Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Aanwijzigingsbesluit rij-en trekdieren, honden en vissers op het strand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzigingsbesluit rij-en trekdieren, honden en vissers op het strand
CiteertitelAanwijzingsbesluit rij-en trekdieren, honden en vissers op het strand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit rij-en trekdieren, honden en vissers op het strand
Externe bijlageafbeelding vlag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014, art. 5:43
  2. Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014, art. 5:45, lid 2
  3. Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014, art. 5:46, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2014nieuwe regeling

15-07-2014

De Wassenaarse Krant, 17-12-2014

1926

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit rij-en trekdieren, honden en vissers op het strand

 

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar;

Gelet op artikel 5:43, derde lid, artikel 5:45, tweede lid en artikel 5:46, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014;

Besluit:

Het navolgendeAanwijzingsbesluit rij- en trekdieren, honden en vissers op het strand vast te stellen:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit aanwijzingsbesluit wordt verstaan onder:

Strand: het strand zoals bepaald in artikel 5:38 onder a van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014.

Zomertijdvak: het zomertijdvak zoals bepaald in artikel 5:38 onder c van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014.

Vlag: de vlag zoals afgebeeld op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende gewaarmerkte bijlage.

College: het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar.

Artikel 2 Afwijking weersomstandigheden

De verboden genoemd in artikel 5:43, tweede lid, artikel 5:45, eerste lid en artikel 56, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 zijn niet van toepassing in geval op het strand de temperatuur 18 graden Celsius of lager is of indien neerslag valt.

Artikel 3 Kenbaarheid

Het college van burgemeester en wethouder oordeelt of de weersomstandigheden genoemd in artikel 2 aanwezig zijn en maakt dit kenbaar door ter plaatse ter hoogte van het strand en de Wassenaarse Slag de vlag neergestreken te houden.

Artikel 4 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

  • 2.

    Op in het eerste lid genoemde tijdstip wordt het aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. het zomertijdvak en het strand zoals vastgesteld op 17 februari 2003, gewijzigd bij besluit van 16 juli 2013, ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit rij-en trekdieren, honden en vissers op het strand.

Wassenaar, 15 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Wassenaar

de secretaris, de burgemeester,