Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES WASSENAAR 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES WASSENAAR 2014
CiteertitelPrecario- en retributieverordening Wassenaar 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpheffing en invoerdering van precariobelasting en retributies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 228
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

16-12-2013

De Wasenaarse Krant, 24-12-2013

1379

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES WASSENAAR 2014

Raadsbesluit

 

 

‎nr. 1379

 

De gemeenteraad van Wassenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013,

gelet op de artikelen 228 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES WASSENAAR 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt verstaan onder:

 • a.

  jaar: een kalenderjaar of een gedeelte daarvan;

 • b.

  maand: een kalendermaand of een gedeelte daarvan;

 • c.

  week: een tijdvak van ten hoogste zeven achtereenvolgende dagen;

 • d.

  dag: een etmaal.

Artikel 2 Voorwerp van belasting; belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘precariobelasting’ wordt een belasting geheven terzake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

 • 2.

  Onder de naam ‘retributies’ worden rechten geheven ter zake van:

  • a.

   het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

 • 2.

  De retributies worden geheven van degene die

  • a.

   gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a;

  • b.

   het genot heeft van de diensten als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder b.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1

  De belasting en de retributies worden geheven aan de hand van en naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor belasting- en retributiebedragen tot maximaal € 9,08 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen precario, retributies of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 5 Berekening van de precariobelasting en retributie

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt voor de berekening van de precariobelasting en retributie een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, worden precariobelasting en retributie berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt vastgesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien in de tarieventabel voor het hebben van voorwerpen zowel een jaar-, maand-, week-, als dagtarief is opgenomen, is voor de berekening van de precariobelasting en retributie het tarief van toepassing dat het meest aansluit bij de duur van het belastbare feit.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan een dag, een week, een maand of een jaar, al naar gelang de duur van het belastbare feit, waarbij een gedeelte van een tijdvak voor een geheel wordt gerekend.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De precariobelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en de retributies als bedoeld in artikel 2, tweede lid sub a worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De retributies als bedoeld in artikel 2, tweede lid sub b worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld, waaronder mede wordt begrepen een nota, een zegel en een bon.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting en retributie

 • 1.

  De naar jaartarieven geheven belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt bedraagt de naar jaartarieven geheven belasting zoveel twaalfde gedeelten van dat tarief als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting en retributie voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in het belastingjaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven

 • 4.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verschuldigde bedragen voor belastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag..

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de niet in artikel 8 genoemde gevallen

Andere precariobelasting en retributies dan die bedoeld in artikel 9 is verschuldigd bij de aanvang van het belastbaar feit.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2

  De retributies als bedoeld in artikel 8, tweede lid moeten, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, onmiddellijk bij de aanbieding van de in artikel 8 bedoelde kennisgeving worden voldaan.

 • 3

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting en de retributies wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting en retributies.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De ‘Precario- en retributieverordening 2013’ van 17 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Precario- en retributieverordening Wassenaar 2014’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 16 december 2013

de griffier, de voorzitter,

drs. G. de Schipper-Tinga drs. J. Th. Hoekema

TARIEVENTABEL behorende bij de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES WASSENAAR 2014

 

Omschrijving van de diensten en voorwerpen

 

 

Bedrag 2013 in euro

Bedrag 2014 in euro

I. Retributies

 

 

 

 

a. Voor het van gemeentewege maken van een aansluiting op het gemeenteriool danwel de gemeentelijke drainage per meter lengte of gedeelte daarvan voor aansluiting in wegen:

 

 

 

 

 

1. waarvan behalve de rijweg de overige bestrating en/of bermen zijn aangelegd

 

102,05

104,10

 

2. waarin nog geen bestrating en/of bermen zijn aangelegd

 

75,60

77,10

 

Voor de lengte van de aansluiting wordt aangenomen de lengte, gemeten langs de as van de aansluiting, tot het hart van het riool danwel de drainage waarop wordt aangesloten, indien aan weerszijden van de weg een riool danwel drainage aanwezig is en tot het hart van de weg, indien aan één zijde van de weg een riool danwel drainage aanwezig is. Elk in een aansluiting verwerkt bochtstuk wordt voor één en elk ander hulpstuk voor twee meter berekend. Voor een te maken aansluiting op het hoofdriool danwel de drainage en voor een te maken opzetstuk op een inlaat wordt elk één meter berekend.

