Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Beleidsregel voucherregeling HHT Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voucherregeling HHT Wassenaar
CiteertitelBeleidsregel voucherregeling HHT Wassenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpvoucherregeling voor huishoudelijke hulp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning
 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning Wassenaar 2015
 3. Algemene wet bestuursrecht, art 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-201631-12-2016art. 2

15-12-2015

De Wassenaarse Krant, 17-02-2016

3110
23-07-201518-02-2016nieuwe regeling

07-07-2015

De Wassenaarse Krant, 22-07-2015

4679

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voucherregeling HHT Wassenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar

 

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning Wassenaar 2015 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat de gemeente Wassenaar voor 2015 en 2016 een huishoudelijke hulp toelage (hht) van het Rijk ontvangt. Deze middelen worden gebruikt voor een voucherregeling waarmee (aanvullende) huishoudelijke ondersteuning afgenomen kan worden. Dit draagt bij aan het langer behoud van werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen.

 

Deze beleidsregel bevat de uitwerking van de voucherregeling. De voucherregeling wordt beschouwd als een algemene voorziening zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Wassenaar 2015.

 

besluit:

Vast te stellen het navolgende:

Beleidsregel voucherregeling HHT Wassenaar

 

Artikel 1 Definities

a.aanbieder

aanbieder die door de door de gemeente is gecontracteerd voor de huishoudelijke ondersteuning en die een contract heeft met de gemeente voor de voucherregeling huishoudelijke hulp toelage;

b.klant:

Een persoon die in Wassenaar woonachtig is en een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning heeft op grond van de Wmo 2015 heeft, mantelzorgers en overige zorgbehoevenden;

c.huishoudelijke ondersteuning:

de huishoudelijke werkzaamheden die een klant binnen redelijkheid en billijkheid met een voucher kan afnemen.

d.voucher:

voucher waarmee een cliënt huishoudelijke ondersteuning kan inkopen;

e.Wmo 2015:

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 Aanschaf voucher

 • 1.

  Een klant kan bij een deelnemende aanbieder maximaal 40 vouchers per kalenderjaar kopen, mits het maximum aantal vouchers dat voor het betreffende kalenderjaar beschikbaar is nog niet is bereikt.

 • 2.

  Voor 2015 en 2016 zijn er maximaal 11.950 vouchers beschikbaar.

 • 3.

  Een klant is in 2015 en 2016 per gekochte voucher een bijdrage van € 6,- verschuldigd aan aanbieder.

Artikel 3 Doelstelling en verzilvering voucher

 • 1.

  Met een voucher kan een klant een uur huishoudelijke ondersteuning in natura afnemen bijeen deelnemende aanbieder.

 • 2.

  Bij klanten die vanuit een maatwerkvoorziening Wmo ondersteuning krijgen bij hetuitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden kan de voucher alleen ingezet worden voor aanvullende dienstverlening.

 • 3.

  De ondersteuning wordt geleverd op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen) op het woonadres van klantklant in Wassenaar.

 • 4.

  Klant en aanbieder maken in onderling overleg afspraken over de datum en het tijdstip waarop de huishoudelijke ondersteuning wordt uitgevoerd.

Artikel 4 Klacht- en dispuutprocedure

Als een klant niet tevreden is over de handelwijze van aanbieder bij de aanschaf ofverzilvering van de voucher of de huishoudelijke ondersteuning die is geleverd, kan hijhierover een klacht indienen bij aanbieder. Als klant en aanbieder er met elkaar niet uitkomen,dan wordt het dispuut voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Deze zaleen bindende uitspraak in het dispuut doen.

Artikel 5 Overige voorwaarden

 • 1.

  Er vindt geen restitutie plaats op eenmaal aangeschafte vouchers.

 • 2.

  Een voucher kan tot 31 december 2016 worden verzilverd waarbij de huishoudelijkeondersteuning ook uiterlijk in het kalenderjaar 2016 moet zijn geleverd.

Artikel 6 Inwerkingtreding en looptijd

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt uiterlijk op 31 december 2016.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel voucherregeling HHT Wassenaar.

 

 

Aldus vastgesteld op 7 juli 2015 te Wassenaar,

Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting

Algemeen

De voucherregeling is bedoeld voor klanten die een indicatie hebben op grond van de Wmo

2015, mantelzorgers en overige zorgbehoevende. Deze beleidsregel geeft aan hoe klanten een voucher kunnen kopen en voor welke werkzaamheden deze ingezet kan worden en welke voorwaarden daarbij gelden.

Op basis van de ervaringen die met de regeling worden opgedaan, kan de voucherregeling

(tussentijds) worden aangepast.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

In dit artikel wordt een aantal begrippen gedefinieerd.

Artikel 2 Aanschaf voucher

Klanten kunnen een voucher kopen bij een aanbieder die aan de voucherregeling deelneemt.

De gemeente heeft op haar website een lijst staan van deelnemende aanbieders. Het kopen

van een voucher is mogelijk zolang:

a) Klant het maximum aantal vouchers dat per kalenderjaar kan worden gekocht (40stuks) nog niet heeft bereikt én

b) Het totaal aantal vouchers dat per kalenderjaar in Wassenaar beschikbaar is nog niet isoverschreden (in 2015 zijn er 11.950 vouchers).

Per voucher is een klant in 2015 een bijdrage verschuldigd van € 6,-, welke betaald wordt aan de

aanbieder.

Artikel 3 Doelstelling en verzilvering voucher

In dit artikel is toegelicht welke ondersteuning bij verzilvering van een voucher afgenomen kanworden en op welke dagen/tijdstippen deze kan plaatsvinden. Als een klant tot verzilveringvan de voucher(s) wil overgaan, dan neemt hij contact op met één van de aanbieders diedeelneemt aan de voucherregeling. In onderling overleg maken zij een afspraak wanneer de

werkzaamheden worden verricht. Het is niet mogelijk om de voucher in te zetten voor klus- enreparatiewerkzaamheden en tuinonderhoud.

De voucherregeling komt niet in plaats van de huishoudelijke ondersteuning die vanuit demaatwerkvoorziening is geïndiceerd. Om die reden is het tweede lid opgenomen dat met devoucher aanvullende ondersteuning kan worden afgenomen als er bij een klant op grond vaneen maatwerkvoorziening huishoudelijke werkzaamheden worden geleverd.

Artikel 4 Klacht- en dispuutprocedure

Voor de klacht- en dispuutprocedure is aansluiting gezocht bij de afspraken die voor demaatwerkvoorziening is gemaakt.

Artikel 5 Overige voorwaarden

De vouchers hebben een beperkte geldigheid omdat het Rijk de huishoudelijke hulp toelagealleen voor 2015 en 2016 heeft toegekend.

Artikel 6 Inwerkingtreding en looptijd

De looptijd van deze beleidsregel hangt samen met de duur waarvoor de huishoudelijke hulptoelage door het Rijk is toegekend.

De beleidsregel kan tussentijds worden ingetrokken of gewijzigd, bijvoorbeeld bij een wijzigingvan de doelgroep die in aanmerking kan komen voor een voucher of omdat het gebruik van devoucherregeling lager ligt dan verwacht.