.2.1

de te verwachten bouw- of aanlegkosten € 50.000,-- of minder zullen bedragen

 

442,10

486,30

2.2.2

voor elke volgende € 50.000 bouw- of aanlegkosten of gedeelte ervan verhoogd met

 

132,75

146,00

 

tot een maximum van

3.891,00

4.280,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen en adviezen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

een promillage van de bouwkosten van

29,29 ‰

32,22  

2.3.1.1.2

met een minimumbedrag van

31,50

34,65

2.3.1.1.3

Indien een vergunning op meer dan 10 woningen betrekking heeft, wordt het verschuldigde recht voor de eerste tien woningen overeenkomstig het hiervoor genoemde algemene tarief berekend en in afwijking van dit tarief voor het aantal woningen boven tien als volgt berekend:

 

 

 

Voor de 11e t/m 50e woning, een promillage van

van de bouwkosten van het aantal woningen

25,98 ‰

28,58‰

 

Voor de 51e t/m 100e woning, een promillage van

van de bouwkosten van het aantal woningen

23,62 ‰

25,98‰

 

Voor het aantal woningen boven de 100e een promillage van

van de bouwkosten van het aantal woningen boven de 100.

20,46 ‰

22,51‰

 

In geval de woningen van verschillende grootte of van een verschillend type zijn, wordt voor de berekening van het verschuldigde recht uitgegaan van de gemiddelde kosten per woning, verkregen door het aantal woningen te delen op de totale bouwkosten.

 

 

2.3.1.1.4

Voor een van rechtswege verleende omgevingsvergunning is uitsluitend het onder 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.3 genoemde van toepassing

 

 

2.3.1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een omgevingsvergunningsvrij bouwwerk als bedoeld in de Wabo en deze (vooraf) te laten toetsen door de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed bedraagt het tarief

 

 

 

27,05

 

 

 

29,75

2.3.1.1.6

Indien de werkelijke aanleg- of bouwkosten na het gereedkomen van de werkzaamheden afwijken van de volgens 2.1.1.1 en of 2.1.1.2 vastgestelde bedragen, zijn over het verschil afzonderlijk leges verschuldigd. In rekening gebrachte advertentiekosten die zijn gemaakt voor een voorgeschreven publicatie worden niet gerestitueerd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.7

Het onder 2.3.1.1.6 bedoelde bedrag wordt berekend door op de werkelijke aanleg- of bouwkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Voor de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning door de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed worden de overeenkomstig onder onderdeel 2.3.1.1 berekende tarieven als volgt verhoogd.

Bij door het bevoegd gezag vastgestelde kosten van bouwen, vernieuwen, veranderen of uitbreiden, waartoe vergunning wordt gevraagd, de gehele afwerking inbegrepen, van:

 

 

 

a. minder dan € 2.500,00

34,60

38,05

 

b. € 2.500,00 of meer, doch minder dan

€ 5.000,00 vermeerderd met 7,2‰ van de

bouwkosten boven de € 2.500,00

34,60

38,05

 

c. € 5.000,00 of meer, doch minder dan

€ 25.000,00 vermeerderd met 3,7‰ van de

bouwkosten boven de  € 5.000,00

52,60

57,85

 

d. € 25.000,00 of meer, doch minder dan

€ 250.000,00 vermeerderd met 1,2‰ van de

 bouwkosten boven de € 25.000,00

126,60

139,25

 

e. € 250.000,00 of meer vermeerderd met

0,12‰ van de bouwkosten boven de

€ 250.000,00 met een maximum van

396,60

 

1.151,40

436,25

 

 

1.266,50

 

 

 

 

 

Advies agrarische beoordelingscommissie

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 worden indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische beoordelingscommissie nodig is, de werkelijke kosten hiervan in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en of onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw- dan wel aanlegactiviteit

 

 

 

530,85

 

 

 

583,90

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

26,84 ‰

 

 

 

