Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES WASSENAAR 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES WASSENAAR 2015
CiteertitelLegesverordening Wassenaar 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpheffing en invoerdering van leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 1 en 2, aanhef en onderdeel h
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b
 3. Paspoortwet, art. 2, lid 2
 4. Paspoortwet, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201401-01-2016nieuwe regeling

15-12-2014

Gemeenteblad nr. 81494, 24-12-2014

2214

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES WASSENAAR 2015

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,

eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

B e s l u i t

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES WASSENAAR 2015

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  beschikkingen, afgegeven om te dienen voor doeleinden, met welke wordt beoogd bij wijze van liefdadigheid te voorzien in de leniging van geestelijke of lichamelijke noden;

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Indien het verschuldigde bedrag niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip kan worden vastgesteld moeten de leges, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 worden betaald indien het betreft:

  • a.

   de afgifte van een stuk of het verstrekken van inlichtingen, op het tijdstip waarop dat stuk wordt afgegeven, onderscheidenlijk die inlichtingen worden verstrekt;

  • b.

   de afgifte van een vergunning, ter zake waarvan het bedrag van de verschuldigde leges wordt berekend in verhouding tot een begroting van kosten, binnen acht dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving;

  • c.

   een niet onder a of b genoemd geval, binnen acht dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, de nota of de andere schriftuur.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 • 4.

  In de in het tweede lid genoemde gevallen kan de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet vorderen, dat ter voldoening van de verschuldigde leges een voorlopig gevorderd bedrag wordt betaald. Bedoeld bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag waarop het te vorderen bedrag van de leges vermoedelijk zal worden vastgesteld.

 • 5.

  Het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde gevorderde bedrag van de verschuldigde leges.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Overgangsrecht
 • 1.

  De ‘Legesverordening Wassenaar 2014’ van 16 december 2013, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 7 juli 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, opgenomen datum van ingang van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Wassenaar 2015’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op 15 december 2014

de griffier, de voorzitter,

drs. G. de Schipper - Tinga drs. J.Th. Hoekema

Tarieventabel

Behorende bij de

Legesverordening Wassenaar 2015

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Markten

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Kamperen

Hoofdstuk 5 Ventvergunning / Standplaatsvergunning

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dat niet op grond van de wet kosteloos wordt voltrokken, bij gebruik van de grote trouwzaal (raadzaal)

 

 

1.1.1.1

op maandag tot en met donderdag

620,00

655,00

1.1.1.2

op vrijdag

831,00

869,00

1.1.1.3

op zaterdag

1.229,00

1.273,00

1.1.1.4

op zondag en daarmee gelijkgestelde algemeen erkende feestdagen

1.840,00

1.893,00

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bij gebruik van de kleine trouwzaal

 

 

1.1.2.1

op maandag tot en met donderdag

400,00

432,00

1.1.2.2

op vrijdag

539,00

573,00

1.1.2.3

op zaterdag

794,00

831,00

1.1.2.4

op zondag en daarmee gelijkgestelde algemeen erkende feestdagen

1.186,00

1.229,00

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bij gebruik van een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte (niet zijnde het raadhuis de Paauw)

 

 

1.1.3.1

op maandag tot en met donderdag

620,00

432,00

1.1.3.2

op vrijdag

831,00

573,00

1.1.3.3

op zaterdag

1.229,00

831,00

1.1.3.4

op zondag en daarmee gelijkgestelde algemeen erkende feestdagen

1.840,00

1.229,00

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

 

567,00

 

 

601,00

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het eenmalig laten benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

 

272,00

 

 

91,35

 

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje bij een huwelijk dat op grond van de wet kosteloos wordt voltrokken of voor het verstrekken van een duplicaat trouwboekje

 

 

25,50

 

 

25,85

 

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege aanwezig zijn van getuigen, per getuige

 

22,40

 

22,70

 

 

 

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

22,40

 

22,70

 

 

 

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

66,95

 

66,95

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

51,05

 

51,05

 

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

66,95

 

66,95

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

51,05

 

51,05

 

 

 

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

66,95

 

66,95

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

51,05

 

51,05

 

 

 

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

51,05

 

51,05

 

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

52,95

 

52,95

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

28,35

 

28,35

 

 

 

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

 

47,05

 

 

47,05

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

38,45

 

38,45

 

 

 

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

 

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

34,10

 

1.3.2.2

bij een aanvraag in verband met vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

 

22,40

 

22,70

 

 

 

 

1.3.3

De verhoging genoemd in onderdeel 1.3.2.2 blijft achterwege als het document door overmacht niet kan worden overgelegd.

Onder overmacht wordt verstaan: vermissing door brand of als gevolg van een geweldsmisdrijf.

 

 

 

 

 

 

1.3.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een formulier voor een eigen verklaring omtrent lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen geldt het tarief zoals dit is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

11,45

11,60

1.4.2.2

een gewaarmerkt afschrift van benodigde gegevens uit de basisregistratie personen

 

11,45

11,60

1.4.2.3

een gewaarmerkt afschrift van benodigde gegevens uit de basisregistratie personen gesteld in meerdere talen

 

11,45

11,60

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

11,45

11,60

 

 

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

 

 

22,69

 

 

 

23,00

 

 

 

 

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

 

 

2,27

 

 

 

2,30

 

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

22,40

 

22,70

 

 

 

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

 

1.4.8.1

welke via geautomatiseerde weg worden verkregen en waarbij ten behoeve van de aanvraag een specifieke selectie moet worden toegepast (via het programma ‘variabele uitvoer’), per pagina

 

 

5,40

 

 

5,45

1.4.8.2

welke via geautomatiseerde weg worden verkregen en waarbij ten behoeve van de aanvraag gebruik kan worden gemaakt van het standaardpakket, per pagina

 

 

1,17

 

 

1,18

 

 

 

 

1.4.9

Ook indien geen inlichtingen kunnen worden verstrekt, of indien de verkregen inlichtingen niet tot het beoogde gevolg leiden, zijn de leges als bedoeld onder 1.4.8.1 en 1.4.8.2 verschuldigd.

 

 

 

 

 

 

1.4.10

een volledig overzicht van de persoonslijst

22,40

22,70

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

 

Niet van toepassing

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23

0,23

 

met een maximum per bericht van

5,00

5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,50

22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

5,00

5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verweking, moeilijk toegankelijke gegevensverweking

 

22,50

 

22,50

 

 

 

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

4,50

 

4,50

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

28,25

28,25

1.7.1.2

een afschrift van de productenbegroting

43,85

43,85

1.7.1.3

een afschrift van de beheerstoelichting

79,20

79,20

1.7.1.4

een afschrift van de bijlagen bij de productenbegroting

57,45

57,45

1.7.1.5

een afschrift van de voortgangsrapportages (voorjaars- en najaarsnota), per rapportage

 

19,70

 

19,70

1.7.1.6

een afschrift van de gemeenterekening

55,30

55,30

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1

een afschrift van afzonderlijke raadsvoorstellen of andere stukken t.b.v. de politieke markt, anders dan ten behoeve van de pers of direct belanghebbenden, per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde

 

 

0,25

 

 

0,25

1.7.2.2

een exemplaar van de notulen van een raadsvergadering c.q. verslag van een carrouselbijeenkomst, per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde

 

0,25

 

0,25

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afdrukken van kaarten, tekeningen en plattegronden, één en ander voor zover deze stukken in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd:

 

 

1.8.1.1

Afdruk van niet gekleurde kaarten en tekeningen op papier:

 

 

 

- op A4-formaat

4,20

4,20

 

- op A3-formaat

5,55

5,55

 

- op A2-formaat

6,80

6,80

 

- op A1-formaat

8,10

8,10

 

- op A0-formaat

12,30

12,30

1.8.1.2

Afdruk van niet gekleurde kaarten en tekeningen indien uitsluitend digitaal verstrekt:

 

 

 

 - tot een maximum van 5 afdrukken, per kaart of tekening

2,50

2,50

 

 - meer dan 5 afdrukken, voor elk aan de aanvraag besteed kwartier of

gedeelte daarvan

 

 

12,50

1.8.1.3

Afdruk van gekleurde kaarten of ander plotwerk uit gemeentelijke bestanden op schaal:

 

 

 

- op A4-formaat

22,40

22,40

 

- op A3-formaat

27,80

27,80

 

- op A2-formaat

43,55

43,55

 

- op A1-formaat

59,40

59,40

 

- op A0-formaat

111,95

111,95

1.8.1.4

Afdruk van gekleurde kaarten en tekeningen indien uitsluitend digitaal verstrekt:

 

 

 

 - tot een maximum van 5 afdrukken, per kaart of tekening

2,50

2,50

 

 - meer dan 5 afdrukken, voor elk aan de aanvraag besteed kwartier of

gedeelte daarvan

 

 

12,50

1.8.1.5

Afdruk plattegrond van de gemeente

 

 

 

- schaal 1 : 10.000

26,05

26,05

 

- schaal 1 : 20.000

17,35

17,35

 

- schaal 1 : 25.000 en kleiner

14,90

14,90

 

 

 

 

1.8.2

Bij verzending worden naast de tarieven genoemd in de artikelen 1.8.1.1, 1.8.1.3 en 1.8.1.5 tevens de werkelijke portokosten in rekening gebracht. De hoogte van deze portokosten wordt bij de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld.

