Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening ter handhaving van de openbare orde en ter voorkoming van gevaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ter handhaving van de openbare orde en ter voorkoming van gevaar
CiteertitelVerordening ter handhaving van de openbare orde en ter voorkoming van gevaar
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNoodverordening NSS 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-201426-03-2014nieuwe regeling

11-03-2014

elektronisch gemeenteblad, 18 maart 2014

Z-12191-WS/IN-9207

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ter handhaving van de openbare orde en ter voorkoming van gevaar

De burgemeester van Wassenaar,

 

Overwegende, dat:

 

 • -

  op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag een internationale conferentie (de Nuclear Security Summit - NSS) wordt gehouden;

 • -

  het doel van de conferentie is om te voorkomen dat nucleair materiaal in handen valt van terroristen;

 • -

  internationale delegaties van 53 landen en 5 internationale organisaties worden verwacht;

 • -

  een groot aantal staatshoofden, regeringsleiders en vertegenwoordigers van internationale organisaties aan deze conferentie zal deelnemen;

 • -

  in samenhang met het transport van personen van en naar de locatie van de NSS in Den Haag onder meer gebruik wordt gemaakt van wegen en weggedeelten, gelegen op het grondgebied van de gemeente Wassenaar ;

 • -

  op en langs deze wegen en weggedeelten verschillende tijdelijke (verkeers)maatregelen genomen worden ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar, mede erop gericht om een veilig transport te waarborgen ;

 • -

  de naleving van deze maatregelen en het zonodig afdwingen c.q. effectueren hiervan een essentieel onderdeel vormt van de te nemen maatregelen;

 • -

  het in verband met de beperking van gevaar noodzakelijk is door middel van deze verordening in de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen/verplaatsen en zonodig over te brengen en in bewaring te stellen, om de veiligheid en doorstroming van het verkeer mede ten behoeve van de inzet van nood- en hulpdiensten te kunnen waarborgen;

 • -

  enkele aanvullende voorschriften met betrekking tot op afstand bestuurbare objecten en het gedogen van werkzaamheden in het kader van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk zijn;

 • -

  deze maatregelen met gebruikmaking van bestaande wetgeving niet, of niet tijdig kunnen worden getroffen;

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet

 

B E S L U I T

 

Vast te stellen de volgende verordening:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar.

Artikel 2: Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Wassenaar aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten wegen en weggedeelten.

Artikel 3: Plaats van bewaring voertuigen en openingstijden
 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het perceel Amphoraweg 11 te Leiden van Berging Regio Leiden.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4: Verboden gedraging

Het is een ieder verboden van 22 maart 2014, 00.00 uur tot 25 maart 2014, 19.00 uur binnen de grenzen van de gemeente Wassenaar in de openbare ruimte op afstand bestuurbare of programmeerbare vlieg-, voer-, vaartuigen of andere objecten te besturen, voorhanden te hebben of te laten vliegen/varen/rijden.

Artikel 5: Gedogen werkzaamheden en maatregelen

Rechthebbenden op een onroerend goed, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Wassenaar, zijn verplicht – indien de omstandigheden zulks noodzakelijk maken – te gedogen dat werkzaamheden en maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de bestrijding van wanordelijkheden en onveilige situaties kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 6: Aanwijzingen

Alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van personen, vee, andere levende have en goederen dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 7: Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 8: Handhaving

De handhaving van de bij deze verordening uitgevaardigde algemeen verbindende voorschriften wordt opgedragen aan de politie.

Artikel 9: Inwerkingtreding en geldigheidsduur
 • 1.

  De verordening treed in werking op 22 maart 2014 om 00.00 uur en blijft van kracht tot 25 maart 2014, 19.00 uur.

 • 2.

  Deze verordening wordt, ingevolge artikel 176, tweede lid, van de Gemeentewet, terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland en van de Officier van Justitie, hoofd van het arrodissementsparket Den Haag.

Wassenaar, 11 maart 2014

De burgemeester van Wassenaar,

J.Th. Hoekema

Z-12191-WS / IN - 9207