 

 

 

b. Voor het van gemeentewege aanleggen van een uitrit naar de openbare rijweg, per m² of gedeelte daarvan welk recht wordt verhoogd met door de gemeente te maken kosten van de aan te brengen wijzigingen in de openbare verlichting, straatriolering, bomen e.d. en verlaagd met:

 

 

97,55

99,50

 

- € 14,60 per m² of gedeelte daarvan bij aanleg gelijktijdig met herbestrating;

 

 

 

 

- € 31,55 per m² of gedeelte daarvan indien de aanleg gelijktijdig plaatsvindt met de aanleg van de openbare weg

 

 

 

c. Voor het van gemeentewege aanleggen en later uitbreken van een tijdelijke uitrit naar de openbare weg in verband met de uitvoering van een werk, per m² of gedeelte daarvan

 

 

97,55

99,50

d.

1. Voor het van gemeentewege aanleggen van een particuliere invalidenparkeerplaats

 

306,65

312,75

 

2. Voor het wijzigen van een kentekenbordje behorende bij een onder 1 bedoelde parkeerplaats

 

80,65

82,25

 

3. Voor het herplaatsen van een invalidenparkeerplaats bij verhuizing

 

134,80

137,50

e. Voor het door middel van een pomp lozen op de riolering van de gemeente:

 

 

 

 

 

1. indien de pompinstallatie is voorzien van een geijkte watermeter, waarvan de hoeveelheid weggepompt afvalwater kan worden afgelezen:

 

 

 

 

 

a. tot een hoeveelheid afgevoerd afvalwater van max. 120 m³

171,70

176,26

 

 

b. van 120 m³ tot 1.000 m³, per m³

1,43

1,47

 

 

c.

 

 

 

 

1. voor een hoeveelheid afgevoerd afvalwater van meer dan 1.000 m³

1.430,10

1.469,86

 

 

2. verhoogd met

0,63

0,64

 

 

per m³ voor elke m³ meer dan 1.000 m³

 

 

 

2. indien de pompinstallatie niet is voorzien van een

geijkte watermeter, wordt voor de bepaling van de onder letter e.1. onder a., b. en c. bedoelde hoeveel-

heden afvalwater uitgegaan van 50% van de maximale pompcapaciteit per dag van de desbetreffende pomp

 

 

 

f. Voor een in de Wet op de Lijkbezorging (Stb. 1991, 394) genoemde verrichting door een gemeentelijke lijkschouwer

 

 

52,75

53,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving van de diensten en voorwerpen

 

 

Bedrag 2013 in euro

Bedrag 2014 in euro

II. Precariobelasting, voor het hebben van:

 

 

 

 

a. bouw en onderhoudswerken, inclusief tuinonderhoud

 

 

 

 

 

1. een schutting voor of om een bouwwerk per dag per m² of gedeelte daarvan afgesloten oppervlakte

 

0,59

0,60

 

2. stutten, schoren of palen, per dag per stut, schoor of paal

 

0,59

0,60

 

3. voor het op andere wijze met voorwerpen innemen van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of -water ten behoeve van een bouw of onderhoudswerk per m² ingenomen oppervlakte

 

 

 

 

 

per dag

1,24

1,26

 

 

per maand

25,15

25,65

b. reclame- of andere aankondigingsborden:

 

 

 

 

 

per m²

 

 

 

 

 

per dag

1,24

1,26

 

 

per maand

25,15

25,65

c. verkoopautomaten:

 

 

 

 

 

1. indien de oppervlakte 0,50 m² of minder bedraagt per jaar per automaat

 

55,50

56,60

 

2. indien de oppervlakte meer bedraagt dan 0,50 m² per jaar per automaat

 

83,25

84,90

d. rijwielrekken, per m² of gedeelte daarvan per maand

 

 

1,24

1,26

 

De afmeting van deze rekken wordt gemeten met inbegrip van de door en tussen de daarin te plaatsen rijwielen ingenomen grond.