 

 

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit, of het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken, ook indien de raadpleging niet leidt tot het beoogde doel, per vijf minuten of gedeelte daarvan

 

 

 

 

7,45

7,55

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van inzage in bescheiden waaronder worden verstaan omgevingsvergunningen of meldingen met tekeningen, berekeningen en beschrijvingen betreffende een bestaand gebouw, terrein of object, per bouwdossier:

 

 

1.8.4.1

indien daarbij van gemeentewege hulp wordt verleend per vijf minuten of gedeelte daarvan

 

7,45

7,55

1.8.4.2

indien daarbij van gemeentewege geen hulp wordt verleend per ¼ uur

3,95

4,00

1.8.4.3

Indien de inzage ten doel heeft inzicht te verkrijgen in de bodemgesteldheid als bedoeld in de Bouwverordening en/of het besluit Omgevingsrecht

 

 

44,95

45,60

 

 

 

 

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van inlichtingen omtrent het jaar waarin een gebouw of gelijktijdig gebouwd complex is opgericht, alsmede voor het verstrekken van inlichtingen omtrent de bestemming van een gebouw of gedeelte daarvan

 

 

 

 

2,70

 

 

 

 

2,75

 

 

 

 

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenadministratie, danwel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.

 

 

 

 

 

5,35

 

 

 

 

 

5,45

 

 

 

 

1.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie uit de digitale basiskaart van Wassenaar, opgebouwd uit:

- bebouwing, wegen, kunstwerken, rasters, semantische gegevens,

rioolputten, bomen, lantaarnpalen e.d.

in bebouwd gebied uit luchtfoto’s 1 : 3000

- bebouwing, wegen, kunstwerken, rasters, semantische gegevens

exclusief puntobjecten zoals bomen e.d.

in landelijk gebied uit luchtfoto’s 1 : 5000

 

 

1.8.7.1

Digitale basiskaart in bebouwd gebied op CD-rom of per mail in DGN, DWG, DXF en SUF2-formaat

 

 

 

- inclusief puntobjecten, per ha.

Met een minimum van € 15,00 per levering

75,75

76,85

 

- exclusief puntobjecten, per ha.

Met een minimum van € 15,00 per levering

53,95

54,75

1.8.7.2

Digitale basiskaart in landelijk gebied op CD-rom of per mail in DGN, DWG, DXF en SUF2-formaat

 

 

 

- inclusief puntobjecten, per ha.

Met een minimum van € 15,00 per levering

43,00

43,65

 

- exclusief puntobjecten, per ha.

Met een minimum van € 15,00 per levering

26,90

27,30

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.8.7.3

Hergebruik van eerder geleverd digitaal bestand voor een ander project

 

 

 

- kleiner of gelijk aan 2,5 ha.

18,35

18,60

 

- van 2,5 ha. Tot en met 10 ha.

111,00

112,65

 

- groter dan 10 ha.

25 %

25%

 

van de eerste aanschaf

 

 

1.8.7.4

Informatie per gemeentelijk vast punt van een meetkundige grondslag in R.D., inclusief aanmetingsschets

 

57,50

58,35

1.8.7.5

Hoogte-informatie:

 

 

 

per gemeentelijk punt van het net van hoogtebouten in N.A.P., inclusief aanmetingsschets

 

21,70

22,00

1.8.7.6

Geodetisch werk:

 

 

 

- geodetische meetwerkploeg, per uur (incl. reiskosten, gebruik

instrumentarium, verwerkingssoftware en verwerkingsapparatuur)

 

154,80

157,10

 

- binnenwerkzaamheden, per uur

100,85

102,35

 

 

 

 

1.8.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toekennen van een gewijzigd huisnummer dan wel een verzoek om aan een nog niet geadresseerd object een huisnummer toe te kennen als bedoeld in de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen:

 

 

1.8.8.1

indien daarvoor geen andere adressen behoeven te worden gewijzigd

30,00

30,45

1.8.8.2

indien voor een logisch verloop van de vernummering ook andere adressen dienen te worden gewijzigd

 

60,00

60,90

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

30,05

 

 

 

 

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

12,30

12,30

 

 

 

 

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

7,45

7,55

 

 

 

 

1.9.4

voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

 

7,45

 

7,55

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit een gedeelte van het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voor zover deze diensten niet met name in andere bepalingen van deze verordeningen zijn genoemd, per 5 minuten of gedeelte daarvan

 

 

 

 

 

5,35

 

 

 

 

 

5,45

 

 

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afschrift of uittreksel van stukken (niet zijnde kaarten of tekeningen) uit het gemeentearchief per pagina:

 

 

1.10.2.1

van A4-formaat

 

0,25

1.10.2.2

van A3-formaat

 

0,25

 

 

 

 

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.10.3.1

tot het vervaardigen van een zwart/wit print (op gewoon papier) van een afbeelding uit de digitale fotocollectie, per afbeelding

 

2,00

 

2,00

1.10.3.2

tot het verzenden per email van een gescande afbeelding uit de fotocollectie, per afbeelding

 

8,40

8,50

 

 

 

 

