Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
CiteertitelReglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpReglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-201403-06-201401-08-2018nieuwe regeling

03-06-2014

Gemeenteblad nr. 59608, 21-10-2014

INTERN-10123

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;

 

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

 

besluit:

tot vaststelling van het volgende reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 1.
 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 3.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

Artikel 2.
 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een door hem te bepalen dag en uur en voorts zo dikwijls de voorzitter, mede op verzoek van één of meer wethouders, het nodig acht.

 • 2.

  De voorzitter kan besluiten, mede op verzoek van één of meer wethouders, dat een gewone vergadering niet zal worden gehouden.

 • 3.

  De vergaderingen worden in de regel in het raadhuis de Paauw.

Artikel 3.

Voor elke vergadering wordt als regel ten minste twee werkdagen van tevoren door de secretaris aan de leden van het college een agenda toegezonden.

Artikel 4.

Een lid dat een vergadering niet kan bijwonen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk met redenen omkleed kennis aan de voorzitter.

Artikel 5.

De leden voorzien de door hen ter inzage ontvangen stukken van hun paraaf, hetzij voor “akkoord” ter afdoening, hetzij voor “bespreking wordt verlangd”.

Artikel 6.
 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor de besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  De besluitenlijst bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de aanwezige leden;

  • b.

   de namen van andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een formulering van de door het college genomen besluiten;

  • e.

   voor zover nodig een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden

 • 3.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4.

  De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 7.
 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt mondeling gestemd tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

  Indien de stemming beperkt is tot één persoon en de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 8.
 • 1.

  Een parafenbesluit is een besluit dat buiten de collegevergadering tot stand komt door middel van een conceptbesluit waarop geen van de collegeleden heeft aangegeven dat bespreking in een vergadering gewenst is en waarop door ten minste de helft van de leden van het college voor akkoord is geparafeerd.

 • 2.

  Direct na het plaatsen van de laatste paraaf dateert de gemeentesecretaris het parafenbesluit.

 • 3.

  Het parafenbesluit wordt geacht te zijn genomen op de datum van de dagtekening van de gemeentesecretaris.

 • 4.

  De gemeentesecretaris stelt op basis hiervan een besluitenlijst op, welke op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt wordt.

Artikel 9.
 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 10.

Dit reglement treedt in werking op 3 juni 2014. Op dat moment wordt het Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 1995 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar, gehouden op 3 juni 2014

de secretaris, de voorzitter,