Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting en retributies 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting en retributies 2013
CiteertitelPrecario- en retributieverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Precario- en retributieverordening 2012’ van 12 december 2011, wordt ingetrokken per 01-01-2013.

De datum van heffing is 01-01-2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 228
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

17-12-2012

De Wassenaarse krant, 24-12-2012

0604

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting en retributies 2013

Raadsbesluit

Z-4743

 

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2012,

 

gelet op de artikelen 228 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt verstaan onder:

 • a.

  jaar: een kalenderjaar of een gedeelte daarvan;

 • b.

  maand: een kalendermaand of een gedeelte daarvan;

 • c.

  week: een tijdvak van ten hoogste zeven achtereenvolgende dagen;

 • d.

  dag: een etmaal.

Artikel 2 Voorwerp van belasting; belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘precariobelasting’ wordt een belasting geheven terzake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

 • 2.

  Onder de naam ‘retributies’ worden rechten geheven ter zake van:

  • a.

   het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

 • 2.

  De retributies worden geheven van degene die

  • a.

   gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a;

  • b.

   het genot heeft van de diensten als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder b.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting en de retributies worden geheven aan de hand van en naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor belasting- en retributiebedragen tot maximaal € 9,08 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen precario, retributies of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 5 Berekening van de precariobelasting en retributie

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt voor de berekening van de precariobelasting en retributie een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, worden precariobelasting en retributie berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt vastgesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien in de tarieventabel voor het hebben van voorwerpen zowel een jaar-, maand-, week-, als dagtarief is opgenomen, is voor de berekening van de precariobelasting en retributie het tarief van toepassing dat het meest aansluit bij de duur van het belastbare feit.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan een dag, een week, een maand of een jaar, al naar gelang de duur van het belastbare feit, waarbij een gedeelte van een tijdvak voor een geheel wordt gerekend.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De precariobelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en de retributies als bedoeld in artikel 2, tweede lid sub a worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De retributies als bedoeld in artikel 2, tweede lid sub b worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld, waaronder mede wordt begrepen een nota, een zegel en een bon.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting en retributie

 • 1.

  De naar jaartarieven geheven belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt bedraagt de naar jaartarieven geheven belasting zoveel twaalfde gedeelten van dat tarief als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting en retributie voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in het belastingjaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven

 • 4.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verschuldigde bedragen voor belastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag..

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de niet in artikel 8 genoemde gevallen

Andere precariobelasting en retributies dan die bedoeld in artikel 9 is verschuldigd bij de aanvang van het belastbaar feit.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De retributies als bedoeld in artikel 8, tweede lid moeten, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, onmiddellijk bij de aanbieding van de in artikel 8 bedoelde kennisgeving worden voldaan.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting en de retributies wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting en retributies.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De ‘Precario- en retributieverordening 2012’ van 12 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Precario- en retributieverordening 2013’.

Wassenaar, 17 december 2012

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,

Drs. G. de Schipper-Tinga drs. J.Th. Hoekema

Bijlage 1 Tarieventabel

TARIEVENTABEL

behorende bij de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN

PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES 2013

 

Omschrijving van de diensten en voorwerpen

Bedrag 2012

in euro

Bedrag 2013

in euro

I. Retributies:

a.Voor het van gemeentewege maken van een aanslui-ting op het gemeenteriool danwel de gemeentelijke drainage per meter lengte of gedeelte daarvan voor aansluiting in wegen:

1.waarvan behalve de rijweg de overige bestrating en/of bermen zijn aangelegd

100,30

102,05

2.waarin nog geen bestrating en/of bermen zijn aangelegd

74,30

75,60

Voor de lengte van de aansluiting wordt aangenomen de lengte, gemeten langs de as van de aansluiting, tot het hart van het riool danwel de drainage waarop wordt aangesloten, indien aan weerszijden van de weg een riool danwel drainage aanwezig is en tot het hart van de weg, indien aan één zijde van de weg een riool danwel drainage aanwezig is. Elk in een aansluiting verwerkt bochtstuk wordt voor één en elk ander hulpstuk voor twee meter berekend. Voor een te maken aansluiting op het hoofdriool danwel de drainage en voor een te maken opzetstuk op een inlaat wordt elk één meter berekend.

