Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Regels terzake voorwerpen of stoffen als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels terzake voorwerpen of stoffen als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar
CiteertitelRegeling reclame-uitingen gemeente Wassenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Regeling reclame-uitingen gemeente Wassenaar vastgesteld op 15 mei 2007 wordt ingetrokken.

De datum van ondertekening is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar, art. 2.1.5.1
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-201118-12-2014nieuwe regeling

01-07-2011

De Wassenaarse Krant, 30-08-2011

110624686

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels terzake voorwerpen of stoffen als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar,

overwegende, dat de raad aan zijn college heeft overgelaten nadere invulling te geven terzake het aanbrengen, plaatsen of hebben van stoffen of voorwerpen waarvoor met een melding van plaatsing kan worden volstaan;

 

dat dit mede tot doel heeft de vermindering van de administratieve lasten van burgers, bedrijven en instellingen;

 

gelet op artikel 2.1.5.1, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen:

 

Regels terzake voorwerpen of stoffen als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar

Artikel 1 Aanduiding stoffen of voorwerpen

 • 1.

  Deze regeling heeft betrekking op:

  • a.

   reclameborden en

  • b.

   spandoeken

 • 2.

  Deze regeling geldt niet voor reclameborden die vallen onder de “Nadere regels uitstallingen”.

Artikel 2 Doeleinden stoffen of voorwerpen

 • 1.

  Reclameborden en spandoeken mogen alleen worden geplaatst, indien daarmee reclame wordt gemaakt voor een activiteit die in Wassenaar plaatsvindt of voor ideële doeleinden.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is plaatsing van reclameborden en spandoeken ook toegestaan voor culturele, educatieve, maatschappelijke en regionale activiteiten buiten Wassenaar

Artikel 3 Aantal en Afmetingen

Per locatie mogen twee reclameborden van maximaal A0-formaat (841 x 1189 mm) worden geplaatst, met dien verstande dat per activiteit slecht één reclamebord is toegestaan.

Artikel 4 Plaatsing en duur

 • 1.

  De reclameborden dienen te worden bevestigd aan een lantaarnpaal.

 • 2.

  Spandoeken dienen op een hoogte van minimaal 4,50 meter te worden bevestigd, maar niet aan een lantaarnpaal.

 • 3.

  Die reclameborden mogen alleen op de volgende locaties worden aangebracht:

  • 1.

   Zanderijlaan (bij zwembad)

  • 2.

   Kruispunt Lange Kerkdam/Gravestraat

  • 3.

   Kruispunt Langstraat/Kerkstraat

  • 4.

   Kruispunt Schoolstraat/Luifelbaan

  • 5.

   Kruispunt Oostdorperweg/Hofcampweg

  • 6.

   Kruispunt Stadhoudersplein/Hofcampweg

  • 7.

   Bushalte Anemonenweg

  • 8.

   Parkeerterrein ter hoogte van het Kerkehout nr. 4

  • 9.

   Wilhelminaplein

  • 10.

   Deijlerweg/Dijkgraafstraat

  • 11.

   Strandwal/Van Duivenvoordelaan

  • 12.

   Rodenburglaan/Bellesteynlaan

 • 4.

  Spandoeken mogen alleen op de volgende locaties worden aangebracht:

  • 1.

   Lange Kerkdam

  • 2.

   Deijlerweg nabij Narcislaan

  • 3.

   Anemonenweg

  • 4.

   Stoeplaan

  • 5.

   Backershagenlaan nabij Rijnlands Lyceum en

  • 6.

   Langstraat

 • 5.

  Reclameborden en spandoeken mogen geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig gebruik daarvan dan wel een belemmering vormen voor het veilig onderhoud van de weg.

 • 6.

  De reclameborden en spandoeken voor activiteiten voor de duur van één dag mogen worden aangebracht, geplaatst en gehouden gedurende maximaal één week, die loopt van zondag tot en met zaterdag.

 • 7.

  Reclameborden voor activiteiten voor de duur van meer dan één dag mogen worden aangebracht, geplaatst en gehouden gedurende twee weken, die lopen van zondag tot en met zaterdag.

Artikel 5 Melding

 • 1.

  Een melding kan niet eerder gedaan worden dan in het jaar voorafgaand aan het jaar van plaatsing en niet later dan twee weken voorafgaand aan de plaatsing.

 • 2.

