Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Wassenaar
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Wassenaar 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regeling bij artikel 1 (in werking sinds 15-11-2014)

Regeling bij artikel 2, lid 3 (in werking sinds 28-11-2014)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-201409-12-2013nieuwe regeling

02-06-2014

Gemeenteblad, 21-10-2014

1747

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Wassenaar

z-13284-WS\Raad-WS\1747

 

 

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 mei 2014;

 

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

 

besluit

 

I. De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Wassenaar 2014 als volgt vast te stellen.

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schrfitelijke toestemming heeft van de ingeschrevenen over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie van het besluit en werkt terug tot en met 9 december 2013.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Wassenaar 2014.

 

 

 

II. Het college op te dragen om in de aanwijzing als vermeld in artikel 2, derde lid van deze verordening te laten vervallen als gewichtig maatschappelijk belang 'Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven' en in de categorie deden 'Fondsenwervende organisaties met erkenning van het CBF.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juni 2014

de griffier, de voorzitter

drs. G. de Schipper-Tinga drs. J.Th. Hoekema