Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpadvisering over maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 47
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.3
 3. Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-201501-01-2015Wijziging

21-09-2015

gmb-2015-98621

Z-16887-WS/RB-2639/1
29-01-201531-10-2015nieuwe regeling

15-12-2014

Gemeenteblad nr. 7813, 28-01-2015

2343

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar

Z – 16887-W/Raad 2343 WS

 

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n : 

 

vast te stellen de navolgende “Verordening Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar”.

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  adviesraad: adviesorgaan dat het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;

 • c.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar;

 • d.

  sociaal domein: terrein dat de maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie omvat.

Artikel 2. Doelstelling

 • 1.

  De gemeenteraad en het college stellen de Adviesraad Sociaal Domein in, teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, te betrekken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid in het sociale domein.

 • 2.

  Het doel van de inspraak en de cliëntenparticipatie is om vanuit verschillende invalshoeken tot breed gedragen voorstellen en adviezen te komen ter bevordering van een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid inhet sociale domein.

Artikel 3. Taak

 • 1.

  De adviesraad heeft tot taak het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over voorstellen tot gemeentelijke regelgeving, beleid en de toepassing daarvan op het terrein van het sociale domein, te weten de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.

 • 2.

  De adviesraad spreekt zich niet uit over individuele gevallen.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en ontslag leden

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 leden en wordt breed samengesteld uit de betrokken doelgroepen en een voorzitter, die zich onafhankelijk kan opstellen t.o.v. lokale belangenorganisaties en verenigingen en onafhankelijk is van het gemeentebestuur.

 • 2.

  Het college benoemt de voorzitter en de leden van de adviesraad. Nadat de adviesraad in functie is getreden, vinden in het vervolg de benoemingen van voorzitter en leden plaats door het college op voordracht van de adviesraad.

  Kandidaat-leden overleggen hiertoe hun cv’s enhun VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag).

  Het college kan een voordracht, gemotiveerd, afwijzen.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de adviesraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, dan wel raadscommissies, het college van burgemeester en wethouders en als ambtenaar in dienst van de Werkorganisatie Duivenvoorde of de gemeente Wassenaar.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de adviesraad is onverenigbaar met het uitvoeren van commerciële activiteiten in het sociale domein.

 • 5.

  Alleen ingezetenen van Wassenaar kunnen zitting nemen in de adviesraad.

 • 6.

  De zittingsduur van de leden en de voorzitter bedraagt, behoudens tussentijds aftreden, vier jaar.De leden en de voorzitter zijn voor één zittingsduur herbenoembaar. De adviesraad stelt eenrooster van aftreden vast, waarbij zorg wordt gedragen voor behoud van voldoende continuïteitvan de adviesraad.

 • 7.

  Bij ontstaan van een vacature kan het aftredende lid de functie blijven vervullen totdat in de vaca-ture is voorzien, met een maximale termijn van zes maanden.

 • 8.

  De adviesraad is verantwoordelijk voor een tijdige voordracht van nieuwe leden van de adviesraad.

 • 9.

  Leden nemen zitting in de adviesraad op persoonlijke titel.

 • 10.

  Het lidmaatschap van de adviesraad eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij verhuizing buiten Wassenaar;

  • c.

   bij toetreding tot de gemeenteraad of het college dan wel wanneer het lid werkzaam zalworden bij de Werkorganisatie Duivenvoorde of de gemeente Wassenaar;

  • d.

   na een ontslagbesluit van het college op verzoek van de adviesraad.

 • 11.

  De voorzitter van de adviesraad onderhoudt contact met het college en de raad en vertegenwoor-digt de adviesraad naar buiten toe.

Artikel 5. Vergaderingen

 • 1.

  De adviesraad vergadert minimaal vier en maximaal 7 keer per jaar ter uitvoering van zijn taak.

 • 2.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar. De deuren kunnen op verzoek van de voorzitter of één van de leden worden gesloten, om gewichtige redenen en bij meerderheid van stemmen.

Artikel 6. Samenwerking adviesraad en gemeentebestuur

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat alle relevante informatie die nodig is om naar behoren te adviseren tijdig aan de adviesraad wordt verstrekt.

 • 2.

  Het college vraagt advies op een zodanig tijdstip dat de adviesraad adequaat advies kan uitbrengen.

 • 3.

  In geval de gemeenteraad het bevoegde orgaan is, stuurt het college het advies van de adviesraad samen met het raadsvoorstel aan de gemeenteraad.

 • 4.

  Voorafgaande aan het uitbrengen van advies kan op verzoek van de adviesraad overleg plaatsvinden met de betrokken portefeuillehouder(s) van het college, dan wel met de gemeenteraad.

 • 5.

  In het geval het college afwijkt van het advies van de adviesraad, wordt dit bij het voorstel aan de gemeenteraad vermeld, waarbij tevens is aangegeven waarom en op welke onderdelen van het advies wordt afgeweken.

 • 6.

  De betrokken portefeuillehouder(s) voeren in het kader van de burger- en cliëntenparticipatie minimaal één keer per jaar overleg met de adviesraad over zaken die betrekking hebben op het sociale domein. Zowel de adviesraad als de betrokken portefeuillehouder(s) kunnen onderwerpen agenderen.

Artikel 7. Budget en faciliteiten

 • 1.

  Op grond van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden ontvangen de voorzitter en de leden een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2.

  Het college stelt vergaderfaciliteiten ter beschikking van de adviesraad.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor een ambtelijke contactpersoon.

 • 4.

  Tenzij de raad anders besluit, is voor de adviesraad een bedrag van € 10.000 per jaar beschikbaar, inclusief de in het eerste lid genoemde vergoeding. Ten behoeve van de uitvoering van haar taak, kan de adviesraad het bedrag verder besteden aan de volgende punten:

  • a.

   organisatiekosten;

  • b.

   abonnementen;

  • c.

   secretariële ondersteuning;

  • d.

   deskundigheidsbevordering.

 • 5.

  De adviesraad is verplicht jaarlijks voor 1 september een begroting voor het volgende kalenderjaar aan te bieden aan het college.

 • 6.

  De adviesraad is verplicht jaarlijks voor 1 april aan het college in een financieel verslag verantwoording af te leggen over de besteding van het toegekende bedrag. Restanten dienen te worden terugbetaald.

Artikel 8. Werkwijze

 • 1.

  De voorzitter neemt niet deel aan de stemmingen van de adviesraad.

 • 2.

  De adviesraad regelt binnen de kaders van deze verordening zijn eigen werkwijze door middel van het opstellen van een reglement. Het college en de gemeenteraad krijgen een afschrift van dit reglement.

Artikel 9. Jaarverslag en evaluatie

 • 1.

  De adviesraad brengt jaarlijks voor 1 april een jaarverslag uit en brengt dit ter kennis van het college en de raad.

 • 2.

  Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden met het college over het functioneren van de adviesraad en de behaalde resultaten. Het college koppelt de evaluatie terug naar de gemeenteraad.

Artikel 10. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college in overleg met de voorzitter van de adviesraad.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na de dag van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2015.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 15 december 2014

de raadsgriffier, de voorzitter

drs. G. de Schipper-Tinga drs. J. Th. Hoekema

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2014

de secretaris, de burgemeester,