Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor de algemene begraafplaats Persijnhof 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rechten voor de algemene begraafplaats Persijnhof 2012
CiteertitelVerordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel behorende bij de Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de 'Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor de algemene begraafplaats Persijnhof 2013'.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013intrekking

17-12-2012

De Wassenaarse krant, 24-12-2012

0604
28-12-201101-01-2013nieuwe regeling

12-12-2011

De Wassenaarse krant, 20-12-2011

11095

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor de algemene begraafplaats Persijnhof 2012

De Raad van de gemeente Wassenaar;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011 raadsvoorstel no. 11095;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF 2012

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats Persijnhof;

 • b.

  eigen graf: een prefab grafkelder bestaande uit twee grafruimten, waarvoor een aan natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as op of in het graf;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een lijk;

 • d.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van kinderlijken beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • e.

  eigen urnengraf: een grafkelder, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  eigen urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  eigen plaats of urnenveld: een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een urn;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • k.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf.

Artikel 2 Belastbaar feit.

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten aldaar.

Artikel 3 Belastingplicht.

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief.

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar.

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.4 tot en met 5.5.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing.

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden door middel van nota geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld.

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in 5.2, 5.4 en 5.5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in 5.2, 5.4 en 5.5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling.

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiken van de nota.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de ingevolge deze verordening verschuldigde rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof 2011’ van 13 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treed in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof 2012’.

Wassenaar, 12 december 2011

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitt