Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening op de fractieondersteuning gemeente Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de fractieondersteuning gemeente Wassenaar
CiteertitelVerordening op de fractieondersteuning gemeente Wassenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2015Nieuwe regeling

06-07-2015

gmb-2015-62488

Z-18478/2626 WS

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Wassenaar - Verordening op de fractieondersteuning gemeente Wassenaar

Reg.nr Z-18478/2626 WS

De gemeenteraad van Wassenaar;

gehoord het advies van de raadswerkgroep ‘Huishouding van de raad’;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

Verordening op de fractieondersteuning gemeente Wassenaar

Artikel 1. Recht op financiële bijdrage

 • 1.

  De raad verstrekt een fractie, als bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde gemeenteraad Wassenaar 2015, jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze financiële bijdrage bestaat uit:

  • a.

   een vast bedrag per fractie ter grootte van de helft van het in de begroting van enig jaar voor fractieondersteuning beschikbaar gestelde bedrag, gedeeld door het aantal in de raad vertegenwoordigde fracties;

  • b.

   een vast bedrag per raadszetel ter grootte van de helft van het in de begroting van enig jaar voor fractieondersteuning beschikbaar gestelde bedrag, gedeeld door het aantal raadsleden.

Artikel 2. Verstrekking financiële bijdrage

 • 1.

  De financiële bijdrage wordt jaarlijks vóór 31 januari aan een fractie verstrekt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt in een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden een financiële bijdrage aan een fractie verstrekt tot en met de maand waarin de eerste vergadering van de nieuwe gekozen raad plaatsvindt. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt de financiële bijdrage aan een fractie verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 3. Besteding financiële bijdrage

 • 1.

  Een fracties besteedt de financiële bijdrage aan de personele ondersteuning en de bureaufunctie van de fractie en voorts ten behoeve van aantoonbaar uitgevoerde activiteiten in het kader van de rollen, taken en bevoegdheden van de raad.

 • 2.

  De financiële bijdrage mag in ieder geval niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met enige wettelijke bepalingen;

  • b.

   betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften, leningen en voorschotten;

  • d.

   uitgaven welke op grond van enige andere wettelijke regelingen in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege, of

  • e.

   de kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid, voor zover deze door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd.

Artikel 4. Gevolgen splitsing, samenvoeging en beëindiging fracties

 • 1.

  Als één of meer leden zich afsplitsen van een fractie wordt de vastgestelde financiële bijdrage als bedoeld in artikel 1, tweede lid voor alle fracties herberekend. De herberekende financiële bijdrage voor een fractie gaat in de maand volgend op de maand waarop de afsplitsing zich voordoet.

 • 2.

  Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of als één of meer raadsleden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie, wordt de vastgestelde financiële bijdrage als bedoeld in artikel 1, tweede lid volledig voor alle fracties herberekend. De herberekende financiële bijdrage voor een fractie gaat in de maand volgend op de maand waarop de samenvoeging zich voordoet.

 • 3.

  Als een fractie tijdens een zittingsperiode ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de maand volgend op de maand waarin de fractie hiervan kennisgeving heeft gedaan.

 • 4.

  Als een fractie als gevolg van verkiezingen ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de datum dat de raad in de nieuwe samenstelling aantreedt.

Artikel 5. Reserve

 • 1.

  De fractie die de financiële bijdrage niet of slechts gedeeltelijk heeft besteed, mag hiervan jaarlijks maximaal 30% reserveren. Het meerdere niet bestede geld wordt teruggestort in de gemeentekas.

 • 2.

  Het terugstorten, genoemd in het eerste lid, vindt plaats binnen zes weken na afloop van het kalenderjaar waarvoor de bijdrage werd ontvangen.

 • 3.

  De fracties storten het bedrag dat resteert na de datum van de ontbinding van de raad binnen zes weken na die datum terug in de gemeentekas.

Artikel 6. Administratieve verplichtingen

 • 1.

