Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES WASSENAAR 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES WASSENAAR 2015
CiteertitelPrecario-en retributieverordening Wassenaar 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpPrecario-en retributieverordening Wassenaar 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 228
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1, onderdeel a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201401-01-2016nieuwe regeling

15-12-2014

Gemeenteblad nr. 82487, 29-12-2014

2210

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES WASSENAAR 2015

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014;

 

gelet op de artikelen 228 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES WASSENAAR 2015

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt verstaan onder:

 • a.

  jaar: een kalenderjaar of een gedeelte daarvan;

 • b.

  maand: een kalendermaand of een gedeelte daarvan;

 • c.

  week: een tijdvak van ten hoogste zeven achtereenvolgende dagen;

 • d.

  dag: een etmaal.

Artikel 2 Voorwerp van belasting; belastbaar feit
 • 1.

  Onder de naam ‘precariobelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Onder de naam ‘retributies’ worden rechten geheven ter zake van:

  • a.

   het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Artikel 3 Belastingplicht
 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  De retributies worden geheven van degene die:

  • a.

   gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a;

  • b.

   het genot heeft van de diensten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b.

   

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting en de retributies worden geheven aan de hand van en naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

 

Artikel 5 Berekening van de precariobelasting en retributie
 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting en retributie wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, worden de precariobelasting en de retributie berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt vastgesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien in de tarieventabel voor het hebben van voorwerpen zowel een jaar-, maand-, week- als dagtarief is opgenomen, is voor de berekening van de precariobelasting en retributie het tarief van toepassing dat het meest aansluit bij de duur van het belastbare feit.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan een dag, een week, een maand of een jaar, al naar gelang de duur van het belastbare feit, waarbij een gedeelte van een tijdvak voor een geheel wordt gerekend.

 

Artikel 7 Wijze van heffing
 • 1.

  De precariobelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en de retributies als bedoeld in artikel 2, tweede lid, sub a, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De retributies als bedoeld in artikel 2, tweede lid, sub b, worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld, waaronder mede wordt begrepen een nota, een zegel en een bon.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting en retributie.
 • 1.

  De naar jaartarieven geheven belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de naar jaartarieven geheven precariobelasting en retributie verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting en retributie voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Belastingaanslagen van € 5,- of minder worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen voor belastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de niet in artikel 8 genoemde gevallen

Andere precariobelasting en retributies dan die bedoeld in artikel 8 is verschuldigd bij de aanvang van het belastbaar feit.

 

Artikel 10 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De retributies als bedoeld in artikel 7, tweede lid, moeten in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, onmiddellijk bij de aanbieding van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving worden voldaan.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

   

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting en de retributies wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting en retributies.

 

Artikel 13 Overgangsrecht

De ‘Precario- en retributieverordening Wassenaar 2014’ van 16 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Precario- en retributieverordening Wassenaar 2015’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 15 december 2014

de griffier, de voorzitter

drs. G. de Schipper-Tinga drs. J.Th. Hoekema

Tarieventabel  

 

Behorende bij de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN

PRECARIOBELASTING EN RETRIBUTIES WASSENAAR 2015

 

Titel 1 Precariobelasting

 

Hoofdstuk 1 Bouw- en onderhoudswerken, inclusief tuinonderhoud

 

Omschrijving van voorwerp

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

1.1.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.1.1.1

een schutting voor of om een bouw- of onderhoudswerk per m2 afgesloten oppervlakte, per dag of gedeelte daarvan

 

0,60

 

0,61

1.1.1.2

een stut, schoor of paal, per voorwerp

0,60

0,61

1.1.1.3

het op andere wijze met voorwerpen innemen van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of –water ten behoeve van een bouw- of onderhoudswerk per m2 ingenomen oppervlakte

 

 

1.1.1.3.1

per dag

1,26

1,28

1.1.1.3.2

per maand

25,65

26,00

 

 

Hoofdstuk 2 Leidingen, kabels en buizen

 

Omschrijving van voorwerp

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

1.2.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.2.1.1

leidingen voor het transport van olie, per strekkende meter of gedeelte daarvan, per jaar

 

0,60

 

0,61

1.2.1.2

kabels, buizen of leidingen voor gas, water en elektriciteit, per strekkende meter of gedeelte daarvan, per jaar

 

2,46

 