1.10.4

De bedragen onder 1.10.2 en 1.10.3 worden in voorkomende gevallen verhoogd met verzend- en administratiekosten, per bestelling (ongeacht de grootte daarvan) ter hoogte van

 

 

5,60

 

 

5,65

 

 

 

 

1.10.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het openbaar maken door middel van publicatie, uitgave, tentoonstelling en dergelijke van bij het gemeentearchief berustende afbeeldingen

 

 

 

- per afbeelding, bij een oplage van 1 – 1.000 exemplaren

17,50

17,75

 

- per afbeelding, bij een oplage van 1.001 – 10.000 exemplaren

35,10

35,60

 

- per afbeelding, bij een oplage van meer dan 10.000 exemplaren

70,20

71,25

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

 

22,40

22,70

 

 

 

 

1.11.2

tot het verlenen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 31 van de Regionale Huisvestingverordening Stadsgewest Haaglanden 2012 of artikel 31 van de Huisvestingsverordening 2015 gemeente Wassenaar

 

 

77,30

78,45

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

0,04% van de verkoopwaarde met een minimum van 60,00

0,04% van de verkoopwaarde met een minimum van 62,50 en een maximum van 350,00

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.13.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

 

138,85

 

140,90

Hoofdstuk 14 Markten

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Marktverordening Wassenaar 2015

 

 

1.14.1.1

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning

 

45,65

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

 

22,40

45,65

 

 

 

 

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

 

22,40

45,65

 

 

 

 

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

 

22,40

45,65

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

 

56,50

 

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

 

56,50

 

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

 

226,50

 

226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

 

 

226,50

 

 

226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

136,00

 

 

 

 

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen  naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden

 

 

 

 

 

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

 

46,25

46,95

 

 

 

 

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 2:39a van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

46,95

 

 

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Wassenaar:

 

 

1.17.1.1

voor een sleuf, met een breedte van 50 centimeter, met een lengte van:

 

 

 

0 - 50 meter

81,20

82,40

 

50 - 100 meter

162,60

165,00

 

vermeerderd met een bedrag van

1,60

1,62

 

voor elke meter of gedeelte daarvan boven de 100 meter

 

 

1.17.1.2

Indien de breedte van de sleuf groter is dan 50 centimeter wordt het tarief onder 1.17.1.1 evenredig verhoogd.

 

 

1.17.1.3

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel of leiding plaatsvindt, wordt het onder 1.17.1 bedoelde bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van gegevens uit het centraal register rijbewijzen

8,25

8,35

1.18.1.2

tot het verlenen van ontheffing van de parkeerschijfzone

15,00

15,20

1.18.1.3

tot het verlenen van ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet 1994 of het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

45,00

45,65

1.18.1.4

tot het verstrekken van een duplicaat van de hiervoor onder 1.18.1.2 en 1.18.1.3 genoemde stukken

 

7,40

7,50

1.18.1.5

tot het op verzoek van de houder wijzigen van de hiervoor onder 1.18.1.2 en 1.18.1.3 bedoelde stukken

 

7,40

7,50

1.18.1.6

tot het verlenen van een ontheffing op grond van de wegenverkeerswetgeving voor en direct samenhangend met de uitvoering van exceptioneel/bijzonder transport (voor niet gekentekend langzaam verkeer)

 

 

 

42,20

45,65

1.18.1.7

tot het verstrekken van een landelijke Gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart of passagierskaart)

32,85

33,30

 

vermeerderd met voor zover van toepassing de kosten van:

 

 

 

- een standaard medisch advies van de GGD: € 103,00

 

 

 

- een eenvoudig (op basis van dossieronderzoek) medisch advies van

de GGD: € 87,50

 

 

 

- het inwinnen van aanvullende informatie bij een huisarts: € 102,50

 

 

 

- het inwinnen van aanvullende informatie bij een specialist: € 129,50

 

 

 

- een huisbezoek: € 151,50

 

 

 

Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak voor een keuring wordt het no-show tarief van de keuringsinstantie ter hoogte van € 48,00 doorberekend aan de aanvrager. De regels van de keurings-instantie met betrekking tot het tijdig afmelden zijn hierbij leidend.

 

 

1.18.1.8

tot het verstrekken van een landelijke Gehandicaptenparkeerkaart (instellingen)

32,85

33,30

1.18.1.9

tot het verstrekken van een duplicaat van de hiervoor onder 1.18.1.7 en 1.18.1.8 genoemde Gehandicaptenparkeerkaart

 

25,40

25,75

1.18.1.10

tot het toewijzen van een bijzondere gehandicaptenparkeerplaats

14,95

15,15

 

(tenzij de toewijzing kan plaatsvinden aan de hand van een eerder afgegeven keuringsadvies van de GGD), vermeerderd met voor zover van toepassing de kosten van:

 

 

 

- een standaard medisch advies van de GGD: € 103,00

 

 

 

- een eenvoudig (op basis van dossieronderzoek) medisch advies van

de GGD: € 87,50

 

 

 

- het inwinnen van aanvullende informatie bij een huisarts: € 102,50

 

 

 

- het inwinnen van aanvullende informatie bij een specialist: € 129,50

 

 

 

- een huisbezoek: € 151,50

 

 

 

Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak voor een keuring wordt het no-show tarief van de keuringsinstantie ter hoogte van € 48,00 doorberekend aan de aanvrager. De regels van de keuringsinstantie met betrekking tot het tijdig afmelden zijn hierbij leidend.

 

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.18.1.11

tot het wijzigen van de aanduiding van het voertuig waarvan de houder van een bijzondere Gehandicaptenparkeerplaats gebruik maakt (kentekenwijziging)

 

 

14,95

15,15

1.18.1.12

tot het verkrijgen van een Verklaring geen bezwaar voor het opstijgen van een luchtballon op grond van luchtvaartwetgeving

 

113,30

115,00

Hoofdstuk 19 Diversen

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

Beschikkingen, vergunningen e.d.

 

 

1.19.1.1

tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

22,40

45,65

 

 

 

 

 

Bewakingsapparatuur

 

 

1.19.1.2

tot het verlenen van een vergunning voor het gebruiken van op de weg gerichte bewakingsapparatuur als bedoeld in artikel 2:54 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

90,15

91,50

 

 

 

 

 

Fotokopieën, geschreven of gedrukte stukken

 

 

1.19.1.3

tot het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

 

voor de eerste bladzijde

4,20

4,20

 

voor elke volgende bladzijde

0,25

0,25

 

voor de eerste bladzijde (kleur)

5,60

5,60

 

voor elke volgende bladzijde (kleur)

0,55

0,55

 

 

 

 

 

Geluidshinder

 

 

1.19.1.4

tot het verstrekken van een ontheffing voor het veroorzaken van geluidshinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

 

45,65

 

 

 

 

 

Gemeentewapen

 

 

1.19.1.5

tot het verstrekken van een niet in kleur uitgevoerde afdruk van het wapen der gemeente met bijbehorende beschrijving

 

4,20

4,25

 

 

 

 

 

Rechtspositieregelingen

 

 

1.19.1.6

behoudens het bepaalde in artikel 1:4:3 van Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO), tot het verstrekken van een exemplaar van de CAR/UWO

 

 

 

13,00

13,20

 

Scholenlijst

 

 

1.19.1.7

tot het verstrekken van een opgave van de adressen van de in de gemeente gevestigde onderwijsinrichtingen en hun besturen

 

8,40

 

8,50

 

 

 

 

 

Straatartiest

 

 

1.19.1.8

tot het verlenen van een ontheffing voor het optreden als straatartiest als bedoeld in artikel 2:9 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

 

45,65

 

 

 

 

 

Straatnamenlijst

 

 

1.19.1.9

tot het verstrekken van een lijst van straatnamen

8,40

8,50

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

 

Strand

 

 

1.19.1.10

tot het verlenen van een vergunning voor het hebben van een vaartuig op het strand als bedoeld in artikel 5:42 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

45,00

 

 

45,65

1.19.1.10

tot het verlenen van een vergunning voor het hebben van een vaartuig op het strand als bedoeld in artikel 5:42 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

45,00

 

 

45,65

1.19.1.11

tot het verlenen van een vergunning voor het hebben van een voertuig op het strand als bedoeld in artikel 5:43 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

45,00

 

 

45,65

 

 

 

 

 

Voorwerpen

 

 

1.19.1.12

tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van voorwerpen of stoffen, op, aan, over of boven de weg als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

 

53,00

 

 

 

53,80

 

 

 

 

 

Verordening

 

 

1.19.1.13

tot het verstrekken van een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

12,35

12,50

1.19.1.14

tot het verstrekken van een exemplaar van de bouwverordening van de gemeente, met bijlagen en toelichting

 

71,55

72,60

1.19.1.15

tot het verstrekken van een exemplaar van de exploitatieverordening

11,75

11,90

 

 

 

 

 

Vuur

 

 

1.19.1.16

tot het verlenen van een ontheffing voor het stoken van vuur als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

90,15

 

 

91,50

 

 

 

 

 

Vuurwerk

 

 

1.19.1.17

tot het verlenen van een vergunning voor het afleveren of aanwezig hebben van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

90,15

 

 

91,50

 

 

 

 

 

Woonschepen

 

 

1.19.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het bouwen of verbouwen van woonschepen als bedoeld in artikel 5:25a van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014, is met betrekking tot de tarieven Titel 2, hoofdstuk 3, onderdeel 2.3.1 (bouwactiviteiten) van de tarieventabel van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.2

bouwkosten:

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke relatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.3

vooroverleg:

 

in ieder geval een principe verzoek, schetsplan, legalisatie onderzoek en conceptaanvraag.