 

 

 

e. benzinepompen, -leidingen, olietanks, olieleidingen, enz.:

 

 

 

 

 

1. Installaties voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water per jaar:

 

 

 

 

 

a. voor een verplaatsbaar aftappunt (met toebehoren) voor motorbrandstof of olie

25,15

25,65

 

 

b. voor een aftappunt (met toebehoren) voor motorbrandstof

154,35

157,80

 

 

c. voor een aftappunt (met toebehoren) voor lucht of water

12,50

12,75

 

 

d. voor een overkapping boven een of meer benzinepompen

 

386,60

394,30

 

 

e. voor een kiosk

258,75

263,90

 

 

f. voor het hebben van een lichtmast, per mast

25,15

25,65

 

2. olietanks, ten behoeve van verwarmingsinstallaties:

 

 

 

 

 

a. voor een olietank, deel uitmakende van een verwarmingsinstallatie, inclusief leidingen per jaar

50,30

51,30

 

 

b. voor een vulput, in verbinding staande met een olietank als bedoeld onder l, per jaar

7,40

7,55

 

3. leidingen voor het transport van olie, per strekken-de meter of gedeelte daarvan (naar het aantal strekkende meters per 1 januari van het kalenderjaar, voorafgaand aan het belastingjaar), per jaar

 

0,59

0,60

f. kabels, buizen of leidingen voor gas, water en

elektriciteit, per strekkende meter of gedeelte daarvan

(naar het aantal strekkende meters per 1 januari van

het kalenderjaar, voorafgaand aan het belastingjaar),

per jaar

 

 

2,41

2,46

g. kabels, buizen of leidingen, niet vallende onder de omschrijving van de letters e en f:

per strekkende meter of gedeelte daarvan (naar het

aantal strekkende meters per 1 januari van het

kalenderjaar, voorafgaand aan het belastingjaar), per

jaar

 

 

0,41

0,42

h. een brug, niet zijnde een in- of uitrit, boven gemeentegrond en/ of gemeentewater per m² per jaar

 

 

12,55

12,80

i. uitstallingen ten behoeve van terrassen, per m² of gedeelte daarvan ingenomen grond of water:

 

 

 

 

 

1. per week of gedeelte daarvan

 

1,24

1,26

 

2. per maand

 

3,55

3,60

j. standplaatsen ingenomen voor de verkoop van waren, anders dan op de markten gedurende de aangewezen marktdagen, met inbegrip van eventueel voor uitstalling en of opslag in gebruik zijnde grond mits geen grotere oppervlakte wordt ingenomen dan 10 m²:

 

 

 

 

 

per dag of gedeelte daarvan

 

11,75

12,00

 

per maand, gerekend naar één dag per week

 

47,10

48,00

 

per jaar, gerekend naar één dag per week

 

520,10

530,50

 

de tarieven per maand en per jaar worden verdubbeld, indien de standplaatsvergunning geldt voor meerdere dagen per week.

 

 

 

 

voor elke m² of gedeelte daarvan meer:

 

 

 

 

 

per dag of gedeelte daarvan

2,90

2,95

 

 

per maand, gerekend naar één dag per week

11,55

11,80

 

 

per jaar, gerekend naar één dag per week

127,75

130,30

 

 

de tarieven per maand en per jaar worden verdubbeld, indien de standplaatsvergunning geldt voor meerdere dagen per week.

 

 

k. woonschepen:

 

 

 

 

 

voor het gedurende een periode van langer dan veertien dagen innemen van een ligplaats op de aangewezen openbare ligplaats(en) per m² oppervlakte van het woonschip:

 

 

 

 

a. per maand

 

0,96

0,98

 

 

met een minimum per woonschip van

9,50

9,70

 

b. per jaar

 

7,50

7,65

 

 

met een minimum per woonschip van

37,85

38,60

l. algemeen tarief:

voor voorwerpen niet vallende onder de omschrijving van rubriek II, per m² of gedeelte daarvan ingenomen gemeentegrond of -water:

 

 

 

 

 

1. per dag

1,24

1,26

 

 

2. per week

2,35

2,40

 

 

3. per maand

6,95

7,10

 

 

4. per jaar

63,90

65,15

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2013.

De raadsgriffier van Wassenaar,

 

 

drs. G. de Schipper-Tinga