2,50

1.2.1.3

kabels, buizen of leidingen, niet vallende onder onderdeel 1.2.1.1 en 1.2.1.2, per strekkende meter of gedeelte daarvan, per jaar

 

0,42

 

0,43

1.2.2

Het aantal onder 1.2.1 bedoelde strekkende meters wordt bepaald naar het aantal strekkende meters per 1 januari van het kalenderjaar, voorafgaand aan het belastingjaar.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Installaties voor het al dan niet automatisch aftappen van

motorbrandstoffen, olie, lucht of water

 

Omschrijving van voorwerp

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

1.3.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.3.1.1

een verplaatsbaar aftappunt (met toebehoren) voor motorbrandstof of olie

 

25,65

 

26,00

1.3.1.2

een aftappunt (met toebehoren) voor motorbrandstof

157,80

160,15

1.3.1.3

een aftappunt (met toebehoren) voor lucht of water

12,75

12,95

1.3.1.4

een overkapping boven één of meer benzinepompen

394,30

400,20

1.3.1.5

een kiosk

263,90

267,85

1.3.1.6

een lichtmast, per mast

25,65

26,00

 

 

Hoofdstuk 4 Olietanks ten behoeve van verwarmingsinstallaties

 

Omschrijving van voorwerp

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

1.4.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.4.1.1

een olietank, deel uitmakende van een verwarmingsinstallatie, inclusief leidingen, per jaar

 

51,30

 

52,05

1.4.1.2

een vulput, in verbinding staande met een olietank als bedoeld onder 1.4.1.1, per jaar

 

7,55

 

7,65

 

 

Hoofdstuk 5 Aankondigingsborden

 

Omschrijving van voorwerp

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

1.5.1

Het tarief bedraagt voor reclame- of andere aankondigingsborden per m2:

 

 

1.5.1.1

per dag

1,26

1,28

1.5.1.2

per maand

25,65

26,00

 

 

Hoofdstuk 6 Automaten

 

Omschrijving van voorwerp

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

1.6.1

Het tarief bedraagt voor een verkoopautomaat:

 

 

1.6.1.1

indien de oppervlakte 0,50 m2 of minder bedraagt per jaar per automaat

56,60

57,45

1.6.1.2

indien de oppervlakte meer bedraagt dan 0,50 m2 per jaar per automaat

84,90

86,15

Hoofdstuk 7 Rijwielrekken

 

Omschrijving van voorwerp

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

1.7.1

Het tarief bedraagt voor rijwielrekken:

 

 

1.7.1.1

per m2 of gedeelte daarvan per maand

1,26

1,28

1.7.2

De afmeting van deze rekken wordt gemeten met inbegrip van de door en tussen de daarin te plaatsen rijwielen ingenomen grond.

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Terrassen

 

Omschrijving van voorwerp

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

1.8.1

Het tarief bedraagt voor uitstallingen ten behoeve van terrassen, per m2

 of gedeelte daarvan ingenomen grond of water:

 

 

1.8.1.1

per week of gedeelte daarvan

1,26

1,28

1.8.1.2

per maand

3,60

3,65

 

 

Hoofdstuk 9 Standplaatsen

 

Omschrijving van voorwerp

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

1.9.1

Het tarief bedraagt voor standplaatsen ingenomen voor de verkoop van waren, anders dan op de markten gedurende de aangewezen marktdagen, met inbegrip van eventueel voor uitstalling en of opslag in gebruik zijnde grond:

 

 

1.9.1.1

per dag of gedeelte daarvan

1,20

1,45

 

met een minimum per standplaats van

12,00

14,50

1.9.1.2

per maand, gerekend naar één dag per week

4,80

4,80

 

met een minimum per standplaats van

48,00

48,00

1.9.1.3

per jaar, gerekend naar één dag per week

53,05

57,60

 

met een minimum per standplaats van

530,50

576,00

1.9.2

De tarieven per maand en per jaar worden verdubbeld indien de standplaatsvergunning geldt voor meerdere dagen per week.

