Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening op de heffing en de invordering van ondernemingsheffing Wassenaar 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van ondernemingsheffing Wassenaar 2014
CiteertitelVerordening Ondernemersheffing Wassenaar 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 15 bevat een overgangsrecht.

De Verordening Ondernemersheffing Wassenaar 2013 van 17 december 2012, wordt ingetrokken per 01-01-2014.

De datum van heffing is 01-01-2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentwet, art. 227

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201301-01-2015nieuwe regeling

16-12-2013

De Wassenaarse krant, 24-12-2013

1382

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van ondernemingsheffing Wassenaar 2014

Raadsbesluit

‎nr. 1382

 

De gemeenteraad van Wassenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013,

 

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONDERNEMERSHEFFING WASSENAAR 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  reclameobject: een openbare aankondiging in letters, cijfers, tekens, symbolen, kleuren of een reclamevoorwerp, of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg.

 • b.

  Wet WOZ: de Wet waardering onroerende zaken.

 • c.

  waarde: de op voet van hoofdstuk IV van de Wet WOZ voor het kalenderjaar, als bedoeld in artikel 7, voor de onroerende zaak vastgestelde waarde. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde op de voet van hoofdstuk IV van de Wet WOZ is vastgesteld, wordt deze waarde bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet WOZ vastgestelde waarde.

 • d.

  vestiging:

  • 1.

   de onroerende zaak, of een deel daarvan, als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ die door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt;

  • 2.

   twee of meer onroerende zaken, of delen daarvan, als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ die direct naast of boven elkaar gelegen zijn en die tezamen door één organisatie of bedrijf voor één doel worden gebruikt.

 • e.

  voorziening: specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen van één of meer (al dan niet wisselende) openbare aankondigingen.

 • f.

  jaar: eenkalenderjaar.

Artikel 2 Gebiedsomschrijving

Deze verordening is van toepassing binnen het gebied van de gemeente Wassenaar zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart (Bijlage 1).

Artikel 3 Belastbaar feit

Onder de naam ‘ondernemersheffing’ wordt, met inachtneming van het gestelde bij of krachtens deze verordening, binnen het gebied als bedoeld in artikel 2, een directe belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. geheven van de gebruiker van de vestiging waarop, waaraan, waarin of waarbij één of meer reclameobjecten zijn aangebracht dan wel zijn geplaatst.

Artikel 4 Belastingplicht

De ondernemersheffing wordt geheven van de gebruiker van de vestiging waarop, waaraan, waarin of waarbij één of meer reclameobjecten zijn aangebracht dan wel zijn geplaatst.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De heffingsmaatstaf is een vast bedrag per vestiging en een bedrag dat afhankelijk is van de waarde van de vestiging.

 • 2.

  Indien de vestiging gelijk is aan de onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ, is de heffingsmaatstaf een vast bedrag en een bedrag dat afhankelijk is van de waarde van de vestiging.

 • 3.

  Indien de vestiging deel uitmaakt van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ, is de heffingsmaatstaf een vast bedrag en een bedrag dat afhankelijk is van het deel van de waarde dat aan de vestiging kan worden toegerekend.

 • 4.

  Voor een vestiging als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, sub 2, is de heffingsmaatstaf een vast bedrag en een bedrag dat afhankelijk is van de waarden of de delen van de waarden die aan de vestiging kunnen worden toegerekend.

 • 5.

  Bij de bepaling van de heffingsmaatstaf wordt buiten aanmerking gelaten de waarde van delen van de vestiging die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 6 Belastingtarief

 • 1.

  Het vaste bedrag voor de ondernemersheffing bedraagt € 200,-- per vestiging.

 • 2.

  Voor zover de waarde van de vestiging meer bedraagt dan € 153.000, wordt het in het vorige lid genoemde bedrag vermeerderd met € 1,56 per € 1.000,- waarde.

 • 3.

  De ondernemersheffing bedraagt maximaal € 900,-- per vestiging.

 • 4.

  Indien de vastgestelde waarde naar beneden wordt bijgesteld, wordt de aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere waarde leidt tot een lager belastingbedrag voor de ondernemersheffing.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de ondernemersheffing verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde ondernemersheffing als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt op aanvraagvan belastingplichtige ontheffing verleend voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde ondernemersheffing als er in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 10 Vrijstellingen

De ondernemersheffing wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:

 • a.

  die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen zijnaangebracht in een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende openbare aankondigingen worden aangebracht, die individueel korter dan 13 weken aanwezig zijn,

  maar waarbij de verschillende openbare aankondigingen gezamenlijk 13 weken of meer aanwezig zijn;

 • b.

  door publiekrechtelijke rechtspersonen gedaan in de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak;

 • c.

  die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend, kunnen worden aangemerkt;

 • d.

  die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen;

 • e.

  aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

 • f.

  bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren zaak;

 • g.

  aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of wijkorganen, waarbij hetreclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag, banier of zuil met de naam van de winkeliersvereniging of het wijkorgaan;

 • h.

  van instellingen, die door de rijksbelastingdienst zijn aangewezen als Algemeen NutBeogende Instellingen (ANBI) en die betrekking hebben op de functie van het gebouw of de naam van de instelling;

 • i.

  aangebracht op scholen, ziekenhuizen, kerken en moskeeën, en die uitsluitend betrekking hebben op de functie van het gebouw.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de ondernemersheffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeesters en wet

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de ondernemersheffing.

Artikel 14 Subsidiebepalingen

 • 1.

  Indien en voor zover in deze verordening daarvan niet is afgeweken, is de Algemene

  Subsidieverordening Wassenaar van toepassing.

 • 2.

  Subsidievaststelling:

  • a.

   De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Ondernemersfonds Wassenaar voor deuitvoering van de collectieve activiteiten die zijn opgenomen in de ‘Uitvoeringsovereenkomst Stichting Ondernemersfonds Wassenaar’.

  • b.

   De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te innen ondernemersheffing, verminderd met de daarmee samenhangende perceptiekosten en oprichtingskosten.

  • c.

   In de Uitvoeringsovereenkomst worden nadere regels gesteld over de wijze vanbevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de geïnde ondernemersheffing.

Artikel 15 Overgangsrecht

De ‘Verordening Ondernemersheffing Wassenaar 2013’, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 16, tweede lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Ondernemersheffing Wassenaar 2014’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 16 december 2013

de griffier, de voorzitter,

drs. G. de Schipper-Tinga drs. J. Th. Hoekema