Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit Aanwijzing welstandsvrij gebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Aanwijzing welstandsvrij gebied
CiteertitelBesluit Aanwijzing welstandsvrij gebied
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit trekt het besluit van 3 september met kenmerk11063818 in.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Woningwet, art. 12, lid 2
 2. Woningwet, art. 12, lid 4
 3. Woningwet, art. 12a, lid 1
 4. Wassenaarse Bouwverordening, art. 2.5.28
 5. Wassenaarse Bouwverordening, art. 2.5.10
 6. Wassenaarse Bouwverordening, art. 9.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-201217-10-2014nieuwe regeling

08-10-2012

De Wassenaarse krant, 16-10-2012

0606

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Aanwijzing welstandsvrij gebied

Raadsbesluit

11063818 Z-4276/Raad 606

 

De gemeenteraad van Wassenaar,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 2012 over het aanwijzen van een welstandsvrij gebied;

 

gelet op artikel 12, tweede en vierde lid, van de Woningwet, artikel 12a, eerste lid van de Woningwet, de artikelen 2.5.10, 2.5.28, en 9.9 van de Wassenaarse Bouwverordening,

 

gelet op de Inspraakverordening gemeente Wassenaar en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

b e s l u i t :

 

onder intrekking van het besluit van 3 september, kenmerk 11063818

Enig artikel
 • 1.

  de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte handhavings- en excessenregeling vast te stellen, toe te voegen aan het handboek Welstand en Beeldkwaliteit Wassenaar en deze regeling in werking te laten treden een dag na bekendmaking ervan;

 • 2.

  het gebied – op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening – bij wijze van proef voor de duur van twee jaar aan te wijzen als een gebied waarvoor geldt dat voor het uiterlijk van bestaande of te bouwen bouwwerken geen redelijke eisen van welstand meer van toepassing zijn, tenzij:

  • a.

   sprake is van in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand zoals verwoord in de onder beslispunt 1 bedoelde handhavings- en excessenregeling;

  • b.

   het betreft de panden die op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte lijst staan;

  • c.

   toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 3.

  het onderdeel van dit besluit zoals verwoord in beslispunt 2 inwerking te laten treden een dag na bekendmaking van dit algemeen verbindend voorschrift;

 • 4.

  de proef, zoals bedoeld in beslispunt 2, na 1,5 jaar te evalueren en de raad voor het aflopen van de proefperiode over de uitkomsten van deze evaluatie te informeren.

Wassenaar, 8 oktober 2012

De gemeenteraad van Wassenaar, de griffier, de voorzitter,

drs. G. schipper-Tinga drs. J. Th. Hoekema

Wassenaar, 3 september 2012

De gemeenteraad van Wassenaar, de griffier, de voorzitter

drs. G. de Schipper-Tinga drs. J. Th. Hoekema