Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld wassenaar 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld wassenaar 2014
CiteertitelVerordening marktgeld Wassenaar 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening marktgeld 2013 van 17 december 2012, wordt ingetrokken per 01-01-2014.

De datum van heffing is 01-01-2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-04-2015nieuwe regeling

17-12-2013

De Wassenaarse krant, 24-12-2013

1387

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld wassenaar 2014

Raadsbesluit

‎nr. 1378

 

De gemeenteraad van Wassenaar,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD WASSENAAR 2014

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven terzake van het innemen van een standplaats als bedoeld in de Marktverordening van de gemeente Wassenaar.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal ingenomen m2 oppervlakte van de standplaats.

Artikel 4 Tarief

Het marktgeld bedraagt voor elke m2 of gedeelte daarvan ingenomen ruimte:

 • a.

  per dag of gedeelte daarvan € 1,43 met een minimum van € 14,30 per standplaats;

 • b.

  per kwartaal € 14,30 met een minimum van € 143,00 per standplaats.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota waarin het verschuldigde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan en betaling van de belastingschuld

 • 1.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 4 onder a is verschuldigd bij de aanvang van het belastbare feit en moet, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, onmiddellijk bij aanbieding van de in artikel 5 bedoelde nota worden voldaan.

 • 2.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 4 onder b is verschuldigd bij de aanvang van het belastbare feit en moet, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, binnen 14 dagen na de dagtekening van de in artikel 5 bedoelde nota worden voldaan.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 • 4.

  Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik heeft kunnen maken van zijn standplaats waarvoor het in artikel 4 onder b genoemde marktgeld is voldaan, wordt het bedrag dat hij bij toepassing van het tarief als bedoeld in artikel 4 onder a, minder had moeten betalen, gerestitueerd.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening marktgeld 2013’ van 17 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgeld Wassenaar 2014’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 16 december 2013

de griffier, de voorzitter,

drs. G. de Schipper-Tinga drs. J. Th. Hoekema