 

 

b.Voor het van gemeentewege aanleggen van een uitrit naar de openbare rijweg, per m² of gedeelte daarvan

95,90

97,55

welk recht wordt verhoogd met door de gemeente te maken kosten van de aan te brengen wijzigingen in de openbare verlichting, straatriolering, bomen e.d. en verlaagd met:

-€ 14,60 per m² of gedeelte daarvan bij aanleg gelijktijdig met herbestrating;

-€ 31,55 per m² of gedeelte daarvan indien de aanleg gelijktijdig plaatsvindt met de aanleg van de openbare weg

 

 

c.Voor het van gemeentewege aanleggen en later uitbreken van een tijdelijke uitrit naar de openbare weg in verband met de uitvoering van een werk, per m² of gedeelte daarvan

95,90

97,55

 

 

 

Omschrijving van de diensten en voorwerpen

Bedrag 2012

in euro

Bedrag 2013

in euro

d.1. Voor het van gemeentewege aanleggen van een particuliere invalidenparkeerplaats

301,40

306,65

2. Voor het wijzigen van een kentekenbordje behorende bij een onder 1 bedoelde parkeerplaats

79,25

80,65

3.Voor het herplaatsen van een invalidenparkeerplaats bij verhuizing

132,50

134,80

e.Voor het door middel van een pomp lozen op de riolering van de gemeente:

1.indien de pompinstallatie is voorzien van een geijkte watermeter, waarvan de hoeveelheid weggepompt afvalwater kan worden afgelezen:

a.tot een hoeveelheid afgevoerd afvalwater van max. 120 m³

169,20

171,70

b.van 120 m³ tot 1.000 m³, per m³

1,41

1,43

c.1. voor een hoeveelheid afgevoerd afvalwater van meer dan 1.000 m³

1.410,00

1.430,10

2.verhoogd met

0,62

0,63

per m³ voor elke m³ meer dan 1.000 m³

 

 

2.indien de pompinstallatie niet is voorzien van een

geijkte watermeter, wordt voor de bepaling van de

onder letter e.1. onder a., b. en c. bedoelde hoeveel-

heden afvalwater uitgegaan van 50% van de maxi-

male pompcapaciteit per dag van de desbetref-

fende pomp

 

 

f.Voor een in de Wet op de Lijkbezorging (Stb. 1991, 394) genoemde verrichting door een gemeentelijke lijkschouwer

51,85

52,75

II. Precariobelasting, voor het hebben van:

a.bouw- en onderhoudswerken, inclusief tuinonderhoud

1.een schutting voor of om een bouwwerk per dag per m² of gedeelte daarvan afgesloten oppervlakte

0,58

0,59

2.stutten, schoren of palen, per dag per stut, schoor of paal

0,58

0,59

3.voor het op andere wijze met voorwerpen innemen van voor de openbare dienst bestemde gemeente-grond of -water ten behoeve van een bouw- of onderhoudswerk per m² ingenomen oppervlakte per dag

1,22

1,24

per maand

24,70

25,15

Omschrijving van de diensten en voorwerpen

Bedrag 2012

in euro

Bedrag 2013

in euro

b.reclame- of andere aankondigingsborden:

per m²

per dag

per maand

1,22

24,70

1,24

25,15

c.verkoopautomaten:

1.indien de oppervlakte 0,50 m² of minder bedraagt per jaar per automaat

54,55

55,50

2.indien de oppervlakte meer bedraagt dan 0,50 m² per jaar per automaat

81,80

83,25

d.rijwielrekken, per m² of gedeelte daarvan per maand

1,22

1,24

De afmeting van deze rekken wordt gemeten met inbegrip van de door en tussen de daarin te plaatsen rijwielen ingenomen grond.