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.1.5

APV: Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg:

 

25%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld

 

 

 

met een minimum van

 

396,75

2.2.2

Onder het houden van vooroverleg wordt in ieder geval verstaan het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, het beoordelen van een principeverzoek of een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning, het beoordelen van een schetsplan of het beoordelen van een legalisatieonderzoek.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen en adviezen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1

een promillage van de bouwkosten van

32,22 ‰

38,66  

2.3.1.2

met een minimumbedrag van

34,65

41,58

2.3.1.3

indien een vergunning op meer dan 10 woningen betrekking heeft:

 

 

 

voor de eerste tien woningen het verschuldigde recht overeenkomstig het onder 2.3.1.1.genoemde tarief

 

 

 

en in afwijking van dit tarief voor het aantal woningen boven tien:

 

 

 

voor de 11e t/m 50e woning, een promillage van

van de bouwkosten van het aantal woningen

28,58 ‰

34,29‰

 

voor de 51e t/m 100e woning, een promillage van

van de bouwkosten van het aantal woningen

25,98 ‰

31,17‰

 

voor het aantal woningen boven de 100e een promillage van

van de bouwkosten van het aantal woningen boven de 100.

22,51 ‰

27,01‰

 

In geval de woningen van verschillende grootte of van een verschillend type zijn, wordt voor de berekening van het verschuldigde recht uitgegaan van de gemiddelde bouwkosten per woning, verkregen door het aantal woningen te delen op de totale bouwkosten.

 

 

2.3.1.4

Voor een van rechtswege verleende omgevingsvergunning is uitsluitend het onder 2.3.1.1 t/m 2.3.1.3 genoemde van toepassing.

 

 

2.3.1.5

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een omgevingsvergunningsvrij bouwwerk als bedoeld in de Wabo en deze (vooraf) te laten toetsen door de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed bedraagt het tarief

 

 

 

29,75

 

 

 

35,70

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.3.1.6

Indien de werkelijke aanleg- of bouwkosten na het gereedkomen van de werkzaamheden afwijken van de volgens 2.1.1.1 en/ of 2.1.1.2 vastgestelde bedragen, zijn over het verschil afzonderlijk leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de werkelijke aanleg- of bouwkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen.

In rekening gebrachte advertentiekosten die zijn gemaakt voor een voorgeschreven publicatie worden niet gerestitueerd.

 

 

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

 

2.3.1.7

Voor de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning door de Commissie Welstand en Cultureel erfgoed worden de overeenkomstig onder onderdeel 2.3.1 berekende tarieven als volgt verhoogd.

Bij door het bevoegd gezag vastgestelde kosten van bouwen, vernieuwen, veranderen of uitbreiden, waartoe vergunning wordt gevraagd, de gehele afwerking inbegrepen, van:

 

 

 

a. minder dan € 2.500,00

38,05

45,65

 

b. € 2.500,00 of meer, doch minder dan € 5.000,00  

vermeerderd met 8,6‰ van de bouwkosten boven de

€ 2.500,00

38,05

45,65

 

c. € 5.000,00 of meer, doch minder dan € 25.000,00

vermeerderd met 4,4‰ van de bouwkosten boven de

€ 5.000,00

57,85

67,15

 

d. € 25.000,00 of meer, doch minder dan € 250.000,00

vermeerderd met 1,4‰ van de bouwkosten boven de

€ 25.000,00

139,25

155,15

 

e. € 250.000,00 of meer vermeerderd met

0,14‰ van de bouwkosten boven de

€ 250.000,00 met een maximum van

436,25

 

1.266,50

470,15

 

1.519,80

 

 

 

 

 

Advies agrarische beoordelingscommissie

 

 

2.3.1.8

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1 worden indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische beoordelingscommissie nodig is, de werkelijke kosten hiervan in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.9

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en of onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw- dan wel aanlegactiviteit

 

 

 

583,90

 

 

 

700,65

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

 

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

29,52 ‰

 

 

 

35,42‰

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

97,20

116,60

 

welk bedrag wordt verhoogd met een bedrag van

indien advertentiekosten moeten worden gemaakt

428,70

514,40

2.3.2.1

Het bepaalde onder 2.3.1.6 is van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

2.3.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1⁰, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

 

435,15

229,10

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2⁰, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking regulier)

 

435,15

480,60

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3⁰, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking uitgebreid)

 

2.895,00

 

4.527,00

 

vermeerderd met 0,01% van de bouwkosten

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

 

435,15

 

402,25

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

1.997,00

 

1.698,00

2.3.3.6

n.v.t.

 

 

2.3.3.7

n.v.t.

 

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

 

428,70

 

403,45

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1⁰, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

 

428,70

229,10

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2⁰, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking regulier)

 

428,70

480,60

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3⁰, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking uitgebreid)

 

2.853,00

4.527,00

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

 

428,70

402,25

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

1.968,00

1.698,00

2.3.4.6

n.v.t.