  Fracties voeren een financiële administratie op basis van het stelsel van baten en lasten. Deze administratie wordt op een zodanige wijze gevoerd dat deze steeds een volledig en juist inzicht geeft in alle bezittingen en schulden, verplichtingen, reserves, baten en lasten, alsmede overige gegevens die voor de financiële verantwoording van belang zijn.

 • 2.

  Andere inkomensbronnen dan de financiële bijdrage worden afzonderlijk geadministreerd.

 • 3.

  De administratie wordt zodanig ingericht dat op eerste aanvraag van de subcommissie Planning en Control nadere informatie kan worden gegeven en bescheiden of bewijsstukken met betrekking tot de uitgaven kunnen worden overgelegd.

Artikel 7. Verantwoording en controle

 • 1.

  Elke fractie legt binnen zes weken na het einde van een kalenderjaar aan de subcommissie Planning en Control verantwoording af over de besteding van de financiële bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid legt elke fractie na de gemeenteraadsverkiezingen binnen zes weken na de datum van de verkiezingen aan de subcommissie Planning en Control verantwoording af over de besteding van de financiële bijdrage onder overlegging van een verslag over de periode van 1 januari tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. Na afloop van het betreffende kalenderjaar legt elke fractie binnen drie maanden aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag over de resterende periode van het kalenderjaar.

 • 3.

  Binnen zes weken na overlegging van de verslagen toetst de subcommissie Planning en Control of de uitgaven conform de opgave zijn en of de uitgaven conform artikel 2 zijn aangewend. Vervolgens brengt de subcommissie voormeld daarover rapport en advies uit aan het presidium.

 • 4.

  Het presidium oordeelt over de rechtmatigheid van de uitgaven en doet voorstellen aan de raad over te verbinden gevolgen aan niet rechtmatig uitgegeven bedragen.

Artikel 8. Intrekking, inwerkingtreding, overgangsrecht

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.
 • 3.

  De artikelen 5 tot en 12 van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 blijven van toepassing ten aanzien van de op basis van die verordening verleende financiële bijdragen en de verantwoording, controle, vaststelling en afrekening van die financiële bijdragen.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de fractieondersteuning gemeente Wassenaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad Wassenaar gehouden op 6 juli 2015.

de griffier,

drs. G. de Schipper-Tinga

de voorzitter,

drs. J.Th. Hoekema

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Recht op financiële bijdrage

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De hoogte van het totale budget voor fractieondersteuning wordt door de raad in de gemeentebegroting opgenomen. De financiële bijdrage voor een fractie is gerelateerd aan dit budget en bestaat uit een basisbedrag per fractie en een variabel deel per raadszetel. Het basisbedrag garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op een gelijkwaardig basisniveau te laten ondersteunen. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben, bijvoorbeeld op facilitair gebied, is het logisch dat zij via het variabele deel een hogere financiële bijdrage krijgen.

Artikel 2. Verstrekking financiële bijdrage

In dit artikel wordt vermeld op welke momenten de financiële bijdrage aan een fractie wordt verstrekt. Daarbij is ook geregeld hoe dit gaat in het jaar waar sprake is van gemeenteraadsverkiezingen.

Artikel 3. Besteding financiële bijdrage

De inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning door de fracties wordt grotendeels vrij gelaten. Minimumvoorwaarde is wel dat de financiële bijdrage wordt besteed aan de personele ondersteuning en de bureaufunctie van de fractie en voorts ten behoeve van aantoonbaar uitgevoerde activiteiten in het kader van de rollen, taken en bevoegdheden van de raad.

Daarnaast is in het tweede lid een aantal doelen genoemd waarvoor de financiële bijdrage voor fractieondersteuning in ieder geval niet gebruikt mag worden.