  Recht op plaatsing geschiedt volgens het meldingsprincipe “Wie het eerst komt”.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid geldt dat meldingen voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, voorrang hebben boven meldingen voor dezelfde periode voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

 • 4.

  De melding wordt, indien voldaan wordt aan de gestelde vereisten, binnen één week na ontvangst bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Artikel 6 Intrekking regeling

De Regeling reclame-uitingen gemeente Wassenaar vastgesteld op 15 mei 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt inwerking op de eerste dag na de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: regeling reclame-uitingen gemeente Wassenaar.

Wassenaar,

Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

De secretaris, de burgemeester,

Toelichting op de Regeling reclame-uitingen gemeente Wassenaar

In het kader van vermindering van administratieve lasten wordt het vergunningenregime in de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar voor stoffen en voorwerpen op de weg, meet specifiek sandwichborden en spandoeken, grotendeels afgeschaft en vervangen door een meldingplicht. Wordt niet of niet tijdig aan de meldingsplicht en aan de nadere regels voldaan dan blijft de vergunningplicht gelden.

Artikel 2

Reclame dient vooral ten goede te komen aan de Wassenaarse bevolking en zich te richten op de Wassenaarse activiteiten of activiteiten die in Wassenaar plaatsvinden. Daarnaast worden andere reclame-uitingen voor activiteiten die gericht zijn op culturele, educatieve, maatschappelijke en regionale doeleinden buiten Wassenaar toegestaan. Bij culturele activiteiten dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan kunstbeurzen, kunstmarkten en een circus. Reclame-uitingen voor educatieve zijn bijvoorbeeld open dagen van scholen die gericht zijn op de Wassenaarse bevolking, maar die niet gevestigd zijn in Wassenaar. Als maatschappelijke activiteiten kunnen als voorbeeld dienen: de Rotaryclub of politieke instellingen die een lezing geeft in één van ons omringende gemeenten. Aangezien Wassenaar onderdeel uitmaakt van de regio Haaglanden is het voor activiteiten die plaatsvinden binnen die regio dus toegestaan reclame te maken, omdat dit mede ten goede kan komen aan de Wassenaarse bevolking. Daarnaast dient gedacht te worden aan de direct aangrenzende gemeenten die buiten de regio vallen, te wetten Katwijk en Leiden, maar waarvan de activiteiten ook rechtstreeks ten goede kunnen komen aan de Wassenaarse bevolking.

Artikel 3

In lijn met het huidige beleid is per activiteit per locatie één reclamebord toegestaan. Aangezien de vraag groter is dan het aantal aangeboden lokaties is tegemoet gekomen aan het belang van ondernemers en organisaties, zonder het uiterlijk aanzien van de gemeente en de (verkeers)veiligheid van de gemeente uit het oog te verliezen. Het evenwicht is gevonden door aan het huidige beleid vast te houden, maar per locatie maximaal twee reclameborden te laten plaatsen. Derhalve kan tegelijkertijd voor twee activiteiten reclame worden gemaakt.

Artikel 4

De plaatsing van reclameborden en spandoeken alsmede de locaties zijn een voortzetting van het huidige beleid. De reclame-uitingen mogen maximaal één week worden geplaatst voor ééndaagse activiteiten. Voor activiteiten die langer dan één dag wordt het redelijk geacht om plaatsing gedurende 2 weken toe te staan.

Artikel 5

Teneinde te voorkomen dat er al vroegtijdig een claim wordt gelegd door een ondernemer op een tijdvak, wordt het moment van melden vastgesteld op het jaar voorafgaand aan het jaar van plaatsing. Anderszins kan, om te kunnen beoordelen of aan het meldingsvereiste wordt voldaan, de melding niet later dan twee weken voorafgaand aan plaatsing worden gedaan. Wordt die termijn niet in acht genomen, dan geldt het vergunningsvereiste.

Het melden geschiedt conform het principe “wie het eerst komt”. Het gaat hier om het moment van ontvangst van de melding. Na ontvangst van de melding wordt die op de gemeentelijke website geplaatst.

Daardoor wordt inzichtelijk wie zich heeft gemeld en in welke periode de locaties nog vrij zijn en worden meer dan twee meldingen per periode voorkomen. De procedure is als volgt: meldingen, die voldoen aan artikel 2 lid 2 worden onder voorbehoud op de site geplaatst. Is er 2 weken vóór de gewenste periode geen melding op grond van artikel 2 lid 1 binnengekomen dan wordt de toestemming verleend. Op die manier wordt het ook op de website en in de correspondentie aangegeven.