 

 

e.benzinepompen, -leidingen, olietanks, olieleidingen, enz.:

1.Installaties voor de levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of water per jaar:

a.voor een verplaatsbaar aftappunt (met toebehoren) voor motorbrandstof of olie

24,70

25,15

b.voor een aftappunt (met toebehoren) voor motorbrandstof

151,70

154,35

c.voor een aftappunt (met toebehoren) voor lucht of water

12,30

12,50

d.voor een overkapping boven een of meer benzinepompen

379,95

386,60

e.voor een kiosk

254,30

258,75

f.voor het hebben van een lichtmast, per mast

24,70

25,15

2.olietanks, ten behoeve van verwarmingsinstallaties:

a.voor een olietank, deel uitmakende van een verwarmingsinstallatie, inclusief leidingen per jaar

49,45

50,30

b.voor een vulput, in verbinding staande met een olietank als bedoeld onder l, per jaar

7,25

7,40

3.leidingen voor het transport van olie, per strekken-de meter of gedeelte daarvan (naar het aantal strekkende meters per 1 januari van het kalenderjaar, voorafgaand aan het belastingjaar), per jaar

0,58

0,59

Omschrijving van de diensten en voorwerpen

Bedrag 2012

in euro

Bedrag 2013

in euro

f.kabels, buizen of leidingen voor gas, water en

f. elektriciteit, per strekkende meter of gedeelte daarvan

f. (naar het aantal strekkende meters per 1 januari van

f. het kalenderjaar, voorafgaand aan het belastingjaar),

f. per jaar

2,37

2,41

g.kabels, buizen of leidingen, niet vallende onder de omschrijving van de letters e en f:

per strekkende meter of gedeelte daarvan (naar het

aantal strekkende meters per 1 januari van het

kalenderjaar, voorafgaand aan het belastingjaar), per

jaar

0,40

0,41

h.een brug, niet zijnde een in- of uitrit, boven gemeentegrond en/ of gemeentewater per m² per jaar

12,34

12,55

i.uitstallingen ten behoeve van terrassen, per m² of gedeelte daarvan ingenomen grond of water:

1.per week of gedeelte daarvan

1,22

1,24

2.per maand

3,50

3,55

j.standplaatsen ingenomen voor de verkoop van waren, anders dan op de markten gedurende de aangewezen marktdagen,met inbegrip van eventueel voor uitstalling en of opslag in gebruik zijnde grond mits geen grotere oppervlakte wordt ingenomen dan 10 m²:

per dag of gedeelte daarvan

11,55

11,75

per maand, gerekend naar één dag per week

46,30

47,10

per jaar, gerekend naar één dag per week

511,15

520,10

voor elke m² of gedeelte daarvan meer:

per dag of gedeelte daarvan

2,85

2,90

per maand, gerekend naar één dag per week

11,35

11,55

per jaar, gerekend naar één dag per week

125,55

127,75

de tarieven per maand en per jaar worden verdubbeld, indien de standplaatsvergunning geldt voor meerdere dagen per week.

 

 

k.woonschepen:

voor het gedurende een periode van langer dan

veertien dagen innemen van een ligplaats op de

aangewezen openbare ligplaats(en) per m² opper-

vlakte van het woonschip:

a.per maand

0,94

0,96

met een minimum per woonschip van

9,35

9,50

b.per jaar

7,40

7,50

met een minimum per woonschip van

37,20

37,85

Omschrijving van de diensten en voorwerpen

Bedrag 2012

in euro

Bedrag 2013

in euro

l.algemeen tarief:

voor voorwerpen, niet vallende onder de omschrijving

van rubriek II, per m² of gedeelte daarvan ingenomen

gemeentegrond of -water:

1.per dag

1,22

1,24

2.per week

2,30

2,35

3.per maand

6,85

6,95

4.per jaar

62,80

63,90

Behorende bij besluit van de Raad

Der gemeente Wassenaar

d.d. 17/12 2012, No. Z-4743

Mij bekend

De Griffier van Wassenaar