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Woonschepen

 

Omschrijving van voorwerp

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het gedurende een periode van langer dan veertien dagen innemen van een ligplaats op de aangewezen openbare ligplaats(en) per m2 oppervlakte van het woonschip:

 

 

1.10.1.1

per maand

met een minimum per woonschip van

0,98

9,70

0,99

9,90

1.10.1.2

per jaar

met een minimum per woonschip van

7,65

38,60

7,75

38,75

 

 

Hoofdstuk 11 Overig

 

Omschrijving van voorwerp

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

1.11.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.11.1.1

een brug, niet zijnde een in-of uitrit, boven gemeentegrond en/of gemeentewater, per m2 per jaar

 

12,80

 

13,00

1.11.2

Het tarief bedraagt voor voorwerpen waarvoor in dit hoofdstuk en de voorgaande hoofdstukken geen afzonderlijk tarief is opgenomen, per m2

 of gedeelte daarvan ingenomen gemeentegrond of –water:

 

 

1.11.2.1

per dag

1,26

1,28

1.11.2.2

per week

2,40

2,44

1.11.2.3

per maand

7,10

7,20

1.11.2.4

per jaar

65,15

66,10

 

 

Titel 2 Retributies

 

 

Omschrijving van de dienst

Bedrag 2014

in euro

Bedrag 2015

in euro

2.1

Voor het van gemeentewege maken van een aansluiting op het gemeenteriool danwel de gemeentelijke drainage per meter lengte of gedeelte daarvan voor aansluiting in wegen:

 

 

 

waarvan behalve de rijweg de overige bestrating en/of bermen zijn aangelegd

 

104,10

 

105,65

 

waarin nog geen bestrating en/of bermen zijn aangelegd

77,10

78,25

 

Voor de lengte van de aansluiting wordt aangenomen de lengte, gemeten langs de as van de aansluiting, tot het hart van het riool danwel de drainage waarop wordt aangesloten, indien aan weerszijden van de weg een riool danwel drainage aanwezig is. Elk in een aansluiting verwerkt bochtstuk wordt voor één en elk ander hulpstuk voor twee meter berekend. Voor een te maken aansluiting op het hoofdriool danwel drainage en voor een te maken opzetstuk op een inlaat wordt elk één meter berekend.

 

 

2.2

Voor het van gemeentewege aanleggen van een uitrit naar de openbare rijweg, per m2 of gedeelte daarvan

welk recht wordt verhoogd met door de gemeente te maken kosten van de aan te brengen wijzigingen in de openbare verlichting, straatriolering, bomen e.d. en verlaagd met:

 

99,50

 

101,00

 

€ 14,80 per m2 of gedeelte daarvan bij aanleg gelijktijdig met herbestrating;

 

 

 

€ 32,00 per m2 of gedeelte daarvan indien de aanleg gelijktijdig plaatsvindt met de aanleg van de openbare weg.

 

 

2.3

Voor het van gemeentewege aanleggen en later uitbreken van een tijdelijke uitrit naar de openbare weg in verband met de uitvoering van een werk, per m2 of gedeelte daarvan

 

 

99,50

 

 

101,00

2.4

Voor het van gemeentewege aanleggen van een particuliere invalidenparkeerplaats

 

312,75

 

317,45

 

Voor het wijzigen van een kentekenbordje behorende bij een onder 2.4 onderdeel a, bedoelde parkeerplaats

 

82,25

 

83,45

 

Voor het herplaatsen van een invalidenparkeerplaats bij verhuizing

137,50

139,55

2.5

Voor het door middel van een pomp lozen op de riolering van de gemeente:

 

 

2.5.1

indien de pompinstallatie is voorzien van een geijkte watermeter, waarvan de hoeveelheid weggepompt water kan worden afgelezen:

 

 

 

tot een hoeveelheid afgevoerd afvalwater van max. 120 m3

176,26

178,92

 

van 120 m3 tot 1.000 m3 , per m3

1,47

1,50

 

voor een hoeveelheid afgevoerd afvalwater van meer dan 1.000 m3

verhoogd met

1.469,86

1.498,92

 

verhoogd met

per m3 voor elke m3 meer dan 1.000 m3

0,64

0,65

2.5.2

indien de pompinstallatie niet is voorzien van een geijkte watermeter, wordt voor de bepaling van de onder 1.5.1 onder a, b en c bedoelde hoeveelheden afvalwater uitgegaan van 50% van de maximale pompcapaciteit per dag van de desbetreffende pomp.

 

 

2.6

Voor een in de Wet op de Lijkbezorging genoemde verrichting door een gemeentelijke lijkschouwer

 

53,80

 

54,60

 

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2014.

De raadsgriffier van Wassenaar,

 

  

drs. G. de Schipper - Tinga