29,52‰

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

88,40

97,20

 

welk bedrag wordt verhoogd met een bedrag van

indien advertentiekosten moeten worden gemaakt

389,75

428,70

 

2.3.2.1

Het bepaalde onder 2.3.1.1.6 en 2.3.1.1.7 is van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1

 

 

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1⁰, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), de bouwkosten meer bedragen dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

 

389,75

428,70

 

Zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

103,80

114,15

2.3.3.1.2

In afwijking van het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen en advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

 

103,80

114,15

 

Zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

34,60

38,05

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2⁰, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), de bouwkosten meer bedragen dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

 

389,75

428,70

 

Zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

103,80

114,15

2.3.3.2.2

In afwijking van het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen en advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

 

103,80

114,15

 

Zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

34,60

38,05

2.3.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3⁰, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), de bouwkosten meer bedragen dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

 

2.5594,00

2.853,00

 

Zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

1.221,00

1.343,00

2.3.3.3.2

In afwijking van het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen en advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

 

103,80

114,15

 

Zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

34,60

38,05

 

2.3.3.4.1

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking), de bouwkosten meer bedragen dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

 

389,75

 

 

 

428,70

 

Zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

103,80

114,15

2.3.3.4.2

In afwijking van het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen en advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

 

103,80

 

 

 

114,15

 

Zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

34,60

38,05

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

 

 

1.968,00

2.3.3.6

n.v.t.

 

 

2.3.3.7

n.v.t.

 

 

2.3.3.8.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit), de bouwkosten meer bedragen dan € 3.000,00 en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

 

389,75

 

 

 

428,70

 

Zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

103,80

114,15

2.3.3.8.2

In afwijking van het voorgaande lid bedraagt het verschuldigde bedrag indien de bouwkosten € 3.000,00 of minder bedragen en advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

 

103,80

 

 

 

114,15

 

Zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

34,60

38,05

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1⁰, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

389,75

428,70

 

zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

103,80

114,15

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2⁰, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

389,75

428,70

 

zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

103,80

114,15

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3⁰, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

2.594,00

2.853,00

 

zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

1.221,00

1.343,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

389,75

428,70

 

zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

103,80

114,15

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

1.968,00

2.3.4.6

n.v.t.

 

 

2.3.4.7

n.v.t.

 

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) en er advertentiekosten moeten worden gemaakt

 

 

389,75

 

 

428,70

 

zonder advertentiekosten bedraagt het tarief

103,80

114,15

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, inhoudende toestemming tot het in gebruik nemen van een bouwwerk of inrichting met het oog op de brandveiligheid is een basistarief verschuldigd van

 

 

 

 

325,05

357,55

2.3.5.2

Voor het verlenen van een vergunning als hier bedoeld, wordt het hiervoor genoemde bedrag verhoogd voor inrichtingen met een oppervlakte tussen:

 

 

 

 

 

0 t/m 200 m2 met

165,85

182,40

 

201 t/m 500 m2 met € 182,40 + € 1,21 per m2 boven 200 m2

 

 

 

501 t/m 2.000 m2  met € 545,40 + € 0,46 per m2 boven 500 m2

 

 

 

2.001 t/m 5.000 m2 met € 1.235,40 + € 0,22 per m2 boven 2.000 m2

 

 

 

groter dan 5.000 m2 met € 1.895,40 + € 0,02 per m2 boven 5.000 m2 met een maximum van € 2.533,55

 

 

2.3.5.3

Voor een controle naar aanleiding van een melding op grond van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo met nevenactiviteiten

 

 

103,15

113,45

2.3.5.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het opmaken van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wabo, inhoudende een tijdelijke toestemming tot het in gebruik nemen van een bouwwerk of inrichting bedraagt het tarief:

Dit bedrag wordt vermeerderd met:

 

 

 

 

132,70

145,95

2.3.5.4.1

indien de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een maximale duur van 7 x 24 uur ten behoeve van:

 

 

 

0 t/m 150 personen

88,40

97,20

 

151 t/m/ 250 personen

176,80

194,50

 

251 t/m 1.000 personen

348,65

383,50

 

meer dan 1.000 personen

442,10

486,30

2.3.5.4.2

indien de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een gebruik van langer dan 7 x 24 uur, doch niet langer dan zes maanden

 

 

530,50

583,50

2.3.5.4.3

Voor een hercontrole van een inrichting waarvoor een vergunning als hierboven onder 2.3.5.4 is afgegeven, indien niet voldaan is aan naleving van de vergunningvoorschriften vermeld in deze vergunning

 

 

 

88,40

97,20

 

 

 

 

 

 

2.3.5.5

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1. en 2.3.5.4:

 

 

 

a. wordt ingetrokken, voordat daarop is beschikt, kan op

verzoek een teruggaaf van 50% van verschuldigde leges

worden verleend.

 

 

 

b. wordt afgewezen, kan op verzoek een teruggaaf van 50%

van de verschuldigde leges worden verleend

 

 

 

c. niet-ontvankelijk wordt verklaard, kan op verzoek een

teruggaaf van 75% van de betaalde leges worden verleend

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads-of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

a. Indien de aanvraag tot het verlenen van een

omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

met  betrekking tot een beschermd monument als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of

op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,

onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens

de Erfgoedverordening Wassenaar 2010 aangewezen

gemeentelijk monument, waarvoor op grond van die

gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing

is vereist bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,10

154,10

 

b. Voor elk geval verhoogd met:

58,90

64,75

 

indien de procedure publicatie voorschrijft en  

advertentiekosten moeten worden gemaakt.

 

 

 

c. indien de beoordeling van de onder a bedoelde aanvraag

door de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed vereist

is wordt het hiervoor onder a bedoelde tarief verhoogd

overeenkomstig de in artikel 2.3.1.2 vermelde

berekeningswijze.

 

 

 

d. Het onder c vermelde is niet van toepassing indien op

basis van een andere vergunningplichtige activiteit reeds

het onder artikel 2.3.1.2 genoemde in rekening wordt

gebracht.

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

176,80

194,50

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

176,80

 

 

 

 

 

194,50

 

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief een promillage van:

 

 

 

 

 

 

 

26,84 ‰

 

 

 

 

 

 

 

29,52 ‰

 

van de aanlegkosten met een minimum van

88,40

97,20

 

welk bedrag wordt verhoogd met een bedrag van

389,75

428,70

 

indien advertentiekosten worden gemaakt

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg / inrit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

191,65

210,80

 

In het geval het hiervoor bedoelde verzoek wordt afgewezen, wordt een teruggaaf van de geheven leges verleend van

 

44,25

48,65

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

132,60

145,85

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

 

132,60

145,85

 

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

 

 

 

132,60

 

 

 

145,85

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

265,25

 

 

 

 

 

291,80

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

265,25

291,80

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

 

 

 

265,25

291,80

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

88,40

97,20

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

22,00

24,20

 

 

 

 

 

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, worden een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.14.2.3

Indien verzoeken om omgevingsvergunning (reclame) bedoel onder 2.3.14.2.1 en 2.3.14.2.2 om advies wordt voorgelegd aan de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed wordt hiervoor genoemd bedrag verhoogd met

 

 

 

29,45

 

 

 

32,40

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag:

 

 

2.3.16.1

indien het bodemrapport uitsluitend een vooronderzoek naar het historisch gebruik naar de bodemgesteldheid betreft

 

66,25

72,90

2.3.16.2

indien het bodemrapport uitsluitend een verkennend onderzoek als bedoeld in de bouwverordening en/of Ministeriele regeling omgevingsrecht betreft

 

 

265,25

291,80

2.3.16.3

indien het bodemrapport een verkennend en nader onderzoek als bedoeld in de bouwverordening en/of Ministeriele regeling omgevingsrecht betreft

 

 

442,10

486,30

2.3.16.4

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

66,25

72,90

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 

88,40

97,20

2.3.18.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

176,80

194,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot ten hoogste het bedrag dat verschuldigd is voor het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

 

75%

 

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

 

50%

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.3

In rekening gebrachte advertentiekosten die zijn gemaakt voor voorgeschreven publicatie(s) worden niet gerestitueerd.