 

 

2.3.4.7

n.v.t.

 

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

 

428,70

 

403,45

 

 

 

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen vaneen omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, inhoudende toestemming tot het in gebruik nemen van een bouwwerk of inrichting met het oog op de brandveiligheid is een basistarief verschuldigd van:

 

 

 

 

357,55

429,05

2.3.5.2

Voor het verlenen van een vergunning als hier bedoeld, wordt het hiervoor onder 2.3.5.1 genoemde bedrag verhoogd voor inrichtingen met een oppervlakte tussen:

 

 

 

 

 

0 t/m 200 m2 met

182,40

218,85

 

201 t/m 500 m2  met € 218,85 + € 1,45 per m2 boven 200 m2

 

 

 

501 t/m 2.000 m2  met € 653,85 + € 0,55 per m2 boven 500 m2

 

 

 

2.001 t/m 5.000 m2 met € 1.478,85 + € 0,26 per m2 boven

2.000 m2

 

 

 

groter dan 5.000 m2 met € 2.258,85 + € 0,02 per m2 boven 5.000 m2 met een maximum van € 3.085,85

 

 

2.3.5.3

Voor een controle naar aanleiding van een melding op grond van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo met nevenactiviteiten bedraagt het tarief

 

 

113,45

136,15

2.3.5.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het opmaken van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wabo, inhoudende een tijdelijke toestemming tot het in gebruik nemen van een bouwwerk of inrichting bedraagt het tarief:

 

 

 

 

145,95

175,15

 

Dit bedrag wordt vermeerderd met:

 

 

2.3.5.4.1

indien de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een maximale duur van 7 x 24 uur ten behoeve van:

 

 

 

0 t/m 150 personen

97,20

116,65

 

151 t/m/ 250 personen

194,50

233,40

 

251 t/m 1.000 personen

383,50

460,20

 

meer dan 1.000 personen

486,30

583,55

2.3.5.4.2

indien de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een gebruik van langer dan 7 x 24 uur, doch niet langer dan zes maanden

 

 

583,50

700,20

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.3.5.4.3

Voor een hercontrole van een inrichting waarvoor een vergunning als hierboven onder 2.3.5.4 is afgegeven, indien niet voldaan is aan naleving van de vergunningvoorschriften vermeld in deze vergunning

 

 

 

97,20

116,65

2.3.5.5

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1. en 2.3.5.4:

 

 

 

wordt ingetrokken, voordat daarop is beschikt, kan op verzoek een teruggaaf van 50% van verschuldigde leges worden verleend.

 

 

 

wordt afgewezen, kan op verzoek een teruggaaf van 50% van de verschuldigde leges worden verleend

 

 

 

niet-ontvankelijk wordt verklaard, kan op verzoek een teruggaaf van 75% van de betaalde leges worden verleend

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads-of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Wassenaar aangewezen gemeentelijk monument, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

 

154,10

 

184,90

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

 

 

154,10

 

 

184,90

2.3.6.2

Het tarief onder 2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2 wordt verhoogd met

indien de procedure publicatie voorschrijft en advertentiekosten moeten worden gemaakt.

64,75

77,70

2.3.6.3

Indien de beoordeling van de onder 2.3.6.1 bedoelde aanvraag door de Commissie Welstand en Cultureel erfgoed vereist is wordt het hiervoor onder 2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2 bedoelde tarief verhoogd overeenkomstig de in artikel 2.3.1.7 vermelde berekeningswijze.

 

 

2.3.6.4

Het onder 2.3.6.3 vermelde is niet van toepassing indien op basis van een andere vergunningplichtige activiteit reeds het onder artikel 2.3.1.7 genoemde in rekening wordt gebracht.

 

 

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

194,50

 

 

 

 

 

233,40

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief een promillage van:

 

 

 

 

 

 

 

29,52 ‰

 

 

 

 

 

 

 

35,42 ‰

 

van de aanlegkosten met een minimum van

97,20

116,65

 

welk bedrag wordt verhoogd met een bedrag van

428,70

514,45

 

indien advertentiekosten worden gemaakt

 

 

 

 

 

 

 

Uitweg / inrit

 

 

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

210,80

252,95

 

In het geval het hiervoor bedoelde verzoek wordt afgewezen, wordt een teruggaaf van de geheven leges verleend van

 

48,65

58,35

 

 

 

 

 

Kappen

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

145,85

175,00

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente Wassenaar, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

 

145,85

175,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

 

 

 

145,85

 

 

 

175,00

 

 

 

 

 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

291,80

 

 

 

 

 

350,15

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

291,80

350,15

 

 

 

 

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

2.3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

 

 

 

291,80

350,15

 

 

 

 

 

Andere activiteiten

 

 

2.3.14

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

97,20

116,65

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

24,20

29,05

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.14.2.3

Indien verzoeken om omgevingsvergunning (reclame) bedoeld onder 2.3.14.2.1 en 2.3.14.2.2 om advies wordt voorgelegd aan de Commissie Welstand en Cultureel erfgoed wordt het hiervoor genoemd bedrag verhoogd met