In het bijzonder wordt benadrukt dat het niet is toegestaan om met de financiële bijdrage voor fractieondersteuning verkiezingscampagnes te financieren, dat het uiteraard niet de bedoeling dat raadsleden hun eigen vergoeding voor het raadswerk aanvullen met de financiële bijdrage voor fractieondersteuning en dat ook contributies aan politieke partijen of met politieke partijen gelieerde organisaties niet via de fractieondersteuning kunnen worden gefinancierd (zie onderdeel b). Een lidmaatschap van een dergelijk orgaan is immers een individuele aangelegenheid van een raadslid en niet van de betreffende gemeenteraadsfractie.

Bij (andere) uitgaven welke op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege (onderdeel d) kan o.a. gedacht worden aan bepaalde reis- en verblijfkosten, bepaalde kosten voor een buitenlandse excursie of reis, bepaalde kosten voor scholing, bepaalde kosten voor een computer en internetverbinding, en de contributie van bepaalde beroepsverenigingen. Deze komen voor vergoeding in aanmerking op grond van het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, dat zijn grondslag vindt in de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet.

Algemene opleidingen voor raads- en commissieleden die meestal worden georganiseerd door de griffie dienen bekostigd te worden uit de gemeentelijke bedrijfsvoering en dientengevolge ook niet uit de financiële bijdrage voor fractieondersteuning (onder e). Deze cursussen worden veelal verzorgd door politiek neutrale instituten.

De bijdrage mag in ieder geval gebruikt worden ter bekostiging van:

 • vergoeding of salaris van een medewerker of ondersteuner van de gemeenteraadsfractie mits sprake is van een dienstverband, een (vrijwilligers)overeenkomst of opdracht en uitbetaald wordt per bankoverschrijving. Voor het uitbetalen van een vergoeding aan vrijwilligers geldt de maximale vergoeding voor vrijwilligers op grond van de belastingregelgeving;

 • kosten van de bankrekening waarop de financiële bijdrage wordt uitbetaald;

 • kosten voor een website van de fractie;

 • kosten voor inhuur van externe deskundigheid voor advisering over onderwerpen die het raadswerk betreffen;

 • kosten voor door een fractie georganiseerde politieke bijeenkomsten of politieke cafés die algemeen toegankelijk zijn over breed georiënteerde onderwerpen (niet zijnde verkiezingsbijeenkomsten).

Bij twijfel waarvoor de financiële bijdrage mag worden aangewend, wordt het voorgenomen bestedingsdoel voorgelegd aan de voorzitter van de raad die hierover beslist na verkregen advies van de griffie.

Artikelen 4. Gevolgen splitsing, samenvoeging en beëindiging fracties

Als er mutaties plaatsvinden in fracties is het wenselijk dat de financiële bijdragen aangepast worden aan de veranderde verhoudingen in de raad. Gekozen is voor een algehele herberekening van de financiële bijdrage aan de in de raad vertegenwoordigde fracties. De gevolgen van deze herberekening gaan in de maand volgend op die van de mutatie. De verrekening vindt direct plaats.

Artikel 5. Reserve

Een fractie wordt toegestaan om jaarlijks 30% van de per kalenderjaar verstrekt financiële bijdrage te reserveren. Het eventueel nog resterende deel van de financiële bijdrage wordt jaarlijks teruggestort in de gemeentekas en aan het eind van de raadsperiode storten alle fracties het nog resterende bedrag terug in de gemeentekas.

Artikel 6. Administratieve verplichtingen

Om te zorgen dat een fractie de besteding van de financiële bijdrage op een goede wijze verantwoord (zie artikel 7) wordt in dit artikel een deugdelijke administratie voorgeschreven. De fracties maken hierbij gebruik van het door het presidium vastgestelde formulier.

Artikel 7. Verantwoording en controle

De subcommissie Planning en Control heeft een centrale rol bij het toetsen van de verantwoording door de fracties van de besteding van de financiële bijdragen. Zij adviseren en rapporteren hierover aan het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het is vervolgens aan het presidium om te oordelen over de rechtmatigheid van de uitgaven.

Artikel 8. Intrekking, inwerkingtreding, overgangsrecht

Dit artikel spreekt voor zich.