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2.2

In rekening gebrachte advertentiekosten die zijn gemaakt voor voorgeschreven publicatie(s) en in rekening gebrachte bedragen voor uitgebrachte externe adviezen worden niet gerestitueerd.

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

2.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.5 onder 6, van de Wabo, bedraagt het tarief minimaal

 

 

48,60

 

 

53,45

 

tenzij door de afwijking de bouwkosten met meer dan € 4.060 stijgen, in welk geval een bedrag berekend wordt naar een promillage van

 

11,98 ‰

 

 

13,18‰

 

over de meerkosten ten opzichte van de bouwkosten bij de omgevingsvergunning 1e fase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

 

14.316,00

15.748,00

2.8.2

In het geval de aanvrager bij de hiervoor onder 2.8.1 bedoelde aanvraag zelf een compleet concept-bestemmingsplan aanlevert, bedraagt het tarief, in afwijking van het hiervoor onder 2.8.1 genoemde tarief

 

 

 

4.323,00

4.755,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

 

7.925,00

8.718,00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een projectbesluit ex artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo

 

 

14.316,00

15.748,00

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

2.572,00

2.829,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

3.1.1

een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

221,05

225,45

3.1.2

het op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van genoemde wet

 

 

88,40

90,10

3.1.3

het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van genoemde wet in verband met (een) nieuwe leidinggevende(n)

 

88,40

90,10

3.1.4

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

22,00

22,40

3.1.5

een vergunning voor het afwijken van de sluitingstijden als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014, voor elke keer dat de ontheffing geldt

 

 

22,00

22,40

 

- indien de ontheffing voor een maand geldt

- indien de ontheffing voor een kwartaal geldt

- indien de ontheffing voor een half jaar geldt

- indien de ontheffing voor een jaar geldt

44,20

88,40

132,60

176,80

45,00

90,10

135,25

180,30

3.1.6

Indien in het kader van de besluitvorming door burgemeester en wethouders terzake van een aanvraag als genoemd in deze tabel advies wordt ingewonnen bij bureau BIBOB, wordt het overeenkomstig deze tabel berekende bedrag verhoogd met

 

 

 

695,75

709,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 3:4, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

 

22,00

 

 

 

22,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning voor een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:4, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

221,05

225,45

3.3.2

tot het verlenen van een exploitatievergunning voor een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

221,05

225,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Kamperen

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een kampeerplaats, indien de vergunning geldig is voor:

 

 

 

 

1. ten hoogste een jaar

176,80

180,30

 

2. langer dan één, doch ten hoogste twee jaar

309,30

315,45

 

3. langer dan twee jaar, doch ten hoogste drie jaar

442,10

450,90

 

4. langer dan drie jaar, nevens het onder 3 genoemde recht,

voor elk jaar of gedeelte daarvan meer dan drie

 

107,25

109,35

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Ventvergunning / Standplaatsvergunning

 

 

 

Tarief 2013

Tarief 2014

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor het op de openbare plaats te koop aanbieden van goederen of diensten als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

 

- geldig voor één dag

22,00

22,40

 

- geldig voor ten hoogste een maand of gedeelte daarvan, dat

langer duurt dan vijf dagen

 

44,20

45,00

 

- geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan, dat langer duurt

dan vier maanden

 

88,40

90,10

3.5.2

tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats voor het aanbieden van goederen en diensten als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

44,20

45,00

 

 

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2013

De raadsgriffier van Wassenaar,

 

drs. G. de Schipper-Tinga