 

 

 

32,40

 

 

 

38,85

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

2.3.15

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag:

 

 

2.3.16.1

indien het bodemrapport uitsluitend een vooronderzoek naar het historisch gebruik naar de bodemgesteldheid betreft

 

72,90

87,45

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.3.16.2

indien het bodemrapport uitsluitend een verkennend onderzoek als bedoeld in de bouwverordening en/of Ministeriele regeling omgevingsrecht betreft

 

 

291,80

350,15

2.3.16.3

indien het bodemrapport een verkennend en nader onderzoek als bedoeld in de bouwverordening en/of Ministeriele regeling omgevingsrecht betreft

 

 

486,30

583,55

2.3.16.4

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

72,90

87,50

 

 

 

 

 

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 

97,20

4.526,90

2.3.18.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

194,50

233,40

 

 

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.3.16.2

indien het bodemrapport uitsluitend een verkennend onderzoek als bedoeld in de bouwverordening en/of Ministeriele regeling omgevingsrecht betreft

 

 

291,80

350,15

2.3.16.3

indien het bodemrapport een verkennend en nader onderzoek als bedoeld in de bouwverordening en/of Ministeriele regeling omgevingsrecht betreft

 

 

486,30

583,55

2.3.16.4

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

72,90

87,50

 

 

 

 

 

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 

97,20

4.526,90

2.3.18.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

194,50

233,40

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot ten hoogste het bedrag dat verschuldigd is voor het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan:

 

75%

 

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan:

 

50%

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.1.3

In rekening gebrachte advertentiekosten die zijn gemaakt voor voorgeschreven publicatie(s) worden niet gerestitueerd.

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

 

 

 

25%

 

 

 

 

 

 

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

2.5.2.2

In rekening gebrachte advertentiekosten die zijn gemaakt voor voorgeschreven publicatie(s) en in rekening gebrachte bedragen voor uitgebrachte externe adviezen worden niet gerestitueerd.

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

 

Niet van toepassing

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.5 onder 6, van de Wabo, bedraagt het tarief minimaal

 

 

53,45

 

 

64,15

 

tenzij door de afwijking de bouwkosten met meer dan € 4.000 stijgen, in welk geval een bedrag berekend wordt naar een promillage van

 

 

13,18‰

 

 

15,81‰

 

over de meerkosten ten opzichte van de bouwkosten bij de omgevingsvergunning 1e fase

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

 

15.748,00

18.897,00

 

 

 

 

2.8.2

In het geval de aanvrager bij de hiervoor onder 2.8.1 bedoelde aanvraag zelf een compleet concept-bestemmingsplan aanlevert, bedraagt het tarief, in afwijking van het hiervoor onder 2.8.1 genoemde tarief

 

 

 

4.755,00

5.706,00

 

 

 

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 en volgende, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

 

8.718,00

10.461,00

 

 

 

 

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een projectbesluit ex artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo

 

 

15.748,00

18.897,00

 

 

 

 

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

2.829,00

3.394,00

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

225,45

731,60

 

 

 

 

3.1.2

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

22,70

45,65

 

 

 

 

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

 

45,65

 

 

 

 

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

 

91,45

 

 

 

 

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

 

45,65

 

 

 

 

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

22,40

45,65

 

 

 

 

3.1.8

Indien in het kader van de besluitvorming door burgemeester en wethouders terzake van een aanvraag als genoemd in deze tabel advies wordt ingewonnen bij bureau BIBOB, wordt het overeenkomstig deze tabel berekende bedrag verhoogd met

 

 

 

709,65

 

 

 500,00

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

 

22,40

 

 

 

45,65

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een sexinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014l

 

 

 

 

225,45

 

 

 

 

228,85

 

 

Hoofdstuk 4 Kamperen

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een kampeerplaats, indien de vergunning geldig is voor:

 

 

 

 

1. ten hoogste een jaar

180,30

183,00

 

2. langer dan één, doch ten hoogste twee jaar

315,45

320,20

 

3. langer dan twee jaar, doch ten hoogste drie jaar

450,90

457,65

 

4. langer dan drie jaar, nevens het onder 3 genoemde recht,

voor elk jaar of gedeelte daarvan meer dan drie

 

109,35

111,00

 

 

Hoofdstuk 5 Ventvergunning / Standplaatsvergunning

 

 

Tarief 2014

Tarief 2015

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.5.1

tot het verlenen van een vergunning voor het op de openbare plaats te koop aanbieden van goederen of diensten als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

 

22,40

 

 

 

45,65

3.5.2

tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats voor het aanbieden van goederen en diensten als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014

 

 

 

45,00

45,65

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2014

De raadsgriffier van Wassenaar,

 

drs. G. de Schipper-Tinga