Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015
CiteertitelVerordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof Wassenaar 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpheffing en invordering van grafrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 onderdeel a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201401-01-2016nieuwe regeling

15-12-2014

Gemeenteblad nr. 81427, 24-12-2014

2211

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats Persijnhof;

 • b.

  eigen graf: een prefab grafkelder bestaande uit twee grafruimten, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • 2.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 3.

  het doen verstrooien van as op of in het graf;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een lijk;

 • d.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een kinderlijk beneden de leeftijd van 12 jaar;

 • e.

  eigen urnengraf: een grafkelder, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  eigen urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  eigen plaats op urnenveld: een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een urn;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • j.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • k.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • l.

  0grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten aldaar.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

Artikel 5 Belastingjaar
 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.4 tot en met 5.5.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden door middel van nota geheven.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld
 • 1.

  De onderhoudsrechten als bedoeld in 5.2, 5.4 en 5.5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in 5.2, 5.4 en 5.5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

   

Artikel 8 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van het uitreiken van de nota.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de ingevolge deze verordening verschuldigde rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 13 Overgangsrecht

De ‘Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof Wassenaar 2014’ van 16 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

   

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof Wassenaar 2015’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 15 december 2014

de griffier, de voorzitter,

drs. G. de Schipper - Tinga drs. J.Th. Hoekema

Tarieventabel

Behorende bij de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

Omschrijving

Bedrag 2014

in

euro

Bedrag 2015

in

euro

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar om in een eigen graf ten hoogste 2 stoffelijke overschotten te begraven, wordt geheven

 

 

3.213,00

 

 

3.261,00

1.2

Voor het verlenen van het recht voor een periode van 20 jaar op een urnennis of urnengraf waarin ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen mogen worden geplaatst, wordt geheven

 

 

1.258,00

 

 

1.276,00

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven van

 

1.040,00

 

1.055,00

1.4

Voor het verlengen van het recht als bedoeld in 1.2 met 10 jaar wordt een recht geheven van

 

628,00

 

637,00

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

Omschrijving

Bedrag 2014

in

euro

Bedrag 2015

in

euro

2.1

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder in een eigen graf of een algemeen graf wordt geheven

 

628,00

 

637,00

2.2

Voor het begraven van een overledene beneden 12 jaar in een eigen graf of een algemeen graf wordt geheven

 

439,00

 

445,00

2.3

Voor het begraven van een overledene beneden één jaar of van een doodgeboren kind in een eigen graf of een algemeen graf wordt geheven

 

 

282,00

 

 

286,00

2.4

Geen recht wordt geheven voor het begraven van doodgeboren kinderen of overleden kinderen beneden de leeftijd van één maand, die in één kist tegelijk met de overleden moeder worden begraven.

 

 

2.5

Voor het begraven van doodgeboren kinderen of van overleden kinderen beneden de leeftijd van één maand, die in één kist worden begraven, wordt het recht als bedoeld in 2.3 slechts eenmaal geheven.

 

 

 

 

Omschrijving

Bedrag 2014

in

euro

Bedrag 2015

in

euro

2.6

Voor het begraven op zaterdag en christelijke of algemeen erkende feestdagen worden de recht als bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met

 

 

187,00

 

 

189,00

2.7

De verhoging als bedoeld in 2.6 is niet verschuldigd, indien het een begrafenis betreft, die

 

 

 

geschiedt op een tijdstip dat door de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld in het belang van de openbare orde of de volksgezondheid;

 

 

 

noodzakelijk in de hiervoor genoemde tijden moet plaatsvinden na beëindiging van een door de officier van justitie of de rechtercommissaris gelast onderzoek van begraving als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de lijkbezorging.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Gebruik graven

 

Omschrijving

Bedrag 2014

in

euro

Bedrag

2015

in

euro

3.1

Voor het gebruik van een algemeen graf voor een periode van 10 jaar wordt een recht geheven van

 

155,00

 

157,00

 

 

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen/afgifte naamplaatje

 

Omschrijving

Bedrag 2014

in

euro

Bedrag 2015

in

euro

4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf wordt geheven

 

439,00

 

445,00

4.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn op het urnenveld of in een urnennis wordt geheven

 

92,00

 

93,00

4.3

Voor het bijzetten van een asbus of urn op zaterdag en christelijke of algemeen erkende feestdagen wordt het recht als bedoeld in 4.1 verhoogd met

 

 

187,00

 

 

189,00

4.4

Voor het bijzetten van een asbus of urn op zaterdag en christelijke of algemeen erkende feestdagen wordt het recht als bedoeld in 4.2 verhoogd met

 

 

45,00

 

 

46,00

 

Omschrijving

Bedrag 2014

in

euro

Bedrag 2015

in

euro

4.5

De verhoging als bedoeld in 4.3 is niet verschuldigd, indien het een bijzetting betreft, die

 

 

 

geschiedt op een tijdstip dat door de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld in het belang van de openbare orde of de volksgezondheid;

 

 

 

noodzakelijk in de hiervoor genoemde tijden moet plaatsvinden na beëindiging van een door de officier van justitie of de rechtercommissaris gelast onderzoek van begraving als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de lijkbezorging.

 

 

4.6

Voor de uitgifte van een naamplaatje (gedurende 10 jaar) op de herinneringsmuur wordt geheven

 

96,00

 

97,00

 

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

 

Omschrijving

Bedrag 2014

in

euro

Bedrag 2015

in

euro

5.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen op of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Persijnhof 1998, op algemene en eigen graven wordt geheven:

 

 

5.1.1

voor het plaatsen van gedenktekenen, per gedenkteken een éénmalig plaatsingsrecht van

 

187,00

 

189,00

5.1.2

voor het geplaatst zijn van een gedenkteken per jaar een recht van

15,60

15,80

5.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de grafbedekkingen, als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Persijnhof 1998, op eigen graven, wordt geheven per jaar een recht van

 

 

 

64,00

 

 

 

65,00

5.3

Voor het tijdelijk wegnemen en herplaatsen van de grafbedekkingen, als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Persijnhof 1998, wordt voor algemene graven en eigen graven een recht geheven van

 

 

 

284,00

 

 

 

288,00

 

 

Omschrijving

Bedrag

2014

in

euro

Bedrag 2015

in

euro

5.4

De rechten voor het geplaatst zijn van een gedenkteken en het door of vanwege de gemeente onderhouden van grafbedekkingen als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Persijnhof 1998, kunnen, voorzover het eigen graven betreft, voor bepaalde tijd worden afgekocht door voldoening van een bedrag bepaald volgens onderstaande tabel. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor.

 

 

 

Aantal jaren waarvoor wordt afgekocht

Vermenigingsvuldigingsfacor

(o.b.v. 5,5%)

 

 

 

1

1,00

 

 

 

2

1,95

 

 

 

3

2,85

 

 

 

4

3,70

 

 

 

5

4,51

 

 

 

6

5,27

 

 

 

7

6,00

 

 

 

8

6,68

 

 

 

9

7,33

 

 

 

10

7,95

 

 

 

11

8,54

 

 

 

12

9,09

 

 

 

13

9,62

 

 

 

14

10,12

 

 

 

15

10,59

 

 

 

16

11,04

 

 

 

17

11,46

 

 

 

18

11,86

 

 

 

19

12,25

 

 

 

20

12,61

 

 

 

 

 

 

5.5

De rechten voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van grafbedekkingen als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening algemene begraafplaats Persijnhof 1998, dienen, voorzover het algemene graven betreft, voor een periode van 10 jaar te wordne afgekocht:

 

 

 

Omschrijving

Bedrag 2014

in

euro

Bedrag

2015

in

euro

5.5.1

indien het een begraving betreft als bedoeld in 2.1 en 2.2, door voldoening van een som ineens van

 

311,00

 

315,00

5.5.2

indien het een begraving betreft als bedoeld in 2.3, door voldoening van een som ineens van

 

154,00

 

156,00

 

 

Hoofdstuk 6 Overboeken van eigen graven en urnennissen

 

Omschrijving

Bedrag 2014

in

euro

Bedrag

2015

in

euro

6.1

Voor het overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt een recht geheven van

 

31,00

 

32,00

6.2

Voor het verkrijgen van inzage in het grafregister wordt per graf geheven

 

5,60

 

5,70

6.3

Voor de verstrekking van een duplicaat akte van inschrijving in het grafregister wordt geheven

 

31,00

 

32,00

 

 

Hoofdstuk 7 Opgraven, ruimen, verstrooien

 

Omschrijving

Bedrag 2014

in

euro

Bedrag 2015

in

euro

7.1

Behalve wanneer dit geschiedt op rechterlijk gezag wordt voor het opgraven van een stoffelijk overschot geheven

 

564,00

 

572,00

7.2

Voor het tijdens een periodieke ruiming herbegraven in hetzelfde of een ander graf wordt geheven:

 

 

 

7.2.1

voor een algemeen graf

564,00

572,00

7.2.2

voor een eigen graf

660,00

669,00

7.3

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

 

564,00

 

572,00

7.4

Voor het strooien van as op de verstrooiingsplaats wordt per asbus geheven

 

77,50

 

78,50

7.5

Voor het strooien van as op de verstrooiingsplaats op zaterdag en christelijke of algemeen erkende feestdagen wordt het recht als bedoeld in 7.4 verhoogd met

 

 

39,25

 

 

39,75

 

 

Hoofdstuk 8 Overige heffingen

 

Omschrijving

Bedrag 2014

in

euro

Bedrag 2015

in

euro

8.1

voor het gebruik van de aula (maximaal ½ uur) wordt geheven

187,00

189,00

 

voor ieder volgend half uur of gedeelte daarvan wordt het onder a. genoemde tarief verhoogd met

 

92,00

 

93,00

8.2

Voor het gebruik van de aula op zaterdag en christelijke of algemeen erkende feestdagen wordt het recht als bedoeld in 8.1 verhoogd met

 

92,00

 

93,00

8.3

De verhoging als bedoeld in 8.2 is niet verschuldigd, indien het een begrafenis betreft, die

 

 

 

geschiedt op een tijdstip dat door de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld in het belang van de openbare orde of de volksgezondheid;

 

 

 

noodzakelijk in de hiervoor genoemde tijden moet plaatsvinden na beëindiging van een door de officier van justitie of de rechtercommissaris gelast onderzoek van begraving als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de lijkbezorging

 

 

8.4

Voor het opnemen van de auladienst op USB-stick wordt geheven

9,00

9,00

8.5

Voor de verstrekking van een afschrift van het reglement van de algemene begraafplaats Persijnhof wordt geheven

 

5,60

 

5,70

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2014.

De raadsgriffier van Wassenaar,

 

 

drs. G. de Schipper - Tinga